Main Content:

Pagini: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 55

Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...

Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #195 : Iulie 18, 2013, 14:49:12 »

Stane!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  [/size]
 •       [size=15pt]Art. 17.- Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea
  nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi
  urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria
  Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi
  completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se
  abrogă.
  [/size]
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #196 : Iulie 18, 2013, 14:53:24 »

      Art. 17.- Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea
nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi
urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria
Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se
abrogă.
Am uitat porti cocalari trebuie totul marit Stane  Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #197 : Iulie 18, 2013, 16:47:51 »


 Atentie si la art.42 si 43 din  OUG 80/2013 de majorare exagerata a taxelor de timbru pentru ingradirea accesului la justitie :

 " Art. 42. - (1) Persoanele fizice pot beneficia de scutiri, reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Instanta acorda persoanelor juridice, la cerere, facilitati sub forma de reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru actiuni si cereri introduse la instantele judecatoresti, in urmatoarele situatii:
a) cuantumul taxei reprezinta mai mult de 10% din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate;
b) plata integrala a taxei nu este posibila deoarece persoana juridica se afla in curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, in conditiile legii, indisponibilizate.
(3) In mod exceptional, instanta poate acorda persoanelor juridice reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru, in alte cazuri in care apreciaza, fata de datele referitoare la situatia economico-financiara a persoanei juridice, ca plata taxei de timbru, la valoarea datorata, ar fi de natura sa afecteze in mod semnificativ activitatea curenta a persoanei juridice.
(4) Reducerea taxei de timbru poate fi acordata separat sau, dupa caz, impreuna cu esalonarea sau amanarea platii.
 
Art. 43. - (1) Cererea pentru acordarea facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru se poate formula prin cererea de chemare in judecata sau in conditiile art. 33 alin. (2) ori art. 36.
(2) Pentru solutionarea cererii de acordare a facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru, instanta poate solicita orice lamuriri si dovezi partii sau informatii scrise autoritatilor competente.
(3) Asupra cererii de acordare a facilitatilor la plata taxei de timbru instanta se pronunta fara citare, prin incheiere motivata data in camera de consiliu. Incheierea se comunica solicitantului si partii adverse, daca este cazul.
(4) Impotriva incheierii, partile interesate pot formula cerere de reexaminare, in termen de 5 zile de la data comunicarii incheierii. Cererea este scutita de la plata taxei judiciare de timbru.
(5) Cererea de reexaminare se solutioneaza in camera de consiliu de un alt complet, instanta pronuntandu-se prin incheiere irevocabila. '

  " http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_33804/UNBR-Noile-taxe-judiciare-de-timbru-sunt-prea-mari-Tarifele-depasesc-posibilitatile-de-plata-ale-justitiabililor.html "


  Mai adaug eu unul, f important:

Art. 55. - Pentru cererile şi acţiunile introduse până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă (26 iunie 2013 ), timbrul judiciar se aplică, respectiv taxele judiciare de timbru se stabilesc şi se plătesc în cuantumul prevăzut de legea în vigoare la data introducerii lor.
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #198 : Iulie 19, 2013, 13:44:05 »


 Atentie ! pentru cei care a-ti introdus cereri dupa 15 februarie 2013!

 S-a introdus o ingradire foarte stricta a actiunii civile prin procedura de regularizare a cererii de chemare in judecata.
 Dupa ce primeste cererea judecatorul verifica actiunea si stabileste ce cerinte nu au fost indeplinite din cele prevazute la art. 194 din NCPC si vi le comunica.Daca nu le indepliniti intr-un termen de 10 zile , va anuleaza cererea !
  " http://www.juridice.ro/265584/procedura-de-regularizare-a-cererii-de-chemare-in-judecata-conform-ncpc.html "
 Cerintele sint legate de forma si elementele cererii de chemare in judecata si de timbrare !
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #200 : Iulie 25, 2013, 19:38:10 »


 Art. 9.1 la 9.3 din OUG 174/2008

 " 9. Dupa articolul 9 se introduc unsprezece noi articole, articolele 91-911, cu urmatorul cuprins:
"Art. 91. - (1) In cazul serviciilor financiare, consumatorul are dreptul de a fi informat in mod corect, inca din faza precontractuala, asupra tuturor conditiilor contractuale.
(2) La solicitarea unei oferte de credit, furnizorul de servicii financiare are obligatia de a oferi gratuit consumatorului, pe hartie sau pe alt suport durabil, un grafic de rambursare ori alt document care sa mentioneze costurile totale ce vor fi suportate de consumator si un exemplar al proiectului contractului de credit.
Art. 92. - (1) Orice forma de publicitate referitoare la contractele de credit care indica o rata a dobanzii sau orice alte cifre referitoare la costul creditului pentru consumator va cuprinde urmatoarele informatii standard, prin intermediul unui exemplu reprezentativ:
a) rata dobanzii aferente creditului, fixa si/sau variabila, impreuna cu informatii privind orice costuri incluse in costul total al creditului pentru consumator;
b) valoarea totala a creditului;
c) dobanda anuala efectiva, conform prevederilor legale specifice;
d) durata contractului de credit;
e) valoarea totala platibila de consumator.
(2) In orice forma de publicitate, informatiile referitoare la costuri vor fi scrise vizibil si usor de citit, in acelasi camp vizual si cu caractere de aceeasi marime.
(3) In cazurile in care, pentru acordarea creditului, consumatorul este obligat sa incheie un contract de asigurare, se va mentiona acest lucru in publicitate.
Art. 93. - In cadrul contractelor incheiate cu consumatorii, furnizorii de servicii financiare sunt obligati sa respecte urmatoarele reguli:
a) contractele vor fi redactate in scris, vizibil si usor de citit, cu o marime a fontului utilizat de minimum 10, pe hartie sau pe alt suport durabil, in cel putin doua exemplare, fiind remis cate un exemplar original fiecarei parti. Culoarea de fond a hartiei pe care este redactat contractul trebuie sa fie in contrast cu cea a fontului utilizat;
b) dobanzile, precum si toate comisioanele, taxele, tarifele, spezele bancare sau orice alte costuri aferente acordarii si derularii contractului, respectiv aferente unor servicii in privinta carora consumatorul nu dispune de libertate de alegere vor fi mentionate in contract, fara a se face trimiteri la conditii generale de afaceri ale furnizorului de servicii financiare, lista de tarife si comisioane sau orice alt inscris;
c) in situatiile in care exista drept de rambursare anticipata, comisionul de rambursare anticipata a creditului se determina in stransa legatura cu pierderile creditorului aferente rambursarii anticipate si nu trebuie sa constituie un obstacol disproportionat in exercitarea dreptului consumatorului de a rambursa anticipat creditul;
d) in contractul de credit/depozit se vor mentiona si costurile de administrare, de retragere numerar si/sau de depunere numerar aferente contului curent, care cad in sarcina consumatorului, daca furnizorul de servicii financiare percepe astfel de comisioane. Costurilor aferente contului curent mentionate mai sus nu le sunt aplicabile prevederile lit. e);
e) fara a prejudicia prevederile privind modificarea dobanzii, pe parcursul derularii contractului:
1. se interzice majorarea comisioanelor, taxelor, tarifelor, spezelor bancare sau a oricaror altor costuri mentionate in contract;
2. se interzice introducerea si perceperea de noi taxe, comisioane, tarife, speze bancare sau orice alte costuri care nu au fost mentionate in contract;
f) in contract se va mentiona tipul de dobanda, variabila si/sau fixa, iar daca dobanda este fixa numai pentru o anumita perioada, aceasta va fi precizata cu exactitate;
g) in contractele de credit cu dobanda variabila se vor aplica urmatoarele reguli:
1. variatia ratei dobanzii trebuie sa fie independenta de vointa furnizorului de servicii financiare, raportata la fluctuatiile unor indici de referinta verificabili, mentionati in contract, sau la modificarile legislative care impun acest lucru;
2. dobanda poate varia in functie de dobanda de referinta a furnizorului de servicii financiare, cu conditia ca aceasta sa fie unica pentru toate produsele financiare destinate persoanelor fizice ale operatorului economic respectiv si sa nu fie majorata peste un anumit nivel, stabilit prin contract;
3. formula dupa care se calculeaza variatia dobanzii trebuie indicata in mod expres in contract, cu precizarea periodicitatii si/sau a conditiilor in care survine modificarea ratei dobanzii, atat in sensul majorarii, cat si in cel al reducerii acesteia;
h) sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul furnizorului de servicii financiare sa modifice unilateral clauzele contractuale fara incheierea unui act aditional, acceptat de consumator;
i) orice notificare cu privire la modificarea continutului clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmisa consumatorilor cu cel putin 30 de zile inainte de intrarea acesteia in vigoare. Consumatorul are la dispozitie un termen de 15 zile de la primirea notificarii pentru a comunica optiunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor conditii. Neprimirea unui raspuns din partea consumatorului in termenul mentionat anterior nu este considerata acceptare tacita;
j) pentru orice modificare a nivelului costurilor creditului, conform conditiilor contractuale, furnizorul de servicii financiare este obligat sa notifice consumatorul, in functie de optiunea scrisa a acestuia, exprimata in contract, prin una sau mai multe metode: scrisoare recomandata, e-mail, sms, si va pune la dispozitia acestuia un nou grafic de rambursare;
k) furnizorul de servicii financiare va lua toate masurile necesare pentru a efectua repararea in termen de maximum 15 zile a eventualelor prejudicii cauzate consumatorului prin nerespectarea obligatiilor asumate prin contract si va face dovada demersurilor intreprinse in acest sens;
l) contractul de credit va contine obligatoriu o prevedere prin care consumatorul sa fie atentionat despre raportarea la Biroul de Credit, Centrala Riscurilor Bancare si/sau la alte structuri asemanatoare existente, in cazul in care acesta intarzie cu achitarea ratelor scadente, daca exista aceasta obligatie de raportare;
m) la incetarea contractului, inclusiv prin ajungere la termen, reziliere sau denuntare unilaterala din partea consumatorului, furnizorul de servicii financiare va oferi gratuit consumatorului un document care sa ateste faptul ca au fost stinse toate obligatiile dintre parti. Totodata, se vor inchide si conturile aferente serviciului financiar de baza furnizat, fara a fi necesara depunerea unei alte cereri de catre consumator si fara plata unor costuri suplimentare. Contul nu va fi inchis in situatia in care acesta este poprit sau indisponibilizat, conform legii, pentru indeplinirea de catre consumator a unor obligatii asumate fata de furnizorul de servicii financiare insusi sau fata de terti."
Memorat
 • omvesel
 • Membru nou
 • *
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 11
 • Sunt un ;tanar;pensionar,care iubeste natura .
 • Vezi Profilul WWW
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #201 : Iulie 26, 2013, 21:01:16 »

As dori sa stiu daca putem sa facem si intrebari de legislatie generala? si cum putem sa o facem? multumesc mult de tot. Jan Vasiliu Ploiesti(janvasiliu@gmail.com)
Memorat

janOmvesel.
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #202 : Iulie 27, 2013, 18:10:32 »


In pricipiu da.In limita timpului disponibil si a domeniului juridic voi da un raspuns cu caracter orientativ.
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #204 : August 01, 2013, 11:53:05 »


 " Sunt scutite de la plata impozitului pe venit urmatoarele categorii de persoane:
- invalizii de razboi, orfanii, vaduvele de razboi si persoanele care primesc pensii de invaliditate de gradul I;
- bursierii;
- cei cu handicap grav sau accentuat;
- veteranii de razboi;
- persoanele persecutate politic, cele deportate ori care au fost prizoniere, urmasii luptatorilor in Revolutia din 1989, precum si persoanele persecutate etnic.
* Sunt scutite de impozitul pe cladiri si terenuri, de taxa asupra mijloacelor de transport sau de taxa pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor urmatoarele categorii de persoane:
- veteranii de razboi;
- persoanele persecutate din motive politice, precum si cele deportate ori care au fost in prizonierat;
- eroii-martiri si urmasii acestora si luptatorii in Revolutia din 1989.
* Vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor care nu s-au recasatorit beneficiaza de scutire la impozitul pe cladiri si terenuri.
* Persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele invalide de gradul I sau II au dreptul la scutire de la plata impozitului pe cladiri si terenuri si de la achitarea taxei pentru eliberarea autorizatiilor pentru activitati economice.
* Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica doar cladirii folosite ca domiciliu. De asemenea, scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica doar suprafetei aferente cladirii utilizate ca domiciliu.
- Persoanele care reabiliteaza sau modernizeaza termic cladirile de locuit pe care le detin in proprietate sunt scutite de impozitul pentru aceste cladiri pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica.
- Cei care au venituri lunare mai mici decat salariul minim pe economie, care primesc ajutor de somaj sau pensie de asistenta sociala, precum si alte categorii de persoane pot beneficia de scutiri de la plata impozitelor pe cladiri sau terenuri ori reduceri ale acestora in urma unor hotarari ale consiliilor locale. Aceste reduceri sau scutiri se acorda pe baza unor cereri care se depun la primarie.
* Reducere la plata integrala
- Impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Impozitul anual pe cladiri, de pana la 50 lei, inclusiv, trebuie achitat integral pana la 31 martie. "
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #206 : August 01, 2013, 17:44:38 »


 Art. 286 din legea 571/2003 - Codul fiscal : " CAPITOLUL XI
Facilităţi comune

Art. 286

Scutiri şi facilităţi stabilite de consiliile locale

(1) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia pentru o clădire folosită ca domiciliu de persoana fizică ce datorează acest impozit.

(2) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren sau o reducere a acestuia pentru terenul aferent clădirii folosite ca domiciliu al persoanei fizice care datorează acest impozit.

(3) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social.

(4) În cazul unei calamităţi naturale, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, precum şi a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire sau o reducere a acestora.

(5) Scutirea de la plata impozitelor sau reducerile acestora prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplică persoanei respective cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii sau reducerii.

(6) Începând cu anul fiscal 2008, consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, datorată de către persoanele juridice în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională şi în condiţiile îndeplinirii dispoziţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 137/2007.

(7) Abrogat.

(Cool Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia pe o perioadă de minimum 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 158/2011.

(9) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri/taxei pe clădiri pe o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, pentru proprietarii care execută lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.
Codul fiscal actualizat prin:

OG 30/2011 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale din 31 august 2011, Monitorul Oficial 627/2011;

OUG 106/2007 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 4 octombrie 2007, Monitorul Oficial 703/2007;

Legea 343/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 17 iulie 2006, Monitorul Oficial 662/2006;

OG 83/2004 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 19 august 2004, Monitorul Oficial 793/2004;  "


Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #207 : August 01, 2013, 18:02:33 »


 Codul fiscal si Normele Metodologice de aplicare valabil 2013 : " http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm "
 
  De la 1 septembrie 2013 intra in vigoare noul cod fiscal cu TVA redus la piine de 9 %.
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #208 : August 01, 2013, 18:49:57 »


 " De la 1 august: Sanctiuni pentru neparticiparea la sedintele de informare
 
"
Ghid rapid de insusire a modificarilor prezente in
Noul Cod de Procedura Civila

>> Detalii click aici <<

Toti cei care vor sa-si transeze neintelegerile in instanta sunt obligati incepand de joi sa mearga mai intai la mediator. Prima sedinta este gratuita, dar cei care o refuza risca amenzi de pana la 1.000 de lei.

Incepand de joi, nimeni nu va mai putea ajunge in instanta daca nu merge inainte la mediator. O prima sedinta de informare la mediator inainte de transarea unei dispute printr-un proces, in cauzele care privesc litigiile de munca, divorturi, partaje de bunuri comune, dar si malpraxisurile este obligatorie, atrag atentia autoritatile. In plus, prin fata mediatorilor vor trece si persoanele care au savarsit unele infractiuni penale: loviri, distrugeri, dar si unele cazuri de viol. Este bine de stiut ca aceasta prima sedinta de informare este gratuita.

“Partile implicate in conflict pot merge totusi in instanta daca asta isi doresc cu adevarat. Trebuie doar sa aiba la ele dovada participarii la o intalnire cu un mediator, respectiv un certificat eliberat de acesta, pe care il vor prezenta judecatorilor. Numai astfel actiunea civila poate continua”, au explicat specialistii in drept. Cei care refuza vizita la mediere risca amenzi Daca una dintre parti refuza sa participe la sedinta de informare, nu raspunde invitatiei sau nu se prezinta la data fixata pentru sedinta de informare, se intocmeste un proces-verbal, care va fi depus la dosarul instantei, au mai explicat specialistii. Acestia risca insa amenzi cuprinse intre 100 si 1.000 de lei. Gabriela Mihut, purtatoarea de cuvant a Consiliului de Mediere, este de parere ca cei mai multi dintre romani vor prefera sa-si rezolve problemele la mediator.

„Cresterea substantiala a taxelor de timbru, precum si termenele indelungate in instante fac ca apetitul justitiabililor pentru mediere sa creasca (…) In plus, clientii care participa la mediere economisesc pana la 90-95% din costurile unui proces“, a explicat Mihut. Aceasta a precizat ca procedura de informare privind medierea nu poate depasi 15 zile.

Sursa: Adevarul

Data aparitiei: 01 August 2013

Memorat
 • kostas
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 7260
 • Vezi Profilul
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #209 : August 01, 2013, 21:37:33 »

Incepand cu ziua de astazi s-au inchis portile tribunalului pentru prostime.
Incepand cu cele mai banale procese pana la cele mai complicate tot romanul trebuie sa treaca mai intai pe la mediator(impaciuitor) si mai apoi ajungi in fata judecatorilor.Binen-nteles ca toate astea pe buzunarul tot mai gol al celor care-si cauta dreptatea in lacasul celor care impart dreptatea.
Taxele sunt intre 250 lei (pentru medierea divortului)si 5000lei(pentru impatirea averilor si nu sti mai ce)
In concluzie;nu se mai poate divorta si chiar daca ai dreptate daca n-ai bani pentru mediere nu poti ajunge in instanta(mori cu dreptatea in brate)
Am uitat;pe langa taxa de mediere trebuiesc platite si celelalte taxe pentru instanta si daca instanta costata ca na-i trecut pe la mediator te amndeaza cu cateva mii de lei.
Cei care sunt se pricep poate sa ne explice mai bine cum stau treburile si daca am inteles eu bine.
Memorat
Pagini: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 55
Schimbă forumul: