Main Content:

Pagini: 1 ... 2329 2330 [2331] 2332 2333 ... 4565

ANUNTURI

 • gogiie
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 1301
 • Vezi Profilul
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #34950 : Octombrie 08, 2014, 18:56:49 »
Memorat
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #34951 : Octombrie 08, 2014, 21:05:49 »

sorina te rog invata si de la ...Sigmund Freud (06.05.1856-23.09.1939) medic neurolog, fondatorul şcolii psihologice de psihanaliză care printre altele a mai spus si ce urmeaza ... “Primul om care a preferat să înjure decât să dea cu piatra poate fi considerat inventatorul civilizaţiei.”
cred ca este felul de a crea "scara" pana la fruct in lipsa treptelor.
In legatura cu scrisoarea nu vad decat un invins... ori pe acest portal eu cred ca sunt numai luptatori ... ce zici?
si mai spune cineva ceva (Jonathan Scheele (07.11.1948-....) diplomat britanic, ambasador al U.E.în România (2001-2006))... “România este o ţară pe care cu cât o cunoşti mai bine, cu atât o înţelegi mai puţin.”

Silviu - sau cum te numesti -, ti-as fi recunoscatoare daca mi-ai scrie numele cu litera mare. In legatura cu scrisoarea: de aceea merg lucrurile atat de prost: fiindca noi credem intotdeauna ca ne luptam cu altii (nu cu noi insine). Pe Portal, nu, nu sunt numai luptatori, asta zic. Dimpotriva, luptatorii sunt putini, foarte putini. Iar afirmatia lui Scheele... ce sa zic?!, zic si eu ca Eminescu (al nostru): "E usor [...]/ Cand nimic nu ai a spune/ Insirand cuvinte goale/ Ce din coada au sa sune".
Memorat
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #34952 : Octombrie 08, 2014, 21:35:42 »

Comunicatul acesta este asteptat de mai multi ani. Sau ma insel, sau am citit bine postarile dumneavaostra, in care va doreati primenirea personalului fostului SSPR, inlaturarea celor compromisi, angajarea unor profesionisti cu studii de specialitate etc. Acum iar nu e bine?
Memorat
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #34953 : Octombrie 08, 2014, 21:40:18 »


www.sspr.gov.ro/index.php?comunicate&id=461
Miercuri, 8 octombrie 2014


COMUNICAT – Concurs

     Având în vedere aparitia Hotărârii de Guvern nr.563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, publicată în Monitorul Oficial nr.612 din 19 august 2014, data de la care instituţia noastră a intrat în proces de reorganizare.
     Vă aducem la cunoştinţă că în data de 03.10.2014 a fost afișat un anunţ la intrarea in sediul instituţiei noastre privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante/temporar vacante contractuale, conform  documentului ataşat.
     Persoanele interesate, care îndeplinesc condiţiile generale de participare şi condiţiile specifice pentru fiecare post, pot depune documentaţia de concurs la sediul instituţiei Cam.354 până la data de 17.10.2014, în baza HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
 
     Pentru a vizualiza ANUNTUL, daţi click pe fişierul ataşat....
Memorat
 • navoi
 • Full Member
 • ***
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 204
 • Vezi Profilul
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #34954 : Octombrie 08, 2014, 22:07:56 »

-   Sorina, Sorina, Sorina! …  Critica este un lucru pe care poţi să-l eviţi nespunând nimic, nefăcând nimic şi nefiind nimic.
Memorat

navoi
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #34955 : Octombrie 08, 2014, 22:12:55 »

-   Sorina, Sorina, Sorina! …  Critica este un lucru pe care poţi să-l eviţi nespunând nimic, nefăcând nimic şi nefiind nimic.

Asa, si?
Memorat
 • navoi
 • Full Member
 • ***
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 204
 • Vezi Profilul
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #34956 : Octombrie 08, 2014, 22:13:12 »

Pentru toti Luptatorii
cititi art. 16 din documentul atasat.
cu trebuie interpretat?

 
Memorat

navoi
 • navoi
 • Full Member
 • ***
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 204
 • Vezi Profilul
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #34957 : Octombrie 08, 2014, 22:28:21 »

-   Sorina, Sorina, Sorina! …  sau cine esti? Fara suparare ... “Nu trebuie să fii trist că n-ai fost remarcat. Fii trist că n-ai facut nimic remarcabil.” Confucius î.Hr. ... acum 2500 de ani ... !
Memorat

navoi
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #34958 : Octombrie 08, 2014, 22:35:56 »

R O M Â N I A
GUVERNUL ROMÂNIEI
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOASTEREA MERITELOR
LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT ÎN
ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989
ANUNT CONCURS
03.10.2014
Secretariatul De Stat Pentru Recunoasterea Meritelor Luptătorilor
Împotriva Regimului Comunist Instaurat În România În Perioada 1945-1989
organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 11 posturi vacante de
execuție si un numar de 1 post vacant de conducere, de personal
contractual ( 2 posturi cu studii medii și 10 posturi cu studii superioare)
, după
cum urmează:
Departamentul pentru revolutionari
- 1 post- de Sef serviciu
- 6 posturi- de Inspector de specialitate IA
- 1 post- Referent IA
Departamentul pentru luptatorii in rezistenta anticomunista
- 1 post- Referent IA
Serviciul Contencios Administrativ
- 1 post- Inspector de specialitate IA
Compartimentul Petitii Resurse Umane Logistica
- 1 post- Inspector de specialitate IA
Compartimentul Control
- 1 post- Consilier IA
Concursul se va desfăşura In conformitate cu dispoziţiile H.G. nr. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare In grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
I. CONDITII GENERALE
Potrivit art. 3 din H.G. nr. 286/2011 poate participa la concursul pentru
ocuparea unui post vacant persoana care indeplineşte următoarele condiţii:2
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul In România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate;
f) Indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau In legătură cu
serviciul, care Impiedică Infăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei In care a intervenit reabilitarea.
II. DOCUMENTE
(1) Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta: a)cerere de
Inscriere la concurs adresată conducătorului institutiei;
b)copia actului de identitate;
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări;
d)copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea in muncă;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de
familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;
h)alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, In clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea acestuia, In formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat
admis la selecţia dosarelor, care a depus la Inscriere o declaraţie pe propria
răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul
de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data
desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c), d) şi h) vor fi prezentate şi In
original In vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
III.CONCURSUL
Concursul se va desfăşura la sediul Secretariatul De Stat Pentru
Recunoasterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat3
În România În Perioada 1945-1989, Piata Presei Libere nr.1,corp B, etaj 3,
sector 1, Bucureşti, astfel:
- proba scrisă in data de 17.11.2014, ora 12:00;
- interviul in data de 24.11.2014, ora 10:00.

Cererile de Inscriere insoţite de actele pentru Inscrierea la concurs se
depun la secretariatul comisiei de organizare a concursului din cadrul
Secretariatului De Stat Pentru Recunoasterea Meritelor Luptătorilor Împotriva
Regimului Comunist Instaurat În România În Perioada 1945-1989, Piata Presei
Libere nr.1,corp B, etaj 3, sector 1, Bucureşti, astfel:
Documentele necesare Inscrierii la concurs se depun la cam. 354, in
perioada 03.10.2014 – 17.10.2014, in intervalul orar 10:00-16:00.

Cererea de Inscriere se gaseste la secretariatul comisiei de organizare
a concursului, cam. 354;
Termen limită de depunere a dosarelor de Inscriere la concurs:
17.10.2014 ora 17,00.
IV.CONDITIILE SPECIFICE,
bibliografia specifica, generala, tematica si prezentarea generală a
posturilor vacante de personal contractual de executie/conducere
- 1 post vacant de personal contractual de conducere – Sef serviciu –
in cadrul Departamentul pentru revolutionari
Prezentare generala - conduce si raspunde de organizarea activitatii specifice
in scopul gestionarii problematicii date in autoritatea Secretariatului de Stat
referitoare la revoluţionarii din decembrie 1989, respectiv :
-monitorizează si raspunde de respectarea drepturilor şi facilităţilor stablite
prin acte normative pentru revoluţionarii din decembrie 1989;
-asigură relaţiile Secretariatului de Stat cu asociaţiile revoluţionarilor din
decembrie 1989, din România;
-efectueaza studii si analize privind activitatea la nivelul asociatiilor
revoluţionarilor din decembrie 1989;
-asigura crearea, actualizarea şi dezvoltarea bazei de date referitoare la
categoriile de persoane din competenta departamentului si raspunde de
gestionarea corespunzatoare a acesteia.
Condiţii specifice de participare:
-studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domenile : economic,
administrativ, juridic.
-prezinta un avantaj cursurile postuniversitare/master si certificari in
domeniul studiilor sau conexe acestora inclusiv in domeniul gestionarii si
valorificarii bazelor de date.
-vechime în specialitatea sudiilor absolvite : 5ani;
-cunoștințe operare PC: nivel avansat de operare pachetul de programe
Microsoft Office, Internet, Mail4
BIBLIOGRAFIE SPECIFICA si TEMATICA
-Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata
- Capitolul III - Obligatiile creatorilor si detinatorilor de documente
- Capitolul VI - Raspunderi si sanctiuni
-OG 27/2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
- Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
republicata
- Capitolul I - Dispozitii generale
- Capitolul II - Proceduri privind participarea cetatenilor si a asociatiilor
legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative si la
procesul de luare a deciziilor
- 6 posturi vacante de personal contractual de executiei - Inspector
de specialitate IA – in cadrul Departamentul pentru revolutionari
Prezentare generala - desfasoara activitati specifice privind :
-respectarea drepturilor şi facilităţilor stablite prin acte normative pentru
revoluţionarii din decembrie 1989;
-asigurarea relaţiilor Secretariatului de Stat cu asociaţiile revoluţionarilor din
decembrie 1989, din România;
-efectuarea de studii si analize privind activitatea la nivelul asociatiilor
revoluţionarilor din decembrie 1989;
-crearearea, actualizarea şi dezvoltarea bazei de date referitoare la categoriile
de persoane din competenta departamentului si raspunde de gestionarea
corespunzatoare a acesteia;
-întocmirea de studii în vederea fundamentarii unor măsuri de diversificare a
resurselor financiare destinate sustinerii programelor si proiectelor aplicabile
categoriilor de persoane din competenta departamentului.
Condiţii specifice de participare:
-studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniile : economic,
administrativ, stiinte sociale, relatii publice, sociologie-psihologie, istorie,
stiintele comunicarii.
-prezinta un avantaj cursurile postuniversitare/master si certificari in
domeniul studiilor sau conexe acestora inclusiv in domeniul gestionarii si
valorificarii bazelor de date.
-vechime în specialitatea sudiilor absolvite 2ani;
-cunoștințe operare PC: nivel avansat de operare pachetul de programe
Microsoft Office, Internet, Mail
BIBLIOGRAFIE SPECIFICA si TEMATICA
-Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata
- Capitolul III - Obligatiile creatorilor si detinatorilor de documente
- Capitolul VI - Raspunderi si sanctiuni
-OG 27/2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor5
- 1 post temporar vacant de personal contractual de executiei -
Inspector de specialitate IA – in cadrul Serviciului Contencios
Administrativ
Prezentare generala - desfasoara activitati specifice privind :
-redacteaza orice inscris care reprezinta intereselor instituţiei în faţa
instanţelor judecătoreşti de orice grad şi a altor organe jurisdicţionale,potrivit
legii;
-redactarea căilor de atac prevăzute de Codul de Procedură Civilă în cauzele în
care instituţia este parte şi redactează întămpinări.
-redactarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti în care instituţia
este parte;
-avizarea, din punct de vedere al legalităţii, actele juridice producătoare de
efecte juridice la care Secretariatul de Stat este parte;
-avizarea, din punct de vedere al legalităţii, orice măsuri care sunt de natură să
angajeze răspunderea patrimonială a Secretariatului de Stat ori să aducă
atingere drepturilor acestuia sau ale personalului din subordine.
Condiţii specifice de participare:
-studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul : juridic
-prezinta un avantaj cursurile postuniversitare/master si certificari in
domeniul studiilor sau conexe acestora.
-vechime în specialitatea sudiilor absolvite 2ani;
-cunoștințe operare PC: nivel avansat de operare pachetul de programe
Microsoft Office, Internet, Mail
BIBLIOGRAFIE SPECIFICA si TEMATICA
-Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de
consilier juruidic
- CAPITOLUL II - Dobandirea si incetarea calitatii de consilier juridic
- CAPITOLUL III - Organizarea si protectia profesiei de consilier juridic
-STATUTUL profesiei de consilier juridic
- Sectiunea 1-Realizarea profesiei
- Sectiunea a 2-a-Dobandirea calitatii de consilier juridic
- Sectiunea a 3-a-Exercitarea profesiei
-Codul penal si codul de procedura penala
-Codul civil si codul de procedura civila
-1 post vacant de personal contractual de executie – Inspector de
specialitate IA – in cadrul Compartimentului Petitii Resurse Umane
Logistica
Prezentare generala - desfasoara activitati specifice administrative de
gestionare a petitiilor, in domeniul liberului acces la informatii de interes
public, resurse umane si logistica, precum si de gestionare inclusiv arhivare a
documentelor care rezulta in urma desfasurarii si finalizarii activitatilor in6
domeniile sus mentionate.
Condiţii specifice de participare:
-studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domenile : economic,
administrativ, juridic.
-prezinta un avantaj cursurile postuniversitare/master si certificari in
domeniul studiilor sau conexe acestora inclusiv in domeniul gestionarii si
valorificarii bazelor de date.
-vechime în specialitatea sudiilor absolvite : 2ani;
-cunoștințe operare PC: nivel avansat de operare pachetul de programe
Microsoft Office, Internet, Mail
BIBLIOGRAFIE SPECIFICA si TEMATICA
-Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
- CAPITOLUL II - Organizarea si asigurarea accesului la informatiile de
interes public
- CAPITOLUL III - Sanctiuni
-Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata
- Capitolul III - Obligatiile creatorilor si detinatorilor de documente
- Capitolul VI - Raspunderi si sanctiuni
Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
republicata
-OG 27/2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
- 1 post vacant de personal contractual de executiei – Consilier IA – in
cadrul Compartimentului Control
Prezentare generala - desfasoara activitati specifice in stricta conformitate cu
reglementarile legale in materie, referitoare la exercitarea controlului
managerial si efectueaza control financiar de gestiune asupra gestiunilor
financiare, materiale, mijloace fixe si circulante si a evidentei materiale si
contabile ale Secretariatului de Stat.
Condiţii specifice de participare:
-studii superioare absolvite cu diplomă de licență
-conditie obligatorie calificari si/sau certificari necesare potrivit legii pentru
exercitarea misiunilor de audit.
-prezinta un avantaj cursurile postuniversitare/master si certificari in
domeniul studiilor sau conexe acestora inclusiv in domeniul gestionarii si
valorificarii bazelor de date.
-vechime în specialitatea sudiilor absolvite : 2ani;
-cunoștințe operare PC: nivel avansat de operare pachetul de programe
Microsoft Office, Internet, Mail
BIBLIOGRAFIE SPECIFICA si TEMATICA
-Oug 34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a7
contractelor deconcesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii
- CAPITOLUL II -Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului
de achiziţie publică
- CAPITOLUL III -Proceduri de atribuire
-Ordinul MFP nr.923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
-OG nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
-OMFP nr.1649/2011 privind exercitarea controlului finananciar
preventiv
-OMFP nr.1679/2003 privind exercitarea controlului finananciar
preventiv propriu
- Legea nr 500/2002 privind finantele publice
- 1 post temporar vacant de personal contractual de executiei –
Referent IA – in cadrul Departamentului pentru luptatori impotriva
regimului anticomunist
- 1 post vacant de personal contractual de executiei – Referent IA – in
cadrul Departamentului pentru revolutionari
Prezentare generala - desfasoara activitati specifice administrative, de
secretariat, arhiva si de suport, inclusiv atributii de conducator auto pentru
cele doua departamente ale institutiei.
Condiţii specifice de participare:
-studii medii.
-permis de conducere categoria B
-prezinta un avantaj cursurile postuniversitare/master si certificari in
domeniul studiilor sau conexe acestora inclusiv in domeniul gestionarii si
valorificarii bazelor de date.
-vechime în specialitatea sudiilor absolvite : 2ani;
-cunoștințe operare PC: nivel avansat de operare pachetul de programe
Microsoft Office, Internet, Mail
BIBLIOGRAFIE SPECIFICA si TEMATICA
-OUG 195/2002 Privind circulatia pe drumurile publice, republicat, cu
modificarile si completarile ulterioare
-Ordonanta 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice
-Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicata
- Capitolul III - Obligatiile creatorilor si detinatorilor de documente
- Capitolul VI - Raspunderi si sanctiuni8
BIBLIOGRAFIE GENEREALA si TEMATICA
(valabila pentru toti candidatii)
-Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a
personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
-Legea 319 din 2006 a securitatii si sanatatii in munca
- CAPITOLUL III -Obligaţiile angajatorilor
- CAPITOLUL IV Obligaţiile lucrătorilor
-HG nr. 1425/2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
- CAPITOLUL V -Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si
sanatatii in munca
-Legea nr 307 din 2006 actualizata privind apararea impotriva incendiilor
cu modificarile si completarile ulterioare
- CAP II Obigatii privind apararea impotriva incendiilor
-Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii, republicată;
- TITLUL II - Contractul individual de muncă
- TITLUL VI – Formarea profesională
- TITLUL XI – Răspunderea juridică - Capitolul II – Răspunderea
disciplinară
-HG nr.563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de
stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului
comunist instaurat în România în perioada 1945-1989;
-Legea nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care
au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi
faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma
revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
-HG nr.1412 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la
victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004.
Pentru relații suplimentare telefon 021/319.86.26
SECRETAR DE STAT
ADRIAN SANDA
Memorat
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #34959 : Octombrie 08, 2014, 22:46:38 »

-   Sorina, Sorina, Sorina! …  sau cine esti? Fara suparare ... “Nu trebuie să fii trist că n-ai fost remarcat. Fii trist că n-ai facut nimic remarcabil.” Confucius î.Hr. ... acum 2500 de ani ... !

Fara suparare, cu propriile-ti cuvinte, direct si simplu, poti sa ma lamuresti care este problema ta? Poate pe un alt topic, te rog.
Memorat
 • remus43de
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 7622
 • Vezi Profilul
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #34960 : Octombrie 08, 2014, 23:44:19 »

Nu-mi vine sa cred ca se scot la concurs posturi in aceasta institutie a influentelor absconse!
Memorat
 • remus43de
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 7622
 • Vezi Profilul
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #34961 : Octombrie 09, 2014, 00:45:06 »


www.sspr.gov.ro/index.php?comunicate&id=461
Miercuri, 8 octombrie 2014


COMUNICAT – Concurs

     Având în vedere aparitia Hotărârii de Guvern nr.563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, publicată în Monitorul Oficial nr.612 din 19 august 2014, data de la care instituţia noastră a intrat în proces de reorganizare.
     Vă aducem la cunoştinţă că în data de 03.10.2014 a fost afișat un anunţ la intrarea in sediul instituţiei noastre privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante/temporar vacante contractuale, conform  documentului ataşat.
     Persoanele interesate, care îndeplinesc condiţiile generale de participare şi condiţiile specifice pentru fiecare post, pot depune documentaţia de concurs la sediul instituţiei Cam.354 până la data de 17.10.2014, în baza HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
 
     Pentru a vizualiza ANUNTUL, daţi click pe fişierul ataşat....
R O M Â N I A
GUVERNUL ROMÂNIEI
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOASTEREA MERITELOR
LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT ÎN
ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989

ANUNT CONCURS

03.10.2014
     Secretariatul De Stat Pentru Recunoasterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat În România În Perioada 1945-1989 organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 11 posturi vacante de execuție si un numar de 1 post vacant de conducere, de personal
contractual ( 2 posturi cu studii medii și 10 posturi cu studii superioare)
, după cum urmează:
                    Departamentul pentru revolutionari
                    - 1 post- de Sef serviciu
                    - 6 posturi- de Inspector de specialitate IA
                    - 1 post- Referent IA
                    Departamentul pentru luptatorii in rezistenta anticomunista
                    - 1 post- Referent IA
                    Serviciul Contencios Administrativ
                    - 1 post- Inspector de specialitate IA
                    Compartimentul Petitii Resurse Umane Logistica
                    - 1 post- Inspector de specialitate IA
                    Compartimentul Control
                    - 1 post- Consilier IA
     Concursul se va desfăşura In conformitate cu dispoziţiile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare In grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.


I. CONDITII GENERALE
     Potrivit art. 3 din H.G. nr. 286/2011 poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant persoana care indeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul In România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) Indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau In legătură cu serviciul, care Impiedică Infăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei In care a intervenit reabilitarea.


II. DOCUMENTE
   (1) Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta:
a)cerere de Inscriere la concurs adresată conducătorului institutiei;
b)copia actului de identitate;
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d)copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea in muncă;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;
h)alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
   (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, In clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, In formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
   (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la Inscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data
desfăşurării primei probe a concursului.
   (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c), d) şi h) vor fi prezentate şi In
original In vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.


III.CONCURSUL
     Concursul se va desfăşura la sediul Secretariatul De Stat Pentru Recunoasterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat În România În Perioada 1945-1989, Piata Presei Libere nr.1,corp B, etaj 3, sector 1, Bucureşti, astfel:
- proba scrisă in data de 17.11.2014, ora 12:00;
- interviul in data de 24.11.2014, ora 10:00.

     Cererile de Inscriere insoţite de actele pentru Inscrierea la concurs se depun la secretariatul comisiei de organizare a concursului din cadrul Secretariatului De Stat Pentru Recunoasterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat În România În Perioada 1945-1989, Piata Presei
Libere nr.1,corp B, etaj 3, sector 1, Bucureşti, astfel:
     Documentele necesare Inscrierii la concurs se depun la cam. 354, in perioada 03.10.2014 – 17.10.2014, in intervalul orar 10:00-16:00.

     Cererea de Inscriere se gaseste la secretariatul comisiei de organizare a concursului, cam. 354;
     Termen limită de depunere a dosarelor de Inscriere la concurs:
17.10.2014 ora 17,00.


IV.CONDITIILE SPECIFICE,
bibliografia specifica, generala, tematica si prezentarea generală a posturilor vacante de personal contractual de executie/conducere

- 1 post vacant de personal contractual de conducere – Sef serviciu – in cadrul Departamentul pentru revolutionari
Prezentare generala - conduce si raspunde de organizarea activitatii specifice in scopul gestionarii problematicii date in autoritatea Secretariatului de Stat referitoare la revoluţionarii din decembrie 1989, respectiv :
-monitorizează si raspunde de respectarea drepturilor şi facilităţilor stablite prin acte normative pentru revoluţionarii din decembrie 1989;
-asigură relaţiile Secretariatului de Stat cu asociaţiile revoluţionarilor din decembrie 1989, din România;
-efectueaza studii si analize privind activitatea la nivelul asociatiilor revoluţionarilor din decembrie 1989;
-asigura crearea, actualizarea şi dezvoltarea bazei de date referitoare la categoriile de persoane din competenta departamentului si raspunde de gestionarea corespunzatoare a acesteia.

Condiţii specifice de participare:
-studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domenile : economic, administrativ, juridic.
-prezinta un avantaj cursurile postuniversitare/master si certificari in domeniul studiilor sau conexe acestora inclusiv in domeniul gestionarii si valorificarii bazelor de date.
-vechime în specialitatea sudiilor absolvite : 5ani;
-cunoștințe operare PC: nivel avansat de operare pachetul de programe Microsoft Office, Internet, Mail4

BIBLIOGRAFIE SPECIFICA si TEMATICA
- Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata
  - Capitolul III - Obligatiile creatorilor si detinatorilor de documente
  - Capitolul VI - Raspunderi si sanctiuni
- OG 27/2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
- Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata
  - Capitolul I - Dispozitii generale
  - Capitolul II - Proceduri privind participarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative si la procesul de luare a deciziilor
______________________________________________________________________________________________________

- 6 posturi vacante de personal contractual de executiei - Inspector
de specialitate IA – in cadrul Departamentul pentru revolutionari

Prezentare generala - desfasoara activitati specifice privind :
-respectarea drepturilor şi facilităţilor stablite prin acte normative pentru revoluţionarii din decembrie 1989;
-asigurarea relaţiilor Secretariatului de Stat cu asociaţiile revoluţionarilor din decembrie 1989, din România;
-efectuarea de studii si analize privind activitatea la nivelul asociatiilor revoluţionarilor din decembrie 1989;
-crearearea, actualizarea şi dezvoltarea bazei de date referitoare la categoriile de persoane din competenta departamentului si raspunde de gestionarea corespunzatoare a acesteia;
-întocmirea de studii în vederea fundamentarii unor măsuri de diversificare a resurselor financiare destinate sustinerii programelor si proiectelor aplicabile categoriilor de persoane din competenta departamentului.

Condiţii specifice de participare:
-studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniile : economic, administrativ, stiinte sociale, relatii publice, sociologie-psihologie, istorie, stiintele comunicarii.
-prezinta un avantaj cursurile postuniversitare/master si certificari in domeniul studiilor sau conexe acestora inclusiv in domeniul gestionarii si valorificarii bazelor de date.
-vechime în specialitatea sudiilor absolvite 2ani;
-cunoștințe operare PC: nivel avansat de operare pachetul de programe Microsoft Office, Internet, Mail

BIBLIOGRAFIE SPECIFICA si TEMATICA
- Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata
  - Capitolul III - Obligatiile creatorilor si detinatorilor de documente
  - Capitolul VI - Raspunderi si sanctiuni
- OG 27/2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor5
     - 1 post temporar vacant de personal contractual de executiei - Inspector de specialitate IA – in cadrul Serviciului Contencios Administrativ
Prezentare generala
- desfasoara activitati specifice privind :
-redacteaza orice inscris care reprezinta intereselor instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad şi a altor organe jurisdicţionale,potrivit legii;
-redactarea căilor de atac prevăzute de Codul de Procedură Civilă în cauzele în care instituţia este parte şi redactează întămpinări.
-redactarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti în care instituţia este parte;
-avizarea, din punct de vedere al legalităţii, actele juridice producătoare de efecte juridice la care Secretariatul de Stat este parte;
-avizarea, din punct de vedere al legalităţii, orice măsuri care sunt de natură să angajeze răspunderea patrimonială a Secretariatului de Stat ori să aducă atingere drepturilor acestuia sau ale personalului din subordine.

Condiţii specifice de participare:
-studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul : juridic
-prezinta un avantaj cursurile postuniversitare/master si certificari in domeniul studiilor sau conexe acestora.
-vechime în specialitatea sudiilor absolvite 2ani;
-cunoștințe operare PC: nivel avansat de operare pachetul de programe Microsoft Office, Internet, Mail

BIBLIOGRAFIE SPECIFICA si TEMATICA
- Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juruidic
  - CAPITOLUL II - Dobandirea si incetarea calitatii de consilier juridic
  - CAPITOLUL III - Organizarea si protectia profesiei de consilier juridic
- STATUTUL profesiei de consilier juridic
  - Sectiunea 1-Realizarea profesiei
  - Sectiunea a 2-a-Dobandirea calitatii de consilier juridic
  - Sectiunea a 3-a-Exercitarea profesiei
- Codul penal si codul de procedura penala
- Codul civil si codul de procedura civila
________________________________________________________________________________________________

- 1 post vacant de personal contractual de executie – Inspector de specialitate IA – in cadrul Compartimentului Petitii Resurse Umane Logistica
Prezentare generala
- desfasoara activitati specifice administrative de gestionare a petitiilor, in domeniul liberului acces la informatii de interes public, resurse umane si logistica, precum si de gestionare inclusiv arhivare a documentelor care rezulta in urma desfasurarii si finalizarii activitatilor in domeniile sus mentionate.

Condiţii specifice de participare:
-studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domenile : economic, administrativ, juridic.
-prezinta un avantaj cursurile postuniversitare/master si certificari in domeniul studiilor sau conexe acestora inclusiv in domeniul gestionarii si valorificarii bazelor de date.
-vechime în specialitatea sudiilor absolvite : 2ani;
-cunoștințe operare PC: nivel avansat de operare pachetul de programe Microsoft Office, Internet, Mail

BIBLIOGRAFIE SPECIFICA si TEMATICA
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
  - CAPITOLUL II - Organizarea si asigurarea accesului la informatiile de interes public
  - CAPITOLUL III - Sanctiuni
- Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata
  - Capitolul III - Obligatiile creatorilor si detinatorilor de documente
  - Capitolul VI - Raspunderi si sanctiuni
Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata
- OG 27/2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
________________________________________________________________________________________________

- 1 post vacant de personal contractual de executiei – Consilier IA – in cadrul Compartimentului Control
Prezentare generala
- desfasoara activitati specifice in stricta conformitate cu reglementarile legale in materie, referitoare la exercitarea controlului managerial si efectueaza control financiar de gestiune asupra gestiunilor financiare, materiale, mijloace fixe si circulante si a evidentei materiale si contabile ale Secretariatului de Stat.

Condiţii specifice de participare:
-studii superioare absolvite cu diplomă de licență
-conditie obligatorie calificari si/sau certificari necesare potrivit legii pentru exercitarea misiunilor de audit.
-prezinta un avantaj cursurile postuniversitare/master si certificari in domeniul studiilor sau conexe acestora inclusiv in domeniul gestionarii si valorificarii bazelor de date.
-vechime în specialitatea sudiilor absolvite : 2ani;
-cunoștințe operare PC: nivel avansat de operare pachetul de programe Microsoft Office, Internet, Mail


BIBLIOGRAFIE SPECIFICA si TEMATICA
- Oug 34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a7 contractelor deconcesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
  - CAPITOLUL II -Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
  - CAPITOLUL III -Proceduri de atribuire
- Ordinul MFP nr.923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
- OG nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
- OMFP nr.1649/2011 privind exercitarea controlului finananciar preventiv
-OMFP nr.1679/2003 privind exercitarea controlului finananciar preventiv propriu
- Legea nr 500/2002 privind finantele publice
_____________________________________________________________________________________________

- 1 post temporar vacant de personal contractual de executiei – Referent IA – in cadrul Departamentului pentru luptatori impotriva regimului anticomunist
- 1 post vacant de personal contractual de executiei – Referent IA – in cadrul Departamentului pentru revolutionari
Prezentare generala
- desfasoara activitati specifice administrative, de secretariat, arhiva si de suport, inclusiv atributii de conducator auto pentru cele doua departamente ale institutiei.

Condiţii specifice de participare:
-studii medii.
-permis de conducere categoria B
-prezinta un avantaj cursurile postuniversitare/master si certificari in domeniul studiilor sau conexe acestora inclusiv in domeniul gestionarii si valorificarii bazelor de date.
-vechime în specialitatea sudiilor absolvite : 2ani;
-cunoștințe operare PC: nivel avansat de operare pachetul de programe Microsoft Office, Internet, Mail

BIBLIOGRAFIE SPECIFICA si TEMATICA
- OUG 195/2002 Privind circulatia pe drumurile publice, republicat, cu
modificarile si completarile ulterioare
- Ordonanta 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice
- Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicata
  - Capitolul III - Obligatiile creatorilor si detinatorilor de documente
  - Capitolul VI - Raspunderi si sanctiuni8
__________________________________________________________________________________________________


BIBLIOGRAFIE GENEREALA si TEMATICA
(valabila pentru toti candidatii)
- Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
- Legea 319 din 2006 a securitatii si sanatatii in munca
  - CAPITOLUL III -Obligaţiile angajatorilor
  - CAPITOLUL IV Obligaţiile lucrătorilor
- HG nr. 1425/2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
  - CAPITOLUL V -Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca
- Legea nr 307 din 2006 actualizata privind apararea impotriva incendiilor cu modificarile si completarile ulterioare
  - CAP II Obigatii privind apararea impotriva incendiilor
- Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii, republicată;
  - TITLUL II - Contractul individual de muncă
  - TITLUL VI – Formarea profesională
  - TITLUL XI – Răspunderea juridică - Capitolul II – Răspunderea disciplinară
- HG nr.563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989;
- Legea nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
- HG nr.1412 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004.
_______________________________________________________________________________________________

Pentru relații suplimentare telefon 021/319.86.26SECRETAR DE STAT
ADRIAN SANDA
Memorat
 • alexpress1
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 7479
 • Propunere referitoare la Legea 341 completată și m
 • Vezi Profilul
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #34962 : Octombrie 09, 2014, 07:40:01 »

bah, incepe Sanda sa isi revina sau ce naiba?
Memorat
 • emirad
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 969
 • Vezi Profilul
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #34963 : Octombrie 09, 2014, 08:40:44 »

Pentru toti Luptatorii
cititi art. 16 din documentul atasat.
cu trebuie interpretat?

 
   
   Nu trebuie interpretat nicicum. Este vorba de niște investiții...N-are treabă cu noi.
Memorat

Doamne ajută!
 • oleoleole
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 4677
 • Vezi Profilul
Răspuns: ANUNTURI
« Răspunde #34964 : Octombrie 09, 2014, 09:07:21 »www.sspr.gov.ro/index.php?comunicate&id=461
Miercuri, 8 octombrie 2014


COMUNICAT – Concurs
[/size]

R O M Â N I A
GUVERNUL ROMÂNIEI
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOASTEREA MERITELOR
LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT ÎN
ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989
ANUNT CONCURSwww.sspr.gov.ro/index.php?comunicate&id=461
Miercuri, 8 octombrie 2014


COMUNICAT – Concurs
Memorat
Pagini: 1 ... 2329 2330 [2331] 2332 2333 ... 4565
Schimbă forumul: