Main Content:

Pagini: 1 2 3 [4] 5 6 ... 55

Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...

Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #46 : Mai 22, 2012, 19:26:53 »
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #49 : Mai 30, 2012, 09:17:48 »


 dosarul civil 470/2/2012 suspendat in data de 29 mai 2012 la Curtea de Apel Bucuresti sectia de contencios administrativ : " https://mariusmioc.wordpress.com/2012/03/12/anularea-decretului-11682004-actiune-in-justitie-a-sspr-impotriva-presedintiei/"
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #55 : Iunie 13, 2012, 17:04:00 »


 Inca un caz care confirma regula instituita la ICCJ de a respinge actiunile revolutionarilor : " Număr dosar:    5055/2/2010
Data:    03.08.2011
Materie juridică:    Contencios administrativ si fiscal
Obiect:    obligare emitere act administrativ
Stadiu procesual:    Recurs

Părţi1.    COMISIA PARLAMENTARA A REVOLUTIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989   Intimat, Pârât
2.    NEACSU MUGUREL   Recurent, Reclamant
3.    SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUTIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989   Intimat, Pârât

Termene de judecatăNr.   Data   Soluţie   Detalii
1.    29.05.2012   Decizia nr. 2642/29.05.2012. Respinge recursul ca nefondat. Irevocabila.   Nefondat

<< Înapoi la lista dosarelor
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #58 : Iunie 26, 2012, 11:04:35 »


 " GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru stabilirea unor măsuri financiar – fiscale

Având în vedere că Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 294/2011, utilizează la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat indicatorul de referinţă „câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”
Luând în considerare că Legea nr. 341/2004 reglementează stabilirea indemnizaţiilor reparatorii în raport de indicatorul de referinţă „salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de sta “,
Ţinând cont de necesitatea stabilirii unui indicator de referinţă unic la calculul indemnizaţiilor reparatorii prevăzute de Legea nr. 341/2004,
Luând în considerare că, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cuantumurile indemnizaţiilor reparatorii se stabilesc în raport de indicatorul social de referinţă,
Ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar putea conduce la apariţia unor disfuncţionalităţi în sistemul de plată a drepturilor prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul imposibilităţii efectuării plăţilor datorită sumelor importante de bani, drepturi restante şi plăţi curente, ce ar trebui plătite într-o perioadă scurtă de timp,
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articolul I. – Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Alineatele (2), (3), (4) şi (5) ale articolului 4 se modifica şi vor avea următorul cuprins:
„(2) Au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată pe baza coeficientului de multiplicare aplicat asupra indicatorului social de referinţă, persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la alin. (1), după cum urmează:
a) coeficient de multiplicare 2 – soţul supravieţuitor al celui decedat, dacă nu s-a recăsătorit;
b) coeficient de multiplicare l – fiecare dintre părinţii celui decedat;
c) coeficient de multiplicare 2 – fiecare dintre copiii celui decedat, până la majorat sau până la terminarea studiilor, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, indiferent în întreţinerea cui se află.
(3) Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. l şi 2 au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie calculată prin aplicarea următorilor coeficienţi de multiplicare asupra indicatorului social de referinţă, astfel:
a) coeficient de multiplicare 7 – pentru marii mutilaţi;
b) coeficient de multiplicare 5 – pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;
c) coeficient de multiplicare 4 – pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;
d) coeficient de multiplicare 3 – pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate;
e) coeficient de multiplicare 2 – pentru persoanele neîncadrate în grad de invaliditate şi Luptătorul Reţinut.
(4) Beneficiază de indemnizaţie lunară reparatorie calculată prin aplicarea următorilor coeficienţi de multiplicare asupra indicatorului social de referinţă, astfel:
a) coeficient de multiplicare 1,5 – persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (l) lit. b) pct. 3;
b) coeficient de multiplicare 1,5- copiii eroilor-martiri, cu vârste cuprinse între 18 şi 26 de ani, neîncadraţi în nicio formă de învăţământ şi care nu realizează venituri, pe toată durata în care se află în această situaţie, dar nu mai mult de 5 ani.
(5) Marii mutilaţi şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate beneficiază, pe lângă indemnizaţia prevăzută la alin. (3), şi de o indemnizaţie de îngrijire ce se acordă lunar, calculată prin aplicarea coeficientului de multiplicare l ,5 la indicatorul social de referinţă.”

2. După alineatul (6) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
„(7) Valoarea indicatorului social de referinţă este cea prevăzută de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.”

3. Alineatul (3) al articolului 4˄1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) La calculul drepturilor restante se utilizează aceeaşi coeficienţi de multiplicare prevăzuţi la art. 4, aplicaţi asupra indicatorului social de referinţă.”

4. Articolul 4˄2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Pentru acordarea indemnizaţiilor reparatorii prevăzute la art. 4 alin. (4), inclusiv cele restante, dovada neîncadrării în nicio formă de învăţământ şi a nerealizării de venituri se face cu declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea prevederilor art. 292 din Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare. Declaraţia se depune la plătitor, odată cu cererea pentru acordarea acestor drepturi.
(2) Declaraţia pe propria răspundere se reînnoieşte la fiecare 6 luni, calculate din luna în care s-a depus declaraţia. Nedepunerea acesteia conduce la suspendarea plăţii indemnizaţiei reparatorii.
(3) Ori de câte ori, în intervalul celor 6 luni pentru care se face declaraţia, intervin modificări de natură să conducă la suspendarea plăţii indemnizaţiei reparatorii, beneficiarul are obligaţia de a aduce acest fapt la cunoştinţa plătitorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea.”

5. Alineatul (1) al articolului 4˄3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Sumele cu titlu de indemnizaţie reparatorie încasate în luna/lunile în care beneficiarul nu se încadrează în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. b) reprezintă sume încasate necuvenit şi se recuperează de la beneficiar, conform legii.”

6. Litera m) de la alineatul (1) al articolului 5 se abrogă.

Articolul II. – Prevederile art. I se aplică şi beneficiarilor ale căror drepturi au fost stabilite înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Articolul III. – Art. 18 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011, se abrogă.

Articolul IV. – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 25 iunie 2010, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Plata indemnizaţiilor restante prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se face eşalonat, începând cu anul 2012, de casele judeţene de pensii, respectiv de Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, de casele de pensii din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după cum urmează:
a) – în anul 2012, se plăteşte 5% din valoarea sumei restante. Plata se efectuează în cursul lunii iulie.
b) – în anul 2013 se plăteşte 10% din valoarea sumei restante. Plata se efectuează în cursul lunii iulie.
c) – în anul 2014 se plăteşte 25% din valoarea sumei restante. Plata se efectuează în cursul lunii iulie.
d) – în anul 2015 se plăteşte 25% din valoarea sumei restante. Plata se efectuează în cursul lunii iulie
e) – în anul 2016 se plăteşte 35% din valoarea sumei restante. Plata se efectuează în cursul lunii iulie”

2. Alineatul (2) al articolului 3 se abrogă.

Articolul V. – Dispoziţiile art. I, II şi III intră în vigoare începând cu data de întâi a lunii următoare publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM – MINISTRU

Victor-Viorel PONTA

"
Memorat
  • Mindry
  • Hero Member
  • *****
  • Deconectat Deconectat
  • Mesaje: 2580
  • Vezi Profilul
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #59 : Iunie 26, 2012, 11:10:14 »

  florin1989  ceea ce postezi e si ...legiferat?.
Memorat
Pagini: 1 2 3 [4] 5 6 ... 55
Schimbă forumul: