Main Content:

Pagini: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 65

Activitatea SSPR

Răspuns: Activitatea SSPR
« Răspunde #495 : Decembrie 14, 2018, 16:02:19 »


www.sspr.gov.ro/index.php?comunicate&id=1013
14 Decembrie 2018


COMUNICAT-Raport final Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii a Senatului Romaniei referitor la Decizia 129/13.08.2018
Memorat
Răspuns: Activitatea SSPR
« Răspunde #496 : Decembrie 14, 2018, 16:05:41 »


www.sspr.gov.ro/index.php?comunicate&id=1012
14 Decembrie 2018


COMUNICAT - PROGRAM CEREMONIAL ORGANIZAT DE INSTITUTIA NOASTRA CU SPRIJINUL MAPN, MAI IN PERIOADA 20-22 DECEMBRIE 2018

Memorat
 • Martinel
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 1117
 • Vezi Profilul
Răspuns: Activitatea SSPR
« Răspunde #497 : Decembrie 14, 2018, 17:09:50 »

Refuz acordare drepturi
Tribunalul BUCURESTI

Cod ECLI    ECLI:RO:TBBUC:2018:007.xxxxxx

Dosar nr. 16 XXXXXXXXXX

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREȘTI

SECȚIA A II-A C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

 

Sentința civilă nr. 6 235

Ședința publică de la 11 octombrie 2018

 

Tribunalul constituit d in:

P_________: I____ R_______

GREFIER: A_____-A______ C_____

 

Pe rol se află judecarea cauzei de contencios administrativ și fiscal privind pe reclamantul POD______ S______ și pe pârâții S____________ de S___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1___ ș i C______ P___________ a Revoluționarilor d__ D________ 1___ , având ca obiect refuz acordare drepturi.

La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns reclamantul, prin reprezentant convențional avocat, cu împuternicire avocațială la dosar, lipsă fiind pârâții.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier ul de ședință care învederează instanței că pricina se află la primul termen de judecată, după care:

Tribunalul fiind primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate, în temeiul art. 131 C.proc.civ. pune în discuție competența instanței.

Reclamantul arată că tribunalul este competent să soluționeze prezenta cauză.

Verificându-și d__ oficiu competența, conform art. 131 C.proc.civ., tribunalul constată că este competent general, material și teritorial să soluționeze prezenta cauză.

În temeiul art. 238 C.proc.civ. tribunalul pune în discuție estimarea duratei necesare cercetării procesului.

Reclamantul apreciază durata necesară cercetării procesului ca fiind de 1 luna.

Tribunalul, potrivit disp. art. 238 C.proc.civ., estimează durata necesară cercetării procesului ca fiind de 0-1 lună.

Tribunalul acordă cuvântul asupra probatoriului.

Reclamantul solicită încuviințarea probei cu înscrisurile aflate la dosar.

Tribunalul încuviințează proba cu înscrisuri, solicitată de ambele părți, prin cererea de chemare în judecată și respectiv prin întâmpinare, apreciind că proba este utilă, pertinentă și concludentă soluționării cauzei conform art. 255 alin. 1 coroborat cu art. 258 alin. 1 C.proc.civ.

Tribunalul constată cercetarea judecătoarească finalizată și declară deschise dezbaterile asupra fondului.

Reclamantul invocă dispozițiile art. 21 3 și arată că faptul neprimirii cererii de către pârâți reprezintă un abuz, prin care se încalcă legea; de asemenea, arată că renunță la excepția de nelegalitate invocată.

Tribunalul constatând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile de drept, reține cauza spre deliberare și soluționare.

 

                                              T R I B U N A L U L

 

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

            Prin c ererea de chemare in judecata înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 15.05.2018, sub nr. 16 XXXXXXXXXX reclamantul Pod______ S______ a solicitat, în contradictoriu cu pârâții S____________ de S___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1___ ș i C______ P___________ a Revoluționarilor d__ D________ 1___ obligarea pârâtei C______ P___________ a Revoluționarilor d__ D________ 1___ ca în urma admiterii contestației, în calitatea sa de autoritate publică de control a aplicării legii să dispună continuarea procedurii de preschimbare, întreruptă abuziv de pârâtul SSPRMLÎRCIR; obligarea pârâtului S____________ de s___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1___ să-l treacă pe listingul de propuneri p_____ Decret, să îi tipărească certificatul doveditor, să semneze acest certificat, să prezinte acest certificat doveditor Președintelui CPRD, în vederea semnării, să îi elibereze acest certificat împreună cu adeverința către Casa de Pensii.

În motivarea cererii , reclamantul a arătat că actul juridic, respectiv decizia de respingere a cererii sale este nelegal, neîntemeiat, nemotivat și neconstituțional, fiind emis de o comisie ce d__ punct de vedere legal și constituțional nu poate avea abilitarea de a emite un astfel de act juridic, având în vedere faptul că dosarul său de atribuire a titlului de Luptător p_____ V_______ Revoluției d__ D________ 1___, până la data eliberării certificatului preschimbat, conform Legii nr. 341/2004, _________-P nr. xxxxx a fost analizat de 4 comisii guvernamentale și 4 comisii parlamentare care au validat și avizat eliberarea certificatelor pe Legea nr. 42/1990 și pe Legea nr. 341/2004 și au propus P___________ României, atribuirea prin Decret a titlului de Luptător p_____ V_______ Revoluției d__ D________ 1___. De aceea, reclamantul consideră că o comisie formată d__ 3 angajați ai Secretariatului de S___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în perioada 1945-1___ nu poate anula deciziile celor 8 comisii.

Reclamantul a mai menționat că d ecizia sus-menționată nu este motivată nici în fapt și nici în drept, ceea ce duce la nulitatea ei absolută. Nu au fost luate în considerare probatoriile, prezente în dosarele de atribuire a titlului, sus-menționat, aflate în arhiva autorității, ca unic depozitar. Dacă aceste documente, ce au probat deciziile celor 8 comisii, de atribuire a titlului nu mai exista, ca urmare a pierderii a unui mare număr de dosare, a măsurilor nelegale de arhivare și depozitare, culpa este doar a autorității.

Reclamantul a mai precizat că nu există criterii clare de încadrare în categoria L___________ cu Rol Determinant. La toate acestea se adaugă subiectivismul Comisiei și dorința declarată de a se face așa-zisa curățenie .

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 9 2 alin. ( 7 ) d__ Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 194 și următoarele d__ Codul de procedură civilă.

În dovedirea cererii reclamantul a depus înscrisuri.

P ârâta C______ P___________ a Revoluționarilor d__ D________ 1___ nu a depus întâmpinare.

P ârâtul S____________ de S___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1___ a depus întâmpinare, susținând că reclamantul nu a ocupat și apărat obiective de importanță deosebită (filele 36-38).

La termenul d__ data de astăzi, 11 octombrie 2018 , Tribunalul a încuviințat proba cu înscrisurile existente la dosar, apreciind că proba este utilă, pertinentă și concludentă soluționării cauzei, conform art. 255 alin. 1 coroborat cu art. 258 alin. 1 C.proc.civ.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

În fapt, reclamantul Pod______ S______ a formulat o c erere de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant, cerere respinsă de către S____________ de S___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1___ (fila 25).

 

Împotriva soluției Secretariatului de S___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1___ reclamantul a formulat contestație, ce a fost admisă de către C______ P___________ a Revoluționarilor d__ D________ 1___ în ședința d__ data de 30.06.2016 (fila 23).

Potrivit art. 9 2 alin. 2-8 d__ Legea recunoștinței p_____ victoria Revoluției Române d__ D________ 1___, p_____ revolta muncitorească anticomunistă de la B_____ d__ noiembrie 1987 și p_____ revolta muncitorească anticomunistă d__ Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004   „ Cererile care privesc eliberarea noului certificat de Luptător cu Rol Determinant, depuse conform art. 3 2 , sunt analizate de o comisie alcătuită d__ cel mult 5 membri, angajați d__ cadrul Secretariatului de S___, numită prin ordin al secretarului de s___, care este și președintele comisiei.

(3) C______ prevăzută la alin. (2) procedează la soluționarea cererilor, verificând actele dosarelor care au fost depuse în termenele și condițiile prevăzute de lege p_____ calitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 4 și care îndeplinesc condițiile și criteriile p_____ eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant.

(4) După admiterea cererilor se procedează la eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant, potrivit metodologiei stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al comisiei, aprobat prin ordin al secretarului de s___.

(5) S____________ de S___, cu avizul Comisiei parlamentare, va înainta periodic Președintelui României propunerile de atribuire a titlurilor p_____ persoanele ale căror cereri au fost admise, în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României.

(6) Soluțiile vor fi comunicate în termen de 120 de zile lucrătoare de la depunerea cererii. În cazul comunicărilor prin poștă, cu confirmare de primire, care nu sunt ridicate de către destinatar, termenul de 30 de zile p_____ contestație curge de la data publicării deciziei Comisiei prin postare pe site-ul instituției.

(7) Contestațiile privind noile certificate - Luptător cu Rol Determinant se depun în termen de 30 de zile de la comunicare cu nominalizarea persoanelor în cauză și se vor adresa Comisiei parlamentare a revoluționarilor d__ d________ 1___, care le soluționează potrivit normelor metodologice stabilite în acest sens.

(Cool În termen de 45 de zile după acordarea titlurilor de către P___________ României și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, S____________ de S___ transmite către casele de pensii adeverințele prevăzute la art. 41 p_____ persoanele ale căror cereri au fost admise”.

Instanța apreciază că după admiterea contestației împotriva soluției de respingere a Secretariatului de S___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1___ acesta nu mai are posibilitatea să respingă d__ nou cererea de acordare a titlului de Luptător cu Rol Determinant, având obligația să elibereze noul certificat de Luptător cu Rol Determinant.

Contestația este o cale de atac împotriva soluției de respingere a Secretariatului de S___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1___, soluționată de un organ cu atribuții de control jurisdicțional a soluțiilor Secretariatului de S___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1___, astfel că hotărârea luată de C______ P___________ a Revoluționarilor d__ D________ 1___ este obligatorie p_____ S____________ de S___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1___.

P_____ aceste motive, instanța va admite cererea de chemare în judecată, formulată de reclamantul Pod______ S______, în contradictoriu cu pârâții S____________ de S___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1___ și C______ P___________ a Revoluționarilor d__ D________ 1___ , o bligând pârâții S____________ de S___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1___ ș i C______ P___________ a Revoluționarilor d__ D________ 1___ să elibereze pe numele reclamantului Pod______ S______ noul certificat de Luptător cu Rol Determinant , să înainteze Președintelui României propunerea de atribuire a titlului de Luptător cu Rol Determinant reclamantului Pod______ S______ și să transmită către Casa de Pensii adeverința prevăzută de art. 4 1 d__ Legea nr. 341/2004.

 

P_____ ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

 

Admite cererea de chemare în judecată, formulată de reclamantul Podarescu S______, cu domiciliul în București, _________________________. 24, sector 1 , cu domiciliul ales la CA D_______ I___, situat în municipiul C______, ____________________, județul D___, în contradictoriu cu pârâții S____________ de S___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1___, cu sediul în București, Piata Presei Libere, nr. 1, corp B, _______________ și C______ P___________ a Revoluționarilor d__ D________ 1___ , cu sediul în București, _________________, sector 5.

Obligă pârâții S____________ de S___ p_____ Recunoașterea M________ L___________ împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1___ ș i C______ P___________ a Revoluționarilor d__ D________ 1___ să elibereze pe numele reclamantului Pod______ S______ noul certificat de Luptător cu Rol Determinant , să înainteze Președintelui României propunerea de atribuire a titlului de Luptător cu Rol Determinant reclamantului Pod______ S______ și să transmită către Casa de Pensii adeverința prevăzută de art. 4 1 d__ Legea nr. 341/2004.

Cu drept de recurs în termen de 15 de zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Tribunalul București, Secția a II-a C_________ Administrativ și Fiscal.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 11.10.2018.

 

    P_________,                                             Grefier,

I____ R_______                                                                    C_____ A_____-A______

 
Memorat
Răspuns: Activitatea SSPR
« Răspunde #498 : Decembrie 27, 2018, 10:29:14 »

Cineva mi-a atras atentia si am constatat ca ultimul comunicat SSRML de pe site-ul Guvernului Romaniei nu a fost preluat pe Portal. O fac acum.


http://www.sspr.gov.ro/index.php?comunicate&id=1018
Duminica, 23 decembrie 2018

COMUNICAT-„Azi în Timișoara, mâine-n toata țara!”

COMUNICAT

„ Azi în Timișoara, mâine-n toată țara! ”

 
   Astăzi, la împlinirea a 29 de ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989, la Timișoara, în fața Catedralei mitropolitane și a Operei române, sub sloganul „ Azi în Timișoara, mâine-n toată țara! ” și în prezența Secretarului de Stat - dl. Laurențiu Florian COCA, reprezentanților Parlamentului României, IRRD’89, LORD’89, asociațiilor de revoluționari din Timișoara și din țară, s-a facut apel la unitate, la unificarea mișcării revoluționare, într-o singură voce, pentru un singur țel, de a proteja și a duce mai departe idealurile Revoluției române.

  Timișoara a fost și va trebui să rămână un simbol al Revoluției române, nepătată în memoria poporului român.

  Poporul român nu trebuie să uite că împlinirea a 29 de ani de la Revoluția română din acel Decembrie sângeros, este un moment de pioșenie, de rememorare a evenimentelor care au caracterizat Revoluția din decembrie 1989, un semn de cinstire dat memoriei celor ce s-au jertfit pentru libertate și demnitate.

  Totodată, suntem profund indignați de faptul că astăzi, când ar trebui să ne comemorăm eroii, la București, un grup de elemente certate cu spiritul civic, cu morala elementară, provocatori folosiți ca masă de manevră de unii simbriași ai diversiunilor de acest tip, s-au dedat, și de această dată, la acte de provocare, total contrar spiritului care trebuie să domine astfel de manifestări dedicate comemorării eroilor națiunii.

  Mișcarea revoluționară dezavuează și se delimitează de acțiunile de protest organizate de pretinși apărători ai idealurilor Revoluției, care manipulează adunările publice în scopuri politice și personale, doar pentru a crea confuzie și a compromite imaginea Revoluției și a revoluționarilor.

  De asemenea, nu trebuie să uităm că Revoluția este un bun istoric, al unui întreg popor, un act înfăptuit de oameni pentru oameni, cu curaj, spirit de sacrificiu și dârzenie, în numele unor idealuri și drepturi sfinte, cu încrederea unui neam cu frică de Dumnezeu și respect față de adevăr.

Dumnezeu să binecuvânteze România !

SEMNATARII :
Memorat
Răspuns: Activitatea SSPR
« Răspunde #499 : Decembrie 27, 2018, 18:02:12 »


www.sspr.gov.ro/index.php?comunicate&id=1019&fbclid=IwAR2n_dCJKVUFDH1S6sceAuUS6AYMv3o3jFnEb3qX4a-GyiVgmI_Ct2pWdAI
Joi, 27 decembrie 2018


COMUNICAT- CONVOCARE COMISIE ART.9^2 LEGEA 341/2004

Subsemnatul Laurentiu Florian Coca- Secretar de Stat în cadrul Secretariatului de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptatorilor Împotriva regimului comunist instaurat în Romania in perioada 1945-1989, in calitate de Preşedinte al Comisiei Art.9^2 din Legea 341/2004, a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Romane din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului-Lupeni-august 1977, cu modificarile si completarile ulterioare convoc membrii comisiei Art.9^2, nominalizati prin ordinul nr.145/2018, in data de 9.01.2019 ora 10:00 la sediul institutiei, pentru reluarea lucrarilor sedintelor de lucru.
Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 5592
 • Vezi Profilul
Răspuns: Activitatea SSPR
« Răspunde #500 : Ianuarie 04, 2019, 22:32:26 »

COMUNICAT
http://www.sspr.gov.ro/index.php?comunicate&id=1020
31 Decembrie 2018

La multi ani tuturor romanilor!

Sarbatori fericite alaturi de cei dragi!

SECRETAR DE STAT

LAURENTIU FLORIAN COCA
Memorat
 • ctiron
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 991
 • Vezi Profilul
Răspuns: Activitatea SSPR
« Răspunde #501 : Ianuarie 05, 2019, 11:25:14 »

Buna ziua.! La multi ani.! voiam sa stiu daca foile de drum C.F.R.sunt valabile pe ianuarie 2019.? Va multumesc.!
Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 5592
 • Vezi Profilul
Răspuns: Activitatea SSPR
« Răspunde #502 : Ianuarie 05, 2019, 19:15:43 »

Da, sînt valabile pînă la sfîrșitul lunii ianuarie.
Memorat
 • ctiron
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 991
 • Vezi Profilul
Răspuns: Activitatea SSPR
« Răspunde #503 : Ianuarie 05, 2019, 23:34:05 »

Ok multumesc tare mult.!
Memorat
Răspuns: Activitatea SSPR
« Răspunde #504 : Ianuarie 07, 2019, 12:14:22 »

COMUNICAT
http://www.sspr.gov.ro/index.php?comunicate&id=1020
31 Decembrie 2018

La multi ani tuturor romanilor!

Sarbatori fericite alaturi de cei dragi!

SECRETAR DE STAT

LAURENTIU FLORIAN COCA


La multi ani ! Multumim , dar cartele si bilete cand primim ....Huh
Memorat
 • Mihai S
 • Membru nou
 • *
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 6
 • Vezi Profilul
Activitatea SSPR
« Răspunde #505 : Ianuarie 07, 2019, 12:32:50 »

La multi ani stimati colegi !

Unde se ascund sefii de la departamentul revolutionari din cadrul PSD ? D-le. Vali Margineanu, Pestreanu, Militaru, Banutoiu, chiar nu vedeti ca la SSPR nu se intampla nimic de cat urari si iar urari ?
Memorat
 • Victor 3
 • Sr. Member
 • ****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 339
 • Doar uniti vom invinge.
 • Vezi Profilul
Distribuire bilete CFR si Cartele de Metrou
« Răspunde #506 : Ianuarie 07, 2019, 14:53:29 »

Buna ziua colegi,

Conducerea SSPR a hotarat ca incepind de saptamina viitoare sa fie distribuite biletele CFR si a Cartelel de metrou prin inspectori SSPR la Asociatiile de care apartineti. Programarea pe Asociatii se va face pe site-ul SSPR la sectiunea COMUNICATE. Deci urmariti site-ul SSPR !
Memorat
 • vamil
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 1075
 • Vezi Profilul
Răspuns: Activitatea SSPR
« Răspunde #507 : Ianuarie 10, 2019, 19:19:26 »


    Da nu era mai normal ca acest anunță să fi fost acum o lună ?
    Cine crede că-n luna ianuarie se termină cu împărțela ?
    Împărțeala o să treacă de februar ci și-o să intre-n mărțișor.
   
    Iară cu metroul mucles prelungire.
Memorat
 • Silviu
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 2512
 • Vezi Profilul
Răspuns: Activitatea SSPR
« Răspunde #508 : Ianuarie 12, 2019, 20:17:02 »

Un coleg mi-a trimis Întîmpinarea ataşată rugîndu-mă să comentez: cum Vicepreşedintele CPRD devenit Secretar de Stat, îşi anulează semnătura dată pe documentele parlamentare ...
« Ultima modificare: Ianuarie 12, 2019, 20:35:40 de către razvan »
Memorat
Răspuns: Activitatea SSPR
« Răspunde #509 : Ianuarie 12, 2019, 20:26:41 »

Domnule Silviu, am sa sterg postarea dv si as vrea sa nu va suparati. Puteti sa repostati documentul dupa ce anonimizati total paginile respective. Sper sa ma intelegeti. Puteti sa ma sunati daca doriti.
Memorat
Pagini: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 65
Schimbă forumul: