Main Content:

Pagini: 1 ... 473 474 [475] 476

CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI

Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #7110 : Iunie 22, 2013, 23:19:55 »

http://www.lege-online.ro/lr-DECIZIE-255-2012-(137927).html
20 martie 2012


DECIZIE nr. 255 din 20 martie 2012

DECIZIE nr. 255 din 20 martie 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (3) şi (4) şi art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 14 mai 2012

Augustin Zegrean - preşedinte
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ştefan Minea - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (3) şi (4) şi art. 9 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, excepţie ridicată de Ion Sandu în Dosarul nr. 2.702/54/2010 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal, care face obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 594D/2011.
La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
Magistratul-asistent referă că la dosar autorul excepţiei a depus o cerere prin care solicită admiterea acesteia şi judecarea în lipsă.
Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, arătând că Legea nr. 341/2004 a fost adoptată în scopul reexaminării actelor în temeiul cărora s-au acordat certificatele de revoluţionar. Dispoziţiile legale criticate reprezintă o garanţie a legalităţii actelor, dificultatea verificării lor fiind suportată de autorităţile publice implicate în procesul de verificare.


CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
Prin Încheierea din 12 aprilie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 2702/54/2010, Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (3) şi (4) şi art. 9 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004. Excepţia a fost ridicată de Ion Sandu într-o cauză având ca obiect "obligarea Guvernului României - Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor şi Parlamentului României - Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din decembrie 1989, la eliberarea unui certificat de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite".
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată că dreptul de a dobândi titlul de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989", potrivit Legii nr. 341/2004, este restrâns prin faptul că solicitantul trebuie să obţină avizul reactualizat al unei organizaţii de revoluţionari legal constituite. Totodată, condiţiile impuse de Legea nr. 341/2004 pentru preschimbarea certificatelor care atestă titlul de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989" instituie discriminări prin faptul că preschimbarea certificatului nu reprezintă o simplă formalitate de înlocuire a unui document, ci presupune o întreagă procedură de recunoaştere a dreptului la titlu anterior dobândit. De asemenea, prin textele de lege criticate se anulează titlurile anterior obţinute şi se condiţionează obţinerea noilor certificate de apartenenţa la o organizaţie de revoluţionari legal constituită, ceea ce contravine art. 16 din Constituţie, art. 14 şi art. 17 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.


CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse de autorul excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din încheierea de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. 5 alin. (3) şi (4) şi art. 9 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004. În realitate, astfel cum rezultă din motivarea excepţiei, obiectul acesteia îl formează prevederile art. 5 alin. (3) şi (4) şi art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, asupra cărora Curtea urmează să se pronunţe prin prezenta decizie. Acestea au următorul cuprins:
- Art. 5: "(3) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, după analizarea dosarelor persoanelor ce solicită preschimbarea certificatelor, cu avizul comisiei parlamentare pentru controlul aplicării prevederilor prezentei legi, va elibera noul tip de certificat, care va avea un format unic, cu elemente de securizare - singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile prezentei legi.
(4) Dosarele persoanelor care solicită preschimbarea certificatelor trebuie să conţină documentaţia prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, cu modificările ulterioare, pentru fiecare categorie, precum şi avizul reactualizat al unei organizaţii de revoluţionari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992. Certificatele eliberate potrivit prezentei legi vor fi semnate de către secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi de către preşedintele comisiei parlamentare menţionate la alin. (3).";
- Art. 9: "(1) Certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 şi de Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, după verificare, potrivit art. 5 alin. (3), (4) şi (5), se vor preschimba, la cererea titularului, de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, până la data de 30 aprilie 2010 inclusiv.
(2) Persoanele care solicită preschimbarea documentelor care atestă titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), potrivit prezentei legi, precum şi preşedinţii organizaţiilor nominalizate la art. 5 alin. (4) poartă răspunderea penală pentru corectitudinea întocmirii dosarelor, care vor fi verificate de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi avizate de Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989, în vederea eliberării de către acesta a certificatelor doveditoare, preschimbate conform alin. (1)."
Autorul excepţiei de neconstituţionalitate consideră că prevederile criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, precum şi prevederilor art. 14 privind interzicerea discriminării şi cele ale art. 17 referitor la interzicerea abuzului de drept din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine următoarele:
1. În expunerea de motive la Legea nr. 341/2004 s-a arătat, ca urmare a evoluţiei societăţii democratice româneşti, că unele prevederi ale Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996, fie nu mai corespund realităţilor social-politice şi economice actuale, fie au creat unele inechităţi ca urmare a interpretării sau aplicării greşite ori abuzive. Aşa fiind, prin Legea nr. 341/2004 s-a reglementat cu privire la preschimbarea certificatelor doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 şi de Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989.
Curtea observă că toţi titularii care doresc preschimbarea certificatelor trebuie să urmeze aceleaşi etape legale, fără ca între aceştia să existe privilegii sau discriminări, astfel încât nu poate fi reţinută încălcarea prin textele de lege criticate a prevederilor art. 16 din Constituţie şi ale art. 14 şi art. 17 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
2. Curtea constată că nu poate fi primită nici susţinerea potrivit căreia prin textele de lege criticate este restrâns dreptul de a dobândi titlul de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite" prin aceea că solicitantul trebuie să obţină avizul reactualizat al unei organizaţii de revoluţionari legal constituite. Aceasta deoarece dreptul de a obţine titlul de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite" nu este un drept constituţional, ci unul acordat prin lege, astfel încât nu poate fi reţinută incidenţa art. 53 din Constituţie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,


CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (3) şi (4) şi art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, excepţie ridicată de Ion Sandu în Dosarul cu nr. 2.702/54/2010 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal.
Definitivă şi general obligatorie.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 20 martie 2012.


PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,
Cristina Cătălina Turcu
Memorat
Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #7111 : Iunie 22, 2013, 23:59:05 »

http://www.kurtyan.org/MOF/MOF2/1999/mof2_1999_39c.htm
MO, 12 octombrie 1999


P A R T E A A I I - A
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR
CAMEREI DEPUTAȚILOR
Anul VI Ñ Nr. 39/C Marți, 23 noiembrie 1999
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR CAMEREI DEPUTAȚILOR
Perioada 15.11.Ñ18.11.1999

SUMAR
Nr. Pagina
1. Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare............................... 1Ð2
2. Comisia pentru buget, finanțe si bănci.................................................. 2Ð3
3. Comisia pentru industrii si servicii...................................................... 3
4. Comisia pentru agriculturĂ, silvicultură, industrie alimentară si servicii Specific............................................. 4
5. Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritĂților Naționale............................................ 4Ð6
6. Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului si echilibru Ecologic..................................... 6Ð7
7. Comisia pentru muncă si protecție socială..................................................... 7Ð8
8. Comisia pentru sĂnĂtate si familie............................................................................ 8Ð9
9. Comisia juridică, de disciplină si imunități......................................................... 9Ð10
10. Comisia pentru apărare, ordine publică si siguranță națională ............................................................. 10Ð11
11. Comisia pentru politică externă... 11
12. Comisia parlamentară pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990........................................................ 11Ð12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Comisia parlamentară pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990

Comisia parlamentară pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990 si-a desfășurat lucrările în ziua de 17 noiembrie 1999, cu urmĂtoarea ordine de zi:
1. Stadiul elaborării programului consacrat împlinirii a 10 ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989.
2. Diverse.
A participat ca invitat domnul dr. Cristian Alexandrescu, secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor.
Lucrările au fost conduse de domnul presedinte al comisiei, prof. Gheorghe Tarna, care a apreciat că întâlnirea va fi operativĂ, deoarece propunerile Comisiei parlamentare pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990 pentru marcarea celei de a 10-a aniversĂri a Revoluției din Decembrie 1989 sunt cunoscute iar problemele Comitetului național pentru aniversarea acestui act istoric, precum si inițiativele si propunerile organizațiilor de revoluționari nu intră în sfera de preocupări a comisiei.
La sedința de săptămâna viitoare va trebui să vadă când si cum vor fi desemnați cei care vor fi invitați sĂ ia cuvântul în Parlament la sedința solemnă consacrată celei de-a 10-a aniversări a Revoluției din Decembrie 1989.
Domnii dr. Cristian Alexandrescu si senator Sergiu Nicolaescu au informat comisia referitor la prima sedință de lucru din data de 17 noiembrie 1999 a Comitetului național pentru aniversarea MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 39/C 11 EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAȚILOR Regia Autonomă "Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucuresti,
cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercială RomânĂ Ñ S.A. Ñ Sucursala "UnireaÒ Bucuresti si nr. 64690427282 Banca Comercială Română Ñ S.A., sectorul 5.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relații cu publicul si agenții economici, Bucuresti, Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Regia Autonomă "Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 si 402.21.78, E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 39/C/1999 conține 12 pagini. Prețul 2.940 lei ISSN 1222Ð6335
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 39/C12 Revoluției. În context, domnul Sergiu Nicolaescu a subliniat cĂ la întâlnirea reprezentanților revoluționarilor cu primul-ministru Radu Vasile, din luna septembrie, s-a stabilit că Guvernul va înainta la Presedinția României listingul cu cei propusi sĂ primească brevetele prezidențiale de recunoastere
a calității de revoluționar. Prin ordonanța de urgență a Guvernului se prevede cĂ listingul va fi publicat în Monitorul Oficial, iar eventualele contestații vor fi prezentate Comisiei parlamentare pentru controlul aplicĂrii Legii nr. 42/1990, care în termen de 10 zile va trebui să le soluționeze si sĂ comunice în scris hotărârile sale Presedinției României si contestatarilor. În legătură cu această prevedere drastică a ordonanței de urgență a Guvernului, domnul presedinte Gheorghe Tarna a pus întrebarea dacă este posibilă rezolvarea de cĂtre comisie a contestațiilor în timpul prevăzut de ordonanță.
Estimându-se volumul de lucru implicat de analiza si soluționarea eventualelor contestații, coroborat cu situația de fapt că la Comisia parlamentară pentru controlul aplicĂrii Legii nr. 42/1990 nu există datele si documentele necesare verificării contestațiilor, care vor trebui solicitate prefecturilor, primăriilor ori altor instituții si nici numărul suficient de specialisti pentru realizarea acestei complexe operațiuni, s-a stabilit înstiințarea primului-ministru printr-o scrisoare asupra dimensiunilor acestei probleme, solicitând, totodată, stabilirea unui termen rezonabil de 80Ñ90 de zile pentru soluționarea contestațiilor.
La punctul Diverse au fost soluționate unele probleme ale activității curente.

PREȘEDINTE,
prof. Gheorghe Tarna

SECRETAR,
Daniela Buruiană
Memorat
Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #7112 : Iunie 23, 2013, 00:22:49 »

Urmeaza un document pe care nu cred ca l-am mai vazut postat pe forumul de fata.
Memorat
Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #7113 : Iunie 23, 2013, 00:51:09 »

MONITORUL OFICIAL
AL
ROMÂNIEI
__________________________________________
PARTEA A II – A
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR CAMEREI DEPUTAȚILOR
Anul V – Nr. 40/C Marți, 8 decembrie 1998

________________________________________________________________________


12. Comisia pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990

       Comisia pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990 și-a desfășurat lucrările în ziua de 18 noiembrie 1998, având la ordinea de zi următoarele:
       1.   Audierea domnului profesor Costel Balint, președintele Comisiei pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din Decembrie 1989, din perioada 1996-1997, cu privire la activitatea acestei comisii, precum și la modul de finalizare a mandatului său.
       2.   Diverse.
       Lucările au fost conduse de domnul profesor Gheorghe Tara, președintele comisiei.
       Au participat în calitate de invitați: dr. Cristian Alexandrescu, secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor; domnul profesor Costel Balint, președintele Comisiei pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din Decembrie 1989, din perioada 1996-1997, și dr. Mircea Babuci, secretarul respectivei comisii.
       În dezbaterile la primul punct din ordinea de zi, domnul președinte Gheorghe Tara, după ce l-a prezentat pe domnul profesor Costel Balint, a subliniat că în ședința din 3 noiembrie a.c. comisia a hotărât invitarea și audierea sa cu privire la: modul în care și-a desfășurat activitatea comisia pe care a prezidat-o în perioada 1996 – 1997, numărul de dosare primite și soluționate, numărul de certificate pe categorii – eroi-martiri, răniți, reținuți, luptători cu merite deosebite, participanți; numărul de contestații primite și analizate de comisie; ce s-a întâmplat cu arhiva comisiei; cum se explică incoerența datelor despre activitatea desfășurată, în ce condiții a fost întreruptă activitatea acesteia.
       În cuvântul său, domnul profesor Costel Balint, după ce a precizat că, la propunerea președinților organizațiilor și asociațiilor de revoluționari, legal constituite, a fost numit la 24 august 1996 prin Hotărâre de Guvern, președinte al Comisiei pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din Decembrie 1989, a prezentat cuprinzător activitatea desfășurată de coisie, fiind completat, ori de câte ori a fost necesar, cu precizări și date tehnice prin intervențiile domnului dr. Mircea Babuci, secretarul comisiei.
       Comisia a funcționat în condiții normale până la 16 decembrie 1996, când din motive necunoscute de președintele ei, aceasta a aflat dintr-o emisiune T.V. că ar fi fost eliberat din functie.
       La audiența solicitată primului-ministru de membrii comisiei, acesta a spus că este vorba de o greșeală sau de o neînțelegere. Domnul Mircea Babuci spune însă că eliberarea domnului Costel Balint a fost urmarea dispoziției de primul-ministru de atunci, domnul Victor Ciorbea, concretizată în Hotărârea Guvernului nr. 1406/1996.
       Între timp, comisia a înaintat la Președinția României, în lunile noiembrie și decembrie 1996, două listinguri cuprinzând numele celor 7110 persoane ale căror dosare au fost soluționate de comisie. Domnul Costel Balint a solicitat o întâlnire cu domnul Președinte al României Emil Constantinescu, care nu a avut loc. Din partea Președinției i s-a comunicat însă că listingul nu este bun deoarece nu este structurat pe categorii de revoluționari: eroi-martiri, răniți, reținuți, luptători remarcați pentru merite deosebite, participanți.
       În consecință, listingul a fost întocmit corespunzător acestor exigențe și înaintat la Președinția României și la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor la 24 februarie 1997.
       În ianuarie 1997, domnul Costel Balint a sigilat toate dulapurile metalice conținând arhiva comisiei – dosare, procese-verbale, stenogramele ședințelor comisiei, register, tipizate s.a. – , pe care apoi domnul dr. Mircea Babuci le-a predat, împreună cu ștampilele și timbrul sec reprezentantului Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor, domnul Valentin Preda.
       În luna martie 1997, ministerele abilitate să participle la lucrările comisiei au numit alți reprezentanți în comisie. Domnului Costel Balint i s-a propus de către domnii: dr. Cristian Alexandrescu și deputat Constantin Aferăriței să renunțe la funcția de președinte al comisiei, în care fusese numit la propunerea reprezentanților organizațiilor de revoluționari, și să accepte funcția de consilier la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor, propunere pe care nu a acceptat-o.
       Asociațiile de revoluționari legal constituite, cu drept de vot în Comisia pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din Decembrie 1989 au atacat în instanță judecătoreacă Hotărârea Guvernului nr. 1406/1996 și au obținut, prin sentința civilă nr. 62/29.01.1997, suspendarea acestei hotărâri de Guvern până la soluționarea cauzei pe fond, pentru ca apoi prin sentința civilă nr. 173/3.03.1997 să obțină anularea Hotărârii Guvernului nr. 1406/1997.
       Guvernul, dintr-o eroare de procedură, a declarat recurs împotriva sentinței de suspendare, și nu împotriva celei de anulare a Hotărârii Guvernului nr. 1406/1996.
       Domnul Sergiu Nicolaescu a susținut ideea că Guvernul, având o hotărâre judecătorească, ar fi trebuit să procedeze la o nouă numire a președintelui comisiei. Dar nu a fcut-o.
       Ca urmare a acestei sentințe judecătorești, s-a hotărât reluarea activității comisiei și, în acest scop, la 12 martie 1996, comisia, în prezența reprezentanților Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor și al organizațiilor de revoluționari a procedat la desigilarea arhivei, iar la 15 martie a ridicat de la Secretariatul de Stat pentru Problemle Revoluționarilor cele două ștampile (dintre care una permanent rămăsese la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor) și timbrul sec.
       Când cele 16.000 de certificate de luptător primite de comisie pentru a fi eliberate revoluționarilor au fost epuizate, comisia, având încă de soluționat dosare în termen legal, a informat Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor  cu privire la această situație.
       La data încheierii activității sale, 13 mai 1997, comisia a informat Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor că au fost promovate, conform datelor de pe diskete, 12.500 dosare, rămânând nesoluționate: 345 dosare de eroi-martiri; 118 dosare de decedați în legătură cu evenimentele din decembrie 1989; 2.264 de luptători răniți; 600 de luptători reținuți; 349 de răniți în legătură cu evenimentele din decembrie 1989 și aproximativ 3.500 de luptători remarcați prin fapte deosebite.
       În total, comisia a primit și a înregistrat circa 16.500 de dosare depuse în termen legal. Dintre acestea a respins circa 400 de dosare. Domnul dr. Mircea Babuci a precizat că, în afara acestor dosare existente în arhiva comisiei, asigurată cu sistem de alarmă, într-o altă încăpere se aflau cam 3.000–4.000 de dosare netrecute în registrele de evidență ale comisiei, provenite de la comisiile anterioare, din anii 1992-1993, care nu au fost luate de comisie în discuție, deși între acele dosare sunt și cazuri de răniți și reținuți.
       Un număr aproximativ 1.000 de certificate au fost anulate pentru că au fost greșit completate; de regulă, greșelile erau de dactilografiere.
       La invitația domnului consilier prezidențial de atunci, Costin Moisescu, domnul Costel Balint, însoțit de domnii: Mircea Lebanovici, Mugurel Florescu, Costin George și de doamna Cornelia David a fost la Președinția României unde i s-a returnat listingul cu cele aproximativ 7.110 de persoane, structurate pe categorii de revoluționari, promovate de comisie și propuse pentru eliberarea brevetului prezidențial cu sublinierea că numărul propus este prea mare. În consecință, listingul trebuia revăzut în sensul reducerii numărului celor noi propuși pentru certificate la 800.
       În ce privește numărul de persoane propuse de comisie să primeacă certificatul și brevetul de revoluționar, domnii deputați Constantin Aferăriței și Francisc Bárányi au apreciat că s-a făcut un abuz eliberându-se prea multe certificate de revoluționar. În aceeași ordine de idei, domnul Sergiu Nicolaescu a arătat că numărul de 14.000 – 15.000 de certificate acordate este mic raporta la numărul mare de oameni simpli, sărmani care au fost real în stradă, în București și în alte orașe din țară, asigurând victoria Revoluției Românr. “Este necesar să sprijinim și să apărăm interesele celor care au merite deosebite în victoria Revoluției, ca acestora să li se recunoască prin document calitatea de revoluționari, altfel, prin intoxicarea promovată de mass-media cu privire la numărul mare de revoluționari este contestată însăși Revoluția română din Decembrie 1989. Or, România a fost singura țară din sistemul communist care a înlăturat un regim odios de dictatură comunistă prin Revoluție”.
       Domnul președinte, deputat, Gheorghe Tarna a apreciat că este o absurditate să ai în listing 7.110 propuneri pentru certificate aprobate de comisie pe baza dosarelor validate și să se solicite să prezinți la Președinție 800 de propuneri.
       După prezentarea activității comisiei de către domnul Costel Balint, membrii comisiei pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990 i-au adresat numeroase întrebări pentru clarificarea numărului de dosare primite, analizate și soluționate de comisie, numărul de dosare respinse, numărul de certificate.
       În acest context a fost pusă și întrebarea: de unde a rezultat numărul de 40.000 de dosare vehiculate de mass-media în timp ce datele communicate în ședință nu confirmă o asemenea situație? S-a apreciaț că cifrele mediatizate au fost în realitate campanile de intoxicare.
       Domnul secretar de stat, dr. Cristian Alexandrescu, a solicitat să se precizeze cum s-au epuizat certificatele, dacă la comisie au fost 16.000 de bucăți și au fost eliberate circa 12.500.
       Domnul Costel Balint a răspuns că au fost în total 40.000 de certificate de toate tipurile, pentru toate categoriile de revoluționari.
       Domnul dr. Mircea Babuci a opinat că pentru opinarea utilizării tipizatelor de crtificate este operațional să se verifice numărul de certificate a căror matcă a rămas în arhiva comisiei, plus numărul certificatelor anulate și numărul de certificate rămase necompletate în arhiva comisiei. De asemenea, situația aexactă a certificatelor eliberate rezultă și din stenogramele ședințelor comisiei, după care ar fi necesar să se facă o copie pentru lămurirea acestei situații.
       În legătură cu arhiva s-a precizat că aceasta a fost predată Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor împreună cu cele două ștampile și timbrul sec, în luna mai 1997. La data de 23 mai 1997, doamna Mușat Cristina, șefa Biroului tehnic și domnii: dr. Mircea Babuci, secretarul comisiei, și Filip Dragon, arhivarul comisiei, urmau, conform Ordinului nr. 18/1895/20.05.1997, semnat de domnul secretar de stat Cristian Alexandrescu, să pună arhiva la dispoziția “Comisiei parlamentare a dosarelor tuturor persoanelor ce au dobandit certificate de revoluționar de la Comisia pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din Decembrie 1989, precum și copia stenogramelor de ședință.”
       În încheierea audierii, domnul președinte Gheorghe Tarna a subliniat că domnul Costel Balint a răspuns la toate întrebările ce i-au fost adresate de membrii comisiei, elucidând foarte multe aspect ale activității comisiei pe care a prezidat-o.
       În același timp, rămân nelămurite două aspecte:
       1.   Cine a trimis listingul la Președinția României, despre care se afirmă, în scrisoarea din 13.03.1997 către primul-ministru, că nu este semnat de domnul Costel Balint și că nu are ștampila Comisiei pe el?
       2.   Au fost semnate acte, certificate în perioada când nu exista o bază legală?
       La aceste întrebări domnul Costel Balint a fost solicitat de către domnul președinte Gheorghe Tarna să răspundă în scris.
Comisia a rezolvat și o serie de probleme ale activității sale curente.


*
*       *
       Comisia pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990 și-a desfășurat lucrările în ziua de 25 noiembrie 1998, având la ordinea de zi:
       1.   Măsuri pentru deblocarea procedurii de acordare a brevetelor prezidențiale persoanelor posesoare de certificate de revoluționar, legal eliberate în perioada 1991-1995, cărora din motive neimputabile nu li s-au conferit brevete.
       2.   Demersuri necesare pentru promovarea proiectului de Lege nr. 81/6.05.1998 privind prelungirea termenului de funcționare a Comisiei special de verificare a certificatelor de revoluționar eliberate in baza Legii nr. 42/1990.
       Lucrările au fost conduse de domnul profesor Gheorghe Tarna, președintele comisiei.
       În legătură cu primul punct al ordinii de zi, în urma dezbaterilor s-a ajuns la concluzia că domnul secretar de stat, dr. Cristian Alexandrescu, trebuie să realizeze toate demerurile necesare promovării de către Guvern a Ordonanței de urgență privind împuternicirea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor de a propune Președintelui României conferirea brevetelor persoanelor care au primit certificate în perioada 1991-1995, și care, din motive neimputabile lor, nu posedă brevet.
       La punctual 2, având în vedere că atat Comisia pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din Decembrie 1989, prezidată de profesorul Costel Balint, cât și Comisia specială pentru verificarea certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990, prezidată de domnul senator Constantin Dan Vasiliu, sunt în prezent în afara legii prin expirarea termenului legal de funcționare, iar proiectul de lege pentru prelungirea termeunului de funcționare a Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 se află în procedură de legiferare la Senat, s-a convenit ca:
       1.   Domnul senator Dinu Secrieru, vicepreședintele comisiei, să aibă o întrevedere cu domnul senator Răsvan Dobrescu, preșeidntele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului pentru a promova amendamentele Comisiei de control a aplicării Legii nr. 42/1990 la proiectul de funcționare a Comisiei special de verificare a certificatelor și acceptarea constituirii, în cadrul acesteia, a 10-15 grupuri de lucru, amendamente înaintate Biroului permanent al Senatului României la data de 15.06.1998.
       2.    Domnul profesor Gheorghe Tarna, președintele comisiei, să aibă o întrevedere cu domnul senator Petre Roman, președintele Senatului României pentru a găsi sluția promovării proiectului de lege în cauză.

PREȘEDINTE,
prof. Gheorghe Tarna

SECRETAR
Daniela Buruiana


Memorat
Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #7114 : Iunie 23, 2013, 00:57:23 »

E momentul si locul adaugarii unei evidente oficiale din acel an, 1997.
Memorat
 • remus43de
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 7622
 • Vezi Profilul
Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #7115 : Iunie 23, 2013, 06:44:29 »

Am mai vazut a doua pagina undeva (nu mai tin minte unde, cred ca tot pe portal), dar celelalte doua nu, desi sunt foarte interesante in perspectiva stabilirii numarului si identitatii celor care si-au primit legal certificatele de revolutionar. De aceste evidente trebuie sa tina seama si actualul ministru secretar de stat si echipa de conducere de la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor.


Memorat
Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #7117 : Octombrie 08, 2014, 08:34:21 »

dă un clik aici:

http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-actele-normative-care-ar-putea-fi-incluse-pe-agenda-sedintei-guvernului-romaniei-din-7-octombrie-ora-13-00
 
după ce citeşti mai dă unul aici:

http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-actele-normative-incluse-pe-agenda-sedintei-guvernului-romaniei-din-7-octombrie


 În ședința de Guvern din data de 07.10.2014  a fost aprobat Memorandumul privind alocarea fondurilor necesare la bugetul de stat, pentru anul 2015, în vederea reluării plăților privind indemnizațiile reparatorii pentru toate categoriile de beneficiari, conform prevederilor Legii nr.341/2004 și măsuri referitoare la situația beneficiarilor Legii 341/2004.
   Memorandumul a fost încheiat ținând cont de voința exprimată în Protocolul din data de 23.09.2014, anexat,  încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 și Asociaţiile şi Organizaţiile de Revoluţionari prezente la întrunirea Colegiului Consultativ al Revoluţionarilor.

http://www.sspr.gov.ro/index.php?comunicate&id=458

Memorat
Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #7118 : Iulie 16, 2015, 10:13:15 »

cu durere in suflet constat ca noii rev ne jignim de 25 de ani iar neocomunisti  rad de noi  in dec 89 in bucuresti era 2000000 de cetateni in data de 21 dec 89 in strada la baricada eram 1000 care ne opunem regim comunist ude era restu ??in22 dec eram mai multi?? dupa ocupare sediului cc pcr tvr etc au iesi cu miile?? cand sa inceput sa se traga am ramas putini??noi si acum credem ca  am castigat nu am scapat de comunisti? care cauta sa ne distruga ?prin distrugerea economie ?romanesti  legea recunostintei era si este o lege pentru cei care sau remarcat in dec 89  care nu mai au ude sa lucreze ?nu toti rev.au ocupat functii in parlament guv.etc  acesta indemnizatie era acordata ca sa traim decent? cei care au optinuto pe ne drept sa raspunda? in fata legii o curetenie trebuie dar nu trbuie facuta de pers care in 89 afeau 10 ani su 17 anii si acu  judeca pe cei care au luptat si sau sacrificat santatea pentru ca romania sasi gaseasca locul langa statel democratice?toate guvernele dupa 90 au cautat ca miscarea revolutionara din 89 sa nu aiba putere neu dezbinat ??cinci-milioane de comunisti cati sefi erau  la dooua-milioane de utc cati?sefi erau noi cati santem ?cu cine ne luptam cu un sistem creat de ei?scuzati scrisu nu sant obisnuit cu tast? Roll Eyes Tongue Embarrassed Lips sealed Undecided Kiss Cry Wink Smiley Cheesy Grin Angry
Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 5608
 • Vezi Profilul
Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #7119 : Iulie 16, 2015, 13:42:41 »

Poate nu ați observat că stiuația devine tot mai gravă pe zi ce trece. Între cei cărora li se recunoaște calitatea de a fi avut rol determinant în Revoluția din 1989, au apărut deja foarte mulți secretari de U.T.C. și chiar de P.C.R., puteți să verificați printre cei pe care îi cunoașteți dumneavoastră. Eu știu deja cîțiva.
Memorat
Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #7120 : August 07, 2015, 12:29:18 »

CERT este ca nu se aplica legea de 4 anii>nu lom indemnizatia??in or95 dupa ce semneaza Iohanis intram in plata ce legatura are presidentia ??i-a a eliberat ord95?guvernul prin acest lucru arunca pisica la cotroceni??si uite as santem manipulati din nou ??exista pe noul certificat  spatiu cu semnatura presedintelui??credeti ca este normal??aceaste minciuni duce la anularea indemnizatiei???parere me este ca nu mai lom bani??voile de drum se da dupa ce sanda revine din concediu 18.19 august ??in dec o sa plece la nul loc de munca in timisoara de frica nu o sa mai scoata capul dar il astepta multe procese??sper ca o se ne trezim??acest secretar sSanda nu comunica printr-un act oficial cand intram in plata??stiti ca este mason??sau eu ma insel??dece nu elibereaza noile certificate??Asa prin minciuna ne amana punerea in plata si trec lunile si anii mai murim si bani nui primim iar uni oportunisti dintre noi ii face jocul??adio indemnizatie??doDOAMNE AJUTA SA MA INSEL EU?HuhHuh? Smiley Wink Cheesy Grin Angry Sad Shocked Cool Huh Roll Eyes Tongue Embarrassed Lips sealed Undecided Kiss :'(NOI SANTEM REVOLUTIONARI?HuhHuhHuhHuhHuhHuhHuh
Memorat
 • kostas
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 7260
 • Vezi Profilul
Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #7121 : August 07, 2015, 13:41:03 »

Berbecare Si tacerea este un raspuns ori cum nu se primeste nici un rapuns trebuie sa admiti ca tacerea ss al ss..... este un raspuns negativ iar parerile noastre sunt de sters la poponet cu ele.
Trebuie sa intelegi ca unele persoane calca si peste cadavrele rudelor dar mite peste prietenii sau camaraderii de dragul prea maririi si a loialitatii fata de cei care zic ca sunt stapanii lumii si a vietii.
De fapt ce suntem noi pentru tara,popor si cei care se succed pe la conducerea acestui stat?Suntem niste vietati care au fost prinsi intr-o cursa iar acum se chinuie sa supravetuiasca prin mila "onor"guvernelor si a politicienilor.
S-au scapat fraiele din mana Berbecarule iar caii au luat-o la trap din cauza celor care au condus caruta miscarii revolutionare iar acum nimeni nu vrea sa-nteleaga ca,caruta sta sa se dezmembreze,de fapt asta s-a si dorit si dupa cum se vede asta se si obtine. 
Memorat
Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #7122 : August 08, 2015, 12:51:38 »

Așa e,.. legile și ordonațele când e vorba de ei sunt vaci de muls și când să fie și la noi ceva Wink sunt capre sterpe
Memorat
Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #7123 : Iunie 30, 2016, 11:01:49 »SUBICTUL ESTE DE ACTUALITATE, A FOST ASCUNS CU BUNA STIINTA DE SSPR REVOLUTIONARILOR.

IN TOATE INTERVENTIILE,SECRETARUL DE STAT A PRECIZAT CA ESTE OMUL GUVERNULUI SI VA

APLICA LEGEA  ASA  SI PUNE IN APLICARE PROGRAMELE GUVERNULUI.

[/b][/i][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/color]
Memorat
Răspuns: CAZ DE FORTA MAJORA. ANULAREA INDEMNIZATIILOR PENTRU LUPTATORI
« Răspunde #7124 : Iunie 30, 2016, 17:15:21 »

E momentul si locul adaugarii unei evidente oficiale din acel an, 1997.


CE ASIGURARI VA DADEAU UNII CA SA VA TINA ACASA SI SA NU VENITI LA PROTESTE....URMEAZA O NOUA MODIOFICARWE A OUG 95 PE CARE O HOTARASC LIDERII CU SANDA LA INTILNIREA DE MIINE DIN BUCURESTI...LOCATIA: ION IONESCU DE LA BRAD....

SA NE REAMINTIM INSA; NU IESITI LA PROTESTE..NU VA LUATI DUPA UNII CARE VOR SA TULBURE APELE..ETC...AMD..

http://www.sspr.gov.ro/docs/comunicate/142_comunicat.pdf
Memorat
Pagini: 1 ... 473 474 [475] 476
Schimbă forumul: