Portalul Revolutiei

Discutii generale => Revolta din 15 Noiembrie 1987 => Subiect creat de: ilie_jean_flt din Martie 21, 2008, 08:29:30Titlul: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: ilie_jean_flt din Martie 21, 2008, 08:29:30
Stimati domni din aceasta asociatie am o stima si un profund respect pentru lupta care a-ti inceput-o in 1987,ati scris despre noi revolutionarii din 1989 ca nu ne meritam drepturile dar acum cind vi s-au dat si dumneavoastra drepturi a-ti tacut.Oare numai asta vroiati de va-ti luat de noi degeaba?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Aprilie 12, 2008, 09:17:55
Marilena a dat un link spre saitu Camerei Deputatilor unde sant trecuti initiatorii legii.
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=13201&cam=1
Inca nu beneficiaza de ea domnule Jean. Urmeaza.
Cine stie unde se poate gasi propunerea legislativa? Textul?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Aprilie 12, 2008, 10:49:38
De aici nu am stiut sa merg mai departe pentru a gasi textul legii. Cine ma poate ajuta?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nor din Aprilie 12, 2008, 10:54:05
Asociatia are site. Incearca la www.15noiembrie1987.ro


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Aprilie 12, 2008, 11:23:07
Am incercat da degeaba. Au un sait mai fain decat portalu da ramas rau in urma. Nu mai e actualizat de anu trecut.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Aprilie 12, 2008, 11:25:56
La adresa asta de pe sait http://www.15noiembrie1987.ro/documente/2004_1.htm exista ceva da e din 2004 si nu cred ca e ce caut eu. Dau textu in continuare.

PROIECT DE LEGE

PRIVIND PERSOANELE PERSECUTATE DIN MOTIVE POLITICE CA URMARE A PARTICIPARII LA REVOLTA ANTICOMUNISTADE LA BRASOV DIN 15 NOIEMBRIE 1987

ART. 1

(1) Constituie vechime în munca si se ia în considerare la stabilirea pensiei si a celorlalte drepturi ce se acorda, în functie de vechimea în munca, timpul cât o persoana:

a) a executat o pedeapsa privativa de libertate în baza unei hotarâri judecatoresti ramase definitiva sau a fost lipsita de libertate în baza unui mandat de arestare preventiva pentru infractiuni politice;

b) a fost privata de libertate în locuri de detinere în baza unor masuri administrative sau pentru cercetari de catre organele de represiune;

c) a avut stabilit domiciliu obligatoriu;

d) a fost stramutata într-o alta localitate.

(2) Fiecare an de privare de libertate prevazute la alin. (1) se considera ca vechime în munca trei ani.

(3) Perioadele prevazute la alin. (1) lit. c) si d) constituie vechime în munca, daca persoanele în cauza fac dovada ca nu au putut sa se încadreze în munca în functii pentru care aveau pregatirea profesionala.

(4) Se considera vechime în munca si perioada în care o persoana aflata într-una dintre situatiile prevazute la alin. (1) nu s-a putut încadra ca urmare a unei invaliditati de gradul I sau II survenite în timpul în care s-a aflat în acea situatie sau, ulterior, daca dovedeste ca aceasta s-a produs din cauza ori în legatura cu persecutia la care a fost supusa.

ART. 2

(1) De prevederile art. 1 beneficiaza si persoanele care au decizii de pensionare.

(2) În cazul celor decedati, urmasii acestora au dreptul la pensie de urmas în conditiile legii, cu luarea în calcul a vechimilor stabilite potrivit prezentei legi.

ART. 3

(1) Persoanele care s-au aflat în situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) au dreptul, începând cu anul 2002, la o indemnizatie lunara de 3.000.000 lei neimpozabila pentru fiecare an de detentie, stramutare în alte localitati sau domiciliu obligatoriu indiferent daca sunt sau nu sunt pensionate.

(2) În functie de evolutia preturilor si a tarifelor, indemnizatiile prevazute la alin. (1) se actualizeaza prin hotarâre a Guvernului, o data cu indexarile aplicate pensiilor si celorlalte drepturi de asigurari sociale de stat.

ART. 4

(1) Sotul (sotia) celui decedat, din categoria celor disparuti sau exterminati în timpul detentiei, stramutati sau deportati are dreptul la o indemnizatie lunara de 3.000.000 lei neimpozabila.

(2) De aceleasi drepturi beneficiaza sotul (sotia) celui decedat dupa iesirea din închisoare, dupa întoarcerea din stramutare, din deportare sau încetarea domiciliului obligatoriu.

(3) Aceasta indemnizatie se indexeaza prin hotarâre a Guvernului si se poate cumula cu orice pensie.

ART. 5

Indemnizatiile lunare acordate în baza prezentei legi nu afecteaza plafoanele de venituri în functie de care se stabilesc chiriile pentru locuintele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi si studenti si ajutoarele sociale.

ART. 6

(1) Persoanele aflate în una dintre situatiile prevazute la art. 1 sunt scutite de plata impozitelor si a taxelor locale cât si a impozitului pe salariu.

(2) De asemenea, persoanele aflate în una dintre situatiile prevazute la art. 1 vor beneficia de urmatoarele drepturi:

•  asistenta medicala si medicamente, în mod gratuit si prioritar indiferent de veniturile obtinute , fara plata contributiei atât în tratament ambulatoriu, cât si pe timpul spitalizarilor în spitalele si policlinicile Ministerului Sanatatii, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Ministerului Lucrarilor Publice,Transportului si Locuintei;

•  acces gratuit la sanatorii si baze de tratament apartinând Ministerului Sanatatii, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Ministerului Lucrarilor Publice,Transportului si Locuintei;

•  un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o statiune balneoclimaterica;

•  scutire de plata taxelor de abonament pentru radio si televizor;

•  prioritate la instalarea unui post telefonic, precum si scutire de plata taxei de abonament;

•  acces gratuit la cresele si gradinitele subventionate de stat;

•  burse pentru elevi si studenti în institutiile de învatamânt de stat, în conditiile legii, indiferent de venituri;

•  transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun în orice localitate apartinând unitatilor cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);

•  douazecisipatru calatorii gratuite, anual, pe calea ferata româna, cu clasa I, pe toate categoriile de trenuri de persoane, cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale, dupa caz, la alegere, folosirea acestora fiind posibila si de catre însotitori, membri de familie, în cadrul numarului de calatori stabilit pentru titular;

•  dou a calatori internationale gratuite anuale cu avionul,trenul sau vaporul ;

•  prioritate la repartizarea, închirierea si cumpararea de locuinte din fondul locativ de stat;

•  acordarea de credite bancare sau de facilitati la credite prin unitatile C.E.C., pentru cumpararea, construirea sau repararea de locuinte proprietate personala în conditiile cele mai favorabile;

•  obtinerea de credite bancare de maximum 50000 de Euro pentru investitii cu caracter productiv la IMM,cu subventionarea de catre stat a dobânzilor la aceste credite în proportie de 50%;

•  prioritate la angajare în societatile comerciale cu capital majoritar de stat ori închirierea de catre acestia, din fondul de stat, a unor mici spatii disponibile pentru activitati de productie sau prestari de servicii; acordarea unui mic spatiu, cu chirie, pentru activitati comerciale, de productie sau prestari de servicii, fara licitatie;

•  acordarea unei suprafete de teren ;un hectar în conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata;

•  acordarea unei case si terenul aferent în cazul mutari în localitati rurale;

•  asistenta juridica gratuita, acordata prin barourile de avocati în cauze ce tin de obiectul prezentei legi;

•  pensionarea, cu reducerea vârstei prevazute de lege cu 5ani;

•  posibilitatea cumularii pensiei cu orice alte venituri;

•  acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.

(3) Contractul individual de munca al persoanelor aflate în una din situatile prevazute în art.1, încadrati în unitati cu capital integral de stat, nu poate fi desfacut decât pentru motive imputabile lor.

(4) De drepturile prevazute la alin. (2)si(3) beneficiaza si persoanele prevazute la art. 4.

ART. 7

(1)Guvernul va aloca anual din buget o sum a de 500.000.000 lei pentru manifestarile si comemorarile prilejuite luptei anticomuniste din România.

(2)Suma prevazura la aliniatul 1 se va indexa annual în functie de rata inflatiei.

ART.8

Guvernul României va aduce la îndeplinire prevederile prezentei legi, asigurând resursele materiale si financiare necesare, inclusiv suplimentarea fondurilor valutare puse la dispozitia Ministerului Sanatatii si Familiei, în vederea trimiterii la tratament în strainatate, ori de câte ori aceasta se impune.

ART.9

Prefecturile, primariile, consilile judetene sau locale vor acorda sprijinul necesar persoanelor care fac obiectul prezentei legi, pentru obtinerea de locuinte, locuri de munca, precum si pentru solutionarea altor probleme de ordin social si profesional cu care se confrunta.

ART.10

(1) Dovedirea situatiilor prevazute la art. 1 se face, de catre persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil, prin orice mijloc de proba prevazut de lege.

(2) Prevederile art. 1-6 se aplica, dupa caz, de catre conducerile unitatilor la care sunt încadrati cei în cauza, de catre directiile generale de munca si protectie sociala, de catre consiliile locale sau de institutile implicate pe baza deciziei emise de catre directia generala de munca si solidaritate sociala.

(3) Cererile pentru stabilirea drepturilor titularilor, prevazute de prezentul decret-lege, se pot depune la directiile generale de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(4) Organele prevazute la alin. (3) sunt obligate sa se pronunte asupra cererilor în termen de 30 de zile, printr-o decizie motivata.

(5) Împotriva deciziei persoana interesata poate face contestatie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

ART. 11

Persoanele care fac dovada, prin hotarâre judecatoreasca de constatare, ca nu au putut sa-si exercite profesia sau, dupa caz, ocupatia pe perioada în care au fost persecutate sau urmarite din motive politice beneficiaza de vechime în munca pe perioada în care s-au aflat în atare situatie.

ART. 12

(1) Beneficiaza de prevederile prezentului decret-lege si cetatenii români cu domiciliul în strainatate.

(2) Stabilirea si plata acestor drepturi se fac de catre directiile generale de munca si protectie sociala, cu consultarea, dupa caz, a Asociatiei ,,15 Noiembrie 1987 Brasov”

(3) Directiile generale de munca si solidaritate sociala sunt obligate sa se pronunte asupra cererii de dobândire a drepturilor prevazute de prezenta lege, în termen de 30 de zile, printr-o decizie motivata.

(4) Împotriva deciziei persoana interesata poate face contestatie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

(5) Drepturile persoanelor prevazute la alin. (1) se platesc titularului sau mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala pentru încasarea drepturilor respective sau, la cererea titularului, se depun în contul personal deschis la C.E.C. sau la o alta institutie bancara cu care Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale a încheiat în acest sens conventie.

ART. 13

Prevederile prezentei legi nu se aplica persoanelor condamnate pentru infractiuni contra umanitatii sau celor în cazul carora s-a dovedit ca au desfasurat o activitate fascista în cadrul unei organizatii sau miscari de acest fel.

ART. 14

(1) Directiile generale de munca si solidaritate sociala, atunci când sunt sesizate sau din proprie initiativa, vor verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentei legi.

(2) În cazul în care se constata încalcari ale prevederilor legale, se va emite decizie de revizuire.

(3) Împotriva deciziei de revizuire emise în conditiile alin. (1) si (2) persoana interesata poate introduce contestatie, în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

ART. 15

Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala a celor vinovati.

ART. 16

Drepturile prevazute în cuprinsul prezentei legi se acorda de la data de 1 a lunii urmatoare depunerii cererii.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: ilie_jean_flt din Aprilie 13, 2008, 10:14:09
Dupa ce ati scris aici domnule Nani-Nani s-ar parea ca au acelasi drepturi ca si noi sau poate mai multe chiar si atunci de ce ne ataca cu atita vehementa chiar pe noi revolutionarii?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Aprilie 13, 2008, 13:01:41
Pai asta vreau si eu sa vad da am nevoie de textul legii care a ajuns la senat. Presedintele asociatiei ne-a atacat nemotivat. Daca are de facut contestatii in privinta unor impostori, sa le faca si noi il vom aplauda daca ne scapa de ei. Dar daca e numa invidios sa-si roada acasa invidia in singuratate ca sa nu ami deranjeze si pe altii cu apucaturile lui demne de mila. Habar nu are ca majortatea celor care meritau sa beneficieze de legea asta inca n-au vazut un sfant, inca nu au primit teren si singurul spatiu comercial la care pot aspira este unu de doi pe doi la cimitir.
Stiu ca nici ei nu au intrat inca in drepturi si nu am de gand sa citesc legea ca sa ma iau de ei. Ii stimez si revolta lor a fost una jos palaria! Vreau sa citesc textul legii ca sa stiu ce drepturi vor primi si in caz ca ii mai ia gura pe dinainte sa le spun ca fiecare banut il primesc si pentru ca la randul noastru am iesit in strada si am reusit ce nu au reusit ei in 87. Presedintele asta o fi fost el muncitor atunci da acum e un ingamfat si un necontrolat la gura.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: ilie_jean_flt din Aprilie 13, 2008, 18:33:55
Din ce am citit intr-o postare de a ta anterioara domnule Nani-Nani aia este doar o propunere .


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Aprilie 13, 2008, 21:55:56
Pai da dar propunerea plecata de la o camera la alta de obicei nu prea sufera modificari. Deci am putea sti inca de pe acum de prevederile legii lor. Asta am vrut sa zic. Da nu ma ajuta nimeni sa gasesc prounerea. Am vrut sa intru si pe forumu de pe saitu celor de la 15 Noiembrie 1987 da nu le functioneaza. Te inscri si nu se intampla nimic. Poate nu ma pricep eu si gresesc undeva desi am incercat de mai multe ori. Totusi acolo sant doar doua postari de acu ha ha... doi ani. Saitu e facut fain da e cam parasit. Nu stiu de ce au mai facut forum daca nu functioneaza. Sau astia au luat tactica pe care am auzit ca a aplicato Petrisor Morar pe saitul SSPR. Iata forumu! Scrieti de rau pe el? Nu e forumu!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: ilie_jean_flt din Aprilie 14, 2008, 09:19:09
Asa este si din cite observ eu ei o sa aiba mai repede drepturile decit noi.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Aprilie 15, 2008, 17:21:15
Pai sa le aiba ca au iesit inaintea noastra cu doi ani si au suferit mult mai mult. Nu asta ii supararea. Ma tot intreb ce au ei impotriva noastra. Sant plecati cu sorcova? Pai fara sa ne reuseasca noua rascularea nu mai pupau ei Brasovu si la domiciliile fortate isi faceau veacu. Mare nesimtit presedintele asta al lor. Trebea sa se gandeasca de zece ori inainte sa deschida o data gura.
Domnu Jan nu sant suparat pe ei ca is sigur ca sant oameni deosebiti. Imi pare rau ca cei din concucerea lor au pus botu la cine stie ce stimulente si au cazut in capcana celor care ne vor invrajbiti. Pacat.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: MARIA PETRASCU din Aprilie 16, 2008, 12:07:09
JURNALUL NATIONAL , 16.04 08
De două decenii, victimele politicului
16/04/2008
de Cristina Diac , Ilarion Tiu
 
POLITICIANISM. La fiecare festivitate dedicată evenimentelor din 1987 politicienii se întrec în discursuri şi promisiuni
EROII DE LA BRAŞOV ● Parlamentarii amînă acordarea compensaţiilor
După suferinţele îndurate pentru curajul de-a se opune deschis regimului comunist în noiembrie 1987, muncitorii de la Braşov au fost iarăşi "trataţi cu flit" şi în actualul Senat. Senatorii care au respins ordonanţa aducătoare de înlesniri dau vina pe guvern şi se oferă să facă ei o lege corespunzătoare.


Amînaţi şi purtaţi cu vorba de la Traian Băsescu la Călin Popescu Tăriceanu, de la Guvern la Parlament şi de la Parlament înapoi la Palatul Victoria, participanţii la revolta de la Braşov din noiembrie 1987 sînt la capătul răbdării. Autenticii anticomunişti aproape şi-au pierdut speranţa că zisa recunoştinţă din partea societăţii mai înseamnă şi altceva decît discursuri la adunări festive şi cal de bătaie în apropiata campanie electorală. În alegeri – fie că-şi spun liberali, democraţi sau social-democraţi – se vor înfrunta "adversari" proveniţi, majoritatea, din Cartierul Primăverii, urmaşi ai celor care au ordonat reprimarea opoziţiei lor comuniste! În cele două decenii care au trecut de la protestul lor pedepsit cu asupra de măsură, bolile grave de care suferă adevăraţii eroi ai luptei împotriva comunismului se agravează. Şi poate că pentru unii "mîine" va fi "prea tîrziu"...


BRAŞOVENII, TRATAŢI CU INDIFERENŢĂ. După evenimentele din decembrie 1989, majoritatea muncitorilor deportaţi ulterior protestului de la 15 noiembrie 1987 s-au întors în oraş. Deşi unii dintre ei erau grav bolnavi, au refuzat să primească drepturile sociale prevăzute de legea revoluţionarilor, la modă în acele vremuri. Considerîndu-se deţinuţi politic, au ales compensaţiile acordate în temeiul legii nr. 118/1990, care reglementa asistenţa foştilor luptători anticomunişti. Însă acel act normativ avea în vedere foştii deţinuţi din închisorile comuniste – persoane în vîrstă, aflate la pensie –, care primeau drepturi băneşti proporţional cu anii petrecuţi în temniţă. Dar protestul muncitorilor braşoveni s-a petrecut la finele lui 1987, cu numai doi ani înainte de căderea comunismului. În scurt timp, protestatarilor braşoveni le-au fost micşorate drepturile băneşti şi tăiate reducerile la medicamente, pe motiv că aveau salarii, fiind integraţi în "cîmpul muncii". Alegînd calea onoarei, compensaţiile au rămas mai mult simbolice, spre deosebire de cele obţinute de revoluţionari. N-au reuşit să obţină nici măcar un control medical total, deşi se spune că au fost iradiaţi în timpul anchetelor, mulţi dintre ei avînd afecţiuni ale sistemului osos sau le cădea părul. Astfel că în ultimii ani au solicitat guvernanţilor să le dea o nouă lege care să le permită pensionarea mai devreme cu cîţiva ani (deoarece majoritatea nu mai poate lucra din cauza acutizării bolilor), o compensaţie lunară precum şi asistenţă medicală gratuită.

În preajma aniversării a 20 de ani de la greva din 1987, Călin Popescu-Tăriceanu le-a promis o ordonanţă de urgenţă care să le rezolve solicitările, premierul întîlnindu-se cu cîţiva dintre muncitori la Palatul Victoria, şi publicînd pe site-ul guvernului promisiunea iniţiativei legislative. După cîteva luni de amînări, juriştii guvernului le-au spus braşovenilor că nu puteau emite un act legislativ doar pentru 150 de oameni, cîţi sînt ei, urmînd să-i includă în Legea Recunoştinţei, care se referea la drepturile revoluţionarilor. Dar iată că – voit sau nu – aceiaşi jurişti ai Executivului n-au ştiu ce lege să modifice pentru a rezolva doleanţele luptătorilor anticomunşti de la Braşov!


CHICHIŢELE... "REVOLUŢIEI"!  Luni, plenul Senatului a respins însă ordonanţa de urgenţă iniţiată de guvernul Tăriceanu. Respectiva ordonanţă ar fi trebuit să modifice legea nr. 341 din 2004, a Recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptători care au contribuit la victoria Revoluţiei din decembrie 1989. Dacă acest lucru s-ar fi întîmplat, braşovenii beneficiau de aici înainte de aceleaşi drepturi ca şi "revoluţionarii". Dar parlamentarii din Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din decembrie 1989 şi Comisia Juridică susţin că de fapt guvenul nu ştie ce lege trebuie modificată pentru ca eroilor de la Braşov să li se facă, în sfîrşit, dreptate. Membrii amintitelor comisii consideră că, dacă se dorea acordarea unor drepturi în plus faţă de cele deja existente, ar fi trebuit să se propună modificarea altui act normativ. "Aleşii" motivează că schimbarea în forma propusă de guvern ar atrage consecinţe nedorite pentru "revoluţionarii din ’89". "Toate certificatele eliberate pînă în momentul de faţă (de revoluţionar, n.n.), în număr de aproximativ 10.000, se scrie în Raportul comun de respingere a Ordonanţei, ar trebui retrase şi modificate, deoarece sînt tipărite cu titlul legii 341/2204 (a cărei modificare este cerută de guvern, n.n.), iar prin această ordonanţă se propune modificarea titlului."


ANTICOMUNIST CU VOIE DE LA STĂPÎNIRE. Senatorii s-au declarat în dezacord şi cu altă prevedere. În forma propusă de guvern, calitatea de "persoană care a suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987" se realizează de către direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza avizului consultativ prealabil al "Asociaţiei 15 Noiembrie 1987", pe cînd cea de revoluţionar era certificată de comisii guvernamentale şi parlamentare. Cu alte cuvinte, în cazul de faţă nu poţi fi anticomunist decît cu voia.... comisiei.


ALTE SCRIPTE, ALTĂ AMÎNARE. Ca să împace şi capra şi varza, adică şi cerinţele tehnice, şi doleanţele braşovenilor, "un grup de parlamentari" a iniţiat un alt proiect de lege care preia exact conţinutul ordonanţei de guvern. Aparent, soluţia ar trebui să fie bună pentru toată lumea: legea întruneşte cerinţele tehnice, iar muncitorii de la Braşov îşi primesc drepturile. Numai că noul proiect va trebui să parcurgă din nou toate fazele procesului legislativ. Pe scurt, muncitorii de la Braşov sînt amînaţi încă o dată.

Dacă la mijloc este incompetenţa Guvernului care nu ştie ce lege să modifice sau dacă "grupul de parlamentari" vrea "să-i ia faţa" lui Tăriceanu, în beneficiul imaginii electorale, pentru muncitorii bolnavi şi deznădăjduiţi n-are nici o importanţă. Tot ce contează este că în loc de alinări pentru suferinţele îndurate au primit – pentru a cîta oară din ’89 încoace? –, iarăşi promisiuni.


"Nu vrem să ne amestecăm cu alţii‘‘
Drepturile celor care care au participat la revolta din noiembrie 1987 au devenit miza unor dispute politice şi au sfîrşit sufocate de diferite interese. "PSD nu susţine ordonanţa, pentru că încalcă prevederile Constituţiei", a declarat în timpul dezbaterilor de luni din Senat pesedistul Doru Ioan Tărăcilă, acuzînd şi Guvernul de interese electorale. "În loc să promoveze o lege de mărire a drepturilor tuturor revoluţionarilor, a făcut o categorie aparte din cei de la Braşov, lăsîndu-i pe ceilalţi deoparte", a mai spus Tărăcilă. Un alt pesedist însă, deputatul Emilian Cutean, şeful comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989, explică însă mult mai simplist opoziţia PSD faţă de includerea novembriştilor în legea revoluţionarilor din decembrie 1989. "Nu ne convine să intre în legea noastră (a revoluţionarilor din ’89 – n.r.).
Să-şi facă legea lor", spune Cutean. "Lupţi, lupţi, dar depinde cu ce rezultate. Noi am ieşit trei zile în stradă şi am dat jos un regim. Alţii au luptat 20 de ani şi n-au rezolvat nimic", declară Cutean cu cinism. Consilierul premierului, Stejărel Olaru, iniţiator al legii, arată însă de ce s-a recurs la această ordonanţă. "Măsurile compensatorii din Legea 118 erau prea mici în comparaţie cu suferinţa îndurată de aceşti oameni. În urma discuţiilor cu reprezentanţii Asociaţiei «15 noiembrie 1987», am hotărît să fie prinşi în această lege a recunoştinţei. Luptătorii novembrişti nu au însă nevoie de certificate, aşa cum se spune, pentru că ei pot să-şi dovedească prin documente faptul că au fost deţinuţi sau deportaţi", spune Olaru, răspunzînd şi acuzaţiei de calcul politic. "De lege ar beneficia 150 de oameni. Cum poţi schimba balanţa politică dintr-un oraş cu 150 de voturi?", conchide Olaru.
Monica Iordache Apostol

Adevăraţii disidenţi anticomunişti
Muncitorii de la Întreprinderea de Autocamioane Braşov au fost victimele unei cumplite represiuni după protestul lor contra regimului ceauşist de la 15 noiembrie 1987. Sătui de dificultăţile economice şi de regimul comunist care înşelase aşteptările muncitorilor, ei au oprit lucrul în noaptea de 14 noiembrie, motivînd reducerile salariale tot mai mari. A doua zi dimineaţă au pornit spre sediul Comitetului Judeţean de Partid. Marşul lor nu a fost oprit de miliţie, întrucît la 15 noiembrie 1987 se organizau alegeri locale, iar forţele de ordine erau concentrate la secţiile de vot. Pe drum s-au alăturat protestului şi alţi braşoveni, iar odată ajunşi la punctul final au început să strige lozinci sociale ("Vrem pîine şi căldură!", "Vrem salarii!") şi politice ("Jos Ceauşescu!"). Au urmat anchete dure contra protestatarilor, "capii" acestora fiind maltrataţi de miliţieni şi securişti aduşi din toate colţurile ţării. La 3 decembrie autorităţile au pus în scenă procesul "capilor" revoltei, la Clubul Uzinei. 61 dintre aceştia au fost condamnaţi la pedepse între 6 luni şi 3 ani, cu executare la locul de muncă. Cei mai mulţi dintre protestatari şi familiile lor au fost deportaţi din Braşov.Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: ilie_jean_flt din Aprilie 17, 2008, 12:41:28
Stimata doamna dar numai cu ei se intimpla aceste lucruri?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: néant din Aprilie 18, 2008, 01:06:36
RESPECT BRASOVU RESPECT IASU RESPECT TIMISOARA DAR DAR NU UITATI BUCURESTIUL DACA NU SE RIDICA  TOT IERA TEREN ARABIL ASA CA SICTIR ADP


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: MARIA PETRASCU din Aprilie 18, 2008, 14:10:08
1055 , banuiesc ca "SICTIR"-ul ti l-a adresat tie !!!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: ilie_jean_flt din Aprilie 21, 2008, 00:00:33
Pt.Maria:Expresia nu iti era adresata tie ci altcuiva.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nr. 1 din Aprilie 21, 2008, 10:28:40
    Salut "copii" ma bag si eu in seama , amintind ca in luna decembrie a anului trecut, chiar in prima decada daca nu ma insel foarte mult, doamna Maria Petrascu a postat un articol dintr-un ziar(nu mai stiu care) unde era facuta o comparatie intre cele 4 categorii, Revolutionari, Detinuti Politici, Brasoveni si Veterani de Razboi, prin acea comparatie se incerca punerea intr-o lumina proasta a Revolutionarilor. Am spus atunci, o repet acum, daca noi avem aceasta lege, buna rea asa cum este, este meritul acelor Revolutionari, presedinti sau simplii revolutionari care au facut totul pentru obtinerea ei, daca celelalte 3 categorii au sau nu o lege care sa-i reprezinte, este strict problema lor, asta demonstreaza ca cei pe care i-au pus in functii de conducere la asociatiile lor sunt niste putori pe care nici in C_R nu-i doare de membri lor iar ca sa mai castige putina simpatie dau in noi. Daca ne uitam cine "construieste" si sustine o lege pt cei de la Brasov, vom afla ca tot Revolutionarii atat huliti de ei, iar cei direct implicati stau si o freaca in continuare cu spor, probabil ca atunci cand va fi aplicabila legea vor iesii si vor huidui ca nu le convine legea sau nu ii reprezinta. Personal cunosc oameni din celelalte categorii mentionate si sincer va spun ca ei gandesc altfel si va spun ca multi veterani ne considera asemeni lor, "veterani mai tineri", detinutii politici au un respect aparte, pentru multi dintre ei, Victoria Revolutiei le-a readus LIBERTATEA, iar pentru cei de la Brasov, bucuria ca ceea ce au facut ei atunci si din pacate nu au reusit sa termine, a avut ecou la nivel national dupa cativa ani, iar sacrificiul unora dintre ei nu a fost in zadar. Am tot respectul pentru cei mentionati mai sus, dar liderii lor nu ii reprezinta asa cum trebuie, si decat un "razboi" indreptat impotriva noastra mai bine ar demisiona si asta doar pt binele celor pe care ii "reprezinta".


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: ilie_jean_flt din Aprilie 26, 2008, 10:25:22
Ai perfecta dreptate Tinele cu demisia lor dar nu uita ca acele scaune sunt caldute si este bine sa stai in ele.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Mai 04, 2008, 15:10:56
Cred ca de la ora patru a inceput o emisiune pe N24 cu cei de la 15 noiembrie 1987. Daca intrati acum puteti sa o vedeti.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: ilie_jean_flt din Mai 05, 2008, 08:53:27
Doar Alexandru prin intermediul site-ului sau ne poate ajuta.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Iulie 03, 2008, 21:56:27
Ce ziceti, o lamurim si cu grandomania celor care conduc Asociatia 15 Noiembrie? In special a presedintelui si a viecepresedintelui? Dar presedintele e cel mai umflat in pene. In loc sa pupe dreapta ca i-am scapat de deportare si de urmarirea securitatii, ei ne tot denigreaza de ani de zile si nu se mai opresc. De parca nu ne ajunge durerea noastra.
Am gasit pe asa-zisul blog al lui Maior urmatorul articol:

Revolutionarii brasoveni au inceput sa se certe
Iulian Rinder
Miercuri, 21 Noiembrie 2007


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Iulie 03, 2008, 21:57:29
Chiar de 15 noiembrie, cand se sarbatoreau 20 de ani de la cea mai mare revolta impotriva regimului comunist din Romania, ce a avut loc la Brasov, staff-ul revolutionarilor le-a propus celor de la "15 Noiembrie" sa fie asimilati lor. Raspunsul a fost negativ deoarece, conform liderului noiembristilor, Florin Postolache, "la revolutionari se afla si persoane care, de fapt, au fost impotriva revolutiei. Nu vreau sa intru in dispute cu ei, dar noi nu vrem sa le aducem un aport de imagine. Noi avem o pensie de 200 de lei pe luna, colegii mei, si chiar eu, am fost deportati, familiile noastre au avut de suferit, iar acum acesti domni vor sa ne inglobeze. Nu vreau sa discut prea multe pe aceasta tema, dar cei ce au avut de suferit atunci merita recompense, nu vrem sa fim priviti ca unii revolutionari". In replica, presedintele Blocului National al Revolutionarilor, Dorin Lazar Maior, sustine: "Noi am incercat sa-i ajutam. Daca aceasta este atitudinea lor, pot sa le spun ca sunt acum niste nesimtiti. Nu am dorit sa ne asociem imaginea cu ei, le recunoastem meritele, dar nu este normal sa se comporte asa de agresiv fata de noi. De fapt, noi doream sa unim aceste miscari. Niste nesimtiti", a conchis liderul revolutionarilor. Totodata, vicepresedintele de la revolutionari, Nicolae Popa, sustine ca "fara noi, ei ar fi si acum deportati la Caracal sau Botosani. Fara noi, erau fara familii si acum. Uitati-va doar pe cine au invitat la festivitati" – aluzie la faptul ca la serbare au fost invitati presedintele Traian Basescu si Gigi Becali. "S-au vandut", sustine sursa citata, contrazisa de Postolache Florin, care spune: "Basescu este presedintele Romaniei. Era firesc sa-l invitam. Becali a venit de bunavoie. Iar despre cei ce s-au vandut, cred ca sunt persoane de la revolutionari care nu ar trebui sa vorbeasca".


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Iulie 03, 2008, 22:01:20
"Noi am incercat sa-i ajutam. Daca aceasta este atitudinea lor, pot sa le spun ca sunt acum niste nesimtiti. Nu am dorit sa ne asociem imaginea cu ei, le recunoastem meritele, dar nu este normal sa se comporte asa de agresiv fata de noi. De fapt, noi doream sa unim aceste miscari. Niste nesimtiti". Gura pacatosului adevar graieste!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Iulie 03, 2008, 22:20:48
Am evitat sa le reprosez mult timp ingamfarea. Au dreptul sa ne reproseaza ca avem corupti printre noi. Dar ei nu au? Au dreptul sa spuna ca revolutionarii s-au dat cind cu unii, cand cu altii. Asa e si mizeria a inceput cu Iliescu si F.S.N.-ul lui. Dar ei nu s-au dat? Daca nu cand cu unii cand cu altii, s-au dat cu unii, cu altii, cum i-a dus si pe ei mintea.
In loc sa-si faca cruce si sa multumeasca lui Dumnezeu ca in 15 noiembrie 1987 nu s-a deschis focul asupra demonstrantilor si asa au scapat sa fara sa aiba morti din randurile lor, in loc sa fie multumiti ca au scapat fara sa fie dintre ei mari mutilati, raniti trecuti prin operatii complicate si cu grade diferite de handicap, in loc sa se bucure ca nu au copii urmasi de erou-martir, ei ne sfideaza ori de cate ori au ocazia si se mai si lauda ca si ei au participat la revolutie, sau ca au facut revolutia inaintea noastra si ca noi sintem niste neimportanti fata de ei. Faini baieti si destepte miniti!
 Daca nu am fi avut si noi pacatosii nostrii, de mult le-am fi dat replica. Dar cred ca a venit timpul sa le-o zicem de la obraz, sa inceteze fluzul asta unidirectional. Ei dau si noi incasam.
M-am hotarat sa scriu aici dupa ce am vazut ca nu au dat nici un fel de replica, ca refuza tacit dezbaterea deschisa, asa cum au facut alti revolutionari sau ne revolutionari.
Va las si pe voi sa va spuneti parerea. Eu mai fac o singura observatie. Din punct de vedere al comunicarii cu membrii organizatiei si cu restul lumii, presedintele lor nu e cu nimic mai bun decat al nostru. Si unu si altu prefera sa taca ca mutii. Oare de ce?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: ilie_jean_flt din Iulie 04, 2008, 09:37:19
Brasovene eu am fost primul care a deschis discutia despre cei de la asociatia 15 Noiembrie 1987 pentru ca nu mi sa parut corect sa fim atacati asa virulent dar raspunsul ti-l dau tot eu :Ambii presedinti se stiu cu musca pe caciula altfel ar fi raspuns de mult la acuze.Parerea mea.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Iulie 04, 2008, 10:11:30
Doamna pe Lista rusini de ce mai scrieti « Lista lui Bjoza «  cind recunoasteti :- trimis de Maria Petrascu.Scrieti punct lista dvs.fiindca asa ati creat diversiunea,introducind lista dvs.prin intermediul lui Boja si Postolachi ,si acum din cauza dvs.aceste asociatii sint in razboi total cu as.rev.
In mare parte la denigrarea revolutionarilor cu ajutorul as.15 Noiembrie a participat si Maria P.prin listele ei care au fost publicate si cu ajutorul lui Postolachi.
Maria P. este membra si la aceasta as.desi nu a iesit in strada pe 15 noiembrie ,ea face parte din toate 3 organizatii( detinuti politici,15 Noiembrie,as.revolutionari),ea este un pion principal la disensiunile dintre aceste asociatii, si denigrarea revolutionarilor !Cred ca nici Maria nu mai stie ce este detinut politic,novembrista sau revolutionara, ??? ???eu cred ca este o oportunista sau cu misiunie sa distruga credibilitatea acestor asociatii!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Iulie 04, 2008, 10:48:01
Sper ca nu e membra si la A.F.D.P.R. pentru ca acolo sint oameni seriosi, cu o extraordinara experienta de viata, culti, hotarati, activi si neinduplecati. Dincolo de naivitatea de care dau dovada in fata celor care ii perie constant, dar sint de scuzat dupa atatia ani in care numai lovituri au laut de la viata, nint unsi cu toate alifiile si nu e usor sa te strecori si sa devi un intrus printre ei. De aceea spun ca nu cred ca e membra si la asociatia lor.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Iulie 04, 2008, 11:35:54
Vreau sa stiti ca, spre deosebire de voi, de majoritatea din cate am observat, sint unul dintre cei care nu se uda pe ei cand aude de fostii detinuti politic. De ce? Simplu. Pentru ca multi dintre ei meritau puscaria grea la care au fost condamnati. Si ma explic.
Va rog sa va imaginati ca minoritatea turca din Bulgaria pune face un complot la Sofia si rastoarna puterea democratica din statul vecin. Are un tatuc mai mare la Ankara si totul ii reuseste de minune. Provoaca "revolutii" peste tot pe unde exista o strada de musulmani si Balcanii iau foc. Ii bat pe sarbi, Macedonia rastoarna regimul de la putere peste noapte si instaleaza o conducere musulmana, Albania si Kosovo cer aderarea la noua Uniune Balcanica Musulmana. Grecii cer neutralitatea uzi in pantaloni, ungurii recunosc noua uniune contra unei parti din Voivodina si singura directie de expansiune ramane spre Nord, peste Dunare. N.A.T.O. face o fenta si anunta ca nu se amesteca. Fara ajutor, Romania cade sub ocupatia bulgaroilor cu semiluna in frunte. Prima masura radicala pe care o iau osmalaii cu piele alba care credeti ca ar fi? Exterminarea elitei politice, economice si culturale de la noi. Ia sa ne gandim cam cine ar pica in malaxorul mortii musulmane si dupa cati am aprinde o lumanare? Dupa Tariceanu si Adomnitei, Ilici si Nastase, dupa Basescu si Scripcaru? Ei as! Sau dupa Patriciu si Cocos, Verestoy sau Niculaie? Nici atat. Patapievici sau Tismaneanu. Sa fim seriosi. Am aprinde cate o lumanare pentru cei care ar avea curajul sa se opuna local, pentru cei care, chiar si in conditii de izolare, ar avea curajul sa se razvrateasca si, cu riscul proriei vieti, sa fie demni in fata cotropitorilor. Cu siguranta ne-am ruga pentru viata unora fugiti prin munti din fata cotoropitorului, cum tot sigur e ca n-am face-o pentru guvernul liberalo-maghiar de la Bucuresti. Cum sa te rogi pentru cei care (aici nu intra numai liberalii sau U.D.M.R.-istii) n-au facut altceva decat un sir lung de tradari, care au slabit Romania in fata celorlalte state si ne-au supt vlaga ca sa se simta ei bine?
Cam asta a fost situatia si dupa ultimul razboi mondial. Cu o singura deosebire. Atunci stateam mult mai bine cu elitele si foarte multi oameni de valoare au fost spulberati de noua silnicie sub care am cazut. In rest, cam la fel. Bancheri sarlatani si aserviti marii finante mondiale, curve politice criminale si tradatoare, afaceristi verosi lipsiti de Dumnezeu, intelectuali vanduti strainilor, functionarime corupta pna la maduva. Daca pedeapsa n-a venit prin sabia Arhangelului Mihail, caci ne-a dat Mantuitorul pe mana diavolului, nu conteaza decat in alte planuri, mai inalte. In realitatea imediata, faptele au fost clare si trebuie spus ca multi si-au meritat soarta si pedeapsa chiar daca ea nu a venit in urma unei judecati umane corecte, facuta dupa standarde democrate, lge si bun simt. A lovit Domnul cu pedeapsa lui naprasnica si s-a inrosit pamantul de sange vinovat.
Au fost multi si cei nevinovati. Taranii, muncitorii, o multime de intelectuali, ofiteri, preoti si cine mai stie cati altii. Pentru ei si pentru sfarsitul lor tragic, dar si pentru cei dintre ei care au avut forta vitala sa supravietuiasca, ii stimam pe fostii detinuti politic. Dar nu putem uita de primii amintiti de mine. Aceia probabil ca nu au incasat cata meritau pentru cate nenorocirii au facut in tara.
Prin urmare, doar pentru cei drepti, iubitori de tara si lege ma inchin. Ceilalti n-au primit decat ceea ce meritau iar pentru cei dintre ei care au supravietuit pana acum nu am nici un pic de respect.  Ar merita, ca si majoritatea actualei sefimi, sa fie scuipati la tot pasul. Pentru ca singuri si-au facut viata un stalp al infamiei.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Iulie 04, 2008, 12:17:55
[
Sper ca nu e membra si la A.F.D.P.R. pentru ca acolo sint oameni seriosi, cu o extraordinara experienta de viata, culti, hotarati, activi si neinduplecati. Dincolo de naivitatea de care dau dovada in fata celor care ii perie constant, dar sint de scuzat dupa atatia ani in care numai lovituri au laut de la viata, nint unsi cu toate alifiile si nu e usor sa te strecori si sa devi un intrus printre ei. De aceea spun ca nu cred ca e membra si la asociatia lor.
Va inselati : Marius Petrascu a fost membru de onoare in Asociatia Fostilor Detinuti Politici din Brasov  si Maria P.este membra pe ce baza cei de la A.F
.D.P.R.au decis sa fie membrii asta numai stiu.
www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=92.525
In acest topic sint niste idei exprimate de Maria unde tot revolutionari sint de vina in Brasov.
« Răspunde #532 : Iunie 25, 2008, 04:41:19 »


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: MARIA PETRASCU din Iulie 07, 2008, 16:58:17
Domana Kronstadt, sunteti sotie de revolutionar, reconfirmat spatamana trecuta, si continuati sa demonstrati ca ariile calominiei cu care va produceti pe acest forum sunt infinite. Aveti minicuna in sange doamna! Marius Petrascu este , intr-adevar membru de onoare al AFDPR Brasov si merita cu prisosinta acest titlu. Eu insa nu sunt membru al asociatiei, asa cum eronat afirmati , doar ca sa strecurati din nou o falsa informatie. Aveti tehnica doamna! Dar cei de pe forum nu sunt niste naivi pe care puteti sa ii manipulati cum vreti. Stiu sa discearna si singuri.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Iulie 07, 2008, 17:08:24
Domana Kronstadt, sunteti sotie de revolutionar, reconfirmat spatamana trecuta, si continuati sa demonstrati ca ariile calominiei cu care va produceti pe acest forum sunt infinite. Aveti minicuna in sange doamna! Marius Petrascu este , intr-adevar membru de onoare al AFDPR Brasov si merita cu prisosinta acest titlu. Eu insa nu sunt membru al asociatiei, asa cum eronat afirmati , doar ca sa strecurati din nou o falsa informatie. Aveti tehnica doamna! Dar cei de pe forum nu sunt niste naivi pe care puteti sa ii mani****ti cum vreti. Stiu sa discearna si singuri.
Am observat discernamintul forumistilor in raspunsul lui Nor pe sectiunea Brasov!Observ ca va bagati singura inseama ,sinteti la fel ca Basescu.Saptamina trecuta au fost multi revolutionari din Brasov reconfirmati,vreti sa-i negati si pe acestia si sa-i transformati si pe ei in impostori?
Încercati sa-i transformati si pe acestia in impostori si vedem ce iese! ???


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: MARIA PETRASCU din Iulie 07, 2008, 20:49:14
Nu domana Kronstadt, eu nu am nimic, dar absolut nimic cu revolutionarii adevarati, am cu jigodiile , cu impostorii . Sotul dumnevaosatra doamna ,  (reconfirmat si dansul saptamana trecuta) ca si alti revolutionari brasoveni, a fost in acele zile , sangeroase, din decembrie 89, intr-unul din punctele fierbinti ale Brasovului si nu il consider impostor, asa cum nu ii consider nici pe altii. De ce v-ati dezlanutiut asa impotriva mea, e alta poveste care are  cu totul alta explicatie. Dar toate la timpul lor.adica atunci cand veti avea curajul sa va prezentati .


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Iulie 26, 2008, 17:22:33
 
Remember  15 Noiembrie 1987 , îmi pare rau ca nu am avut curajul sa fiu alaturi de “ Stegari” a fost o duminca pe care am “ sarbatorit-o prin munca” si am votat.Îmi mai aduc aminte  totodata sosotelile de la locul de munca nu treceti prin centru este “ dezastru”, norocul brasovenilor daca se poate numi noroc ,a fost ca nu sa tras ca in Timisoara.
Dar au urmat deportarilor a celor care au avut curajul atunci si totodata in Brasov sa strins surbul din ce in ce mai tare in toate privintile, noroc ca a veni decembrie 89 , dar asta este o alta poveste.
 Pe acest forum sint membrii ai AS.15 NOIEMBRIE poate ne povestesc ei cum au participat ei la revolta din 87, si ce au patit dupa aceasta data cu securitatea in anchetele care sau derulat.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Iulie 26, 2008, 23:42:33
Ma faci sa rad. Te astepti sa povesteasca "omul de presa" al asociatiei cum a participat? Pai nici cat la revolutie. Sint sigur ca a facut pe el cand a dat de "stegarii" suparati. Da nu e o rusine. Am vazut multi care au facut pe ei in ziua aia. Te uitai la fetele comunistilor si stiati precis ca-s uzi.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Siebenburgen din August 01, 2008, 08:35:54
« Răspunde #843 : Iulie 31, 2008, 09:04:29 »
 
Pink! Tot zânul cel bun!
Banalitatea rãului în forma ei puerilã si inconstiientã; se practicã la nivel national!
O singurã remarcã mai am. Greseala recunoscutã pe jumatate iertatã. Tardiv si sub presiune!
Trage-ti singuri concluziile ce se impun!
În atasament,facsimilul articolului din 15.11.1987 Drum nou.
Respectele mele!


« Răspunde #844 : Iulie 31, 2008, 09:06:07 »
 
Partea a doua

http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=92.840Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Septembrie 15, 2008, 19:14:00
http://www.brasovultau.ro/index.php?pag=nw&id=12179&p=editorial-apostolachiul-pdlului.html

EDITORIAL: (A)Postolachi-ul PD-L-ului
16-09-2008
Autor: Brasovul Tau
Am citit in oficioasele patronate mai mult sau mai putin pe fata de pedelisti ca Florin Postolachi, presedintele Asociatiei 15 Noiembrie 1987, candideaza pentru partidul basescian. Sincer, nu am crezut, ca oportunismul politic il va atrage vreodata. A tinut departe, atat cat a putut, Asociatia.

Acum, l-am vazut sfios ca o fata mare, la masa cu primarele George Scripcaru. S-au periat reciproc unul pe celalalt, cat de onorati sunt unul ca a fost invitat sa candideze, iar celalalt ca poate sa sprijine societatea civila. Nu l-am recunoscut pe acel Postolachi care s-a ridicat impotriva unui sistem comunist dirijat de Ceausescu, ca acum sa faca frumos in fata unui politician marunt, echivalentul unui secretar PCR de judet.

Demagogia lui Scripcaru o stiu, este aceeasi a unui politician veros, cocotat cat mai sus, si are sa poata aduna in jurul lui cat mai multi incompetenti pentru a fi adulat si care sa nu-i discute ordinele. Dulcegarii de genul „din Parlament poate sa reprezinte mai bine interesele membrilor asociatiei”, servite la conferintele de presa ale lui Scripcaru, pot fi usor demontate. Pai nu a fost in stare sa promoveze tot PD-L-ul cu PNL la un loc, pe vremea cand erau DA-DA-isti, o sa poata bietul Postolachi de unul singur? Sa fim seriosi… E vorba doar de goana dupa imagine publica, de partid-stat, pe care aceiasi indivizi il infierau pe vremea cand se saturau cu firimiturile de la PDSR alias PSD.

L-am intrebat pe Postolachi daca nu crede ca este cazul sa renunte la functia de presedinte al Asociatiei, tocmai ca sa nu o transforme in remorca vreunui partid, fie el si PD-L. Mai ales ca, intr-un acces de sinceritate, a recunoscut ca deocamdata este independent, dar ca va trebui sa se alinieze si sa activeze in grupul pe care si l-a ales. (Bineinteles, dupa alegeri, ca sa nu dea cioara din mana pentru vrabia de pe gard…). Nu a fost de acord cu demisia, pe motiv ca il sustin colegii din Asociatie. Nu sunt Toma Necredinciosul, dar nu cred ca s-a tinut vreo adunare generala, unde au venit toti membrii Asociatiei si l-au binecuvantat pe Postolachi sa predea acest organism de referinta pentru lupta anticomunista in bratele vreunui partid. Ba, a mai si plusat, ca este sprijinit si de fostii detinuti politici. M-as mira ca fosti liberali, taranisti sau socialisti, sa dea girul unui personaj pe listele PD-L… S-avem pardon!

De aceea, cetateanul Florin Postolachi poate alege si sa fie ales, unde vrea el si la ce partid isi doreste. Dar presedintele Asociatiei 15 Noiembrie 1987 trebuie sa fie un om vertical, care sa nu faca sluj in fata nimanui, fost sau viitor dictator, primul barbat al urbei sau al judetului.

Poate m-am inselat, iar in ce-l priveste nu… e cazul.

Autor Sebastian Dan
No coment poate o faceti voi!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Septembrie 15, 2008, 21:49:02
Pai comenteaza tu ca tu esti brasoveanca. Si mai sant cativa pe forum. Eu nu va stiu chiar asa de bine treburile de acolo si imi e frica sa nu dau cu batu in balta. Ce rost ar avea ca tot sant apele tulburi in tara si asa. Ma gandesc ca banii i-au primit de la guvernu liberal. Si inca in mod discutabil din punct de vedere al legalitatii. Si acum sa candideze presedintele lor pentru Basescu? Cam nasolea nu credeti?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Septembrie 15, 2008, 21:52:37
Ma mir ca n-a scris doamna Petrascu despre treaba asta. Ca membra a asociatiei stia treburile mai bine pentru ca e din interior. Cred ca ar fi mai bine sa se ocupe ea de candidatura lui Postolache.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: IULIAN DOFTOREANU din Septembrie 15, 2008, 23:04:49
Doamna Petrascu a fost ocupata cu altceva astazi, se pare.... ;D


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: IULIAN DOFTOREANU din Septembrie 15, 2008, 23:06:28
http://www.brasovultau.ro/index.php?pag=nw&id=12170&catid=133&p=doi-judecatori-brasoveni-au-decizie-definitiva-de-la-cnsas-ca-au-colaborat-cu-securitatea-video.html


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Septembrie 16, 2008, 08:27:14
http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&a=citeste&p=eveniment&s_id=66312
Reprezentat în Parlament al foştilor deţinuţi politici
Florin Postolachi candidează în colegiul Astra
16.09.2008 08:10:08


• Liderul PD-L Braşov a precizat, ieri, că nu i-a cerut preşedintelui Asociaţiei 15 Noiembrie 1987 să se înscrie în partid    


„Nu sînt membru PD-L şi nici nu am fost presat să devin. Am răspuns afirmativ propunerii PD-L pentru a candida pe listele acestui partid, după ce am cîntărit foarte bine lucrurile. Am colaborat foarte bine cu primarul George Scripcaru şi echipa PD-L Braşov de foarte mult timp. Am ales să candidez în colegiul Astra pentru că locuiesc acolo, am făcut şcoala şi m-am format acolo şi am lucrat la întreprinderea de autocamioane, de unde am ieşit în stradă, împreună cu colegii mei, în 1987“, a declarat ieri Florin Postolachi, preşedintele Asociaţiei 15 Noiembrie 1987. El spune că se consideră onorat de propunerea PD-L de a candida ca independent pe listele partidului, de altfel singurul partid care i-a făcut o ofertă concretă în acest sens.

,,Am sprijinul asociaţiei“

PD-L Braşov a prezentat ieri unul dintre cei doi candidaţi independenţi anunţaţi săptămîna trecută şi care vor candida sub sigla PD-L. Florin Postolachi, preşedintele Asociaţiei 15 Noiembrie 1987 va candida pentru un mandat de deputat în colegiul Astra.
Postolachi spune că înainte de a accepta propunerea s-a consultat atît cu colegii de asociaţie, cît şi cu Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din Braşov, din rîndurile căreia face parte şi cu care a colaborat de-a lungul anilor. „Colegii mei sînt alături de mine şi cred că foştii deţinuţi politic au nevoie de un reprezentant în Parlament care să încerce să le rezolve problemele“, a declarat ieri Postolachi. Liderul Asociaţiei 15 Noiembrie 1987 a mai adăugat că nu consideră necesar să renunţe la funcţia de preşedinte al asociaţiei noiembriştilor braşoveni şi că, dacă va hotărî să intre în PD-L, „va fi o decizie personală“, pe care, totuşi, nu o exclude. „Am sprijinul asociaţiei. Am stat departe de politică pînă acum, pentru că am crezut că este suficient sprijinul unor oameni care au rămas verticali de-a lungul timpului. Se pare că nu este de ajuns şi trebuie să ne implicăm mai mult. Este foarte uşor să stai pe margine, şi cred că este mult mai greu să fii acolo unde se iau deciziile şi să încerci să faci ceva“, şi-a motivat demersul Florin Postolachi.

Sprijin politic din partea PD-L

Preşedintele PD-L Braşov, George Scripcaru, spune că a vrut să ofere un sprijin politic Asociaţiei 15 Noiembrie 1987, pentru ca un reprezentant al acestei asociaţii să ajungă într-o structură parlamentară. „Am vrut să ofer o bază pentru a accede într-o structură parlamentară, poziţie din care să facă mai mult decît s-a făcut pînă acum. Florin Postolachi nu este membru al PD-L şi nici nu am condiţionat prezenţa sa pe listă de acest lucru, tocmai pentru a nu genera interpretări. Decizia le aparţine în întregime. Eu am vrut să-i ofer un suport lui personal, şi structurii din care provine, în calitate de preşedinte al PD-L Braşov. Eu şi Florin sîntem de aceeaşi generaţie, iar dacă generaţia noastră nu are deschidere şi lasă lucrurile la voia întîmplării, vom sta încă mulţi ani să-i vedem cum ne hotărăsc destinele unii care provin tot dinainte de ‘89, cu aceeaşi mentalitate, iar la nivelul clasei politice, inclusiv în Braşov, acest lucru se manifestă cu prisosinţă“, a declarat Scripcaru. „Candidatura lui Florin Postolachi este o decizie bună“, care se bucură atît de sprijinul organizaţiei locale, cît şi de susţinerea conducerii de la Bucureşti, mai spune Scripcaru. „Cred că din acest punct de vedere nu vor fi probleme nici cu nominalizarea, iar stafful PD-L se va implica 100%“, a precizat preşedintele PD-L Braşov.

„Probabil că am fost unul dintre primii oameni cu care Florin Postolachi a discutat despre posibila sa candidatură. Nu am şi nu avem, întreaga asociaţie, nimic împotrivă, cu condiţia să-şi păstreze statutul de independent. Îl susţinem, dacă nu se aliniază direct unui partid politic. Sînt convins că va rămîne alături de noi şi va beneficia de întregul sprijin al AFDPR Braşov, fără îndoială.“
Octav Bjoza, preşedintele Asociaţiei
Foştilor Deţinuţi Politici - Filiala Braşov
de: Andrei Paul

Implicit are si acordul ziaristei ,ea este membra in ambele organizatii,cu ajutorul lui Octav Bjorza a publicat " lista cu impostori" probabil joca la doua capete!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Gheorghe Iosif din Septembrie 23, 2008, 08:58:15
"Luneta" a fost o "Publicatie - Manifest editata de Frontul Democrat Roman" in anii Perestroikai U.R.S.S. Postam doua documente care arata - unul direct, celalalt indirect - importanta pe care Revolta de la 15 Noiembrie 1987 a avut-o in constiinta nationala. Chiar si numele semnatarului (un pseudonim ales pentru a semna manifestele) se datora dorintei de a folosi extraordinarul ecuo pe care revolta brasoveana l-a avut printre romani.  


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Septembrie 28, 2008, 18:39:31
Camelia Csiki - Jurnal de jurnalist
Lumea vazuta altfel

Amintiri despre torturi, la lumina luminarii

Danut Iacob, vicepresedintele Asociatiei 15 Noiembrie 1987, spune ca se simte umilit dupa 15 ani de cind a iesit in strada pentru o viata mai buna l El deapana amintiri intr-o incapere care nu are lumina si caldura
   

”Cel mai ingrozitor moment trait la Brasov a fost cind m-au pus stau intr-un picior, pazit de un ciine lup. Daca lasam piciorul jos, ciinele ma facea bucati. Am stat asa pina mi-a amortit piciorul. Ciinele miriia si dadea semne ca sare pe mine. Mi-am spus sa incerc o smecherie. L-am scuipat in fata pe animal si in timp ce el se stergea pe fata, eu imi schimbam picioarele. A durat foarte mult”. ”Intr-o ancheta, pe securist l-a sunat sotia. L-a intrebat unde este. El a inceput sa ma loveasca si-mi spunea sa strig ca sa auda sotia lui ca e la serviciu. Nu pot sa uit risul femeii care iesea din receptor”.

Danut Iacob, detinutul 416.

In sediul Asociatiei 15 Noiembrie 1987, Danut Iacob vorbeste despre torturile din anchetele din zilele lui noiembrie ‘87. Avea 19 ani pe atunci. Iesise in strada cu colegii lui si a strigat cu ei: ”Vrem caldura, mincare, gaz si lumina! Jos comunismul! Jos Ceausescu!”. Iacob isi deapana amintirile acum, in anul 2002, la lumina luminarilor. Pentru ca sediul Asociatiei 15 Noiembrie 1987 nu are nici lumina, nici gaz si nici caldura.

Fiu de sef

In 1987, Danut Iacob era angajat la sectia 440 Matrite-stante. Tatal lui era membru de partid si sef de sectie. I se ceruse sa aiba grija ca muncitorii sa nu iasa in strada daca nu-si primesc salariile. Cu toate acestea, Danut s-a aflat in fruntea revoltei. ”Eram casatorit de doua saptamini. Aveam nevoie de bani si de o locuinta. Toti aveam necazuri si simteam solidaritatea. Toti prietenii mei au iesit atunci”, spune Iacob.

”Ca in Pistruiatul”

”Eu si colegul meu Cornel Vulpe, Dumnezeu sa-l ierte, am dat jos steagurile tricolore si le-am dat oamenilor. La cele cu PCR le-am dat foc. Am iesit din uzina vreo 400. Pe Calea Bucuresti s-a intimplat ceva nemaipomenit. Strigam «Haideti cu noi, nu va fie frica!» Si ni s-au alaturat citeva mii de oameni. Altii ne incurajau din balcoane. Aveam imaginea din filmul Pistruiatul, cind armata eliberatoare a intrat in oras. In fata Spitalului Judetean am inceput sa cintam «Desteapta-te romane». Repetam prima strofa pentru ca nu stiam toate versurile. Atunci cineva a strigat cutremurator: «Jos comunismul! Jos dictatorul! Jos Ceausescu!»”, isi aminteste, ca ieri, Iacob.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Septembrie 28, 2008, 18:43:59
Camelia Csiki - Jurnal de jurnalist
Lumea vazuta altfel
”Aici Europa Libera, am ocupat Brasovul!”

Au intrat in cladirea Judetenei de partid si au distrus insemnele PCR. Impreuna cu Marius Nicolaescu a aruncat de la etaj tabloul imens a lui Ceausescu. ”Am intrat cu colegul meu Duduc Gheorghe intr-o sala in care am dat de telefonul rosu. A ridicat receptorul si-a strigat: «Aici Europa Libera, am ocupat Brasovul. L-am dat jos pe Ceausescu!»

” Bataie dupa bataie ”

Iacob a fost arestat a doua zi.

“Locuiam in Sacele, aproape de Militie. M-au urcat intr-o masina si m-au dus la sectie. In curte, m-au plesnit cu un baston dupa cap. Am fost dus apoi la Militia din Brasov. Din toate birourile se auzeau urlete de durere. Am vazut un om cazut pe jos si un altul pe care-l loveau cu picioarele. Soldatul m-a luat si pe mine cu pumnii si cu bastonul de cauciuc. M-am ghemuit, dar m-a ridicat de par. M-a dus la etaj, intr-o sala unde erau 20-30 de persoane, multi colegi de-ai mei. Eram scosi cite unul la interogatoriu. Cei plecati nu se mai intorceau. Dimineata m-au dus si pe mine intr-un birou. Mi-au aratat niste poze. N-am recunoscut pe nimeni. Anchetatorul m-a luat la pumni si la picioare. Urla ca sint ticalos, ca partidul m-a crescut si ca nu-s demn sa fiu cetatean. M-a dus in alt birou unde era colegul meu Gyerko. Era desfigurat si plin de singe. «Ãsta-i, ma?», a intrebat anchetatorul. Gyerko a strigat: «Spune tot, Danut, ca astia ne omoara!»”

 A tinut tabloul lui Ceausescu cu nasul

 ”Am fost batut pina am cazut. Era un tip solid, l-am revazut la Vilcea, unde am fost deportat. A iesit din birou si-a intrat altul care m-a luat la bataie. S-a intors apoi primul anchetator. Ma batea ca nu ma uit la poze. Apoi iar celalalt. M-a intrebat daca stiu cine este cel din tabloul de pe perete. I-am zic ca e Ceausescu. «Tovarasul Ceausescu», a strigat el si m-a lovit cu pumnul in fata. M-a pus sa tin tabloul cu nasul. Cind l-am scapat, m-a luat la bataie pina am lesinat. Mi-am revenit in beciul Militiei. Eram linga colegul Nicolae Bordei. Ne scoteau si ne bateau pe rind. Eu i-am spus ca si daca ma omoara eu spun ca el n-a facut nimic. Mult timp, insa, el a crezut ca l-am turnat”, isi aduce aminte acum vicepresedintele Asociatiei 15 Noiembrie 1987.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Septembrie 28, 2008, 18:45:49
CONTINUARE,
Duba groazei

La Bucuresti au fost dusi legati in catuse unul de celalalt. ”Eram peste 20 intr-o duba. De la catuse ni se umflau degetele. Masina a oprit, pe un drum linga padure. Credeam ca ne impusca. Multi au dat in plins. Si barbati si femei. Era o metoda de a ne termina psihic. Ne-au dus la Inspectoratul General al Militiei. Linga noi era o Biserica. Cind mi s-a spus ca ma asteapta pedeapsa cu moartea, am plins si eu”, spune Iacob.

”Le-am cerut sa ma impuste”

”Nu te mai numesti Iacob Danut, esti 416. Un nimic pentru noi, o cantitate neglijabila, nu mai existi. Ni te adresezi cu cetatene anchetator, fara tovaras sau domn, ca nu esti demn de aceste cuvinte»”, au sunat indicatiile securistilor. Au urmat anchete si torturi. ”Am fost pus pe «bicicleta». Legat cu catusele la spate, agatat intr-un belciug. Abia atingeam cu virful picioarelor pamintul. Nu mai suportam bataia si le-am cerut sa ma impuste. Aveam cheaguri de singe de la bastoane. Am scris ce au vrut ei, dupa ce m-au mintit ca mama si nevasta mea sint in arest”.

Paziti cu mitralierele

Cu o zi inainte de proces, toti au fost adusi la Brasov. Paziti de soldati cu mitraliere si flancati de masinile Militiei. I-a asteptat generalul Mihalea. ”Ne-au spus ca vom merge acasa cu cite un militian pentru ca vecinii vor sa ne omoare. Pe mine m-a dus capitanul Dulgheru. Usa era deschisa, am intrat. Mama spala rufe. S-a uitat la mine si a inceput sa strige la tata ca au intrat hotii. M-a recunoscut abia cind am vorbit. A facut o criza si a sarit sa-l bata pe capitan. «Ce i-ati facut copilului meu? L-ati distrus!», striga plingind”.

Procesul a avut loc in 3 decembrie, la Clubul uzinei. ”Sentinta se stia. Ne-a asezat exact cum am luat pedepsele. Cele mai grele in fata. In partea stinga erau secretarii de partid, iar in dreapta noi. Cei din stinga se ridicau pe rind si spuneau ca le e rusine de noi. Au cerut pedepse maxime si capitale. Procesul a fost transmis in direct la Cabinetul 1 si 2. Eu am luat 6 luni. Am fost insa deportat la Calimanesti”.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Septembrie 28, 2008, 18:46:52
CONTINUARE,
Primar in Calimanesti

”Pe buletin mi s-a pus o stampila: «Interzis in judetul Brasov». Acasa, nevasta mea a fost chemata la Elena Suster. I-a cerut sa divorteze sau sa vina la mine. Si-a venit. Acolo m-am inteles bine cu toti. M-au lasat chiar sa fug acasa. La Revolutie, locotenentul State a venit la mine si m-a avertizat sa ma ascund. Am stat in beciul unui prieten. Dupa ce-a cazut Ceausescu, m-au pus primar in oras. Eu am venit insa acasa”, isi termina povestea acelor ani Danut.

Piine uscata cu viermi

”Ne dadeau ciorba de arpacas cu gogonele, piine uscata cu viermi si griu fiert. Opt persoane aveam un minut sa ne spalam, sa ne facem nevoile si sa luam apa de baut intr-o punga. Restul zilei, nimic. Mereu - amenintarile ca ne impusca. Intr-o seara m-au dus intr-o incapere cu forma unei vane. In loc de tavan, o plasa de sirma. Eram sigur ca ma impusca. Cind am auzit clopotele de la biserica din apropiere, am ingenunchiat si am inceput sa ma rog”, retraieste, uitindu-se spre flacara luminarii, fostul detinut.

”Tata, ce inseamna detinut?”

 Acum, dupa 15 ani, nimeni nu vrea razbunare: ”As dori doar ca cei care ne-au cerut condamnarea la moarte sau cei care ne-au torturat sa ne spuna de ce au facut-o. Eu am luptat pentru democratia pe care o vedeam in filme. Nu pentru ce vad acum. Ma simt un nimic in Romania de astazi. In vara acestui an am fost impreuna cu familia mea la hotelul Bran din Eforie Nord. A venit o cucoana care a inceput sa strige: «Detinutii sa treaca in stinga si sindicalistii in dreapta». Copilul meu m-a intrebat ce inseamna detinut si de ce trebuie sa ne asezam cu ei? N-am putut sa-i raspund”.

Ungaria le-a oferit cetatenia

In anul 1993, membrilor asociatiei 15 Noiembrie li s-a oferit de catre statul ungar cetatenie, casa si conditii bune de trai. ”Trebuia sa renuntam insa la cetatenia romana. Ni se oferea mai mult decit am fi dorit vreodata. Ne-am dus sa vedem care sint conditiile. Peste noapte am discutat intre noi, si-am inceput sa plingem. Am inteles ca sintem romani si ne-am intors acasa”, spune Iacob Danut.

 Sursa : Camelia Csiki

Monitorul de Braşov, 15 Noiembrie 2002

Mai am şi altele. Am scris câteva zeci de poveşti ale novembriştilor, una mai tristă decât cealaltă. Vă pot asigura că deşi a suferit şi el, Dănuţ Iacob a fost printre “fericiţi” , dacă se poate spune aşa.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Septembrie 28, 2008, 18:48:06
CONTINUARE,
Erou inmormintat pe datorie

Unul din eroii de la 15 Noiembrie 1987 a murit in saracie
   

”S-a trezit pe la 4 dimineata. Ii era foarte rau. Mi-a cerut sa-l dau cu otet pe la nas, pentru ca nu mai poate respira. A luat perna si a pus-o sub burta. O strins-o in brate cu putere. A stat gramada, asa o vreme. Nu putea sa respire, pentru ca il durea puternic cosul pieptului. I-am pus impreuna cu fiica mea doua perne sub cap, ca sa-i usuram respiratia. I-am spus sa-si indrepte corpul, crezind ca-i va fi mai bine. N-a putut. Un sfert de ora s-a chinuit pina a murit. Dupa ce a vomat citeva picaturi de singe si saliva si-a dat sufletul. S-a imbolnavit acolo, la Bucuresti, unde a fost anchetat dupa 15 Noiembrie 1987”, povesteste cu durere sotia indoliata a lui Costica Sbirn, unul dintre membrii Asociatiei 15 Noiembrie 1987, rapus la sfirsitul saptaminii, de o crunta boala de plamini.

Cetatean de Onoare al Brasovului cu diploma pentru curaj

Costica Sbirn a fost numit Cetatean de Onoare al Brasovului in 15 noiembrie 2002. Nu mai locuieste de multi ani in acest oras. Din cauza bolii a fost nevoit sa se mute la tara, in Sinesti, judetul Iasi . Luciana Sbirn spune ca sotul i-a cerut sa-l insoteasca la Brasov , in 15 noiembrie 2002, unde a retrait din plin fiecare moment de la comemorarea organizata la ITC. Si-a dorit din tot sufletul sa fie alaturi de colegii sai brasoveni, cu care a iesit in strada in urma cu 15 ani. Reprezentantii Guvernului, prin intermediul Prefecturii Brasov, i-au inminat tot atunci si o diploma ”pentru curajul dovedit in 1987”. Costica Sbirn nici macar nu banuia atunci ca va fi pentru ultima oara in Brasov , orasul in care s-a razvratit impotriva comunistilor.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Septembrie 28, 2008, 18:49:51
CONTINUARE,
”N-avem un ban in casa”

Simbata dimineata, in 18 ianuarie, s-a stins din viata sub ochii fiicei si a sotiei. Avea numai 45 de ani. Cele doua femei abia au reusit sa-l ingroape crestineste. S-au imprumutat de bani de la rude si prieteni. ”N-avem un ban in casa. Ne-a ajutat si fratele meu si sora lui. Insa tot am ramas cu datorii de citeva milioane de lei. 15 ani s-a chinuit cu boala asta de plamini. Asa mi l-au lasat acasa, dupa anchetele de la Bucuresti”, spune Luciana Elena Sbirn.

 ”Cred ca a fost iradiat”

 ”N-avea nimic de ascuns. Ne-a povestit cum l-au batut si l-au torturat. Imi povestea ca in celule erau un fel de plase de aerisire, ceea ce ma face sa cred ca a fost iradiat. Cind a venit de la Bucuresti respira greu. Avea miinile vinete pina deasupra coatelor de la loviturile primite. Picioarele ii erau umflate. Plecase de acasa cu pantofii noi. S-a intors cu incaltarile plesnite din cauza picioarelor umflate de la loviturile pe care le-a primit cu bastoanele in talpa”, isi aduce aminte sotia lui Costica.

I-a scos din minti pe anchetatori

Sbirn a fost arestat la 5 zile dupa evenimentele din 15 Noiembrie 1987. In cursul anchetelor n-a vrut sa recunoasca multe din cele ce i se imputau. Intr-o declaratie a sa, redata in volumul ”Dosar Brasov 15 Noiembrie 1987”, semnat de scriitorul Mihai Arsene, povesteste ca la Militia Brasov a primit 47 de lovituri cu bastonul de cauciuc la talpi. A lesinat. Dupa ce si-a revenit din lesin, a continuat sa taca. Asta i-a scos din minti pe anchetatori care l-au rupt in bataie. ”Generalul Mihalea m-a batut cu o bucata de lemn” Transferat impreuna cu colegii lui din Intreprinderea de Autocamioane in arestul Inspectoratului General de Militie, Costica Sbirn era supus unor anchete interminabile. ”Eram anchetat 18-20 de ore zilnic. Cea mai puternica bataie am luat-o in fata generalului Mihalea, de la trei persoane pe care nu as putea sa le descriu. Si inainte de a ma pune fata in fata cu Geneti Aurica, si dupa, generalul Mihalea personal m-a batut cu o bucata de lemn rotund, ca un picior de scaun, pe care-l avea pe birou. Apoi, a chemat un colonel caruia i-a ordonat: «Ia-l si du-l in Cristosu’ ma-sii, ca-l omor degeaba. Tot nu vrea sa recunoasca nimic din ce-a facut!». Colonelul avea o statura potrivita, mustata bogata, par saten spre roscat, inaltime 1.65-1.70 m, cu un defect la picior. M-a sfatuit sa declar ce-a spus Geneti. Ca altfel ma duce inapoi la sefu’ si ma sparge in batai, pina tot am sa spun ce vor ei” , incheie declaratia Costica Sbirn.

Condamnat la doi ani si sase luni in exil

Costica Sbirn a fost condamnat de autoritatile din regimul comunist la o pedeapsa de doi ani si sase luni la locul de munca. A fost exilat la Suceava. ”A lucrat acolo in constructii. In Brasov , noi stateam pe atunci intr-o garsoniera in Noua. Eram chemata la Maria Cebuc aproape zilnic. Imi cerea sa divortez de sotul meu, pentru ca, daca nu, voi fi data afara din garsoniera. «Ramii in casa doar daca-ti parasesti sotul», imi spunea. Eram hartuita de comunisti. Imi era greu pentru ca aveam copiii foarte mici, baiatul avea cinci ani, iar fetitele, una-patru, cealalta-un an. Am cedat si am renuntat la garsoniera. Am plecat in exil, dupa sotul meu. In Suceava, am stat pina in august 1988, intr-o camera dintr-un camin de nefamilisti. N-aveam voie sa venim in Brasov . Apoi, ni s-a dat un apartament cu 3 camere in Suceava. Ne-am chinuit mult, pentru ca pina in 1990 i-a oprit din salariu, banii pentru stricaciunile provocate la revolta din 1987”, povesteste sotia indoliata.

Bolnav de plamini

In 1990, la cererea asociatiei, familia Sbirn a revenit in Brasov . Exilul se terminase. ”Sotul meu era chinuit de boala de plamini. Am crezut ca o sa-i fie mai bine. Ne-am reluat locurile de munca. Am primit un apartament in Brasov , in Centrul Civic. Pina in august ‘93, sotul meu a lucrat in turnatorie la Steagu’. N-a mai rezistat. Avea nevoie de aer curat. Era tot mai bolnav”. Au vindut apartamentul si s-au mutat la tara , la Sinesti, de unde este Luciana. Timp de un an, pina cind au reusit sa-si ridice o casa, toata familia a stat la socri. Dupa ce si-au construit un grajd, banii s-au terminat. Tot securistii o duc mai bine ”Pentru ca sotul meu era mai mult bolnav, n-a mai putut sa mai lucreze. N-am gasit loc de munca. Aici in Moldova gasesti greu. Sotul meu primea un ajutor de la asociatie de 900.000 de lei. Ne-a ajutat si fiul nostru cel mare, dar acum pleaca in armata. Fata cea mare s-a maritat. Fata cea mica, dupa ce a terminat clasa a VIII-a a ramas acasa. N-am mai avut bani s-o trimit la scoala”, se plinge Luciana. Ramasa vaduva timpuriu se simte infrinta. Crede ca toata lupta sotului ei a fost in zadar. Cei care l-au schinjuit rinjesc acum din fotolii de parlamentari sau se imbogatesc profitind de privilegii. Sotul ei a murit fara ca macar copiii lui s-o duca mai bine. Plina de datorii, Luciana isi doreste sa primeasca de undeva macar o pensie de urmas.

Camelia CSIKI

ianuarie 2003

Monitorul de Braşov
Publicat în:

    * Actualitate

on martie 17, 2008 at 7:39 pm


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Septembrie 28, 2008, 19:01:25
DUMNEZEU SA-I IERTE SI SA-I ODIHNEASCA PE EROII MARTIRI DIN 15 NOIEMBRIE 1987.
DUMNEZEU SA AIBA GRIJA DE FAMILIILE LOR.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Octombrie 11, 2008, 10:07:17
http://www.ziua.net/display.php?data=2008-10-11&id=243867
Senatorii si deputatii au respins OUG care ii recompensa pe anticomunistii brasoveni
Disidenti batjocoriti de Parlament
Presedintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului (IICCR), Marius Oprea, (foto) i-a cerut ieri presedintelui Basescu, intr-o scrisoare deschisa, sa nu promulge o lege adoptata recent de Parlament, care anuleaza drepturile acordate participantilor la revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov, din 1987. In acest timp, securistii beneficiaza bine-mersi de majorari repetate ale pensiilor, in rand cu ceilalti cetateni, deoarece proiectul privind pierderea unor privilegii de catre tortionarii comunisti nu a intrat inca in dezbatere.
Disidentiilor brasoveni, intre care si Doina Cornea, li s-a acordat - prin OUG nr. 6 din 13 februarie 2008, act care modifica Legea recunostintei - o indemnizatie reparatorie pentru suferintele indurate, concretizata intr-o pensie de 1700 de lei. Ordonanta a fost respinsa de Senat si trimisa deputatilor, membrii Camerei decizionale. In 30 septembrie, plenul Camerei a confirmat pozitia senatorilor, adoptand, cu numai sase abtineri, proiectul de Lege privind respingerea OUG 6/2008. Motivatia respingerii se regaseste in raportul Comisiei Juridice a Camerei, ai carei membri au apreciat ca nu pot fi introduse drepturi pentru participantii la revolta din '87 in "Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolu¬tiei romane din decembrie 1989". Marius Oprea a respins argu¬mentele parlamentarilor, aratand ca luptatorii brasoveni au fost deschizatori de drumuri pentru revolutionarii din '89 si isi regasesc locul in Legea recunostintei. In scrisoarea adresata presedintelui, Oprea arata ca Legislativul a gresit si atunci cand a estimat cheltuiala bugetara suplimentara pana la 0,5% din PIB, fiind vorba de mult mai putini bani, in conditiile in care beneficiarii potentiali sunt in jur de 100 de persoane, care primesc fiecare o pensie de 1700 de lei.
Raman cu 30 de lei
"Doresc sa va atrag atentia asupra faptului ca aceasta anulare a drepturilor astfel obtinute este echivalenta pentru unii dintre ei cu o condamnare la moarte", subliniaza Oprea in scrisoare, mentionand ca, potrivit legislatiei in vigoare, niciunul dintre participantii revoltei de la Brasov nu beneficiaza de o indemnizatie mai mare de 30 de lei. "Situatie in care se afla eroi ai istoriei noastre, precum Doina Cornea, care are o pensie echivalenta cu factura la gaz", adauga presedintele IICCR. Marius Oprea solicita sefului statului sa nu parafeze respingerea Ordonantei "caci, daca intr-adevar considerati regimul comunist drept criminal si imoral, trebuie sa faceti si do¬vada acestui fapt".
"Sa nu-i mai votam niciodata!"
"Membrii Asociatiei 15 noiembrie 1987 au inceput sa primesca din luna aprilie acest ajutor acordat prin Ordonanta. Au contractat imprumuturi, au facut credite, iar acum nu mai au cu ce le plati. Multi dintre ei reprezinta cazuri sociale grave, cu probleme psihice cauzate de torturile suferite, iar acum nu mai au bani de medicamente", ne-a declarat Florin Postolachi, presedintele Asociatiei.
El a apreciat ca principalii vinovati de respingerea OUG sunt parlamentarii de Brasov care "ori sunt prosti si au votat in bloc, ori sunt rau intentionati. Ambele cazuri sunt foarte grave". "Ne vom adresa brasovenilor, le voi spune ce au facut si sa nu-i mai votam niciodata!", a adaugat Postolachi, mentionand ca va propune un mars de protest pe strazile Brasovului.
Ovidiu BANCHESTitlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Octombrie 12, 2008, 09:35:24
http://andreibadin.blogspot.com/2008/10/doina-cornea-isi-plateste-cu-pensia.html
Doina Cornea isi plateste cu pensia doar factura de la gaze
Publicat in: Comunism , România . de Andrei Bădin
 
Puteţi avea în vedere doar un fapt – potrivit legistaţiei în vigoare, pe care am încercat să o corectez, nici unul dintre participanţii la revolta anticomunistă de la Braşov nu beneficiază de o indemnizaţie mai mare de 30 de lei. Situaţie în care eroi ai istoriei noastre, precum doamna Doina Cornea, au o pensie echivalentă cu factura la gaz.Excelenţei Sale Preşedintele României Domnul Traian Băsescu
Domnule Preşedinte,
În urma adoptării de către Senat şi Camera Deputaţilor a proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 6 din 13 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, supun atenţiei dumneavoastră cererea de a nu promulga această lege, pe care o consider un act de nedreptate faţă de participanţii la revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din 1987.
Dumneavoastră puteţi împiedica săvârşirea acestui act de nedreptate. Lăsând la o parte argumentele principale aduse în respingerea Ordonanţei, potrivit cărora aplicarea ei ar reprezenta o cheltuială bugetară suplimentară cuprinsă între 1264,8 milioane lei (circa 0,29% din PIB) şi 2485,3 milioane lei (circa 0,56% din PIB), situaţie nereală (pentru că beneficiarii potenţiali ai OUG 6/2008 sînt în jur de 100 de persoane, care primesc fiecare o pensie de circa 1700 lei), doresc să vă atrag atenţia asupra faptului că această anulare a drepturilor astfel obţinute este echivalentă pentru unii dintre ei cu o condamnare la moarte. Cred cu tărie acest lucru, pentru că îi cunosc şi ştiu prin ce traume au trecut, le cunosc situaţia prezentă, aşa cum bine ştiu că nici o lege care acordă compensaţii nu îi poate asigura, în afara propunerii cuprinse în ordonanţa noastră. Aceşti oameni, potrivit legii în momentul de faţă, sunt practic anulaţi de către societate în raport cu istoria, printr-o decizie asupra căreia amărăciunea mă împiedică la vreun comentariu. Puteţi avea în vedere doar un fapt – potrivit legistaţiei în vigoare, pe care am încercat să o corectez, nici unul dintre participanţii la revolta anticomunistă de la Braşov nu beneficiază de o indemnizaţie mai mare de 30 de lei. Situaţie în care eroi ai istoriei noastre, precum doamna Doina Cornea, au o pensie echivalentă cu factura la gaz. Alte justificări ale respingerii Ordonanţei pe care am iniţiat-o afirmă practic ceea ce oficialii comunişti ai timpului încercau să acrediteze – şi anume că nu s-ar fi întâmplat nimic, că este vorba doar de o acţiune huliganică a unor muncitori. Din acest punct de vedere, promulgarea
legii de respingere a OUG care a încercat să le facă dreptate acestor oameni care şi-au riscat libertatea şi viaţa, într-o epocă în care numai puţini au avut curajul să facă acest lucru, ar reprezenta consacrarea unui fals istoric nedemn. Cu amărăciune şi tristeţe, mă adresez dumneavoatră în numele lor, cu rugămintea de a le face dreptate. Căci, dacă într-adevăr consideraţi regimul comunist drept criminal şi imoral, trebuie să faceţi şi dovada acestui fapt. Nu dorim politizarea istoriei. Ne-am dorit, prin această Ordonanţă de Urgenţă, să-i ajutăm pe oameni – şi aşa vom proceda în continuare, prin toate mijloacele legale aflate la dispoziţie. Ca iniţiator al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 6 din 13 februarie 2008, IICCR înţelege să îi susţină, în continuare, pe aceşti oameni, fără de care Revoluţia din decembrie 1989 nu ar fi fost posibilă.
 Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Octombrie 12, 2008, 18:14:35
http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&p=index&s_id=67276&a=citeste
Un vot nesimţit
Deputaţii au tăiat indemnizaţiile braşovenilor de la „15 Noiembrie ’87“
11.10.2008 10:21:43

• În şedinţa din 30 septembrie, Camera Deputaţilor a respins în mare grabă ordonanţa de urgenţă care completa Legea Recunoştinţei pentru 80 de membri ai Asociaţiei „15 Noiembrie ’87“, considerînd că doar revoluţionarii au dreptul la „recunoştinţă“ veşnică în rente pe viaţă
În timp ce parlamentarii îşi votează pe şest pensii uriaşe şi privilegii, deputaţii au anulat cu o simplă ridicare din mînă indemnizaţiile pe care 80 de membri ai Asociaţiei 15 Noiembrie le primiseră prin Ordonanţa de Guvern nr. 6/2008, care le dădea novembriştilor braşoveni din ’87 drepturi egale cu „remarcaţii“ din Decembrie ’89. Adică miile de revoluţionari, luptători, dar şi grămadă de falşi revoluţionari, care primesc retroactiv sute de milioane de lei vechi şi rente lunare pînă la moarte. În şedinţa din 30 septembrie, Camera Deputaţilor a respins însă în mare grabă ordonanţa de urgenţă care completa Legea Recunoştinţei şi pentru cei 80 de novembrişti, pentru a face economie la buget.. „Nu am cerut noi acele drepturi, însă Guvernul s-a oferit să ni le dea. Din aprilie, ni s-a arătat ce putem avea, pentru ca apoi să ni se ia tot ce ni s-a dat. De ce ne-au mai amăgit? O parte dintre noi au făcut împrumuturi la bănci bazîndu-se pe aceste drepturi legale, o parte au ieşit la pensie, şi va fi foarte greu“, spune preşedintele Asociaţiei 15 Noiembrie 1987 - Braşov, Florin Postolachi „Mai rău este că toţi deputaţii de Braşov prezenţi la acea şedinţă au votat pentru suspendarea ordonanţei“, spune Postolachi, care crede că „mulţi nici n-au ştiut ce votează, pentru că au ridicat mîna pentru un pachet de peste 150 de legi“. Culmea e că şi liberalii din Camera Deputaţilor au votat pentru suspendare, deşi guvernul liberal a promovat ordonanţa de guvern. Mai grav este că, spune Postolachi, deputatul PSD Vasile Emilian Cutean, fost secretar de stat pentru problemele revoluţionarilor şi actualul şef al Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din Decembrie 1989, le-a transmis novembriştilor pe canale neoficiale că „nu vor beneficia niciodată de drepturile pe care le au revoluţionarii şi nici nu vor beneficia de nimic, cel puţin cît timp e el, Cuteanu, în Parlament“. În urma ordonanţei de guvern, aproximativ 80 din cei 120 de membri ai Asociaţiei ,,15 Noiembrie ’87“ au beneficiat de o indemnizaţie lunară de 1.700 lei, la fel ca miile de revoluţionari cu certificat de ,,remarcat“. Singura soluţie ca legea să se reîntoarcă în Parlament ar fi ca preşedintele Traian Băsescu să nu o promulge. „Nu ştim ce vom face, probabil vom organiza un miting pe 15 noiembrie, în loc de simpozionul pe care-l făceam de obicei“, spune preşedintele Asociaţiei 15 Noiembrie 1987 - Braşov.Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Octombrie 13, 2008, 12:42:26
Stimati domni din aceasta asociatie am o stima si un profund respect pentru lupta care a-ti inceput-o in 1987,ati scris despre noi revolutionarii din 1989 ca nu ne meritam drepturile dar acum cind vi s-au dat si dumneavoastra drepturi a-ti tacut.Oare numai asta vroiati de va-ti luat de noi degeaba?
Asta e prima postare de pe forumu asta. Nea Jean a avut o intuitie babana cand a deschis subiectu cu revolta din 15 noiembrie 1987 de la Brasov. Acum se poate vedea mai limpede cum sant manipulati politic muncitorii din asociatie. Cand am scris prima data pe forumu lor nu ma asteptam ca lucrurile sa ia o astfel de intorsatura.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Octombrie 13, 2008, 12:45:01
Nea Jeane mai traiesti omule? Ti-ai luat certificatu si te dusei in Caraibe? Hai bre ca nu banii sant totu pe lumea asta.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 13, 2008, 13:32:34
Tocmai am citit un articol scris de activista P.C.R.

Cum îşi bat joc senatorii şi deputaţii braşoveni de eroii din 15 Noiembrie ‘87

Autor: Maria Petrascu

Senatorii şi deputaţii, printre care şi cei braşoveni, au adoptat o lege prin care sunt anulate drepturile acordate participanţilor la Revolta anticomunistă de la Braşov din 15 Noiembrie 1987.

Pentru revoluţionari, da, pentru novembrişti, ba!
Luptătorii anticomunişti din ’87 ar fi trebuit să fie asimilaţi, prin Ordonanţa de Urgenţă numărul 6,din februarie 2008, Legii 341 a Recunoştinţei, de care răniţii, urmaşii eroilor martir şi revoluţionarii beneficiază din anul 2004.

Ordonanaţa, care între timp a început să îşi producă efectele, în sensul că 80 de novembrişti primeau lunar o îndemnizaţie reparatorie de 1700 de lei a fost însă respinsă de Parlament, în ciuda tuturor asigurărilor date de parlamentarii braşoveni novembriştilor ca ea va deveni lege.

După ce Senatul a respins ordonanaţa,  dar şi de Camera Deputaţilor, cu putere decizională, a făcut la fel. Deputaţii au adoptat , cu doar şase abţineri( minorităţile şi UDMR)  şi 197 voturi pentru,  proiectul de lege de respingere a ordonanţei.numarul 6.
Printre  cei care au votat împotriva novembriştilor se numără, spre stupefacţia şi revolta  membrilor Asociaţiei  “15 Noiembrie 1987”şi deputaţii şi senatorii braşoveni.

 “Ori sunt proşti şi au votat în bloc, ori sunt rău intenţionaţi”
 Preşedintele asociaţiei , Florin Postolachi, cu care am discutat, spune că, după ce a aflat vestea, i-a întrebat pe  mai mulţi parlamentari braşoveni de ce au votat împotrivă iar aceştia, culmea, au spus că nici nu ştiu cum au votat şi că trebuie  să verifice.
  Postolachi mai spune că a verificat el, în locul parlamentarilor, şi a constatat că legea de respingere a ordonanţei a fost votată în… 10 secunde, situaţie în care, e clar că pe  parlamentarii nici nu i-a interesat  ce şi cum au votat.
 "Ori sunt prosti si au votat in bloc, ori sunt rau intentionati” spune Postolachi care  mai consideră că:. “Ambele mbele variante  sunt foarte grave! Ne vom adresa brasovenilor, le vom spune ce au făcut şi suntem convinşi că vor fi taxaţi în consecinţă în noiembrie.”
 Şi şefii filialelor locale ale partidelor parlamentare,  pe care, deasemenea i-a contactat,  mai spune Postolachi,” dau din colţ în colţ şi se încurcă în vorbe.”

 Manevre de culise
 Postolachi spune că cel mai pornit împotriva asimilării novembristilor în  Legea  341 este deputatul PSD Emilian Cutean, preşedintele  Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi mâna dreaptă a lui Ion Iliescu,  care  le-a transmis membrilor Asociaţiei “15 Noiemebrie 1987”, pe canale neoficiale, că „ atâta timp căt este el, Cutean,  în Parlament  aceştia să îşi ia gândul că vor beneficia de drepturile pe care le au revoluţionarii.”
 Comisia  parlamentară condusă de Cutean  a dat aviz negativ Ordonanţei de Urgenţă. Există bănuiala că acelaşi Cutean ar fi avut influenţă şi asupra pesediştilor din Comisia juridică a Camerei Deputaţilor, comisie ce a apreciat că nu pot fi introduse drepturi pentru participanţii la Revolta din '87 în "Legea recunoşţintei faţă de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989". 

 Novembriştii sunt într-o situaţie disperată
 " Cei 80 de membrii ai  “Asociaţiei 15 noiembrie 1987” primeau îndemnizaţia  de 1700 de lei din luna aprilie a acestui an , conform prevederilor ordonannţei.. Ei au contractat imprumuturi, au facut credite, iar acum nu mai au cu ce le plăti pentru că nu mai primesc bani. Multi dintre ei reprezintă cazuri sociale grave, cu probleme psihice cauzate de torturile suferite, iar, odată cu sistarea indemnizaţiei, nu mai au nici măcar  bani de medicamente", ne-a mai declarat Florin Postolachi.
 Postolachi spune  că are sprijin total din partea  societăţii civile în susţinerea cauzei novembriştilor  El a mai  precizat  că va merge luni  la Cotroceni  şi speră că preşedintele Traian Băsescu nu va promulga legea de respingere a ordonanţei şi o va retrimte la Parlament.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Octombrie 13, 2008, 13:42:26
Ziarista poate sa scrie fiindca ,beneficiaza de intemnizatie "de mare revolutionara" ar putea sa renunte la intemnizatie in favorea unui din as.15 Noiembrie,poate asa isi spala pacatele ;D


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Octombrie 13, 2008, 13:48:13
Ai uitat sa dai ziaru si linku. E din Brasovul Tau. Lincu e http://www.brasovultau.ro/index.php?pag=nw&id=13129&p=cum-i-bat-joc-senatorii-i-deputaii-braoveni-de-eroii-din-15-noiembrie-87.html. E si o fotografie in articol. E de la 15 noiembrie 1987? E de la revolta?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Octombrie 13, 2008, 14:00:14
Ai uitat sa dai ziaru si linku. E din Brasovul Tau. Lincu e http://www.brasovultau.ro/index.php?pag=nw&id=13129&p=cum-i-bat-joc-senatorii-i-deputaii-braoveni-de-eroii-din-15-noiembrie-87.html. E si o fotografie in articol. E de la 15 noiembrie 1987? E de la revolta?
Ea asa sustine si totodata ca poza este propietatea ei si nu are voie nimeni sa o foloseasca!
http://www.romanialibera.ro/a111290c132531/brasov-doua-decenii-de-la-revolta-anticomunista.html
Brasov, doua decenii de la revolta anticomunista
maria petrascu: Domnule EMIL HUREZEANU,
Miercuri, 14 Noiembrie 2007 23:55

20 de ani de la revolta brasovenilor
Rudele deportatilor, victime inocente
maria petrascu: Domnule EMIL HUREZEANU,

Miercuri, 14 Noiembrie 2007 23:41

constat cu stupoare ca fotografia pe care ati folosit-o ca ilustratie pentru articolul "Rudele deportatilor..." , reprezentand grupul protestatarilor de la 15 Noiembrie, 1987, venind pe Calea Bucuresti, fotografie ce face parte din arhiva personala a jurnalistului brasovean MARIUS PETRASCU, ESTE INSCRIPTIONATA "ROMANIA LIBERA" IN LOC SA SE FACA MENTIUNEA CORECTA SI LEGALA CA FOTOGRAFIA , UNICA DEOCAMDATA IN ROMNAIA, FACE PARTE DIN ARHIVA PERSONALA A ZARISTULUI MARIUS PETRASCU. in discutia telefonica purtata marti, 13 noiembrie, 2007, cu corespondentul dvs. de la Brasov, IULIAN RINDER, i-am precizat clar ca poza poate apare doar daca se face mentiunea cuvenita a sursei.Pentru ca acest lucru nu s-a intamplat va rog sa faceti cuvenita precizare, explicita, in ziarul pe care il conduceti si sa imi prezentati PUBLIC scuze , in scris. In caz contrar imi rezerv dreptul de a proceda conform legii. Va multutmesc! MARIA PETRASCU, JURNALIST, BRASOV, mobil 0721 94 64 52; mail- petrascu2122@yahoo.com
maria petrascu: Domnule EMIL HUREZEANU,
Miercuri, 14 Noiembrie 2007 23:41
constat cu stupoare ca fotografia pe care ati folosit-o ca ilustratie pentru articolul "Rudele...Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Octombrie 13, 2008, 15:12:32
Aha. Deci e autentica. Tare chestia!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 13, 2008, 17:26:44
Mai oameni buni, mai. Fotografia e una oarecare. Sunt fotografiati angajatii din Roman S.A. dupa iesirea de la munca. Erau foarte multi angajati la Intreprinderea de Autocamioane pana pe la sfarsitul anilor `90. Cand ieseau de la seviciu, se umpleau troleibuzele cu ei si lumea statea si pe scara. Si dimineata, la venire si la ora trei, la plecare. Asa ca majoritatea din cartierul Steagu Rosu (Astra acum) preferau sa se duca acasa pe jos. Asa se explica multimea oamenilor de pe Calea Bucurestiului la anumite ore din zilele lucratoare si nu numai.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: IULIAN DOFTOREANU din Octombrie 13, 2008, 18:13:48
Si nu cred ca era chiar o ora de varf. Mi-aduc aminte ca si eu mergeam pe jos spre casa cand ieseam de la lucru din Steagu Rosu si era mai aglomerat decat vad in poza. Si troleibuzul circula cu usile inchise, ceea ce rar se intampla in orele de varf. Nu exclud ca poate sa fie si de la 15 Noiembrie 1987, dar dupa ce a trecut grosul manifestantilor.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Octombrie 13, 2008, 19:48:18
http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&p=index&s_id=67312&a=citeste
Vot în bloc împotriva celor de la 15 Noiembrie
De ce le-au tăiat deputaţii braşoveni drepturile „novembriştilor“
13.10.2008 07:46:13
„Toţi liberalii au votat împotriva includerii celor 80 de novembrişti braşoveni în Legea recunoştinţei, întrucît a fost vorba despre «hotărîre luată în grup»“, spune deputatul Gheorghe Gabor    

• „Eu nu eram în ţară la acel moment, dar, oricum, mi se pare o mare prostie să nu le dai şi celor din Asociaţia 15 Noiembrie aceleaşi drepturi ca revoluţionarilor“, afirmă deputatul PSD Constantin Niţă
• „Este fals ce îmi spuneţi şi cu siguranţă este o eroare“, afirmă Dumitru Puchianu

Cu puţin mai bine de o lună înainte de împlinirea a 21 de ani de la revolta anticomunită din 15 noiembrie 1987 de la Uzinele Roman, muncitorii care au participat la acest eveniment se gîndesc dacă vor ţine un simpozion aniversar sau dacă vor face un marş de protest faţă de decizia deputaţilor care au reuşit printr-un vot lipsit de bun-simţ să îi umilească din nou. Monitorul Expres a publicat deja în ediţia trecută faptul că Ordonanţa de Guvern nr. 6/2008, care îi încludea pe „novembrişti“ între beneficiarii Legii recunoştinţei, a fost suspendată în Camera Deputaţilor în urmă cu două săptămîni, pe motive de economie la buget.
„Nu am cerut noi acele drepturi, însă Guvernul s-a oferit să ni le dea. Din aprilie, ni s-a arătat ce putem avea, pentru ca apoi să ni se ia tot ce ni s-a dat. De ce ne-au mai amăgit? O parte dintre noi au făcut împrumuturi la bănci bazîndu-se pe aceste drepturi legale, o parte au ieşit la pensie, şi va fi foarte greu“, spune preşedintele Asociaţiei 15 Noiembrie 1987 - Braşov, Florin Postolachi Mai grav este însă că aproape toţi aleşii braşoveni au fost părtaşi la această decizie, voit sau pur şi simplu pentru că nici măcar n-au ştiut ce votează. Monitorul Expres a încercat să afle de ce le-au tăiat deputaţii braşoveni drepturile „novembriştilor“, în condiţiile în care doar 80 de membri ai Asociaţiei 15 Noiembrie beneficiau de ,,reparaţia“, şi aşa tîrzie, propusă de Guvern.

Respinşi la un vot „în bloc“

În şedinţa din 30 septembrie a Camerei Deputaţilor, a fost mai degrabă un maraton pentru parlamentari. Peste 150 de proiecte au fost trecute „în bloc“ la votare, iar mulţi dintre deputaţi nici măcar n-au ştiut ce cuprind proiectele pe care le acceptă sau le resping. Aşa se face că unul dintre puncte, cel care viza promulgarea Hotărîrii de Guvern nr. 6/ 2008, potrivit căreia participanţii la revolta anticomunistă din noiembrie 1987 de la uzinele Steagul Roşu să primească o indemnizaţie de 1.700 de lei, a fost respins. Astfel, o nedreptate reparată tîrziu a fost anulată printr-o nouă nedreptate. Unii dintre cei 80 de braşoveni, care s-au bucurat doar cinci luni de reparaţia morală, au ieşit cu cinci ani mai devreme la pensie, aşa cum prevedea actul legislativ. Alţii, în baza indemnizaţiilor primite, şi-au făcut credite pe care se găsesc acum în imposibilitatea de a le returna. Parlamentarii braşoveni din Camera Deputaţilor nu par însă foarte conştienţi de ceea ce au făcut. Fie pentru că nu ştiu exact ce au votat, fie pentru că au acceptat propunerea grupului PNL, care explicat că nu mai sînt surse de finanţare pentru acordarea facilităţilor promise iniţial „novembriştilor“, din cauza ,,măririi salariilor din învăţămînt“.

Dumitru Puchianu: „Cu siguranţă este o eroare“

„Este fals ce îmi spuneţi şi cu siguranţă este o eroare. Eu nu ştiu să se fi luat o astfel de decizie în Parlament. Eu însumi am iniţiat o lege pentru recunoaşterea meritelor celor care au luptat împotriva comunismului“, a fost reacţia deputatului Ioan Dumitru Puchianu, cînd a aflat, abia ieri, despre blocarea acestei ordonanţe de urgenţă. Puchianu, care se pare a participat la şedinţa din 30 septembrie unde s-a decis suspendarea facilităţilor oferite „novembriştilor“, susţine că nu ştie despre blocarea ordonanţei.

Constantin Niţă: „Mi se pare că este o mare greşeală“

În ceea ce îi priveşte pe social-democraţi, deputatul braşovean Constantin Niţă a declarat ieri că nu este la curent cu blocarea ordonanţei, pentru că nu se afla în ţară la momentul desfăşurării respectivei şedinţe. Se arată însă îngrijorat că muncitorii braşoveni care au pornit revolta anticomunistă în urmă cu 21 de ani, sînt lăsaţi „pe dinafară“ cînd vine vorba de acordarea unor facilităţi la care au dreptul. „Eu nu eram în ţară la acel moment. Dar oricum, mi se pare o mare prostie să nu le dai şi celor din Asociaţia 15 Noiembrie aceleaşi drepturi ca celorlalţi revoluţionari. Eu am susţinut cauza novembriştilor încă din 2001, iar acum că aud de acest lucru, mi se pare că este o mare greşeală pe care o facem şi îmi pare foarte rău că a ieşit aşa“, a declarat Constantin Niţă.

Liberalii spun că nu mai sînt bani

Ordonanţa de guvern care îi includea în „Legea recunoştinţei“ şi pe participanţii la revolta anticomunistă din 15 noiembrie 1987 a fost propusă chiar de către guvernul liberal. Interesant este că, în Camera Deputaţilor, liberalii braşoveni, la fel ca restul colegilor lor, au decis să voteze împotriva acestei ordonanţe. Deputatul PNL Gheorghe Gabor explică această decizie prin faptul că „acest proiect a ajuns la vot într-un moment neprielnic pentru membrii Asociaţiei 15 Noiembrie, pentru că nu se mai pot da aceste facilităţi financiare, nu se mai poate da nimica“. „Este finalul unei guvernări, asaltul este enorm, Guvernul nu mai poate acorda şi alte facilităţi. Dacă proiectul intra la începutul sesiunii parlamentare, lucrurile ar fi stat altfel“, a mai spus Gheorghe Gabor, motivînd că majorarea cu 50% a salariilor profesorilor face practic imposibilă acordarea altor facilităţi pentru alte grupuri. Deputatul nu explică de ce a intrat proiectul abia acum la vot, deşi ordonanţa a apărut în aprilie, dar susţine că toţi liberalii au votat împotriva includerii celor 80 de novembrişti braşoveni în „Legea recunoştinţei“, întrucît a fost vorba despre „hotărîre luată în grup“. „Eu personal nu am fost de acord cu acest vot. A trebuit însă să mă supun, pentru că minoritatea se supune majorităţii“, a declarat Gheorghe Gabor.
Restul deputaţilor braşoveni nu au fost de găsit în acest week-end pentru a-şi explica votul.

Deputaţii de Braşov, la 30 septembrie 2008

Gabor Gheorghe PNL
Ghişe Ioan PNL
Ciocănea-Teodorescu Adrian PNL
Faina Constantin PNL
Puchianu Ioan Dumitru Indep (PNL)
Niţă Constantin PSD
Adam Ioan PSD
Stănescu Cristian PRM
Nádudvary Gheorghe Augustin Eugen UDMR

„Nu am cerut noi acele drepturi, însă Guvernul s-a oferit să ni le dea. Din aprilie, ni s-a arătat ce putem avea, pentru ca apoi să ni se ia tot ce ni s-a dat. De ce ne-au mai amăgit? Nu ştim ce vom face, probabil vom organiza un miting pe 15 noiembrie, în loc de simpozionul pe care-l făceam de obicei“
Florin Postolachi, preşedintele Asociaţei 15 Noiembrie 1987 - Braşov
de: Mihaela ParghelTitlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 14, 2008, 00:01:42
Un articol care va apare in dimineata asta in Transilvania Expres.

GEORGE SCRIPCARU A SESIZAT PRESEDINTIA IN PRIVINTA DREPTURILOR "NOVEMBRISTILOR"

Andreea TANASOIU

Viceliderul PD-L, George Scripcaru, a anuntat ieri ca a facut demersuri la presedintele Traian Basescu, solicitandu-i sa nu promulge actul normativ de respingere a OUG nr. 6/2008, apreciind ca este o nedreptate maniera superficiala in care deputatii i-au tratat pe cei care au iesit in strada acum 21 de ani pentru a protesta impotriva comunismului. "Nu cei de la 15 Noiembrie au cerut aceste drepturi, ci Guvernul le-a acordat, constatand ca acei oameni care au luptat in 1987 au probleme. Cei care au votat in Camera Deputatilor habar nu au ce s-a intamplat! Unii nu erau prezenti, alti nu au stiut ce voteaza! Atitudinea lor a fost o bataie de joc la adresa brasovenilor. Se impune ca actualii parlamentari din Brasov sa fie schimbati! Se pare ca vin la Brasov doar in vacanta, iar cand e vorba despre ceva legat de judet sau de oras uita", Scripcaru.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 14, 2008, 00:13:21
Daca nu e manipulare politica, va rog sa ma trimiteti la culcare ca sint probabil beat. Dar cum nu ma imbat cu must, e vorba de o grosolana manipulare a muncitorilor brasoveni care au facut revolta din 15 noiembrie. Sare in ochi lucratura si imi pare rau ca pana la urma au reusit sa-i balmajeasca de cap si pe cei de la 15 noiembrie. Pe noi ne-au amagit cu F.S.N., cu Iliescu, cu C.D.R. si Constantinescu. Am facut partid si l-am plasat altora, iar srfii nostrii s-au dat in stamba ca ne era rusine sa mai iesim pe strada. Cei de la 15 noiembrie si-au pastrat o imagine mult mai buna. Au fost cu partidele istorice, da fara sa ceara locuri pe listele lor. Dupa ce s-a ales prafu de C.D.R., au preferat sa taca. Acum se pare ca vor "recupera" timpul pierdut si se vor compromite de zor pe mana P.D.L. Adica a alora pe care-i detestau in urma cu niste ani, a F.S.N. varianta clocita de Petre Roman. Sint zile triste la Brasov acum.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Octombrie 14, 2008, 10:20:37
http://www.bzb.ro/index.php?page_name=stire_detalii&id_stire=44102
Mă voi arunca de la geam”

Au avut încredere în parlamentari, iar acum se gândesc să se... sinucidă. Respingerea Legii Recunoştinţei pentru membrii Asociaţiei „15 Noiembrie 1987” i-a lăsat pe mulţi braşoveni cu datorii imense. Fiind siguri că legea va fi promulgată, unii membri ai asociaţiei şi-au făcut rate la casă sau la o maşină, iar acum nu mai au cu ce să plătească.

Parlamentarii braşoveni au votat contra
Amăgirea şi-a făcut apariţia în primăvară. Atunci, Guvernul s-a oferit să-i includă şi pe protestatarii braşoveni care au cerut pentru prima dată căderea regimului comunist în Legea recunoştinţei pentru eroii Revoluţiei din decembrie 1989. „În luna martie a apărut o ordonanţă care conferea membrilor Asociaţiei «15 Noiembrie 1987» dreptul de a intra în Legea 349 a revoluţionarilor. Era o iniţiativă a Guvernului României - noi nu am cerut-o! Această ordonanţă a trebuit să parcurgă toate etapele. A ajuns în Senatul României, unde a fost respinsă de către PSD şi celelalte partide. A fost respinsă şi de Comisia revoluţionarilor din Camera Deputaţilor, pentru că - spune ea, este Legea lor, a revoluţionarilor. A ajuns în Camera Deputaţilor şi în 30 septembrie, pe ascuns, fără să ştie nimeni, 197 de deputaţi au votat pentru respingerea ordonanţei. Mai grav este că toţi parlamentarii braşoveni au votat respingerea acestei ordonanţe. Oamenii pe care noi i-am trimis în Parlamentul României, tocmai ei ne-au respins ordonanţa”, a declarat Florin Postolachi, preşedintele Asociaţiei „15 Noiembrie 1987”.

17 milioane de
lei pe lună
Dintre cei 120 de membri ai asociaţiei, 80 au beneficiat timp de cinci luni de această ordonanţă. Ea oferea fiecăruia 17 milioane de lei - pensie lunară, până la sfârşitul vieţii. Mulţi au început să-şi facă planuri fără să mai aştepte adoptarea legii. „Au fost oameni care s-au bazat pe această ordonanţă, în special pe pensia oferită. Au făcut credite, au ieşit cu cinci ani mai repede la pensie. Şi sunt puşi în faţa unor lucruri deosebit de grave. Nu ştiu de unde să mai returneze acele credite şi nu ştiu ce vor face, pentru că la vechile locuri de muncă nu vor fi primiţi”, a subliniat Florin Postolachi.

„Dacă nu ni se mai dă pensia, degeaba mai trăiesc”
Printre acei braşoveni se numără şi Gheorghe Banciu. După evenimentele din 15 noiembrie 1987, el şi soţia lui au fost maltrataţi şi deportaţi din Braşov. Ei au luat amândoi „pensia recunoştinţei” , adică aproape 1.000 de euro lunar. Nu au mai aşteptat să apară legea şi au achiziţionat casă şi maşină în rate. „Mă voi arunca de la geam: mi-am cumpărat maşină din banii care mi s-au dat, apoi am făcut actele să-i cumpăr o locuinţă băiatului meu. El stă în chirie, nu poate să stea cu noi, că trebuie să-şi formeze un viitor. Eram foarte sigur că vor apărea legile. Toată asociaţia a aşteptat să ni se dea acest venit, pentru că noi am fost primii din ţară care am cerut «jos sistemul ceauşist». Nu ştiu cum îmi plătesc datoriile acum. Trebuie să-mi pun capăt zilelor, că altfel nu am cum să plătesc. Dacă nu ni se mai dă pensia, degeaba mai trăiesc”, ne-a declarat Gheorghe Baciu, membru al Asociaţiei „15 noiembrie 1987”. 
Autor: Liviu CIOINEAG, Ovidiu VRÂNCEANU   Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 14, 2008, 14:26:29
Am mai descoperit un articol in acelasi ziar. E mai mare dar eu am fost mai putin atent.

TEX EVENIMENT: DEPUTATII BRASOVENI SI-AU BATUT JOC DE LUPTATORII ANTICOMUNISTI DE LA "15 NOIEMBRIE 1987" - DINTRE CEI NOUA ALESI IN CAMERA DEPUTATILOR, SAPTE AU VOTAT PENTRU SUSPENDAREA EFECTELOR OUG N.R. 6-2008, CARE CONFEREAU O SERIE DE DREPTURI CELOR CARE SI-AU RISCAT VIATA IN URMA CU 21 DE ANI, PROTESTAND IMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST

Protestatarii brasoveni din noiembrie 1987, care s-au revoltat impotriva regimului comunist si au avut de suferit teroarea Securitatii si exilul au fost din nou umiliti. Dupa ce Guvernul a promovat si a pus in aplicare la inceputul anului in curs OUG nr. 6, prin care "novembristii" au fost si ei inclusi printre beneficiarii Legii Recunostintei (care ii viza cu o serie de drepturi doar pe revolutionarii din decembrie 1989), actul normativ a fost recent suspendat in Camera Deputatilor, pe motiv ca... nu mai sunt fonduri. Printre cei care au votat pentru suspendarea prevederilor OUG nr. 6/2008 se numara sapte dintre cei noua deputati de Brasov, ceilalti doi fiind absenti. Reprezentantii Asociatiei "15 Noiembrie Brasov 1987" beneficiau prin OUG nr. 6/2008 de o indemnizatie lunara de 1.700 de lei...

"Novembristii" vor protesta
Vestea suspendarii OUG nr. 6/ 2008 i-a luat prin surprindere pe membrii Asociatiei "15 Noiembrie 1987 Brasov", care nu au gasit o explicatie logica pentru decizia parlamentarilor.
"Nu am cerut noi acele drepturi, ci Guvernul s-a oferit sa ni le aloce. In aprilie ni s-a aratat ce putem avea, pentru ca acum sa ni se ia tot ce ni s-a dat! Nu inteleg de ce ne-au mai amagit! O parte dintre noi au facut diverse imprumuturi, bazandu-se pe aceste drepturi legale, iar altii au iesit deja la pensie si le va fi foarte greu sa se descurce", a explicat Florin Postolachi, presedintele Asociatiei "15 Noiembrie 1987 Brasov".
Sursa citata a spus ca, deocamdata, nu stie ce demersuri va intreprinde impreuna cu colegii sai, dar ca, foarte probabil, "pe 15 noiembrie va fi organizat un miting de protest, in locul traditionalului simpozion".

Suspiciuni de politizare...
Deputatii brasoveni au si ei varianta lor, unii incurcandu-se, insa, in explicatii. Astfel, deputatul PNL Dumitru Puchianu (ex-PD-L), care a votat pentru suspendarea drepturilor prevazute de ordonanta in privinta "novembristilor" brasoveni, a sustinut ca "ar fi fost si culmea sa fiu impotriva acestui act normativ, cata vreme in urma cu un an (pe vremea cand era membru PD - n.r.), eu si senatorul Nicolae Vlad Popa (PNL- n.r.) am fost initiatorii proiectului Legii Recunostintei si am insistat sa fie adusi pe picior de egalitatate revolutionarii din Decembrie 1989 cu autorii revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din 1987 (??? - n.r.)". Sursa citata a spus ca este vorba despre un "act de dreptate" si ca este pacat ca nu a fost rezolvata aceasta problema printr-o lege, dar ca spera ca acest lucru se va petrece curand. "Mi se pare, insa, fortat, ca acest subiect sa fie politizat, doar fiindca liderul celor de la �15 Noiembrie 1987� candideaza la alegerile parlamentare din partea unui anumit partid!", a mai spus Puchianu.
La randul sau, deputatul PSD Constantin Nita a afirmat ca in anul 2001 a promovat prima initiativa legislativa privind acordarea unor drepturi revolutionarilor si celor de la "15 Noiembrie 1987", proiect a carui adoptare a fost, insa, tergiversata. "Nu stiu ce sa petrecut acum, fiindca eram intr-o delegatie externa din partea Parlamentului, dar as fi fost contra suspendarii, chiar daca este un proiect de lege in dezbatere, deoarece ulterior s-ar fi reglementat lucrurile. Cred, insa, ca liderul Asociatiei �15 Noiembrie�, dl. Postolachi, face acum �valuri� pentru a da bine ca si candidat la Parlament. Nu mi se pare normala aceasta atitudine! Daca voia sustinere, trebuia sa discute cu reprezentantii tuturor filialelor de partid brasovene, nu sa se bazeze pe nu stiu ce voturi!".

Se cauta explicatii!
In schimb, colegul sau de partid, deputatul Ioan Adam, a spus ca toti parlamentarii din sala au votat impotriva ordonantei, cu exceptia catorva abtineri: "Proiectul a fost supus dezbaterii exact in ziua in care s-au votat salariile profesorilor. S-a considerat atunci sa efortul financiar ar fi prea mare, mai ales ca toate avizele Guvernului si cel al Comisiei juridice spuneau acest lucru. In plus, s-a luat in calcul faptul ca exista un alt proiect care va aduce modificari Legii Recunostintei. Acesta este adevarul, iar cei care spun altceva mint!". Potrivit stenogramei, nu toti deputatii au votat pentru suspendare, astfel ca 198 de alesi prezenti la dezbateri un numar de 153 au fost pentru, 35 impotriva, iar 10 s-au abtinut.
Deputatul UDMR Gyorgy Nadudvary ne-a declarat ca nu a fost prezent la dezbateri, aflandu-se intr-o delegatie externa. Cu toate acestea, potrivit stenogramei, el a fost prezent si a votat pentru suspendarea ordonantei.
Deputatul Cristian Stanescu (PRM) s-a declarat surprins de afirmatiile liderilor Asociatiei "15 Noiembrie 1987", argumentand ca "nu trebuiau criticati la gramada toti parlamentarii".
In acest sens, Stanescu a sustinut ca, in repetate randuri, a sprijinit revolutionarii brasoveni, lucru care s-a petrecut si acum: "Daca s-ar face o investigatie s-ar vedea cine a votat pentru si cine impotriva. Eu nu ma simt cu musca pe caciula. Eu nu am votat pentru suspendarea acestei ordonante". Din rezultatul votului electronic postat pe site-ul de Internet al Camerei Deputatilor reiese, insa, altceva: ca deputatul PRM a fost absent...

"Exista un alt proiect legislativ!"
La randul sau, deputatul Gheorghe Gabor (PNL) a sustinut ca proiectul actului legislativ a fost dezbatut in Comisia Juridica din care face parte si a sosit cu un raport de respingere de la Senat: "Eu am fost in sala si am votat pentru respingerea acestui act normativ. S-a considerat ca participantii la revolta sunt o categorie distincta fata de eroii martiri din 1989. In Parlament exista un alt proiect legislativ care se refera tocmai la acest aspect, respectiv sa se acorde anumite facilitati celor care au participat la revolta din 1987". Daca la orele pranzului, contactat telefonic, deputatul liberal Ioan Ghise ne-a solicitat sa revenim, argumentand ca este "intr-o sedinta", ulterior si-a inchis telefonul... Probabil, pentru a nu da explicatii. Nici colegii sai de partid brasoveni din Camera Deputatilor, Constantin Faina si Adrian Ciocanea nu au putut fi contactati pe telefoanele mobile, pe care le-au avut inchise sau nu au raspuns pe parcursul zilei de ieri.

Cum au votat deputatii de Brasov
Potrivit stenogramei si rezultatelor votului electronic inregistrat la sedinta din 30 septembrie, cand a fost supusa la vot suspendarea OUG nr. 6, reise mai mult decat clar cat de preocupati au fost alesii brasovenilor in Camera Deputatilor de soarta "novembristilor":
Ioan Adam - PSD: Pentru suspendare
Ioan Ghise - PNL: Pentru suspendare
Adrian Ciocanea - PNL: Pentru suspendare
Constantin Faina - PNL: Pentru suspendare
Gheorghe Gabor - PNL: Pentru suspendare
Dumitru Puchianu - PNL: Pentru suspendare
Nadudvary Gheorghe - UDMR: Pentru suspendare
Deputatii Cristian Stanescu (PRM) si Constantin Nita (PSD) au fost absenti de la dezbateri.
(Departamentul Politic & Social)


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Octombrie 17, 2008, 07:58:41
http://www.bzb.ro/index.php?page_name=stire_detalii&id_stire=44194
Lege specială pentru participanţii la mişcarea din 15 noiembrie 1987
Grupurile PD-L din Camera Deputaţilor şi Senat au realizat şi depus pentru a fi discutat în regim de urgenţă, un proiect de lege care să reglementeze o serie de drepturi pentru participanţii la mişcarea de protest din 15 noiembrie 1987. Conform acestui proiect, de acesta drepturi ar urma să beneficieze protestatarii braşoveni din noiembrie 1987 care s-au revoltat împotriva regimului comunist şi au avut de suferit teroarea Securităţii şi exilul, dar şi urmaşii lor. Senatorul Ivan Cismaru spune că acest proiect a fost realizat după ce parlamentarii au votat împotriva adoptării OG 6/2008, prin care cei care au participat la mişcarea de protest din 1987 erau şi ei incluşi printre beneficiarii Legii Recunoştinţei. „Am realizat un proiect de lege care să-i vizeze exclusiv pe aceşti oameni. Eu sper ca în maximum două săptămâni propunerea legislativă să intre în dezbatere şi să fie adoptată”, ne-a declarat senatorul. Conform acestui proiect, beneficiarii vor fi persoanele care au suferit în urma revoltei muncitoreşti, soţul persoanei sau urmaşii celor care au decedat în urma evenimentelor din 1987, care vor primi o indemnizaţie lunară reparatorie, dar şi alte drepturi conform Legii 341/2004.
Sumele aferente plăţilor indemnizaţiilor lunare reparatorii vor fi suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. 
Autor: Cristina BĂILĂ   Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Octombrie 17, 2008, 10:57:50
Nu stiu daca vor reusi sa treaca legea anu asta. Chiar daca ar vrea nu e usor in campania electorala sa se mai concentreze pe altceva. S-a vazut chestia asta in fiecare an cu alegeri parlamentare. Situatia e foarte proasta pentru saracii muncitori. Nu stiu cum o sa o scoata la cap.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Octombrie 17, 2008, 17:13:24
http://www.ziare.com/Basescu_cere_reexaminarea_legii_care_anuleaza_drepturile_disidentilor_de_la_Brasov-437163.html
Basescu cere reexaminarea legii care anuleaza drepturile disidentilor de la Brasov Vineri, 17 Octombrie 2008, ora 17:43

Presedintele Traian Basescu cere Parlamentului Romaniei reexaminarea legii care anuleaza acordate participantilor la revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov, din 1987.

Cererea a fost trimisa de seful statului, vineri, presedintelui Senatului, Doru Ioan Taracila.

"Cererea de reexaminare a LEGII privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004.

Presedintele Romaniei, Traian Basescu, a trimis vineri, 17 octombrie a.c., Parlamentului Romaniei, in temeiul articolului 77 alineatul 2 din Constitutia Romaniei, cererea de reexaminare a Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004", potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale remis, vineri, Ziare.com.

Potrivit presedintelui Basescu, Ordonanta de Urgenta a fost emisa astfel incat participantii la revolta muncitoreasca de la Brasov sa primeasca compensatii morale, nu doar drepturi simbolice pentru sacrificiile depuse in lupta anticomunista.

Basescu: Actul normativ emis de Guvern este gresit

Totodata, seful statului atrage atentia ca, din punct de vedere tehnic legislativ, "actul normativ a fost emis de Guvern in mod gresit", revolutionarii de la Brasov nefiind inclusi in noua lege.

"Aduce modificari si completari Legii nr. 341/2004, al carei obiect de reglementare il constituie acordarea de drepturi doar pentru participantii la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, eveniment distinct de revolta muncitoreasca de la Brasov din noiembrie 1987", potrivit aceluiasi document.

Traian Basescu mai cere ca in OUG sa fie incluse si persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si cele deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

"Astfel, sustinem adoptarea de urgenta a unui act normativ care sa preia dispozitiile privind acordarea de drepturi participantilor la revolta muncitoreasca de la Brasov, cuprinse in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2008, si care sa opereze modificari si completari in mod corect legislatiei in domeniu.

Avand in vedere competenta legislativa exclusiva a Parlamentului, va solicitam reexaminarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004", se arata in acelasi document.

Presedintele IICCR i-a cerut presedintelui sa nu promulge legea

Presedintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului (IICCR), Marius Oprea, i-a cerut pe 10 octombrie presedintelui Basescu, intr-o scrisoare deschisa, sa nu promulge o lege adoptata recent de Parlament, care anuleaza drepturile acordate participantilor la revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov, din 1987.

Disidentiilor brasoveni li s-a acordat - prin OUG nr. 6 din 13 februarie 2008, act care modifica Legea recunostintei - o indemnizatie reparatorie pentru suferintele indurate, concretizata intr-o pensie de 1700 de lei. Ordonanta a fost respinsa de Senat si trimisa deputatilor, membrii Camerei decizionale.

In 30 septembrie, plenul Camerei a confirmat pozitia senatorilor, adoptand, cu numai sase abtineri, proiectul de Lege privind respingerea OUG 6/2008.

Motivatia respingerii se regaseste in raportul Comisiei Juridice a Camerei, ai carei membri au apreciat ca nu pot fi introduse drepturi pentru participantii la revolta din '87 in "Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolu¬tiei romane din decembrie 1989".

Marius Oprea a respins argu¬mentele parlamentarilor, aratand ca luptatorii brasoveni au fost deschizatori de drumuri pentru revolutionarii din '89 si isi regasesc locul in Legea recunostintei.

Care parlament daca au intrat deja in vacanta pina in februarie 2009! >:(


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 18, 2008, 07:04:38
Cred ca manevrele cu asociatia 15 noiembrie din ultima perioada electorala, care tine de aproape un an, sint importante si pentru noi revolutionarii. As vrea sa discutam in locul care le este lor rezervat tarasenia asta pentru ca ne priveste pe toti. Am scris cate ceva deja si puteti afla parerea mea. Nu ma bag astazi in discutie ca sa nu mai deranjez. Va las pe voi ca sa nu se creada ca deviez subiectul cum vreau eu sau ce stiu eu ce. Tot sper sa intre macar unu deintre ei, cei care au iesit atunci in strada si au demonstrat impotriva regimului in zi de alegeri. Acum sint iara implicati in alegeri, dar altfel, vor sa fie ales unul dintre ei in functii mari la Bucuresti, sa ajunga parlamentar.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Marilena din Octombrie 18, 2008, 07:55:43
Spre rusinea mea nu cunosc f bine situatia de aceea am o intrebare:ord 6/2008 si-a produs deja efecte? si ea a fost respinsa pe rind de catre Senat si Camera Deputatilor? si apoi trimisa Parlamentului pt reexaminare? cam asta este pe scurt situatia?
Cine cunoaste exact cum stau lucrurile va rog sa ne precizati.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Octombrie 18, 2008, 09:49:46
Spre rusinea mea nu cunosc f bine situatia de aceea am o intrebare:ord 6/2008 si-a produs deja efecte? si ea a fost respinsa pe rind de catre Senat si Camera Deputatilor? si apoi trimisa Parlamentului pt reexaminare? cam asta este pe scurt situatia?
Cine cunoaste exact cum stau lucrurile va rog sa ne precizati.
..................
Stiri Bucuresti
Asociatia 15 Noiembrie 1987, nemultumita de decizia Parlamentului
13 Octombrie 2008
Membrii Asociatiei "15 Noiembrie 1987" Brasov ii cer presedintelui Traian Basescu sa nu promulge Legea de respingere a Ordonantei de Urgenta nr.6 din februarie 2008 pentru modificarea si completarea Legii 341/2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 si sa o trimita spre reexaminare la Parlament.

Presedintele organizatiei, Florin Postolachi, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca este uluit de decizia Parlamentului.
"Dupa ce Senatul a respins Ordonanta nr. 6, inainte de vacanta parlamentara, si Camera Deputatilor, cu putere decizionala, a facut la fel saptamana trecuta. 197 de deputati, intre care si cei de Brasov, au votat impotriva ordonantei, iar sase, reprezentand minoritatile, s-au abtinut.

Trebuie spus ca, in baza Ordonantei de Urgenta nr.6, 80 din cei 120 de membri ai asociatiei primeau, incepand cu luna aprilie a.c, o indemnizatie lunara de 1.700 de lei. Acesti oameni sunt disperati ca nu mai au din cei trai", a spus Postolachi.
Potrivit acestuia, votul pentru respingerea ordonantei s-a dat "in mare secret".

"Noi am aflat intamplator de pe site-ul Camerei Deputatilor ca Ordonanta de Urgenta nr. 6 a fost respinsa. I-am intrebat pe parlamentarii de Brasov de ce au votat impotriva si dau din colt in colt, nu stiu ce sa ne spuna concret", a adaugat Postolachi.

El nu exclude organizarea unui miting de protest in data de 15 noiembrie, cand se implinesc 21 de ani de la revolta anticomunista a muncitorilor de la Uzina de Autocamioane Steagu Rosu, daca pana atunci nu se rezolva problemele.

Presedintele Asociatiei "15 Noiembrie 1987" sustine ca o buna parte dintre cei 80 de membri ai organizatiei care au primit indemnizatia de 1.700 de lei sunt cazuri sociale cu probleme grave de sanatate cauzate de torturile la care au fost supusi, altii si-au facut credite la banci si vor fi pusi in situatia de a nu mai putea plati ratele bancare.

Aceasta stire a fost vizualizata de 37 ori
Sursa: Rompres


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Octombrie 18, 2008, 10:16:14
EZBATERI PARLAMENTARE
Şedinţa Senatului din 14 aprilie 2008
   9.    Dezbaterea şi adoptarea Proiectului de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii Recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, nr. 341/2004. (L144/2008)        
consultă fişa PL nr. L144/2008
Domnul Nicolae Văcăroiu:
................................................
Trecem al punctul 6 din ordinea de zi - Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii Recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, nr. 341/2004.

Stimaţi colegi, dau cuvântul domnului subsecretar de stat Stejărel Olaru pentru a susţine proiectul de lege. Invit Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989, care sunt raportori pe fond.
Domnule subsecretar de stat, vă ascultăm, microfonul 9.
Domnul Stejărel Olaru - subsecretar de stat în Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România:
Mulţumesc, domnule preşedinte.
Doamnelor şi domnilor,
Este vorba de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.6/2008. Anul trecut, în luna noiembrie, s-au comemorat 20 de ani de la revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov, din noiembrie 1987. Această ordonanţă de urgenţă vizează o categorie redusă de persoane pentru că, în urma evenimentului din noiembrie 1987, când câteva sute de persoane au protestat în Braşov, 61 de persoane au fost arestate. După ce au fost arestate, au fost şi condamnate între şase luni şi trei ani cu suspendare, dar, de fapt, au fost deportate pe tot cuprinsul ţării până în decembrie 1989. De asemenea, alte 27 de persoane au suportat acelaşi gen de tratamente, fiind date afară de la locurile de muncă şi având interdicţia de a părăsi oraşul, având, de altfel, domiciliul obligatoriu în Braşov.

Cu alte cuvinte, este vorba de persoane care, pe lângă stabilirea domiciliului obligatoriu, au fost strămutate în altă localitate sau au fost deportate. Aceste persoane, cum spuneam, reprezintă o categorie extrem de redusă astăzi, care au în continuare de suferit din punct de vedere social, pentru că este vorba de muncitori care ori se află în şomaj, ori au vârste înaintate şi nu-şi mai găsesc locuri de muncă, ori sunt foarte bolnave. Asociaţia cuprinde astfel de persoane care au nevoie de tratamente medicale.
Cam asta ar fi de spus.
Domnul Nicolae Văcăroiu:
Mulţumesc foarte mult.
Domnul senator Gavrilă Vasilescu ne prezintă raportul comun al celor două comisii: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi Comisia parlamentară a revoluţionarilor. Aveţi cuvântul, domnule senator.
Domnul Gavrilă Vasilescu:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Domnule preşedinte, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2008 vrea să modifice o realitate, realitatea a ceea ce s-a întâmplat între 14 şi 25 decembrie 1989, cu ceea ce s-a întâmplat în 1987 la Braşov unde a fost o revoltă muncitorească anticomunistă. Obiectul de reglementare al Legii nr.341/2004 este foarte clar. Ceea ce face Guvernul prin această ordonanţă de urgenţă ne surprinde pe absolut toţi. Ceea ce vreau să vă spun, stimaţi colegi, este că reglementările privind situaţia din Braşov, din 1987, sunt prinse într-un act normativ, act normativ care este în vigoare. Este vorba de Decretul-lege nr. 118/1990 şi nu face obiectul Legii nr. 341/2004, care se referă la eroii-martiri ai Revoluţiei din perioada decembrie 1989. Astfel, cele două comisii, Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 şi Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări au dat un raport de respingere a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2008 şi vă propune să votaţi în sensul în care comisiile au dezbătut această lege. Trebuie să vă spun că Senatul reprezintă, în această problemă, prima Cameră sesizată şi ne aflăm în faţa unei legi ordinare.
Mulţumesc.
Domnul Nicolae Văcăroiu:
Mulţumesc foarte mult. Dezbateri generale. Sunt luări de cuvânt? Domnule senator David, vă rog.
Domnul Gheorghe David:
Mulţumesc, domnule preşedinte.
De altfel, sunt mirat pentru că Guvernul nici acum nu şi-a dat seama că nu a procedat corect.
Vrea să modifice ceva, cum spunea şi colegul meu mai înainte, care nu merge, respectiv - aş mai adăuga Legea nr. 341/2004 - şi noi am discutat şi în Comisia parlamentară a revoluţionarilor din 1989, am sesizat prin reprezentantul Guvernului că nu este în regulă, pentru că nu poţi modifica Legea nr. 341/2004, care se referă la perioada din decembrie 1989, cu ceea ce s-a întâmplat în 1987. Acolo este Decretul-lege nr. 118/1990. Aş spune că Legea nr. 341/2004 se referă numai la perioada revoluţiei din 14-25 decembrie 1989 iar prevederile acesteia instituie doar preschimbarea certificatelor obţinute în baza Legii nr. 42/1990 şi nu acordare de noi titluri, aşa cum se solicită prin Ordonanţa de urgenţă nr. 600/2008. De asemenea, această ordonanţă propune introducerea unei noi categorii de persoane care au participat la această revoltă populară din 1987 - sigur, moment deosebit, important - care nu are legătură nuci cu Legea nr.341/2004 şi nici cu Legea 42/1990. Dacă se doreşte se poate face o modificare la Decretul - lege nr. 118/1990 unde să se prevadă şi alte drepturi pentru cei care au participat la această revoltă populară.
Mai vreau să spun că membrii Comisiei parlamentare ai revoluţionarilor din Decembrie 1989 au depus deja o propunere legislativă pe conţinutul ordonanţei date de Guvern, în aşa fel încât dacă Guvernul doreşte să susţină, în mod special, această categorie o poate face susţinând propunerea noastră legislativă, pe care deja am înaintat-o. Mulţumesc.
Domnul Nicolae Văcăroiu:
Mulţumesc.
Domnule senator Doru Ioan Tăricilă, aveţi cuvântul. Vă rog, microfonul 3.
Domnul Doru Ioan Tărăcilă:
Vă mulţumesc, domnule preşedinte.
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Grupul parlamentar al PSD nu susţine adoptarea proiectului de lege privind Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2008, emisă de Guvernul Tăriceanu, întrucât aceasta, în primul rând, încalcă în mod grav prevederile Constituţiei.
Stimaţi colegi, vă rog să observaţi ce de optsprezece ani se discută în legătură cu drepturile Guvernului de a emite ordonanţe de urgenţă într-un anumit domeniu. De data aceasta, în anul 2008, Guvernul Tăriceanu şi-a adus aminte că în urmă cu douăzeci şi unu de ani a avut loc la Braşov o revoltă muncitorească. A considerat că în anul 2008 este o stare excepţională şi a dat o ordonanţă de urgenţă. Reamintesc reprezentantului Guvernului prezent astăzi la dezbateri că Grupul parlamentar PSD a promovat în primul Parlament al României, sigur sub altă titulatură, atât Decretul-lege nr. 118/1990, în care se regăsesc cei care au participat la revolta din 1987, cât şi cei care au participat la Revoluţia din decembrie 1989 înscrişi în Decretul - lege nr. 118/1990 sau în Legea 42/1990.
Sigur că după o vizită protocolară făcută, într-o anumită zonă şi pentru a vă atrage voturi din zona Braşovului v-aţi adus aminte de acei muncitori care au fost prigoniţi în perioada 1987- 1989 şi, deşi se regăseau în Decretul - lege nr. 118/1990, în loc să propuneţi majorarea drepturilor, a facilităţilor pe care noi le-am creat, v-aţi gândit să extrageţi din această lege, dar doar pe cei care au participat la Revolta de la Braşov, lăsându-i pe toţi ceilalţi deoparte, toţi cei care se regăsesc în prevederile legii întrucât s-au opus regimului comunist în perioada 1947- 1989, şi să acordaşi aceleaşi drepturi, care se găsesc în Legea nr. 341/2004 şi acestei categorii restrânse, respectiv Braşov 1987.
A doua chestiune este că Grupul parlamentar al PSD, din momentul în care a văzut că aţi introdus, pe furiş, această ordonanţă de urgenţă jenantă, prin care recunoaşteţi drepturi după 21 de ani, a iniţiat o propunere legislativă, pe care sper să o susţineţi, în care se regăsesc toate drepturile pe care dumneavoastră le-aţi menţionat pentru cei care au participat la Revolta de la Braşov, în cuantumul stabilit de Guvern. Să nu încurcăm două lucruri. Dacă am discutat despre Revoluţia din Decembrie 1989 şi despre recunoştinţa care ar fi trebuit să fie purtată faţă de eroii revoluţiei, indiferent de culoarea politică a celor care sunt prezenţi în această sală sau în afara ei, atunci vă adresăm rugămintea să lăsaţi legea aşa cum a aprobat-o Parlamentul, pentru că ea se referă doar la Revoluţia din Decembrie 1989. Grupul parlamentar al PSD va susţine raportul de respingere a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2008. De altfel, vă aduc aminte preventiv că am luat o decizie politică în Grupul parlamentar al PSD, urmând să respingem toate ordonanţele de urgenţă cu caracter politic pe care Guvernul Tăriceanu le va emite în această perioadă. (Rumoare în sală).
Domnul Nicolae Văcăroiu:
Mulţumesc foarte mult.
Domnule senator Eckstein Kovács Péter, microfonul 2, vă rog.
Domnul Eckstein Kovács Péter:
Mulţumesc domnule preşedinte.
Colegul nostru domnul senator, vicepreşedinte al Senatului, Doru Ioan Tărăcilă a divulgat de fapt un secret care nu este numai un secret al Grupului parlamentar al PSD, respectiv că nu va mai sprijini ordonanţele de urgenţă, aşa - zis, politice. Acum care poate fi calificată politică şi care nu? Este absolut discutabil. Cred că este una dintre cauzele pentru care această ordonanţă de urgenţă nu a primit votul majorităţii senatorilor în cele două comisii sesizate în fond.
O altă cauză pentru care nu se sprijină această ordonanţă de urgenţă rezultă din raportul comun depus, adică cei care au anumite drepturi, participanţi, eroi şi alte categorii la Revoluţia din Decembrie, perioada 14-21 decembrie 1989, să nu fie amestecaţi, dacă vreţi, cu alte categorii de luptători anticomunişti, pentru că de fapt este vorba despre acest lucru. Eu cred că această categorie care s-a ridicat împotriva regimului comunist în 1987, în plină dictatură comunistă, are dreptul la un regim de recunoaştere asemănător cu cei care s-au răsculat împotriva regimului în perioada, să spunem, 14-21 decembrie 1989. Ca atare, din aceste cauze, văzând că suntem primă Cameră sesizată, cred că cele două comisii ar fi trebuit să ne aplecăm mai cu grijă asupra acestei iniţiative legislative pentru a o corecta. Eu cred că ar fi un semnal deosebit de prost respingerea ordonanţei de urgenţă a Guvernului în materie de recunoaştere a unor merite în perioada Răscoalei de la Braşov. Grupul parlamentar al UDMR va vota pentru adoptarea acestei ordonanţe de urgenţă a Guvernului şi, ca atare, împotriva raportului de respingere.
Mulţumesc.
Domnul Nicolae Văcăroiu:
Mulţumesc.
Domnule senator Puiu Haşotti, microfonul 2. Vă rog. Numai un reprezentat al Grupului parlamentar al PNL. Îmi pare rău.
Domnul Puiu Haşotti:
Vă mulţumesc domnule preşedinte.
Stimaţi colegi,
Chestiunile pe care doresc a le sublinia în faţa dumneavoastră sunt două.
Prima este că dacă în cazul revoluţionarilor, şi am mai vorbit pe această temă, s-au făcut o serie de erori, şi putem spune că "puţini au fost, mulţi au rămas", aici este vorba de un grup foarte restrâns de oameni. Pornesc de aici pentru a arăta a doua subliniere pe care doresc să o fac, anume că această ordonanţă nu are nici un fel de conotaţie politică, pentru că ar urma să beneficieze în mod justificat de această ordonanţă, aşa cum a arătat şi domnul senator Eckstein Kovács Péter, aproximativ 120-130 de persoane. Nu costul celor 120-130 de persoane putem invoca, ci, să zicem, caracterul politic al unui act normativ. Este un act normativ corect, pe care Grupul parlamentar al PNL îl va susţine.
Domnul Nicolae Văcăroiu:
Mulţumesc.
Vă consult dacă mai sunt intervenţii. Din partea Grupului parlamentar al PRM, domnul senator Ilie Petrescu.
Domnul Ilie Petrescu:
Vă mulţumesc, domnule preşedinte.
În 1981, în Municipiul Motru a avut loc o grevă aproximativ de proporţia celei de la Braşov. În 1981 a venit conducerea partidului, Emil Bobu, în Motru, au fost sechestraţi şi au fost aruncate toate maşinile cu pâine care se trimiteau din judeţele Mehedinţi şi Dolj. Au fost daţi afară din unităţile miniere foarte mulţi oameni care au făcut şi puşcărie. Dacă se lucrează cu aceeaşi unitate de măsură, trebuie să fim corecţi şi cu acei minieri de la Motru din 1981, unde au fost mobilizate zece judeţe din zonele învecinate judeţului Gorj. Erau acţiunile caracterizate de sintagma "mai mult cărbune ţării" şi nu cred că numai luptătorii braşoveni trebuie să beneficieze de această facilitate dată de Guvernul Tăriceanu.
Domnul Nicolae Văcăroiu:
Mai pe scurt domnule senator.
Domnul Ilie Petrescu:
Din punct de vedere al votului, nu vom vota această Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 6/2008 pentru că nu a cuprins şi minierii din Motru. Nu se lucrează în mod corect.
Domnul Nicolae Văcăroiu:
Mulţumesc foarte mult.
Ia cuvântul domnul senator Gavrilă Vasilescu din partea Grupului parlamentar al PC.
Domnul Gavrilă Vasilescu:
Mulţumesc domnule preşedinte.
Doamnelor şi domnilor colegi,
Am tot respectul pentru ceea ce s-a întâmplat şi mă închin în faţa a ceea ce au făcut oamenii în noiembrie 1987. Fac acelaşi lucru şi pentru cei care au luptat la Motru, care au avut o atitudine revoluţionară. Numai că nu trebuie să încurcăm lucrurile, oameni buni. Avem o reglementare prin Decretul lege nr. 118/1990 pentru ceea ce s-a întâmplat şi pentru cei 30 şi ceva de oameni care sunt la Braşov în perioada noiembrie 1987. Avem în cealaltă parte legea care se referă la eroii martiri, cei care au luptat şi unii şi-au dat viaţa în decembrie 1989. Haideţi să le luăm şi, dacă vrem să recompensăm şi să ne arătăm gratitudinea faţă de aceşti oameni, să modificăm legea care reglementează, iar dacă veţi crede că unii dintre ei nu sunt prinşi, foarte bine, aveţi posibilitatea iniţiativelor legislative. Dar să vină Guvernul cu ordonanţă de urgenţă... asta chiar că nu o mai înţeleg. Ordonanţă de urgenţă!
Domnilor, vă rog luaţi Constituţia României şi vedeţi ce sunt ordonanţele de urgenţă. Până în momentul da faţă, ţara este condusă mai mult prin ordonanţe de urgenţă decât prin lege. Dumneavoastră atacaţi instituţia fundamentală a statului român. Nici o motivaţie nu aveţi pentru o ordonanţă de urgenţă la ceea ce s-a întâmplat în 15 noiembrie 1989. Absolut nici una. Studiaţi Constituţia ţării şi veţi vedea că o încălcaţi, şi mai şi susţineţi că vreţi să faceţi nu ştiu ce. Ce vreţi să faceţi? Să ne forţaţi pe noi să votăm împotriva Constituţiei. Veniţi cu ordonanţe de urgenţă care să reglementeze ce? Şi mai vorbea un lider al dumneavoastră de populism. Să-i spun eu ce populism este acesta. Acesta este populism adevărat, nu că Vasilescu îi apără pe săracii din Botoşani, ci dumneavoastră care apăraţi... Acolo unde v-am spus domnule Haşotti, deşi plecaţi, că aveţi înregistrate mai multe Mercedesuri în Constanţa decât alte maşini, iar eu am înregistrate în Botoşani mai multe atelaje, şi eu sunt populist, iar dumneavoastră veniţi cu asemenea lucruri şi le şi apăraţi.
Mulţumesc. (Domnul senator Puiu Haşotti aplaudă.)
Domnul Nicolae Văcăroiu:
Mulţumesc foarte mult.
Stimaţi colegi, vă consult dacă mai există vreo intervenţie. Nu mai este nici o intervenţie. Suntem în faţa unei legi ordinare.
Supun votului dumneavoastră raportul de respingere.
Vă rog să votaţi.
37 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă şi 8 abţineri, raportul de respingere a fost adoptat. Proiectul de lege primit de la Guvern se transformă în proiect de lege de respingere a ordonanţei. Supun la vot proiectul de lege de respingere a ordonanţei.
Vă rog să votaţi.
Cu 37 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă şi 8 abţineri, proiectul de lege de respingere a ordonanţei a fost adoptat.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Octombrie 18, 2008, 10:23:48
DEZBATERI PARLAMENTARE

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 30 septembrie 2008

   51.    Supunerea la votul final:    
        51.41    Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004 (adoptat);    
     
consultă fişa PL nr. 205/2008

          

Domnul Eugen Nicolicea:
          ................................................
          

Pct.41. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004.

Lege ordinară.

Suntem Cameră decizională.

Vă rog să votaţi.

(Conform afişajului, se înregistrează 194 deputaţi prezenţi, 188 voturi pentru, 6 abţineri.)

Cu 188 voturi pentru, niciun vot împotrivă şi 6 abţineri, proiectul de lege a fost aprobat.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Octombrie 18, 2008, 10:31:30
MONITORUL EXPRES
DE:MIHAIELA PARGHEL
Respinşi la un vot „în bloc“

În şedinţa din 30 septembrie a Camerei Deputaţilor, a fost mai degrabă un maraton pentru parlamentari. Peste 150 de proiecte au fost trecute „în bloc“ la votare, iar mulţi dintre deputaţi nici măcar n-au ştiut ce cuprind proiectele pe care le acceptă sau le resping. Aşa se face că unul dintre puncte, cel care viza promulgarea Hotărîrii de Guvern nr. 6/ 2008, potrivit căreia participanţii la revolta anticomunistă din noiembrie 1987 de la uzinele Steagul Roşu să primească o indemnizaţie de 1.700 de lei, a fost respins. Astfel, o nedreptate reparată tîrziu a fost anulată printr-o nouă nedreptate. Unii dintre cei 80 de braşoveni, care s-au bucurat doar cinci luni de reparaţia morală, au ieşit cu cinci ani mai devreme la pensie, aşa cum prevedea actul legislativ. Alţii, în baza indemnizaţiilor primite, şi-au făcut credite pe care se găsesc acum în imposibilitatea de a le returna. Parlamentarii braşoveni din Camera Deputaţilor nu par însă foarte conştienţi de ceea ce au făcut. Fie pentru că nu ştiu exact ce au votat, fie pentru că au acceptat propunerea grupului PNL, care explicat că nu mai sînt surse de finanţare pentru acordarea facilităţilor promise iniţial „novembriştilor“, din cauza ,,măririi salariilor din învăţămînt“.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Octombrie 18, 2008, 14:27:27
http://www.brasovultau.ro/index.php?pag=nw&id=13378&p=bsescu-a-respins-legea-care-anuleaz-drepturile-disidenilor-de-la-braov-.html
Băsescu a respins legea care anulează drepturile disidenţilor de la Braşov
18-10-2008
Autor: Brasovul Tau
Preşedintele Traian Băsescu a trimis înapoi Parlamentului României legea care anulează drepturile acordate participanţilor la revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov, din 1987.

Potrivit preşedintelui Băsescu, Ordonanţa de Urgenţă a fost emisă astfel încât participanţii la revoltă muncitorească de la Braşov să primească compensaţii morale, nu doar drepturi simbolice pentru sacrificiile depuse în lupta anticomunistă.
 Preşedintele României, Traian Băsescu, a trimis vineri, Parlamentului României,  cererea de reexaminare a Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004", se arată în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.
Băsescu: Actul normativ emis de Guvern este greşit
Şeful statului atrage atenţia că, din punct de vedere tehnic legislativ, "actul normativ a fost emis de Guvern în mod greşit", revoluţionarii de la Braşov nefiind incluşi în noua lege. ???
 
"Aduce modificări şi completări Legii nr. 341/2004, al cărei obiect de reglementare îl constituie acordarea de drepturi doar pentru participanţii la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, eveniment distinct de revoltă muncitoreasca de la Braşov din noiembrie 1987", potrivit aceluiaşi document.
 
Traian Băsescu mai cere că în OUG să fie incluse şi persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
 
 "Astfel, susţinem adoptarea de urgenţă a unui act normativ care să preia dispoziţiile privind acordarea de drepturi participanţilor la revoltă muncitoreasca de la Braşov, cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2008, şi care să opereze modificări şi completări în mod corect legislaţiei în domeniu.
Marius Oprea i-a cerut preşedintelui să nu promulge legea
 
Preşedintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului (IICCR), Marius Oprea, i-a cerut pe 10 octombrie preşedintelui Băsescu, într-o scrisoare deschisă, să nu promulge o lege adoptată recent de Parlament, care anulează drepturile acordate participanţilor la revoltă muncitoreasca anticomunistă de la Braşov, din 1987.
 
Disidentiilor braşoveni li s-a acordat - prin OUG nr. 6 din 13 februarie 2008, act care modifică Legea recunoştinţei - o indemnizaţie reparatorie pentru suferinţele îndurate, concretizată într-o pensie de 1700 de lei.
 
Marius Oprea a respins argu¬mentele parlamentarilor, arătând că luptătorii braşoveni au fost deschizători de drumuri pentru revoluţionarii din '89 şi îşi regăsesc locul în Legea recunoştinţei.Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Marilena din Octombrie 18, 2008, 15:44:54
Cind m-am referit ca nu cunosc prea bine situatia am vrut sa intreb despre la beneficiarii ordonantei 6. Drumul parcurs de aceasta ordonanta il stiam,doar l-am recapitulat sa nu omit ceva,dar eu astept informatii despre citi beneficiari sint,pe categorii,si citi sint in plata.
Ma poate ajuta cineva cu aceste date...?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Octombrie 18, 2008, 16:32:08
Cind m-am referit ca nu cunosc prea bine situatia am vrut sa intreb despre la beneficiarii ordonantei 6. Drumul parcurs de aceasta ordonanta il stiam,doar l-am recapitulat sa nu omit ceva,dar eu astept informatii despre citi beneficiari sint,pe categorii,si citi sint in plata.
Ma poate ajuta cineva cu aceste date...?
Cu puţin mai bine de o lună înainte de împlinirea a 21 de ani de la revolta anticomunită din 15 noiembrie 1987 de la Uzinele Roman, muncitorii care au participat la acest eveniment se gîndesc dacă vor ţine un simpozion aniversar sau dacă vor face un marş de protest faţă de decizia deputaţilor care au reuşit printr-un vot lipsit de bun-simţ să îi umilească din nou. Monitorul Expres a publicat deja în ediţia trecută faptul că Ordonanţa de Guvern nr. 6/2008, care îi încludea pe „novembrişti“ între beneficiarii Legii recunoştinţei, a fost suspendată în Camera Deputaţilor în urmă cu două săptămîni, pe motive de economie la buget.
„Nu am cerut noi acele drepturi, însă Guvernul s-a oferit să ni le dea. Din aprilie, ni s-a arătat ce putem avea, pentru ca apoi să ni se ia tot ce ni s-a dat. De ce ne-au mai amăgit? O parte dintre noi au făcut împrumuturi la bănci bazîndu-se pe aceste drepturi legale, o parte au ieşit la pensie, şi va fi foarte greu“, spune preşedintele Asociaţiei 15 Noiembrie 1987 - Braşov, Florin Postolachi Mai grav este însă că aproape toţi aleşii braşoveni au fost părtaşi la această decizie, voit sau pur şi simplu pentru că nici măcar n-au ştiut ce votează. Monitorul Expres a încercat să afle de ce le-au tăiat deputaţii braşoveni drepturile „novembriştilor“, în condiţiile în care doar 80 de membri ai Asociaţiei 15 Noiembrie beneficiau de ,,reparaţia“, şi aşa tîrzie, propusă de Guvern.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Marilena din Octombrie 18, 2008, 16:38:21
Multumesc dar am citit si eu asta. Stie altcineva informatii noi? sau un site al asociatiei de unde ne putem informa? citi beneficiari ai ordonantei sint...? pe categorii...


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Octombrie 18, 2008, 16:44:24
Multumesc dar am citit si eu asta. Stie altcineva informatii noi? sau un site al asociatiei de unde ne putem informa? citi beneficiari ai ordonantei sint...? pe categorii...
http://www.15noiembrie1987.ro/


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Mindry din Octombrie 18, 2008, 16:58:06


  HA   HA HHAAAAAAAAAAAAAAAAA !. Aici e buba !. Doar ....80 de membri !. De aia nu o voteaza "alesii" !. Ca suna ca un club exclusivist !. Ia la acesti 80 sa mai fie si ceva parlamentari cu patalama sa mai fie si ceva primari, consilieri si "oameni de bine" rasariti peste noapte in viitoarea lege sa vadeti in ce iures si in ce viteza se vota !. Asaaaaaaaaaaaa !.Mare pacat si RUSINEEEEEE !


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Mindry din Octombrie 18, 2008, 17:05:49

  DIN PACATE LE-A RAMAS G A U R A !. Din steag !. Restul demult s-a impartit !. Intr-o mare veselie !.

 Inca o data RUSINE !.Satulul nu va crede niciodata celui flamand !!!  B I Z O N I I !.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: scheianul din Octombrie 18, 2008, 19:18:52

http://www.presidency.ro/?_RID=det&tb=date&id=10309&_PRID=

COMUNICAT DE PRESĂ
(17 octombrie 2008)

REF: Cererea de reexaminare a Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

Preşedintele României, Traian Băsescu, a trimis vineri, 17 octombrie a.c., Parlamentului României, în temeiul articolului 77 alineatul 2 din Constituţia României, cererea de reexaminare a Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004.

Vă transmitem textul integral al cererii:


Bucureşti, 17 octombrie 2008

Domnului Doru Ioan TĂRĂCILĂ
PREŞEDINTELE SENATULUI

În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituţia României, formulez următoarea

CERERE DE REEXAMINARE
a
LEGII privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

Motivele cererii sunt următoarele:
1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2008 a fost emisă în scopul acordării unor compensaţii morale şi materiale luptătorilor anticomunişti, participanţi la revolta muncitorească de la Braşov, din 15 noiembrie 1987, persoane ce nu beneficiau, până la adoptarea acestui act normativ, decât de drepturi simbolice pentru sacrificiile depuse în lupta anticomunistă.

2. Din punct de vedere tehnic legislativ, actul normativ a fost emis de Guvern în mod greşit deoarece aduce modificări şi completări Legii nr. 341/2004, al cărei obiect de reglementare îl constituie acordarea de drepturi doar pentru participanţii la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, eveniment distinct de revolta muncitorească de la Braşov din noiembrie 1987.

3. Considerăm însă că, în vederea acordării drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2008, este necesar modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, nu modificarea Legii nr. 341/2004. Astfel, susţinem adoptarea de urgenţă a unui act normativ care să preia dispoziţiile privind acordarea de drepturi participanţilor la revolta muncitorească de la Braşov, cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2008, şi care să opereze modificări şi completări în mod corect legislaţiei în domeniu.

4. Având în vedere competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004.


PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCUDepartamentul de Comunicare Publică
17 Octombrie 2008Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: scheianul din Octombrie 18, 2008, 19:29:22
SERVUS VOUA!
DUPA CUM VEDETI, PREZIDENTUL SI-A FACUT DATORIA PE DEPLIN; N-A INCALCAT LEGEA IN VIGOARE, FACAND SPECIFICATIA NECESARA MODIFICARII LEGII 118/1990.
NU VREAU SA VA MAI AMINTESC CA ATI BATUT CAMPII O ZI INTREAGA FARA MOTIV TEMEINIC!!!
SPER CA NU MI-O LUATI IN NUME DE RAU...
DE BINE!

PS. FACEM UN PARIU C-A FOST O NOUA INCERCARE DE MANIPULARE??!!!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: scheianul din Octombrie 18, 2008, 19:51:08
http://www.brasovultau.ro/index.php18-10-2008                                                                                                   
Preşedintele Traian Băsescu a trimis înapoi Parlamentului României legea care anulează drepturile acordate participanţilor la revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov, din 1987.

Potrivit preşedintelui Băsescu, Ordonanţa de Urgenţă a fost emisă astfel încât participanţii la revoltă muncitorească de la Braşov să primească compensaţii morale, nu doar drepturi simbolice pentru sacrificiile depuse în lupta anticomunistă.
 Preşedintele României, Traian Băsescu, a trimis vineri, Parlamentului României,  cererea de reexaminare a Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004", se arată în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.
Băsescu: Actul normativ emis de Guvern este greşit
Şeful statului atrage atenţia că, din punct de vedere tehnic legislativ, "actul normativ a fost emis de Guvern în mod greşit", revoluţionarii de la Braşov nefiind incluşi în noua lege.                                   
!!!!!???? REVOLUTIONARII ?????
 
 "Aduce modificări şi completări Legii nr. 341/2004, al cărei obiect de reglementare îl constituie acordarea de drepturi doar pentru participanţii la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, eveniment distinct de revoltă muncitoreasca de la Braşov din noiembrie 1987", potrivit aceluiaşi document.
 
Traian Băsescu mai cere că în OUG să fie incluse şi persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
CHIAR NECESARA COMPLECTAREA L341/2004 ????
 
 "Astfel, susţinem adoptarea de urgenţă a unui act normativ care să preia dispoziţiile privind acordarea de drepturi participanţilor la revoltă muncitoreasca de la Braşov, cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2008, şi care să opereze modificări şi completări în mod corect legislaţiei în domeniu.
DIVIDE ET IMPERA !!!
Marius Oprea i-a cerut preşedintelui să nu promulge legea
 
Preşedintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului (IICCR), Marius Oprea, i-a cerut pe 10 octombrie preşedintelui Băsescu, într-o scrisoare deschisă, să nu promulge o lege adoptată recent de Parlament, care anulează drepturile acordate participanţilor la revoltă muncitoreasca anticomunistă de la Braşov, din 1987.
 
Disidentiilor braşoveni li s-a acordat - prin OUG nr. 6 din 13 februarie 2008, act care modifică Legea recunoştinţei - o indemnizaţie reparatorie pentru suferinţele îndurate, concretizată într-o pensie de 1700 de lei.
 
Marius Oprea a respins argu¬mentele parlamentarilor, arătând că luptătorii braşoveni au fost deschizători de drumuri pentru revoluţionarii din '89 şi îşi regăsesc locul în Legea recunoştinţei.
ALEA IACTA EST!!!!!
NO COMENT....
DOVADA INCERCARII DE MANIPULARE; PARIU PIERDUT SI DE ACEASTA DATA!!!Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Octombrie 18, 2008, 20:08:34
Concluzie,daca citim articolul din "brasovul tau " si "comunicatul de presa prezidential" exista o " mica- mare diferinta".
Noroc cu Scheianul care a avut rabdare sa caute. Ne-a  scos din ceata!!
Sper ca articolul sa nu fii fost conceput de aceeasi persoana care a introdus "zinzanie" in as. brasovene  ???


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Marilena din Octombrie 18, 2008, 20:14:26
Comunicatul este pe site Presedentiei.Eu m-am lamurit mai demult dar am fost plecata si n-am mai avut timp sa postez. precizarea colegului este binevenita. Deja ma gindeam ca se intentioneaza reunirea tuturor intr-o singura lege.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Mindry din Octombrie 19, 2008, 05:25:12
SERVUS VOUA!
DUPA CUM VEDETI, PREZIDENTUL SI-A FACUT DATORIA PE DEPLIN; N-A INCALCAT LEGEA IN VIGOARE, FACAND SPECIFICATIA NECESARA MODIFICARII LEGII 118/1990.
NU VREAU SA VA MAI AMINTESC CA ATI BATUT CAMPII O ZI INTREAGA FARA MOTIV TEMEINIC!!!
SPER CA NU MI-O LUATI IN NUME DE RAU...
DE BINE!

PS. FACEM UN PARIU C-A FOST O NOUA INCERCARE DE MANI****RE??!!!


  SERVUS TE !. Nu am batut de loc CAMPII o zi intreaga !. Am fost doar putin ACID !.Motivul temeinic exista si mai exista pana la finalizare !.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 19, 2008, 09:27:27
Buna dimineata revolutionari. Ii salut si pe cei care au facut revolta din 15 noiembrie 1987, daca intra vreunu pe subiectu asta care e pentru ei si despre ei. Le multumesc celor care au adus ieri informatii noi, asa ca nu sint de parerea Scheiahului cum ca ati batut campii o zi intreaga. E singuru loc unde se discuta problemele celor care au facut cea mai importanta revolta din istoria tarii, sa nu uitam asta. De mani****re sint primul care am amintit si cred ca trebe sa mai discutam despre asta. E o zi frumoasa si multi vor profita sa mai iasa din case, asa ca nu ma astept la multa galagie astazi, dar sper ca macar seara sa mai intre si altii. Cum zice Schianu, de bine!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Octombrie 19, 2008, 10:18:06
Brasovene articolul din Brasovul tau,eu l-am postat tocmai ca am observat ca este o manipulare,si am lasat pe cei de pe forum sa comenteze cum cred de cuviinta!(desi stiam comunicatul prezidential)
Dupa razboi multi "viteji " apar!
Tocmai Scheianul va scos din ceata,de ce oare nu ai facut-o tu,doar esti  specialist in as. din Brasov!
De observat articolul nu a fost semnat,deci nimeni nu-si asuma"manipularea" ;D "


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: scheianul din Octombrie 19, 2008, 10:24:29
No servus ma!
Hai sa rectific; n-ati batut campii, dar v-au dus de nas ca de obicei anumite articole si postari de pe forum! V-am mai spus si-o afirm din nou; NU VA MAI LASATI ANTRENATI IN DISCUTII STERILE SI NEFONDATE. Unii dintre noi au acest obiectiv, iar misia lor este cu totul alta decat cea care ne-am propus-o. Filtrati informatia, decantati-o iar cand aveti certitudinea ca la mijloc este vorba de-o manipulare sau mai stiu eu ce, supuneti-o dezbaterii pe acest forum... Altfel vom creea cercuri vicioase din care greu vom putea iesi. Zvonistica se practica la greu, dezinformarea e la moda si romaniosi nostri autohtoni se dau de ceasul mortii de capra vecinului. Cum sa avasam pozitiv cand vedem peste tot elefanti ascunsi in cires, ce se leagana pe o panza de paianjen?!!
Caz concret este acesta; participantii la revolta din 15/11/1987 sunt marginalizati de mai bine de 20 ani; drept este? NU!!!
In anul'90, imediat dupa evenimente, au fost beneficiarii L-118/90, care le-a oferit mari avantaje! Dupa, au fost infiltrati, manipulati, marginalizati, tot tacamul, ce mai, pentru a-si pierde credibilitatea. Apoi s-au lasat antrenati in tot felul de manifestari pro si contra...
De curand, se lasa tarati, dezinvolt, in politichia mioritica de tip dambovitean...
Cam ce evolutie este asta? Involutie mai degraba! Verticalitatea rolului de albitru al societatii romanesti este pe cale de-a fi pierduta si compromisa definitiv; simplu nu?
Nu mai cautati scenarii! Asta este realitatea cruda...
Mi-am asumat rolul "pompierului piroman" clarvazator? Sper ca da!
S-auzim numai de bine!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Mindry din Octombrie 19, 2008, 12:55:47
No servus ma!
Hai sa rectific; n-ati batut campii, dar v-au dus de nas ca de obicei anumite articole si postari de pe forum! V-am mai spus si-o afirm din nou; NU VA MAI LASATI ANTRENATI IN DISCUTII STERILE SI NEFONDATE. Unii dintre noi au acest obiectiv, iar misia lor este cu totul alta decat cea care ne-am propus-o. Filtrati informatia, decantati-o iar cand aveti certitudinea ca la mijloc este vorba de-o mani****re sau mai stiu eu ce, supuneti-o dezbaterii pe acest forum... Altfel vom creea cercuri vicioase din care greu vom putea iesi. Zvonistica se practica la greu, dezinformarea e la moda si romaniosi nostri autohtoni se dau de ceasul mortii de capra vecinului. Cum sa avasam pozitiv cand vedem peste tot elefanti ascunsi in cires, ce se leagana pe o panza de paianjen?!!
Caz concret este acesta; participantii la revolta din 15/11/1987 sunt marginalizati de mai bine de 20 ani; drept este? NU!!!
In anul'90, imediat dupa evenimente, au fost beneficiarii L-118/90, care le-a oferit mari avantaje! Dupa, au fost infiltrati, mani****ti, marginalizati, tot tacamul, ce mai, pentru a-si pierde credibilitatea. Apoi s-au lasat antrenati in tot felul de manifestari pro si contra...
De curand, se lasa tarati, dezinvolt, in politichia mioritica de tip dambovitean...
Cam ce evolutie este asta? Involutie mai degraba! Verticalitatea rolului de albitru al societatii romanesti este pe cale de-a fi pierduta si compromisa definitiv; simplu nu?
Nu mai cautati scenarii! Asta este realitatea cruda...
Mi-am asumat rolul "pompierului piroman" clarvazator? Sper ca da!
S-auzim numai de bine!


  Scheianu ! .
  Eu is din Banat ...mai precis din Resita!. Si ma fortez destul sa nu ripostez !.Apelativul " MA" spus noua astora "involuati"  dupa "No servus" ma surprinde negativ !. Numai de bine !.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Octombrie 19, 2008, 13:12:09
Mindry de regula Scheianul nu provaca si nu jigniste ,sigur apelativul " ma" a fost cu deticatie pentru prietenul lui Brasoveanu,amindoi sint din Brasov!Postarea lui a fost un raspuns pentru Brasoveanul.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: scheianul din Octombrie 19, 2008, 14:15:33
No Servus! Noch ein mal!
Banatu-i fruncea, mandria-i Ardealul; no numa-numa-se ma! Esti cam tafnos, dragule, daca-i musai cu placere! N-am prea inteles ce-are coada vacii cu stampila primariei...
Daca tot copy/paste, nu ie musai sa priceapa tot romanul neaos si de la muntie! No mana, mana, meri-meri...
Te deranjeaza faptul-n sine, demonstrat si fara echivoc. Nu-i nimic, ca-ti trece! Poate inveti formula de adresare la persoana a-doua plural; nu de alta dar nu-mi amintesc sa fi pazit oiile inpreuna pe vreun imas privat!
Die bigne!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Mindry din Octombrie 19, 2008, 15:51:44
 ok !. SI DACA TOT E SA NU PAZIM MIOARELE IMPREUNA FIE !. CRED CA M-AM ADRESAT POLITICOS FIECARUIA CARE MI-A ADRESAT VREO VOROAVA !


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 19, 2008, 18:13:42
Tare te mai dai la mine! Eu nu fac parte din asociatia lor. Ei sint vreo suta si ceva si nu prea accepta memebrii noi. Am ramas ca la dentist cand am auzit ca au luat printre ei o ziarista comunista.  Si eu sint suparat ca se lasa manevrati de politicieni. Da hai sa fim seriosi. Daca le comparam asociatia cu a noastra pierdem pe toata linia, mai putin la numaru de victime si rezultatu final. Sant curios daca aprobi ce am spus aici.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Octombrie 19, 2008, 20:01:46
Tare te mai dai la mine! Eu nu fac parte din asociatia lor. Ei sint vreo suta si ceva si nu prea accepta memebrii noi. Am ramas ca la dentist cand am auzit ca au luat printre ei o ziarista comunista.  Si eu sint suparat ca se lasa manevrati de politicieni. Da hai sa fim seriosi. Daca le comparam asociatia cu a noastra pierdem pe toata linia, mai putin la numaru de victime si rezultatu final. Sant curios daca aprobi ce am spus aici.
Nu aprob dar nici nu dezaprob,fiindca nu cunosc bine situatia de la as.15 Noiembrie,singura mea mirare este ca printre membrii sint persoane care nu au avut nimic comun cu revolta din 15 Noiembrie 1987.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 19, 2008, 22:38:57
Mai sint si indivizi care au turnat la secu. Trei pana la sase dintre ei au avut altfel de relatii cu securitatea decat cele pe care le stim, adica de victime ale secu. Cred ca e o intrebare fireasca sa-l intrebam pe viitorul parlamentar PD-L Postolachii Florin daca si turnatorii din asociatia pe care o conduce au primit in lunile trecute indemnizatie de la Guveern. Voi nu sinteti curiosi?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nor din Octombrie 19, 2008, 23:26:52
Fara sa intentionez sa abat atentia forumistilor de la problema informatorilor din randurile noiembristilor brasoveni, va supun atentiei o chestiune care a scapat nesemnalizata. Mi s-a spus ca, saptamana trecuta, la Brasov, o delegatie chineza a gasit intelegere si multa deschidere la autoritatile judetene pentru deschiderea unui centru cultural chinezesc "Confucius".
Prin urmare, pe baza celor discutate pe acest forum, putem trage concluzia ca spatii si mijloace pentru infiintarea "Muzeului Luptei Anticomuniste" nu se gasesc, dar pentru o structura a propagandei din China comunista da.
Mi se pare mult mai scandalos acest subiect decat oricare altul despre asociatiatiile 15 Noiembrie 1987 sau Decembrie 1989.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 20, 2008, 22:41:04
Da omule, e chiar asa. Am gasit un articol intr-unul din ziarele de la noi, in Gazeta de Transilvania. http://www.gtbv.ro/?page=articol&id=14622&cat=4&numar=316 A aparut in 17 octombrie. E chiar asa. Chiar ca ramai perplex daca judeci lucrurile din punctu asta de vedere.


Cooperare Braşov – Liaoning - La Universitatea „Transilvania” s-ar putea deschide un Centru „Confucius”

O delegaţie oficială din provincia chineză Liaoning face o vizită de trei zile la Braşov. Delegaţia este condusă de Wang Zhifeng, directorul Oficiului pentru Afaceri Externe al Guvernului provinciei Liaoning, şi este formată din directori ai departamentelor guvernamentale de transport, turism, educaţie şi silvicultură, precum şi din reprezentanţi ai Universităţii Shenyang Jianzhu. Oaspeţii au fost primiţi de preşedintele Consiliului Judeţean, Aristotel Căncescu, şi de un grup de consilieri judeţeni din cadrul comisiilor de relaţii internaţionale şi de sănătate. La întîlnire a participat şi Silviu Costea, vicepreşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov, care le va facilita oaspeţilor o vizită la două societăţi comerciale din domeniul prelucrării lemnului – Forex şi Losan. Oficialii au discutat posibilitatea concretizării acordului de înfrăţire semnat în 1993 între Consiliul Judeţean şi Guvernul provinciei Liaoning, prin proiectul de înfiinţare a Centrului „Confucius”, la Braşov. Ar fi al doilea centru de acest gen deschis în România, după cel de la Sibiu, proiectul fiind susţinut de Ambasada Chinei şi de Agenţia guvernamentală chineză Hanban care şi-a dat acordul de principiu în acest sens. Preşedintele Consiliului Judeţean, Aristotel Căncescu, i-a asigurat pe oaspeţii chinezi că va sprijini în mod direct înfiinţarea Centrului „Confucius”, care va funcţiona în cadrul Universităţii „Transilvania”. De altfel, oaspeţii chinezi vor vizita vineri Universitatea „Transilvania” şi vor semna cu conducerea acestei un protocol de cooperare bilaterală. Totodată, şeful administraţiei judeţene şi-ar dori o implicare mai mare a Chinei în domeniul investiţiilor din România, apreciind că o economie puternică şi stabilă, precum cea chineză, poate avea o contribuţie importantă în actualul context marcat de criza economică care afectează Europa. „Este vorba de un program iniţiat şi cofinanţat de guvernul chinez. Aceste centre se regăsesc în toate ţările cu care China are colaborări. Este o structură ce fiinţează pe lîngă universităţi, unde se predă limba chineză şi prin evenimentele organizate acolo, cetăţenii din ţările respective au posibilitatea de a cunoaşte în amănunt istoria, cultura şi oamenii Chinei. Centrul va funcţiona începînd cu anul viitor, în Aula Universităţii, într-un spaţiu foarte generos, urmînd ca după ce noua construcţie din spatele Aulei va fi gata, el va avea un spaţiu clar delimitat”, a explicat Mihai Pascu, directorul de relaţii externe al Consiliului Judeţean Braşov. Cursurile de limbă chineză care vor fi organizate în cadrul Centrului „Confucius” vor fi gratuite.

Horia Grama


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Octombrie 24, 2008, 15:10:24
http://80.97.216.132/sergiusenat.proiect.asp?cod=13093&pos=0&NR=L232&AN=2008
Propunere legislativă privind completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1954, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
Parcursul la senat,propuneri legislative!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Marius din Octombrie 27, 2008, 11:54:13
Personal, consider o greşeală amestecarea revoluţiei din 1989 cu revolta din '87. Cînd a început campania de presă pentru braşovenii din '87, aceasta s-a împletit cu aruncarea cu noroi în revoluţia din '89. De pildă, Monitorul Expres de Braşov http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&a=citeste&p=actualitate&s_id=58422 îndeamnă pe novembrişti "să nu se bage în oala cu tărîţe a celor cu certificat de revoluţionar de la 1989, că ar întina tot efortul pe care l-au depus acum 20 de ani".

Păi acum de ce cerşesc să intre şi ei exact în oala asta cu tărîţe?

Braşov'87 a fost o revoltă cu rezultate zero. Faţă de aceşti revoltaţi, ca şi faţă de deţinuţii politici, poate exista o lege a milei, a compasiunii. Lege a recunoştiinţei poate fi doar faţă de revoluţia din '89, fiindcă numai revoluţia din '89 a realizat ceva concret - răsturnarea regimului Ceauşescu. Ceilalţi doar au încercat, fără să izbutească nimic.

Că s-au dat certificate de revoluţionar pe criterii îndoielnice e altă problemă - de aia au ajuns revoluţionarii să fie înjuraţi. Vedeţi însă că deseori cei care înjură pe revoluţionari pentru impostorii strecuraţi printre ei (problemă reală) nu au scopul să îndrepte această problemă ci să-şi promoveze propriile interese. Comparînd un revoltat din Braşov '87 cu un posesor de certificat de revoluţionar din oraşul Ştei, jud. Bihor, sau din alte asemenea localităţi unde regimul comunist nu a opus nici o rezistenţă, bineînţeles că revoltatul din Braşov'87 iese în avantaj. Este treaba noastră a revoluţionarilor să facem curăţenie în rîndurile noastre şi trebuie să folosim perioada de contestare care va urma conform Legii 341/2004 în acest scop. Sper ca pe acest portal să se anunţe cînd începe perioada de contestare şi să se publice lista finală a revoluţionarilor cu certificat. Personal consider că trebuie introduse automat contestaţii în toate cazurile de revoluţionari din localităţi în care revoluţia a început abia după anunţarea la televizor a fugii lui Ceauşescu din 22 decembrie 1989 şi nu a existat nici un mort, rănit sau arestat. Temeiul contestării trebuie să fie că în acele localităţi nu au existat nici un fel de obiective de importanţă vitală pentru rezistenţa regimului totalitar fiindcă regimul totalitar nu a organizat rezistenţă, iar în contestaţie trebuie să se ceară înlocuirea titlului de luptător remarcat prin fapte deosebite cu titlul de participant la revoluţie.

Pentru înlesnirea contestaţiilor, trebuie cerut SSPR-ului să publice o listă nu doar cu numele revoluţionarilor, CNP-ul şi locul naşterii, ci şi cu localitatea unde aceştia au desfăşurat activitate revoluţionară. Ar fi utilă de asemeni publicarea (poate chiar pe acest portal) a unei liste complete a localităţilor unde la revoluţie s-au înregistrat morţi, răniţi sau arestaţi şi a unei liste complete a localităţilor unde au existat mişcări revoluţionare înainte de fuga lui Ceauşescu.

Despre legea cu Braşov '87, mai pe larg mi-am expus părerile la http://mariusmioc.wordpress.com/2008/10/25/politicieni-alinierea-facem-licitatie-cine-da-mai-multe-drepturi-materiale-pentru-anticomunisti-si-recunoaste-merite-anticomuniste-mai-multor-persoane-va-fi-declarat-cel-mai-anticomunist/


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 03, 2008, 20:11:58
http://www.brasovultau.ro/index.php?pag=nw&id=13907&p=torionarul-novembritilor-candidat-la-uninominale.html
Torţionarul novembriştilor, candidat la uninominale
03-11-2008
Autor: Brasovul Tau
Activistul care a cerut condamnarea la moarte muncitorilor în ’87, vrea din nou în Parlament

După o pauză de 4 ani, fostul activist de partid, braşoveanul Dan Brudaşcu, suspectat că a fost şi informator al Securităţii şi acuzat de membrii „Asociaţiei 15 noiembrie 1987“ că s-a numărat printre torţionarii lor, vrea din nou în Parlamentul României.

Activist zelos
Înainte de 1989, Dan Brudaşcu se număra rintre cei mai zeloşii activişti PCR. Brudaşcu, soţul cântăreţei de muzică populară Sava Negrean- Brudaşcu, a ajuns astfel lector-instructor la Şcoala de Partid Braşov . În 1987, după Revolta Anticomunistă din 15 noiembrie, a primit şi executat întocmai sarcina de a redacta materialele de încriminare a muncitorilor care au pariticapt la revoltă. În acestea se cerea condamnarea la moarte a novembriştilor. Materialele au fost citite în toate şedinţele de partid şi UTC la care muncitorii au fost aduşi cu forţa.
Deputat în 2000
Brudaşcu a mai candidat odată, în 2000, la Parlament şi a ieşit deputat PRM, de Cluj. În 2004 nu a mai fost pus pe liste, pe un loc eligibil, nemulţumit, l-a atacat  pe preşedintele PRM, Cor¬neliu Ciontu  şi a fost exclus din partid. S-a mutat apoi  la Partidul Conservator dar a plecat şi de ¬acolo fiindcă nu a fost numit preşedinte de filială. Trei ani a stat pe tuşă, timp în care a preluat conducerea Casei de Cultură din Cluj.
Revenit în PRM
Acum Bru¬daşcu vrea din nou în Parlament şi, pentru că nu poate candida ca indepenedent, s-a întors, pâş-pâş, în PRM. Şi, cum corabia partidului e tot mai goală, Gheorghe Funar şi liderul PRM Cluj-Napoca, Mihai Mureşan, l-au primit cu braţele deschise şi l-au pus candidat la Camera Deputaţilor.
Pe site-ul Camerei Deputaţilor din mandatul 2000 - 2004 , fostul deputat şi actualul candidat PRM la Parlament, Dan Brudaşcu, are şi un curiculum vitae. Să nu credeţi cumva însă că omul a scris acolo şi ce a făcut înainte de 1989.
Şi-a pierdut urma la Cluj
Membrii Asociaţiei „15 Noiembrie 1987”, constituită imediat după Revoluţie, l-au acuzat pe Brudaşcu că a făcut parte dintre cei care „i-au anchetat şi batjocorit , alături de Ilie Verdeţ, membru al C.C. al PCR,  şi de Maria Cebuc, fosta numărul doi de la Judeţeana PCR Braşov”. Ei l-au chemat pe Brudaşcu în faţa Tribunalului Moral, însă acesta nu s-a prezentat şi s-a mutat  imediat cu familia la Cluj, de unde nu a mai revenit.
 Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 06, 2008, 15:37:31
http://sebastiandan.blogspot.com/2008/11/noiembrie-portocaliu.html
Noiembrie portocaliu
Pe modelul „Octombrie Roşu”, luna asta avem parte de „Noiembrie portocaliu”. Nu mă refer la panourile cu reclama electorală puse pe domeniul public din municipiu de firma de casă a primarului George Scripcaru. Este vorba de sărbătorirea revoltei anticomuniste a muncitorilor de la Steagu Roşu.
Din păcate pentru membrii „Asociaţiei 15 Noiembrie”, acest eveniment este politizat vrând-nevrând. Faptul că Florin Postolachi, preşedinte al Asociaţiei, a renunţat la echidistanţa politică, pentru a îmbrăca haina portocalie, este indiscutabil o mişcare prin care tot ce însemna această mişcare cade în derizoriu, ca de altfel tot ce mişcă în ţara asta şi care are legătură cu politicul.
I-am sugerat lui Postolachi, cu mult înainte de campania electorală, să renunţe la funcţia de preşedinte, care ar fi fost un gest de onoare. Orgoliul, poate alte motive, nu l-au lăsat să facă acest pas...
Şi iată de ce scriu aceste rânduri. Nu ca să-i aduc critici şi nici să piardă puncte procentuale în sondaje. Dar sunt curios ce se va întâmpla, de exemplu, cu tradiţionalul „Cros 15 Noiembri¬e”. Se va mai organiza? Şi cine va da banii? Consiliul Ju¬deţean cu o majoritate PNL-PSD-UDMR? Guvernul PNL-UDMR? Pentru cine şi pentru ce? Pentru campania electorală a lui Postolachi şi Ioan Neculaie, care a pus mâna (toată lumea ştie cum) pe uzina de unde au plecat stegarii în marş forţat către judeţeana de partid?
Nu cred. Eu unul nu vreau ca banii publici destinaţi păstrării memoriei celor care au avut curajul să spună nu comunismului să fie folosiţi electoral de nimeni, nici măcar de Florin Postolachi.
De aceea, cred că cel mai bine este ca întreaga conducere a Asociaţiei să se autosuspende până după alegeri, pentru că am informaţii că şi alţi membri de frunte ai Asociaţiei sunt implicaţi în campania electorală. Aşa ar fi corect. Aşa ar fi normal. Dar într-o ţară anormală, anormal e să fii normal...Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 07, 2008, 18:05:31
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://calincis.go.ro/Istorie/Revolta_BV1.jpg&imgrefurl=http://calincis.go.ro/Istorie/Brasov87.htm&h=530&w=763&sz=99&hl=ro&start=429&usg=__KhW2BiQ3B7WEa0-shhurGU0I8JQ=&tbnid=6sW-sTcOdMAWuM:&tbnh=99&tbnw=142&prev=/images%3Fq%3Dsecuritatea%26start%3D420%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN
15 noiembrie 1987. Brasov
autor - Stejarel Olaru
Vestea revoltei muncitorilor brasoveni de la 15 noiembrie 1987 a ajuns în presa occidentala dupa doua, trei si chiar patru zile. A fost o fisura în blocajul informational realizat de Securitate. Vestea care a produs senzatie în Occident a fost o palma pentru comunistii de la Bucuresti. Deteriorarea imaginii României socialiste în exterior l-a enervat pe Nicolae Ceausescu în asa masura, încât nu a ezitat sa trimita la fata locului generali de Securitate si ministri însarcinati cu restabilirea imediata a ordinii. Mai mult, un an mai târziu, Ceausescu însusi a dorit sa faca o vizita-fulger în Brasov, curios sa vada sectia 440 a uzinei "Steagul Rosu", locul de unde au pornit protestele. Un gest de sfidare care voia sa demonstreze ca dictatorului nu-i este frica, din moment ce nu oamenii muncii au fost cei care s-au revoltat, ci "elementele turbulente certate cu legea". Dar, o fi stiut Ceausescu sau nu, muncitorii nominalizati de biroul de Securitate al uzinei ca reprezentând potentiali factori de risc au fost închisi în sectiile care nu intrau în circuitul vizitei, în curtea uzinei fiind adusi "figuranti", muncitori de la alte întreprinderi brasovene si membri de partid care au primit salopete cu însemnele întreprinderii de autocamioane. Lor li s-a adresat Ceausescu de la tribuna improvizata: "Stimati tovarasi, constructori de autocamioane..."
    Revolta
Practic, pe 14 noiembrie 1987, dupa ce muncitorii si-au primit salariile, în sectia 440 "Matrite" au început primele proteste. "Fluturasii" pe care acestia îsi puteau citi avansul cuprindeau sumele înjumatatite, la retineri fiind trecut un singur cuvânt neînteles de nimeni: "social".
"Eram strungar la sectia 440 si în seara de 14 noiembrie lucram în schimbul trei. înainte sa începem lucrul, unul dintre colegii nostri care tinea locul maistrului, acesta fiind plecat în concediu, a venit la noi cu fluturasii de salariu. Eram vreo 16-18 oameni adunati în atelier si când am vazut ca mi se oprisera aproape 1.000 de lei, cam jumatate din cât câstigam pe atunci, am spus ca nu mai lucrez. Pur si simplu. Si n-am fost singurul. Din cei 16 sau 18 câti eram acolo, toti am fost de acord sa întrerupem lucrul. Fara sa fi discutat dinainte" (Gheorghe Nitescu).
Pe timpul noptii, dupa ce muncitorii sectiei 440 au decis sa nu dea drumul masinilor, oamenii au încercat sa obtina câteva raspunsuri. Primul din conducerea întreprinderii la care muncitorii s-au dus a fost Valeriu Ghelase, inginer si ofiter de serviciu în acea noapte. Acesta i-a tratat cu autoritate si dispret, aruncându-le un "o sa vedeti voi dimineata". Acelasi Ghelase a anuntat conducerea administrativa abia dupa ora 5 dimineata, prea târziu, pentru ca starea de agitatie a oamenilor nu mai putea fi controlata. De altfel, dupa ora 7 au sosit muncitorii din schimbul I, ceea ce a amplificat protestul. Geamurile de la "Palat", sediul administrativ al uzinei, au fost sparte, iar grupurile compacte de oameni se deplasau în sectii astfel încât, în jurul orei 8 dimineata, câteva mii de muncitori erau deja adunati la portile uzinei.
Cu siguranta, acest moment a fost crucial în desfasurarea evenimentului. Muncitorii revoltati se întrebau ce se poate face, unde ar putea merge pentru a fi ascultati. Evident, sediul Comitetului judetean de partid era locul cel mai potrivit, astfel încât coloana protestatarilor, mult mai mica de aceasta data. a decis sa paraseasca uzina. în jurul orei 10, linistea orasului era spulberata, în fata spitalului judetean s-a cântat "Desteapta-te române!", ceea ce a eliberat oamenii de teroare. A urmat "Jos Ceausescu!", în sfârsit un slogan care spunea totul, iar în momentul în care coloana a ajuns în centrul orasului, muncitorii nu mai erau singuri. Mii de oameni, printre care elevi si studenti, aveau în sfârsit curajul sa protesteze. De altfel. unul dintre meritele protagonistilor este si faptul ca recunosc importanta pe care a avut-o sprijinul brasovenilor. Acest sprijin a facut posibila transformarea protestului dintr-unul social într-unul politic, pentru ca trecerea de la "Vrem banii nostri" sau "Vrem mâncare si caldura" la "Jos Ceausescu'' a reprezentat, în fond, o idee politica cu care nu pornisera initial la drum.
Sediul Comitetului judetean de partid si primaria orasului au fost ocupate de protestatari si devastate.
"În fata Comitetului Judetean l-am vazut pe primarul Calancea. Se închisese usa în spatele lui si nu mai avea unde sa se refugieze. Toata lumea voia sa-l loveasca, pentru ca se dovedise impertinent în fata oamenilor. Era plin de sînge, pentru ca primise un steag în cap care-i sparsese arcada" (Florin Postolachi).
"Am intrat într-o camera unde era o pâine imensa. Am rupt o bucata si am aruncat-o. Cineva a luat pâinea si a iesit cu ea afara spunând: 'Fratilor, pâine!', pentru ca aveam si pâinea pe cartela, într-o alta sala era un individ mic de statura care, împreuna cu alti patru, se chinuia sa vorbeasca la un telefon rosu. Toate telefoanele erau sparte, dar el încerca sa vorbeasca la acest telefon rosu cu fir direct, fara discul rotativ, care avea ton si atât. 'Alo, Europa Libera, întrebau, alo, Europa Libera?'. Evident, nu raspundea nimeni. Tipul acela mic tot striga: 'Europa Libera, am cucerit partidul!'" (Danut Iacob).
În timpul anchetelor ce au urmat, cei arestati au fost considerati "elemente turbulente" sau "elemente huliganice" tocmai datorita devastarilor din cele doua sedii ale puterii locale, încercare nereusita de a da un alt sens protestului pentru ca, pâna la urma, România anului 1987 era un stat totalitar în care grevele nu existau, iar o delegatie oficiala a muncitorilor care sa puna pe masa primului secretar judetean o lista cu revendicari era un scenariu utopic. Furia oamenilor era justificata tocmai datorita faptului ca devenisera înraiti de un regim în care nu mai credea nimeni.

    Arestarea, ancheta si procesul
Securitatea a fost surprinsa de revolta muncitorilor, la fel Militia si partidul, prima lor reactie fiind una defensiva. Masini cu geamuri fumurii se strecurau pe lânga multime, fotografiind si filmând probele pentru Dosarul nr. 101. cum avea sa se numeasca mai târziu dosarul problema de la Securitate privind evenimentele din noiembrie 1987. Au urmat arestarile operate începând cu ziua de 15 noiembrie. Au fost aduse echipe de anchetatori din întreaga tara, care au facut o selectie a celor mai "periculosi" dintre protestatari, lideri de opinie care trebuiau separati atât între ei, cât si de restul muncitorilor. "Pe vremea aceea, la Militie, în orice birou din Militia româna, la înaltimea de un metru se afla în zid un piron, prins în beton, cu un belciug la capat, de care erau legati infractorii cu ajutorul catuselor. Nu te legau de calorifer, ci aveau scula pe perete, ca în Evul Mediu. Ofiterul acesta a luat un scaun, I-a pus cu spatarul la perete si mi-a zis: 'Ia urca-te, tu, în genunchi pe scaun, si stai cu fata la perete!'.
M-am urcat si nu i-a convenit. A mai pus doua tomuri din cuvântarile lui Ceausescu pe scaun si m-a pus sa ma urc din nou. De ce? La înaltimea la care eram, nu-i convenea pentru ca nu avea acces liber la rinichiul meu, nu ma putea lovi" (Marius Niculaescu).
Unul dintre cei care au coordonat anchetele, capitan de Militie la acea vreme, este Alexandru Ionas. Fost sef al Serviciului Cercetari Penale din Inspectoratul Judetean Brasov, Ionas a fost mai mult decât zelos în noiembrie 1987. în ceea ce priveste cariera sa, dupa 1989 Ionas a condus IJP Brasov pentru ca în august 1999, la propunerea ministrului de Interne de atunci, Constantin Dudu lonescu, si cu avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, colonelului Alexandru Ionas sa i se permita înscrierea la examenul pentru obtinerea gradului de general, în final, a ajuns directorul SECI-România (South-East European Cooperative Initiative).
"La ora 3 vine Alexandru Ionas, fostul comandant al Politiei. Ma ia de gât si-mi spune: "Mai, Geneti, ai sa mergi acasa la botez, mergem sus acuma, îti dau buletinul si esti liber". Ceea ce însemna ca ma asteapta alta tura de bataie sus, la etaj. M-a dus pe scari, el m-a condus, si am intrat într-o camera unde am fost batut iar Ionas a stat ce-a stat si a plecat... În '90 (Ionas) m-a chemat la dânsul, m-am dus si a început sa-mi explice cum a fost regimul, ca a fost obligat sa procedeze asa, dar sa-l auzi cum spune ca-i pare râu... nu cred ca are remuscari în suflet". (Aurica Geneti).
"Ionas venea si dadea. Acest Ionas m-a luat, m-a dus pe niste scari si, pâna sa dau declaratie, m-a pus sa stau cu manile întinse, mi-a pus doua coli de hârtie alba pe ele si mi-a dat cu bastonul cât a putut el. Mi s-au învinetit mâinile si mi s-au umflat palmele ca niste pâini. Abia atunci m-a pus sa scriu, dar aveam palmele umflate si tremurau" (Gheorghe Zaharia).
Imediat dupa evenimente, Emil Macri, general maior de securitate, a fost si el prezent la Brasov. Militienii si securistii locali nu fusesera în stare sa gestioneze criza, iar generalul Macri împreuna cu adjunctul ministrului de Interne si seful Inspectoratului General al Militiei, general locotenent Constantin Nuta, au fost trimisi "pe teren" pentru a coordona masurile represive. Emil Macri conducea Directia a II-a a Securitatii, contrainformatiile economice, ceea ce demonstreaza înca o data ca discutia stârnita dupa 1989, ...au existat si "securisti buni", e lipsita de sens. Se presupune ca securistii buni au fost cei care vegheau la securitatea economiei românesti, deci nu aveau cum sa fi facut politie politica. Ceea ce s-a întâmplat pe 15 noiembrie 1987 infirma categoric aceasta teza. De altfel, Macri si Nuta, un securist care pazea secretele întreprinderilor românesti si un militian care trebuia sa ne apere de infractorii obisnuiti, au fost atât de eficienti la Brasov încât "comandantul suprem" i-a trimis si la Timisoara în 1989.
"N-am crezut ca sunt în stare sa suport asemenea bataie. Am cazut si tot nu se opreau, ma loveau si cu picioarele. Dupa care m-au ridicat, mi-au legat mîinile la spate în veriga din perete si pret de câteva ore au continuat bataia. Cred ca lesinasem, m-am trezit ca au aruncat cu apa, mi-au desfacut mâinile si mi-au spus 'scrie'. Nu puteam sa scriu, tremuram tot. Eram si nervos, pentru ca nu puteam sa le dau nici macar una peste fata. Am fost dus în celula 4 la subsol si, a doua zi, ne-au scos pe hol si ne-au aliniat. A venit tovarasa Maria Cebuc, reprezentanta partidului, împreuna cu câtiva generali: 'Ia sa-i vedem pe astia care... va ia dracu, ati facut Brasovul de rusine'. Treceau pe lânga noi si ne scuipau. Am reusit sa slabesc cel putin 12-13 kg, în 7-8 zile. M-au batut în fiecare zi si nu ma lasau sa dorm" (Gheorghe Gyerko).
Desi la Brasov a fost prezenta o parte din conducerea Securitatii si a Inspectoratului General al Militiei pentru a supraveghea ancheta, în 17 noiembrie cei mai multi dintre arestati au fost transferati la Bucuresti, în arestul de trista faima al Securitatii din Calea Rahovei, unde ancheta a mai continuat timp de doua saptamâni. Initial, s-a dorit identificarea organizatiilor straine si a persoanelor care au stat în spatele acestei revolte. Regimul comunist nu putea sa accepte ideea ca protestul a fost spontan, determinat de penuria în care atât muncitorii brasoveni, cât si românii în general erau nevoiti sa traiasca. Printre anchetatorii din Bucuresti, spun martorii, se afla un alt ofiter de securitate specializat în contrainformatii. Ristea Priboi.
"(La Bucuresti), capitanul care ma ancheta mi-a pus pistolul în gât în fata lui Ristea Priboi. Nici Priboi nu s-a lasat mai prejos, m-a lovit peste palme, m-a întins pe masa si m-a lovit peste talpi atât de tare încât îmi crapasera talpile de la pantofi. Ma considerau unul dintre organizatorii evenimentului si pentru ca fusesem deja luat în urmarire de catre ei, dar si pentru ca eram radio amator, transmiteam prin Ildiko 6.5088. S-a crezut ca eu am fost cel care a transmis în Occident informatiile despre miscare, dar se înselau. Aveam autorizatie de radio amator dupa ce absolvisem niste cursuri, era un hobby de mic copil. Ei au crezut ca de la mine au plecat informatiile catre Occident, dar eu aveam numai receptie" (Werner Sommerauer).
"Prima întrebare pe care mi-o puneau în ancheta era: 'Cine este omul cu casca alba?'. Numai ca eu nu stiam cine era. Îl vazusem atunci, dar nu-i stiam numele. Abia mai târziu am aflat, îmi citeau din Codul Penal si îmi spuneau ca fapta mea se încadreaza între 7 si 25 de ani. Bineînteles, spuneau ei, nu voi avea parte de clementa, ci voi primi 25 de ani. Când auzeam toate aceste lucruri, deja socoteam în minte: unul dintre copiii mei avea 3 ani, însemna ca în momentul când voi iesi va fi un barbat în toata firea, la 28 de ani. De altfel, copiii mei sunt speriati si acum. Dupa atâtia ani, îmi spun: 'Mama, îti mai aduci aminte când au venit oamenii aia si te-au luat de acasa?'. De parca eu as putea uita..." (Sofia Postelnicu).
Datorita batailor si regimului precar de alimentatie, combinate cu tortura si cu privarea de somn, muncitorii au slabit zeci de kilograme, contactând boli de pe urma carora sufera si astazi. Protestatarii au fost adusi din nou la Brasov, dupa doua saptamâni de anchete brutale la Securitatea din Bucuresti. Soseaua Bucuresti-Brasov a fost blocata, nici o masina nu mai putea trece pe lânga coloana de autobuze în care acestia se aflau. Procesul a avut loc pe 3 decembrie 1988. S-a desfasurat cu usile închise si a fost atent monitorizat de catre secretarul judetean de partid, Petre Preoteasa, si de Securitate. Pentru pregatirea lui, venise cu o zi înainte în Brasov chiar ministrul de Interne, Tudor Postelnicu. Desi anterior, în numeroase sedinte de partid, se ceruse chiar pedeapsa cu moartea pentru participantii la revolta pentru a constitui un exemplu, 61 dintre acestia au fost condamnati cu pedepse la locul de munca între 6 luni si 3 ani. Suplimentar, s-a luat masura deportarii lor si a fixarii domiciliului obligatoriu în alte orase, desi hotarârile cu privire la asemenea masuri administrative fusesera abrogate înca de la finele anilor '50.

"La proces se strigau condamnarile. Unul lua 2 ani, altul 6 luni, dar eu nu-mi auzisem numele, l-am zis anchetatorului: "Domnule, nu mi-am auzit nume-le "Ridica-te, ma, în picioare! Cum te numesti?". "Iacob Danut". "6 luni, stai jos!". Am stat jos. De-acolo ne-am dus la Militie, ne-a zis sa ne facem lichidarea si a fost momentul când ne-au lasat liberi pe strada pentru prima data. În sectie, oamenii se uitau la noi ca la niste straini, nu vorbea nimeni, era ca la o înmormântare. Ne-am dus la magazie, am luat fisele, nu conta ce-ai pierdut, ce scula, taiau tot, dâ-o dracului de scula, în cinci minute lichidarea trebuia sa fie gata. In mod normal, o lichidare dura între trei zile si o saptamâna. Trebuia sa-i gasesti pe toti sa-ti semneze hârtiile, la biblioteca, la serviciul social etc. Noua ne-a luat aproximativ 20 de minute" (Danut Iacob).
    Dupa proces
Într-o ora si jumatate destinul brasovenilor protestatari se hotarâse deja, caci atât a durat procesul. Condamnatilor li s-a facut imediat lichidarea si au fost îmbarcati. Fiecare trebuia sa plece catre noul loc de munca în diferite colturi ale tarii. Sotiile condamnatilor ramase la Brasov erau adesea chemate la Securitate si partid sau vizitate acasa pentru a fi convinse sa-si urmeze sotii sau sa divorteze de acestia.
"Graba a fost atât de mare, încât abia am apucat sa-mi pun într-o plasa câteva lucrusoare. Eram asteptat de duba si de însotitorii mei, care m-au luat fara sa stiu unde mergem. Pe la miezul noptii am ajuns la Craiova, unde am fost cazat la un hotel, fara ca eu sa platesc ceva, iar a doua zi am ajuns la Filiasi, la sediul Militiei. Un plutonier si un sergent-major m-au "prelucrat", mi-au spus ca trebuie sa-mi vad de munca, sa nu le fac probleme, sa nu intru în restaurante si sa nu discut cu localnicii" (Iosif Farcas).
"Dupa ce sotul meu a fost deportat, am fost chemata frecvent la partid. Ma puneau sa astept câte o ora sau doua în fata salii de sedinta, apoi ma chemau în sala si-mi spuneau: 'Esti brasoveanca, abia te-ai casatorit, dar te-ai casatorit cu un vagabond. Gândeste-te bine, ori îl urmezi, ori divortezi si ramâi în Brasov'. 'Abia ne-am casatorit ziceam ne iubim...'. 'Lasa iubirea, ca nu asta e importanta'" (Corina Iacob).
Cei arestati în noiembrie, dar care scapasera de deportare, au fost obligati sa-si schimbe locul de munca, si ei fiind "lucrati informativ" pentru ca partidul si Securitatea sa se asigure ca nu vor continua sa protesteze. Pe 23 august 1988, când coloanele de oameni ai muncii au defilat pe muzica patriotica în centrul orasului, în momentul în care muncitorii de la sectia 440 - "Steagul Rosu", locul de unde pornise revolta, au pasit prin fata tribunei oficiale, muzica a fost întrerupta, iar crainicul a tacut. Cei care treceau pe sub privirile ostile ale conducerii locale de partid nu erau nimic altceva decât muncitorii care au tolerat ca sub ochii lor sa fie tradate interesele si asteptarile partidului.
Despre ceea ce s-a întâmplat atunci s-a vorbit mult. Continua sa se vorbeasca, dar din ce în ce mai putin -de obicei, doar la aniversari. Cele mai multe opinii sunt cele care considera acest moment drept începutul sfârsitului regimului comunist din România. Deocamdata, noua nu ne ramâne decât sa consemnam un alt sir de oameni, victime ale represiunii comuniste, care au simtit ca viata le este în pericol si ca destinul lor se afla în mâinile unor anchetatori ce le dadeau de înteles ca pot dispune cum vor de ei. în ceea ce-i priveste pe cei din urma, multi dintre ei ocupa înca functii importante în diverse structuri ale aparatului de stat din România.
"Dupa '90, procurorul Robu a vrut sa faca curatenie. Si a venit la Brasov, ne-a adunat pe toti la Primarie, la masa, cred ca toti colegii mei tin minte acest moment, si ne-a zis: 'Baieti, i-am gasit pe toti cei care v-au anchetat în noiembrie 1987. Sunt la Serviciul Român de Informatii, la Armata si la Ministerul de Interne. Am înaintat câte un dosar domnului Ursu, domnului Stanculescu si domnului Magureanu. Sa-si faca ordine în ministere si eu îmi voi face ordine la mine în minister'. Dupa scurta vreme, am aflat ca domnu Robu a murit. Cu moartea lui si cu ce ne amintim fiecare, s-a încheiat tot ceea ce se stie despre tortionarii nostri" (Florin Postolachi).
Interviurile prezentate în acest material au fost realizate cu muncitorii de la Roman SA, protagonistii evenimentului si reprezinta fragmente din cartea Ziua care nu se uita. 15 noiembrie 1987, Brasov, autori Marius Oprea si Stejarel Olaru.Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 13, 2008, 16:59:15
http://www.cotidianul.ro/brasov_87_revolta_pe_sub_nasul_securitatii-64230.html
Zilele acestea se împlinesc 21 de ani de la revolta muncitorilor de la Braşov. Cotidianul prezintă o serie de informaţii pe care cercetătorii CNSAS le-au scos din arhive, ce pun în altă lumină mişcarea de protest de la Braşovnoiembrie 1987, Braşovul era întruchiparea „realizărilor“ comuniste. Iar în noaptea de 14 spre 15, în incinta Întreprinderii de Autocamioane (IABv), un protest spontan a sintetizat nemulţumirile şi revendicările de natură financiară, economică şi socială. Nemulţumiri pe care braşovenii le aveau nu de ieri, de azi, ci de la începutul anilor ’80.

Mai întâi în Secţia 440, apoi şi în alte secţii, muncitorii au refuzat să mai lucreze. Au discutat cu conducerea, iar când negocierile au eşuat, piuliţe şi şuruburi deopotrivă s-au transformat în proiectile ce au spart simbolurile comuniste din fabrică: geamurile de la clădirea administraţiei, vitrinele şi tablourile cu lozinci. 
În total, vreo 4.000 de oameni furioşi, proletari cu toţii. Pe 15 noiembrie, la ora 11.00, 400 dintre cei 4.000 şi-au luat inima-n dinţi şi au ieşit pe poarta întreprinderii, pornind în marş către sediul Consiliului Judeţean al PCR. Braşovenii de pe străzi aveau reacţii diferite: unii li s-au alăturat, alţii îi aplaudau fără a intra în coloană, unii erau deja temători, prevăzând o viitoare represiune din partea sistemului.

Printre cei care au intrat în grupul celor care se îndreptau spre CJ al PCR se numărau însă şi câţiva intruşi. Erau membri ai Securităţii, îmbrăcaţi în muncitori, a căror misiune era de a-i identifica pe protestatari. Unii au fost fotografiaţi, alţii chiar filmaţi. Iar în zilele care au urmat, pe baza acestor informaţii s-au operat sute de arestări. Pe lângă represiunea îndreptată împotriva participanţilor la manifestare, a fost însă demisă şi întreaga conducere a IABv, considerată a fi, la rândul ei, vinovată de actele din 14-15 noiembrie.

Cotidianul, împreună cu Colegiul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, vă prezintă azi o serie de documente care explică două aspecte importante ale acestui moment de referinţă din istoria firavă a opoziţiei româneşti faţă de regimul comunist. În primul rând, motivele care au dus la revoltă erau bine cunoscute de către conducerea PCR încă de la începutul anilor ‘80. Aceasta nu pregeta însă în a se autosabota prin aprobarea de raportări fictive în producţie, ceea ce ducea la grave dezechilibre economice, sau în a înăspri condiţiile de viaţă ale muncitorilor, ceea ce creştea şi mai mult nemulţumirea lor.

În dosarul de urmărire a inginerului Nicolae Oancea, cel care era directorul Direcţiei de Export a IABv, există o notă care semnalează deficienţele de producţie şi de aprovizionare cu care se confrunta gigantul industrial în 1980. Principalele motive: echiparea maşinilor cu piese de slabă calitate şi stocuri de mii de camioane incomplete. Destinatarii notei: primul-ministru Ilie Verdeţ, şi preşedintele Consiliului Organizării Economico-Sociale, Constantin Dăscălescu. În aceste condiţii, reacţia conducătorilor statului este una uimitoare: decid să construiască în continuare autocamioane incomplete pentru a putea raporta îndeplinirea planului de lucru.

O demonstrează ministrul Industriei Construcţiilor de Maşini, Ioan Avram, care îi scrie lui Gheorghe Oprea, prim-viceprim-ministru, o notă prin care îl anunţă că IABv va realiza, în octombrie 1980, 900 de maşini, pentru care lipsesc însă unele subansambluri. În schimb, Avram cere să fie aprobată raportarea acestora ca fiind perfect funcţionale. Aşa se face că, în mai 1981, stocul crescuse cu peste 100%, ajungând la 5.349 de autocamioane care zăceau în garaje. De data aceasta, printre cauzele situaţiei se număra şi oprirea contractelor de către partenerii externi, care nu doreau să cumpere camioane incomplete.

Nici muncitorii nu o duceau bine. Pentru raportările fictive şi stocurile imense, ei erau cei penalizaţi. Salarii mai mici, muncă mai multă, mâncare mai puţină. Reţeta nemulţumirii e sintetizată de Nota nr. 028107 din 19 august 1985: „Se reclamă mai ales, în ultima perioadă, calitatea necorespunzătoare şi neritmicitatea desfacerii pâinii, neacordarea în lunile iulie-august, prin sistemul raţionalizat, a unor cantităţi minime de făină, lipsa ori slaba calitate a mezelurilor, desfacerea în cantităţi insuficiente a brânzeturilor, untului şi altor produse lactate, lipsa frecventă din reţeaua comercială a puilor, care într-o perioadă anterioară suplineau dificultăţile în aprovizionarea cu carne“. Anul următor, în 1986, situaţia începe să devină dramatică pentru muncitorii braşoveni de la IABv, care nu mai aveau curent electric nici acasă, dar nici la serviciu. Şi pentru că fără electricitate nu puteau îndeplini planul de lucru, tot lor li se opreau bani din salariu pentru a compensa pierderile.

O constată Nota S/03822 din 22.12.1986, care vorbeşte şi despre problemele domestice ale proletariatului: „Concomitent se înregistrează nemulţumiri referitoare la aprovizionarea cu apă potabilă, deficienţe în încălzirea locuinţelor şi calitatea pâinii, aspecte care conduc la absenţe de la serviciu, îmbolnăviri şi refuzul plăţii obligaţiilor de întreţinere, pe motiv că nu sunt conforme cu serviciile asigurate“. Pe 1 noiembrie 1987, un alt document al Securităţii în legătură cu starea de spirit a braşovenilor vorbeşte deja despre diferenţa dintre discursul oficial cu privire la traiul socialist şi realitate: „Cei afectaţi (de reducerea salariilor - n.r.) acuză tot mai insistent că 50-60% din retribuţie nu le este suficient pentru a face faţă nevoilor de întreţinere a lor şi a familiilor, fapt ce ar conduce la scăderea nivelului de trai, în contradicţie cu ceea ce se susţine oficial“.

Al doilea aspect inedit care reiese din actele descoperite de CNSAS este că riposta promptă a Securităţii din momentul în care muncitorii au ieşit pe poarta fabricii este în contrast total cu rapoartele şi analizele efectuate de aceasta, chiar şi cu două zile înainte de revoltă, din care reiese că, în ciuda nemulţumirilor, braşovenii erau totuşi paşnici. Securiştii mai anunţau că situaţia financiară a muncitorilor se va îmbunătăţi simţitor.

„Starea de spirit la Întreprinderea de Autocamioane Braşov şi Întreprinderea Tractorul Braşov s-a ameliorat, întrucât, începând de astăzi, se efectuează plata retribuţiilor pe luna octombrie“, se arăta într-o radiogramă trimisă de Inspectoratul Judeţean de Securitate Braşov la Bucureşti pe 13 noiembrie 1987. În acelaşi document se precizează şi efectul raţionalizării consumului de curent electric şi de gaze naturale: „Călcatul obiectelor de îmbrăcăminte nu se mai poate efectua, cu repercusiuni asupra ţinutei şi igienei“.

Paradoxal e faptul că Securitatea trebuia să acorde o atenţie deosebită zilei de 15 noiembrie, în ceea ce priveşte analiza stării de spirit a populaţiei, deoarece atunci urmau să aibă loc alegerile pentru consiliile populare, iar supravegherea acestora era o prioritate de vârf. Concluziile Securităţii au fost însă departe de realitate: „În legătură cu alegerile de deputaţi în consiliile populare nu s-au obţinut informaţii deosebite, întâlnirile cu alegătorii desfăşurându-se în bune condiţiuni“.

Teama Securităţii

În antiteză cu neglijenţa organelor de partid şi de stat braşovene, un alt document recent găsit de cercetătorii CNSAS arată că pe 15 noiembrie, la ora 14.00, deci când revolta de la Braşov nu se sfârşise încă, la Bucureşti se adunau capii Securităţii, care într-o şedinţă-fulger se arată extrem de îngrijoraţi de faptul că mişcări asemănătoare ar putea izbucni în toată ţara. Îngrijorarea avea să îi bântuie şi anul următor, când miliţienii şi securiştii din oraşele în care fuseseră deportaţi manifestanţii primeau ordine precise de a nu-i lăsa pe aceştia să se întâlnească la Braşov pentru a sărbători un an de la revoltă.Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 14, 2008, 08:23:46
http://www.cotidianul.ro/brasov_87_reprimarea_radioactiva_a_revoltei-64370.html
Cel puţin 12 dintre participanţii la revolta de la Braşov din 1987 au murit rapid după evenimente, în condiţii suspecte. Cotidianul a reconstituit traseul unuia dintre ei, presupus a fi fost iradiat.
 O serie de documente puse la dispoziţia noastră de către Colegiul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii ne-au ajutat să reconstituim traseul unui muncitor de la Întreprinderea de Autocamioane Braşov pe parcursul zilelor de revoltă din 1987, precum şi pe durata anchetei, a deportării sale şi a morţii sale rapide şi misterioase.

În 14 noiembrie 1987, Vasile Vieru, un mecanic de 36 de ani, care lucra la Întreprinderea de Autocamioane Braşov, îşi ridica salariul de la casierie, după cum se arată într-un raport din ianuarie 1988, întocmit de ofiţerii de Securitate ce îl aveau în supraveghere. Fusese penalizat cu aproape o mie de lei pentru faptul că muncitorii de la alte secţii nu îşi îndepliniseră planul de producţie.
S-a dus acasă, la nevastă şi la cei cinci copii ai lor, dintre care cel mai mic avea un an, iar cel mai mare şase. Familia, formată din şapte persoane, locuia într-un apartament de două camere. A doua zi, pe 15, când a ajuns la lucru, fabrica era deja în fierbere. Încă din cursul nopţii, muncitorii formaseră nuclee de protest şi încetaseră producţia. Anilor întregi în care mâncarea era tot mai greu de procurat, în care apartamentele erau lipsite de căldură şi de curent electric, li se adăuga acum povara scăderii drastice a salariilor pentru a compensa pierderile înregistrate de gigantul industrial. Au încercat să discute cu conducerea fabricii, însă fără rezultate. Au pus mâna pe piuliţe şi pe şuruburi, cu care au început să spargă simbolurile comunismului: vitrine în care tronau lozincile partidului, geamurile clădirii ce găzduia administraţia, tablourile oficiale.

Când a văzut că o coloană de muncitori pleacă spre sediul Consiliului Judeţean al PCR, Vasile Vieru s-a întors mai întâi în secţia unde lucra, s-a îmbrăcat mai gros şi a fugit apoi ca să îi ajungă din urmă pe protestatari. Din cele câteva mii de nemulţumiţi care se revoltaseră în incinta fabricii, mai rămăseseră doar vreo patru sute. Iar din când în când, li se alăturau şi cetăţeni obişnuiţi. La început strigau „Vrem mâncare la copii!“ şi „Vrem banii înapoi!“. Apoi, au început să scandeze „Jos Ceauşescu!“, „Jos comunismul!“. Au vrut să cânte „Deşteaptă-te, române!“, dar nu-şi mai aminteau versurile. Unul câte unul au reuşit să reconstituie din memorie cântecul şi, în final, imnul şi-a intrat în ritm. Vasile a ajuns cu mulţimea la sediul CJ al PCR. Unii au intrat înăuntru, au devastat încăperile, au găsit diverse alimente pe care le-au împărţit mulţimii. Vasile a făcut şi el câţiva paşi în sediul conducerii locale de partid. S-a gândit însă că toată tărăşenia nu avea cum să se termine cu bine şi a ieşit din nou în stradă. A mai zăbovit vreo jumătate de oră, după care a plecat acasă. În urma lui, atât membri ai nomenclaturii, cât şi reprezentanţi ai miliţiei au fost agresaţi. În jurul orei trei după-amiaza, când manifestaţia a fost dispersată de forţele de ordine, mecanicul era deja alături de familia sa.

A doua zi, s-a dus din nou la muncă, unde a fost exclus din PCR. Când a revenit acasă, i-a spus soţiei că s-ar putea să fie „săltat“. Pe 17 noiembrie, Vasile Vieru a fost arestat. Apoi, transportat la Bucureşti pentru anchetă. S-a mai întors la Braşov pe la începutul lunii decembrie, doar pentru câteva zile. Ulterior, după un proces-fulger, a fost deportat la Bârlad, unde urma să lucreze ca lăcătuş mecanic într-o fabrică. Într-un mod asemănător s-a întâmplat cu mai toţi cei care fuseseră arestaţi în urma informaţiilor furnizate de angajaţii Securităţii ce se infiltraseră printre manisfestanţi în timpul demonstraţiei de pe 15. Ei au fost torturaţi la Bucureşti, condamnaţi la Braşov şi deportaţi în diverse oraşe, cât mai departe de focarul revoltei.

Ajuns în urma deportării la Bârlad, Vasile Vieru este internat la începutul anului 1988 în stare gravă la spitalul Municipal, unde i se pune un diagnostic oficial, care însă vine în totală contradicţie cu faptul că era perfect sănătos în urmă cu doar patru-cinci luni. Astfel, doctorul care îl îngrijea le spune securiştilor care-l supravegheau pe Vieru că acesta suferise un infarct miocardic, cu mult timp în urmă, fără să îşi dea seama. Pentru un pacient de 36 de ani, lucrul acesta ar fi fost practic imposibil. De asemenea, diagnosticele medicale transcrise în rapoartele Securităţii mai susţin că Vieru avea o insuficienţă aortică decompensată, boală a inimii care a determinat apoi şi o afectare gravă a ficatului şi a splinei. Conform tratatelor de cardiologie, aceasta însă ar fi presupus ca pacientul să sufere de această problemă cardiacă de la vârsta de 26 de ani, timp în care să prezinte semne obiective de boală. Soţia lui Vasile Vieru afirmă însă că acesta era perfect sănătos, iar controalele medicale pe care le efectuase până în 1987 nu au arătat astfel de probleme. Chiar dacă semnele insuficienţei aortice ar fi apărut brusc în noiembrie 1987, Vieru tot mai avea de trăit aproximativ doi ani, conform statisticilor medicale. El a murit însă la zece luni după ce a fost anchetat de Securitate, în septembrie 1988.

O posibilă explicaţie pentru un diagnostic fals este acoperirea unei metode de exterminare folosite de Securitate: iradierea elementelor duşmănoase. O notă informativă dată de un turnător din Bârlad, cu numele de cod Victor, despre Vasile Vieru poate confirma această teorie: „Aflându-mă în vizită la Spitalul din Bârlad, am auzit discutându-se despre o persoană din Braşov, internată în spital la noi, care se presupune a fi victima evenimentelor de la Braşov. În discuţie, se spunea că persoana a afirmat numai faptul că a fost ţinut la Bucureşti, împreună cu alţi colegi, în nişte combinezoane, care le-au provocat leziuni pe piele. În urma analizelor de aici, s-au constatat vătămări ale organelor interne: rinichi, ficat, splină etc.“. Soţia lui Vasile Vieru afirmă că, la câteva luni după anchetă, acestuia au început să-i cadă dinţii şi părul. Vasile se plângea că nu mai aude bine, îl durea mai mereu capul şi avea ameţeli permanent. Ea mai susţine că soţul ei i-a mărturisit unei surori de-a lui că aflase în spital că avea cancer în ultima fază.

Nota care pomeneşte de combinezoanele ce lăsau leziuni pe piele este prima mărturie scrisă despre o posibilă iradiere care iese la iveală din arhivele Securităţii. Şi alţi colegi de-ai lui Vasile Vieru au avut parte de un sfârşit asemănător. Dumitru Broască practic s-a topit sub ochii nevestei sale înainte de a muri. Slăbise extrem de mult, îi căzuseră părul şi dinţii. Cornel Vulpe, cel care a smuls tricolorul de pe poarta fabricii, a murit foarte tânăr, la 25 de ani. Oficial s-a vorbit tot de ciroză, boală a ficatului extrem de rară la acea vârstă. În total, 12 participanţi la revoltă au murit. Unii nici nu au ştiut de ce anume sunt bolnavi, neducându-se la medic.

Agentul „Radu“, la Europa Liberă

Ipoteze privind posibila iradiere au existat şi în cazul morţii celor doi directori ai secţiei române de la Europa Liberă, Vlad Georgescu şi Noel Bernard. În acest caz, singurele dovezi rămase au fost rapida deteriorare a stării lor de sănătate, specifică unui asemenea procedeu, precum şi un plan elaborat, în iunie 1982, de colonelul de Securitate Dorin Bogdan, în care, printre altele, dispunea să se pregătească „condiţiile pentru a se putea trece la neutralizarea sa (a lui Vlad Georgescu - n.r.) completă“. „Devenise clar că boala le fusese indusă şi prima ipoteză îmbrăţişată a fost cea lansată de Ion Mihai Pacepa în cartea sa. El vorbea de un aparat miniatural, «Radu», prin care au fost iradiaţi. Însă acum chiar şi Pacepa şi-a revizuit ipoteza printr-un articol publicat anul trecut în «New Republic», considerând că varianta folosirii de materiale radioactive, ca în cazul Litvinenko, este mai plauzibilă“, declară Nestor Rateş pentru Cotidianul în anul 2007. Vlad Georgescu a murit de cancer în 1988, în acelaşi an ca şi Vasile Vieru.

Tortura

Ancheta de la Bucureşti a muncitorilor braşoveni care au participat la revolta din 1987 s-a desfăşurat după metodele consacrate în anii ’50-’60. Erau bătuţi cu bâte, cu pumnii, cu picioarele, loviţi peste testicule, li se smulgea părul, iar degetele le erau strivite în uşă. Anchetele se desfăşurau şi noaptea, iar metodele de intimidare variau de la plasarea manifestanţilor în celule pline de sângele colegilor, sau alături de infractori de drept comun. De asemeni, unii dintre muncitorii anchetaţi au fost transformaţi în torţionari pentru colegii lor, întocmai ca în cadrul fenomenului Piteşti.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 15, 2008, 20:04:37
Sefu meu (de la serviciu ca mai am unu acasa) e la Brasov in zilele libere de la sfarsitu saptamanii asteia. Mi-a trimis o fotografie din oras pe e-mail. Cica partidu lui Basescu are sanse mari sa le mai dea o lectie celorlalte partide. Pe langa primaru tanar care a castigat al doilea mandat din prima in primavara are candidati tineri si pentru parlamentare. A fotografiat un panou publicitar cu doi candidati ai pedeleului. Unu e chiar presedintele asociatiei 15 noiembrie. Zice ca a gasit circulatia blocata din cauza crosului care se face in fiecare an de 15 noiembrie. Sa le uram brasovenilor la multi ani!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Siebenburgen din Noiembrie 15, 2008, 22:29:51
 
Urmări ale revoltei muncitoreşti de la Brasov 
În urma evenimentelor de la Braşov din 15 noiembrie 1987 au fost cercetate 183 de persoane. Prin Sentinţa penală nr. 2823 din 3 decembrie 1987 dată de Judecătoria Braşov, 61 de muncitori au fost condamnaţi pentru „ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea gravă a liniştii publice”, cu pedepse cuprinse între şase luni şi trei ani şi li s-a desfăcut contractul de muncă de la uzinele din Braşov cu art. 130 - indisciplină. Dintre cei condamnaţi, 28 au fost obligaţi la „muncă corecţională, în alte organizaţii socialiste, unde vor desfăşura activităţi productive”, iar restul au fost condamnaţi cu suspendare condiţionată. În general, cei condamnaţi au fost deportaţi în judeţele de origine (33 de persoane), cei din judeţul Braşov (19 persoane) şi alţi nouă în alte judeţe ale ţării, reîncadraţi în muncă şi „daţi în supravegherea colectivelor de muncă pentru a se asigura reeducare”.
Alte 21 de persoane au fost anchetate, dar puse în libertate: cinci elevi (exmatriculaţi, apoi reînmatriculaţi), nouă muncitori (avertizaţi şi reprimiţi la Întreprinderea de Autocamioane din Braşov), şapte persoane trimise în localităţile de origine.
Articolul nostru este realizat pe baza dosarelor de urmărire informativă ale unor persoane condamnate după evenimentele de la Braşov (în total 40 de dosare). Deşi reflectă punctul de vedere al Securităţii, există totuşi suficiente elemente care să ilustreze suferinţele, privaţiunile de tot felul şi „condiţiile create” la noile locuri de muncă după deportare.
Ordinul generalului – maior Emil Macri (şeful Direcţiei a II-a – contraspionaj economic - din Departamentul Securităţii Statului), transmis telegrafic, în data de 9 decembrie 1987, tuturor judeţelor care „primeau” muncitorii de la Braşov prevedea: luarea măsurilor de asigurare a unui control informativ complex şi permanent asupra persoanelor (din fiecare judeţ) condamnate „pentru actele de huliganism comise în ziua de 15 noiembrie 1987, la Braşov, urmând a fi încadrate în muncă la unităţile nominalizate. Toate datele obţinute privind comportarea la locul de muncă şi eventualele încălcări ale regulilor impuse de situaţia în care se găsesc să fie exploatate cu operativitate prin organele de miliţie competente în materie. Lunar raportaţi şi la Direcţia a II-a informaţiile obţinute şi modul în care au fost exploatate”. Tot telegrafic a fost transmis judeţelor unde au fost încadraţi în muncă cei condamnaţi, un ordin al Inspectoratului judeţean Braşov, Securitate; conform cu ordinul Direcţiei a II-a, „să fie supravegheaţi îndeaproape şi lucraţi cu prioritate, pentru a se preveni şi neutraliza de îndată orice activitate necorespunzătoare desfăşurată de aceştia”. Toate materialele obţinute în timpul supravegherii informative urmau să fie comunicate şi Securităţii din Braşov. Ordinul era transmis de şeful Securităţii Braşov, locotenent-colonelul Claudiu Bucur.
În conformitate cu aceste ordine inspectoratele judeţene de securitate au deschis mape de verificare sau dosare de urmărire informativă. În general, acţiunea de încadrare şi urmărire informativă a început imediat după sosirea la noile locuri de muncă a celor vizaţi (cel mai timpuriu este din 7 decembrie 1987) sau în prima parte a anului 1988 (în cadrul acţiunilor „Braşov” sau „Ecoul” – un dosar deschis abia în mai 1989).
Aşa cum am precizat mai sus, în majoritatea cazurilor, condamnaţii au fost reîncadraţi în muncă în judeţele de origine. Securitatea a procedat în acest fel, fără o cercetare amănunţită a fiecărei situaţii în parte, astfel că o persoană nu avea nici o legătură cu judeţul în care a fost trimis în afara faptului că se născuse acolo în timpul războiului, când părinţii săi fuseseră refugiaţi din Braşov.
MOTIVELE DESCHIDERII DOSARELOR
În marea majoritate a dosarelor motivul pentru care erau deschise acţiunile informative îl constituia participarea la „acte de huliganism”, „acte de dezordine”, „acţiuni turbulente” sau „angrenarea în unele acţiuni duşmănoase” desfăşurate la Braşov în data de 15 noiembrie 1987. Pentru aceste fapte şi conform ordinului D.S.S. „titularii dosarelor” trebuia să fie „lucraţi cu prioritate şi supravegheaţi îndeaproape”.
Există şi dosare din care „scapă” adevăratul motiv al începerii acţiunii informative. Se spunea că cel în cauză era „lucrat informativ” pentru că era „element protestatar, participant la actele de dezordine de la Braşov” şi „suspect de săvârşirea unor acţiuni protestatare” sau, foarte clar, că „la data de 15 noiembrie 1987 ... a participat, alături de alte persoane, la unele acţiuni protestatare, în vederea rezolvării unor solicitări ale personalului muncitor dintr-o secţie a uzinelor «Steagul Roşu» din Braşov”, cel în cauză manifestându-se prin acte de huliganism. Motivele reale sunt consemnate şi în cazul unei persoane cunoscute ca fiind „element protestatar” cu mulţi ani înainte, astfel că ele erau cu atât mai grave: „pe data de 15 noiembrie 1987 acesta a participat la acţiuni protestatare pentru rezolvarea unor revendicări prin organizarea de demonstraţii în locuri publice, cu pancarte”.
Aşadar, în marea majoritate a cazurilor se spune că cei vizaţi au săvârşit „acte de huliganism”, sintagmă preluată din Sentinţă şi din instrucţiunile Direcţiei a II-a sau, simplu, „au participat la evenimentele petrecute la Braşov la 15 noiembrie 1987”. Nu se accepta ideea existenţei unor acţiuni protestatare pentru că în România acelor ani, muncitorii mai ales nu aveau pentru ce să protesteze.
La 23 decembrie 1987 Judecătoria Braşov a trimis adrese la noile locuri de muncă ale celor condamnaţi, în care se preciza: „Vă rugăm ca în termenul de încadrare [perioada de muncă forţată –n. n.] care se compune din durata pedepsei aplicate, la care se adaugă un interval de timp de doi ani, persoana condamnatului să fie în atenţia dvs., urmărind activitatea desfăşurată de acesta pentru a preîntâmpina săvârşirea altor infracţiuni”.
În general, la noile locuri de muncă au fost încadraţi în concordanţă cu pregătirea profesională: „În funcţie de pregătirea profesională şi cu respectarea regulilor privind angajarea personalului muncitor, cu sprijinul organelor locale de partid şi conducerilor unităţilor socialiste s-a acţionat pentru plasarea acestora în locuri care să asigure atât condiţii de muncă, cât şi un control riguros asupra conduitei lor. Împreună cu factorii de decizie din întreprinderile stabilite s-a luat şi măsura de conspirare a locului de unde provin şi al circumstanţelor în care au sosit, în condiţiile în care era cunoscut faptul că nu se fac noi angajări. Totodată, pe lângă elementele în cauză s-a acţionat pentru asigurarea unui control informativ complex şi permanent”.
 Au existat şi excepţii: un condamnat fusese formator-turnător la secţia 620 a Întreprinderii Autocamioane Braşov, iar în comuna natală a lucrat la CAP la moara de tocat furaje, apoi i s-a dat în grijă o turmă de oi.
Persoanele condamnate erau încredinţate (date în supraveghere) noului colectiv de muncă de către organele de miliţie pentru a se asigura reeducarea lor: „în baza mandatului de executare a pedepsei, ne-am prezentat la ... unde am procedat la prezentarea persoanei în cauză, prelucrarea acestuia în scop educativ-preventiv, stabilirea locului de muncă, de cazare şi masă” şi „s-a atras atenţia numitului ... asupra respectării programului de lucru şi a celorlalte reguli de ordine interioară (...). De asemenea, a fost atenţionat cu privire la comportamentul şi relaţiile pe care trebuie să le aibă la locul de muncă (...)”. Şi noii colegi de serviciu erau instruiţi de către şefii de secţii să nu pună întrebări deportaţilor în legătură cu participarea la evenimentul de la Braşov.
Toate aceste măsuri erau luate pentru că nimeni nu trebuia să ştie ce a fost la Braşov - se crease un precedent riscant.
Familiile condamnaţilor au rămas, în continuare, în Braşov. Asupra soţiilor lor s-a exercitat o presiune constantă pentru a le determina să plece alături de soţi sau să divorţeze, astfel ca aceştia să nu mai aibă nimic care să-i determine să revină în Braşov. În urma presiunilor, de cele mai multe ori soţiile şi copii celor deportaţi au plecat în ţară, pentru reîntregirea familiei, primirea unui nou loc de muncă fiind condiţionată de acceptarea mutaţiei definitive. Într-o scrisoare interceptată, soţia unui condamnat consemna: „ ăştia mă tot întreabă ce o să fac, o să plec la tine sau nu şi le-am spus că nu plec, că nu ştiam ce e cu tine şi cum o să fie. Dar se aude pe aici că dacă refuzăm să venim ne forţează să băgăm divorţ”.
Unii deportaţi aveau mulţi copii, iar salariile lor erau singura sursă de întreţinere a familiei; edificatoare este imaginea surprinsă într-un raport al Securităţii: la un control într-o cameră de cămin s-a constatat că muncitorul avea o singură pătură de învelit, lucruri şi obiecte personale la limita posibilului pentru că toţi banii îi trimitea acasă, pentru întreţinerea familiei.
Securitatea cerea informaţii amănunţite despre rudele apropiate ale fiecărui condamnat în parte, iar, de cele mai multe ori, soţiile sau logodnicele lor erau urmărite informativ. Pentru a nu le crea probleme, un deportat a refuzat să-şi viziteze rudele din localitate pentru că ofiţerul care-l supraveghea îi atrăsese atenţia că „va fi urmărit pas cu pas”.
Deşi depărtarea de familie era greu de suportat, existau cazuri în care cel exilat din Braşov îşi sfătuia soţia să nu accepte propunerea de a veni la el, ci mai degrabă să divorţeze sau să găsească o altă soluţie. Un raport în care se făcea o analiză a scrisorilor interceptate preciza că: „soţia obiectivului a fost chemată la Direcţia muncii din Braşov şi îndrumată să-l urmeze la Tulcea pentru a-l ajuta să se reabiliteze. Obiectivul nu este de acord cu această soluţie şi comunică soţiei să nu accepte, iar în cazul în care se vor exercita presiuni, să acţioneze în vederea plecării definitive din ţară a întregii familii”.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Siebenburgen din Noiembrie 15, 2008, 22:33:42
NU AVEAU VOIE SĂ PĂRĂSEASCĂ LOCALITĂŢILE UNDE AVEAU DOMICILIU OBLIGATORIU
Conform hotărârii judecătoreşti, cei condamnaţi aveau interdicţie de a părăsi localitatea în care fuseseră deportaţi pe perioada ispăşirii pedepsei. La sosirea lor la noul loc de muncă erau obligaţi să semneze un angajament cum că nu vor părăsi localitatea fără a anunţa organele de miliţie. Probabil că situaţia cea mai grea pentru condamnaţi şi pentru familiile lor a fost momentul sărbătorilor din decembrie 1987 când nimeni nu a avut permisiunea miliţiei să plece la Braşov şi nici măcar în localităţi apropiate, la rude. Era un prim semnal că Securitatea şi Miliţia înţelegeau să respecte cu stricteţe ordinele primite.
După intrarea în vigoare a Decretului nr. 11 din 26 ianuarie 1988 (prin care se amnistiau pedepsele sub cinci ani de închisoare) măsurile de siguranţă complementare (interzicerea părăsirii localităţilor în care munceau) au fost menţinute, astfel că situaţia celor condamnaţi a rămas, în mare, aceeaşi: „obiectivul se manifestă nemulţumit deoarece asupra sa Decretul 11/1988 a operat doar parţial, în sensul că nu mai are regimul de condamnat la locul de muncă, în schimb nu are voie să părăsească localitatea pentru a-şi vizita familia la Braşov”. Mai mult, la sfârşitul lunii ianuarie 1988, foştii condamnaţi au fost obligaţi să încheie contracte de muncă pe o perioadă nedeterminată.
În unele dosare se prezintă situaţia reală a deportaţilor: „a fost la şeful postului de miliţie în ... căruia i-a cerut relaţii în urma amnistierii şi că acesta i-a spus că miliţia nu mai are treabă cu el şi poate să facă ce vrea: să plece la Braşov sau să rămână la Galaţi, iar dacă i se cere să rămână înseamnă că securitatea are treabă cu el”. În alt caz: „după Decretul de amnistiere ... s-a interesat la organele de miliţie care i-au precizat că nu are voie să plece din Galaţi căci nu va fi încadrat nicăieri în ţară”.
Pentru că pe buletinele de identitate era făcută menţiunea că posesorul nu are voie să părăsească localitatea până la expirarea pedepsei, au apărut situaţii deosebite. De exemplu, unei persoane chemate la încorporare în aprilie 1989 i s-a amânat armata cu un an pentru că avea interdicţie până în noiembrie 1989, iar alteia i s-a anulat ordinul de concentrare pentru a lucra la centrul civic Bucureşti deoarece „astfel de elemente sunt exceptate de la concentrări”.
În august 1988 Securitatea din Braşov a trimis Inspectoratelor judeţene de securitate o adresă prin care semnala că cei condamnaţi „intenţionează să întreprindă acţiuni pentru a li se aproba reîntoarcerea la locul de muncă şi domiciliul în Braşov” şi indica luarea măsurilor necesare pentru ca cei în cauză să nu părăsească „actualul domiciliu şi loc de muncă fără aprobare”; se făcea apel la necesitatea prevenirii „unor întâlniri a acestora la Braşov ori în alte localităţi unde s-ar putea deda la noi acte de dezordine sau protestatare”.
În octombrie 1988 la Braşov exista teama de o eventuală sărbătorire a unui an de la revolta din noiembrie 1987. În consecinţă, Securitatea transmitea în ţară o nouă adresă prin care cerea interzicerea deplasării la Braşov, în perioada 15 octombrie – 31 noiembrie 1988, a foştilor condamnaţi. Măsura cerută era justificată de „activitatea unor cercuri ostile din străinătate de incitare la acţiuni potrivnice statului nostru care să marcheze «aniversarea» evenimentului de la Braşov din 15 noiembrie 1987”. Interzicerea plecării de la locurile de muncă şi deplasarea la Braşov în perioada 1 – 30 noiembrie 1988 era reluată şi într-un ordin al Direcţiei a II-a, semnat de gen.-mr. Emil Macri, către Securitatea judeţelor, la sfârşitul lunii octombrie.
Aceeaşi interdicţie trebuia aplicată şi cu ocazia desfăşurării unor acţiuni codificate ale Securităţii şi care ar fi putut fi însoţite de „acte de dezordine sau acţiuni protestatare”, în august şi noiembrie 1989. O menţiune specială merită adresa Securităţii din Braşov către şefii Securităţii din judeţe, datată 17 decembrie 1989, aşadar în zilele de debut ale revoluţiei de la Timişoara, care prevedea acelaşi lucru.
 Pentru a se preveni o eventuală deplasare la Braşov a celor vizaţi,
planurile de măsuri ale Securităţii prevedeau: „în vederea împiedicării acestora de a părăsi oraşul atât înainte, cât şi pe perioada desfăşurării acţiunii ... s-a luat legătura cu şeful miliţiei judeţene, conducerile obiectivelor, iar ofiţerii care-i au în supraveghere vor menţine cu aceştia un contact permanent” şi la locul de muncă „în perioada ... să se analizeze împreună cu conducerea şantierului unde lucrează posibilitatea reţinerii la serviciu cu unele lucrări mai deosebite pentru a se preveni deplasarea la Braşov”.
În ciuda tuturor interdicţiilor şi presiunilor, unii deportaţi au încercat să revină la Braşov. În cele mai multe cazuri adresau (ei înşişi sau familiile lor) scrisori (memorii) conducerii de partid şi de stat. Au existat şi cazuri deosebite. Securitatea consemna faptul că un condamnat şi-a dat demisia, la 12 august 1988 şi a doua zi a plecat din localitate, angajându-se la Întreprinderea Mecanică Codlea, fără a anunţa miliţia; prin urmare, în data de 16 august 1988 au fost semnalate organele de securitate din Inspectoratul judeţean Braşov ale M.I. După circa două săptămâni, miliţia a dispus aducerea lui la Bârlad pentru a se reangaja la Întreprinderea „Rulmentul; „numitul ... a fost adus la Bârlad la data de 3 septembrie 1988, a stat o zi în Bârlad, după care a plecat iar la Braşov”.
O altă persoană văzând că scrisorile adresate C.C. al P.C.R. au rămas fără răspuns, iar de la Întreprinderea de Autocamioane din Braşov i s-a transmis că nu poate fi reangajat deoarece i s-a desfăcut contractul de muncă pentru indisciplină, a încercat să părăsească localitatea fără a anunţa miliţia, dar a fost prins. Mai târziu, în timpul concediului petrecut la Braşov, a obţinut o caracterizare de la fostul loc de muncă din Braşov, întocmită de maistru şi semnată de alţi 24 de muncitori, dar şi aceasta fără rezultat. Mai mult, toţi cei 25 de semnatari au intrat, probabil, în vizorul Securităţii (în dosar există un tabel care cuprinde numele şi prenumele, funcţia, domiciliul, apartenenţa politică, observaţii despre muncitorii respectivi). A fost o dovadă de curaj şi de solidaritate cu soarta fostului coleg.
Dacă iniţial cei deportaţi primeau mutaţii flotante în noua localitate, o dată cu primirea unei garsoniere sau a unui apartament (în funcţie de numărul membrilor familiei) li se făcea mutaţie definitivă, deşi mulţi aveau apartamente proprietate personală în Braşov.
Dar Securitatea şi Miliţia recurgeau şi la alte metode pentru a-i împiedica să plece. Redăm trei exemple: confiscarea buletinelor, furtul cărţilor de muncă sau, într-un caz, anularea moştenirii unui apartament în Braşov. Astfel, în martie 1988 s-a organizat o percheziţie la căminul de nefamilişti de către Miliţie „pentru a fi ridicat buletinul celui în cauză pe care acesta afirmă că nu îl are la el, ci la soţia sa care se află la Braşov. Acţiunea a fost realizată deoarece ..., sub diferite motivaţii, refuză stabilirea domiciliului flotant în oraşul Filiaşi. Nu a fost găsit şi s-a stabilit ca un cadru al miliţiei orăşeneşti să facă deplasarea la soţia celui în cauză pentru a lua buletinul”. Un caz exemplifică conlucrarea strânsă dintre Securitate şi Miliţie: într-o întâlnire a ofiţerului de securitate cu ofiţerul de miliţie, cel din urmă a relatat că persoana vizată şi-a luat cartea de muncă de la unitate şi intenţionează să plece la Braşov; prin urmare s-a dispus ca organele de miliţie să facă tot posibilul să-i ia cartea de muncă, iar „în urma deplasării ofiţerului de miliţie la domiciliul obiectivului, profitând de faptul că acesta era plecat la o rudă de-a lui din oraş, a reuşit să intre în posesia cărţii de muncă a acestuia”. Unei alte victime i s-a anulat repartiţia pe care o avea pe un apartament care a fost al bunicii sale şi pe care îl trecuse pe numele lui.
 Însă Miliţia şi Securitatea erau interesate (în baza ordinelor primite) ca persoanelor condamnate să li se asigure condiţii de muncă şi cazare decente, în multe cazuri intervenind pentru rezolvarea unor situaţii deosebite. Muncitorii erau conştienţi că li se rezolvau anumite probleme pentru că organele Ministerului de Interne „se tem să nu se mai răscoale”. Într-o scrisoare interceptată, soţul îi transmite soţiei că „eu m-am plâns autorităţilor locale, iar miliţia a intervenit în mod special ca din moment în moment să fiu mutat într-o garsonieră din centru. Când am probleme, acestea le rezolv cu miliţia”. În alte cazuri au fost refuzate locuinţele repartizate, într-o atare situaţie cel în cauză afirmând că „miliţia este obligată să-mi asigure un apartament excelent”.
Chiar şi ofiţerii care-i supravegheau raportau că: „s-a intervenit la conducerea întreprinderii pentru a i se repartiza [condamnatului – n. n.] spaţiu de locuit corespunzător”, iar pentru altcineva care era nemulţumit şi de salariu „legendat prin conducerea întreprinderii i se va schimba locul de muncă şi se vor face intervenţii pentru a i se repartiza o garsonieră în vederea stabilirii definitive în Galaţi, conform ordinelor primite”. La fel se intervenea şi pentru angajarea soţiilor condamnaţilor.
Au existat şi situaţii contrare: cu familia unui condamnat, nemulţumită de apartamentul repartizat în comună (fără încălzire, apă caldă, iar apă rece numai dimineaţa şi seara), „s-a discutat şi au fost determinaţi (puşi la punct) asupra modului cum trebuie să-şi rezolve această problemă”, iar mai apoi li s-a făcut mutaţie definitivă în localitate, în ciuda faptului că cereau să plece într-un oraş. Situaţia lor a fost rezolvată abia mai târziu.
Mai mult decât atât. Condamnaţilor trebuia să li se inducă ideea că dacă nu vor crea probleme situaţia lor se putea îmbunătăţi considerabil. În multe cazuri li se acordau prime pentru depăşirea normelor, posibilitatea calificării la locul de muncă sau, chiar, reprimirea în partid sau UTC: „secretarul comitetului UTC, cu avizul Comitetului de partid, a hotărât reprimirea lui ... ca membru UTC. În această idee, ... a participat la concursul UTC pe întreprindere ocupând locul II”.
Cu toate acestea, unii deportaţi nu erau mulţumiţi de salariile mai mici pe care le primeau, pentru că de multe ori erau încadraţi cu o categorie inferioară de salarizare, nu mai primeau spor de vechime şi întreţinerea pentru copii, iar o anumită sumă le era reţinută pentru acoperirea pagubelor produse la Braşov.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Siebenburgen din Noiembrie 15, 2008, 22:37:05
CE CREDEAU CEILALŢI DESPRE EI
Majoritatea deportaţilor s-a adaptat destul de repede la noile locuri de muncă. Cu toate acestea erau destul de reticenţi în relaţiile cu cei din jur şi cu greu au reuşit să-şi facă prieteni. În unele cazuri colegii de serviciu îi considerau colaboratori ai Miliţiei sau ai Securităţii, încercând, pe cât posibil, să nu aibă legături prea strânse cu ei: „purtând o discuţie cu CTC-istul staţiei referitor la numitul ..., acesta a relatat că ... ar fi colaborator al organelor de miliţie şi că în fiecare joi după-amiază este învoit pentru a se prezenta la organele de miliţie, din această cauză fiind protejat şi de către maistru” şi „în rândul oamenilor muncii şi a directorului ... se poartă discuţii de genul că ... nu ar fi condamnat la locul de muncă şi că ar fi o persoană a organului de securitate infiltrată în rândul lor. Din acest motiv majoritatea oamenilor muncii au reţineri în a discuta cu el şi dacă discută nu discută decât probleme legate de produsele care se realizează în cadrul secţiei”.
Situaţia se schimba în momentul în care se aflau mai multe informaţii despre cel în cauză sau despre evenimentele de la Braşov. Astfel, cu toate precauţiile Securităţii şi Miliţiei, lumea începuse să afle adevărul despre cele petrecute acolo. Sursele de informate nu erau prea numeroase: ştirile transmise de posturile de radio străine, relatările unor persoane venite de la Braşov sau ale celor implicate în evenimente. Într-o notă informativă din 19 decembrie 1987 se preciza că cineva a povestit că a aflat de la un şofer care venise de la Braşov că „au fost judecate peste 200 de persoane care au participat la răscoala din 15 noiembrie 1987, o parte cu şase luni la locul de muncă, alţii cu un an tot la locul de muncă”.
Relatările participanţilor la evenimente erau destul de succinte: „nu am făcut nimic decât am cerut pâine şi căldură”, „de fapt ce am făcut: mi-am cerut drepturile ca şi ăia din anii ’33”, „am mers ca şi ceilalţi să cer nişte drepturi şi ceea ce am făcut nu a fost numai pentru mine, ci pentru tot poporul”, „am fost alături de răsculaţii de la Uzinele Tractorul din Braşov şi trimis apoi ca disciplinar la Piatra Neamţ şi încadrat în muncă”. Un condamnat a avut curajul să povestească amănunte despre desfăşurarea anchetei: „a povestit parţial chinurile inumane la care a fost supus, că acolo i-a distrus sănătatea”.
Urmările anchetei de la Bucureşti au fost cunoscute mai în amănunt cu prilejul internării la spital a unui deportat care suferise un infarct; la spital i s-au făcut analize, iar un informator relata: „am auzit discutându-se despre o persoană din Braşov internată în spital la noi care se presupune a fi «victima» evenimentelor de la Braşov. (...) a fost ţinut la Bucureşti, împreună cu alţi colegi, în nişte combinezoane care le-au provocat leziune pe piele. În urma analizelor de aici s-au constatat vătămări ale organelor interne: rinichi, ficat, splină etc.”. Ca urmare, condamnatul a fost pensionat medical gradul II cu diagnosticul: „insuficienţă aortică decompensată cu ciroză hepatică spleno-megalică în observaţie colagenoză”. Avea doar 36 de ani!
Securitatea şi Miliţia exercitau, conform ordinelor, o supraveghere permanentă şi completă. Aceasta se realiza şi de către alte inspectorate judeţene ale M.I., când cei urmăriţi plecau în concediu sau pentru rezolvarea unor probleme familiale (de exemplu botezul unui copil). Practic, nu existau momente în care cei condamnaţi să nu fie urmăriţi şi avem un exemplu în care, cu toate că dosarul a fost închis în septembrie 1988, cel în cauză a fost luat din nou în urmărire în cadrul dosarului de obiectiv pe întreprindere, în aprilie 1989.
Alături de notele date de informatori, cei condamnaţi erau supravegheaţi şi prin interceptarea corespondenţei, instalarea mijloacelor tehnico-operative la domiciliu, iar unii dintre ei erau filaţi.
Era important ca cei condamnaţi să ştie permanent că sunt „în atenţie”, iar Securitatea şi Miliţia nu se sfiau de aceasta. De aceea unora le era frică să-şi ceară şi cele mai elementare drepturi sau să afirme ceva în legătură cu situaţia lor. Exemplele sunt edificatoare. Un condamnat încadrat într-o categorie de salarizare inferioară, fiind sfătuit să se adreseze conducerii secţiei a afirmat că „nu îndrăzneşte pentru ca să nu-l creadă un reclamagiu”; un altul, întrebat ce s-a întâmplat la Braşov a răspuns: „eu mă consider detaşat, că aşa mi s-a spus, nu pot spune nimic că-mi este frică şi am un copil. Soţia este din Sălaj, avem apartament proprietate în Braşov şi nu cred că soţia va veni şi ea la ...”.
INFLUENŢAREA POZITIVĂ / AVERTIZAREA
Cele mai multe mape de verificare sau dosare de urmărire informativă deschise celor implicaţi în revolta muncitorească de la Braşov au fost închise datorită măsurilor de influenţare pozitivă.
 Şi în acest caz exemplele nu necesită comentarii. Astfel, într-un „Raport cu propuneri de influenţare pozitivă” este redată modalitatea de realizare, pas cu pas: „persoana de sprijin «Stancu» cu care îşi desfăşoară activitatea la locul de muncă şi se vizitează la domiciliu, va aborda în discuţii subiecte din care numitul ... să înţeleagă că trebuie să se integreze în colectiv, să renunţe la comentarea evenimentelor de la Braşov întrucât aceasta ar putea să-i dăuneze.
Persoana de sprijin «Cristinel» care îşi desfăşoară activitatea cu numitul ... în discuţii va aborda probleme prin care îl va face să înţeleagă că este mai bine la Vaslui, i s-au asigurat mai bune condiţii în această localitate şi că se va putea realiza mai bine decât la Braşov.
De asemenea, sus-numitul va fi luat în contact direct de către ofiţer şi în discuţiile ce se vor purta i se va arăta că la Vaslui se va realiza mult mai bine din punct de vedere profesional şi comentarea modului de desfăşurare a evenimentelor de la Braşov îi dăunează atât în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cât şi în viaţa de zi cu zi. (...)
După fiecare contactare de către ofiţer a numitului ... i se va urmări reacţia prin persoanele de sprijin «Stancu» şi «Cristinel». Menţinerea în contact a celui în cauză va dura o lună de zile.”
Avertizarea era o altă soluţie la care se recurgea dacă se considera că asupra celui în cauză influenţarea nu ar fi dat rezultatele dorite.
Un raport al Securităţii Tulcea (semnat de şeful Securităţii, colonelul Tudorel Milea) din 14 noiembrie 1988 redă avertizarea celui în cauză: „În ziua de 8 noiembrie 1988, telefonic G-ral. Mr. Macri Emil (aflat la Braşov) a aprobat ca numitul ..., lucrat prin DUI «Neamţul» să fie atenţionat de col. Vasile Gheorghe (şeful Direcţiei cercetări penale) aflat în Tulcea pentru concluzionarea controlului pe linia măsurilor de prevenire. «Neamţul» îl cunoştea pe col. Vasile din perioada efectuării cercetărilor ce le-a făcut asupra sa la Bucureşti. În aceeaşi zi «Neamţul» a fost adus de organele de miliţie la sediu şi în biroul şefului Miliţiei judeţene (loc cunoscut anterior de obiectiv) a fost atenţionat să se abţină de la orice fel de comentarii care ar putea fi în contradicţie cu legea”.
Se urmărea şi reacţia de după influenţare / avertizare. Referitor la acelaşi caz de avertizare, securitatea din Tulcea semnala, într-un raport informativ din 9 noiembrie 1988, discuţia celui avertizat cu şeful secţiei şi directorul şantierului unde lucra: „... a motivat chemarea la organul de miliţie prin faptul că a venit de la Bucureşti un tov. colonel de la I.G.M. care l-a cercetat imediat după evenimentul de la Braşov pentru a discuta cu el şi a vedea cum o mai duce în prezent. Această chemare el o aştepta deoarece când au plecat de la Bucureşti să-şi săvârşească pedeapsa li s-a spus că vor fi vizitaţi în oraşele respective şi se va discuta cu ei asupra conduitei ce o vor adopta. ... a reliefat faptul că el şi-a dat seama încă de la Bucureşti că nu va putea pleca din Tulcea, dar nu are ce să facă cu toate că acest aspect îl nemulţumeşte. (...) În final, ... (directorul) i-a atras atenţia să fie serios, să-şi vadă de treburile sale şi să nu creeze greutăţi de nici o natură atâta timp cât va sta în şantier, pentru că în caz contrar va lua măsurile administrative ce-i stau în putinţă”.
Dacă influenţarea pozitivă se încheia cu succes, majoritatea dosarelor erau închise printr-un raport în care se preciza că: „în urma măsurilor de influenţare, precum şi a celor luate pe plan local de Comitetul orăşenesc de partid, cel în cauză şi-a revizuit atitudinea nefiind semnalat cu preocupări de instigare la nesupunere ori cu comentarii negative la adresa politicii partidului şi statului”.
 ÎNCHIDEREA DOSARELOR
Majoritatea dosarelor au fost finalizate prin influenţarea pozitivă, în a doua jumătate a anului 1988. Altele au fost închise în 1990 (mai – septembrie), câteodată de aceeaşi ofiţeri care semnaseră rapoartele informative.
În decembrie 1987 securitatea din Braşov nu s-a limitat doar la anchetarea, condamnarea, deportarea şi urmărirea informativă a participanţilor la revolta muncitorească. Era nevoie de mult mai mult. În urma măsurilor luate s-a constat că în ziua de 15 noiembrie s-au aflat în Braşov şi alte persoane care nu domiciliau în judeţ şi ar fi putut răspândi vestea revoltei. Prin urmare a fost întocmită o adresă (semnată de şeful securităţii judeţene, locotenent-colonel Claudiu Bucur) către inspectoratele judeţene pe raza cărora acestea domiciliau: „Vă trimitem alăturat o notă cu persoanele domiciliate pe raza judeţului dvs. care în ziua de 15 noiembrie 1987 s-au aflat în municipiul Braşov şi au putut lua cunoştinţă de evenimentul produs. Rugăm luaţi măsuri de control al activităţii acestora pentru a stabili dacă fac comentarii negative şi dacă au avut posibilitatea de a filma sau fotografia unele aspecte, caz în care veţi întreprinde măsuri pentru recuperarea lor”.
Pe baza documentelor studiate am încercat să reliefăm urmările directe ale revoltei muncitoreşti din noiembrie 1987 de la Braşov asupra persoanelor implicate: deportarea, reeducarea prin muncă obligatorie, interzicerea părăsirii localităţilor, obligând indirect şi familiile să-i urmeze în exil, şi supravegherea informativă permanentă.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 15, 2008, 23:14:45
Hai noroc Siebenburgen. De unde ai textu? Sau iti apartine?
Ii salut pe muncitorii care au participat la revolta si pe toti brasovenii de ziua lor de 15 Noiembrie. La multi ani!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 15, 2008, 23:19:17
Am apucat sa citesc articolele semnalate de voi si m-am bucurat ca am gasit fotografii facute in timpul revoltei. Le anexez mai jos. Tot e ceva ca dupa "numai" 21 de ani sa apara cateva imagini.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: scheianul din Noiembrie 16, 2008, 11:53:39
Un remember este binevenit, indicat chiar; nu de alta, dar anul acesta, slabã organizarea a celor în cauza! Probabil campania electoralã, bat-o vina!

Din dosarele Securitatii)
Lista celor 61 de persoane anchetate
si condamnate pentru participarea
la revolta anticomunista din
15 noiembrie 1987:
1. Geneti Aurica
2. Mutihac Florin
3. Stefanoiu Ioan
4. Gyerko Gheorghe
5. Broasca Dumitru
6. Sbarn Costica
7. Bordei Neculai
8. Zavela Cristian
9. Toma Lucian
10. Mocanu Ovidiu
11. Cojocea Nicusor
12. Gradinaru Ioan
13. Dascalu Petrica
14. Bruma Ion
15. Farcas Iosif
16. Muresan Vasile
17. Nicusari Pavel
18. Anghel Daniel
19. Anghel Vasile
20. State Constantin
21. Duduc Gheorghe
22. Sommerauer Werner
23. Duduc Radu
24. Gergely Andras
25. Ricu Marian
26. Cocan Constantin
27. Maniu Gavrila
28. Tulai Florin
29. Ilie Ionel
30. Neculaescu Marius-Tibi
31. Vulpe Pavel-Cornel
32. Nastase Dumitru
33. Paraschiv Nicuta
34. Hosszu Aurel
35. Macovei Mihai
36. Cosmos Iosif-Ion
37. Zaharia Gheorghe
38. Puscasu Enea
39. Oprisan Gheorghe
40. Sevaciuc Mircea
41. Voinea Stan
42. Gergely Arpad
43. Tudose Eugen
44. Buceanu Aurel
45. Creanga Petru
46. Apetroaiei Puiu
47. Huian Aurel
48. Pintea Ciprian
49. Bahnareanu Costica
50. Pricope Petru
51. Boeriu Petre-Marius
52. Banciu Gheorghe
53. Haldan Gheorghe
54. Robota Dumitru
55. Vieru Vasile
56. Vitos Ludovic
57. Bencze Denes
58. Micu Stefan
59. Filichi Gavrila
60. Nastase Ion
61. Iacob Danut

Lista muncitorilor
si elevilor care au fost anchetati pentru participarea
la revolta anticomunista din
15 noiembrie 1987, fara a fi condamnati la procesul din
3 decembrie 1987:
1. Barna Florin
2. Cristea Catalin
3. Feyer Attila
4. Ordace Dan Aurel
5. Zamfir Petru Daniel
6. Biro Iuliana
7. Bradu Constantin
8. Caruceru Floarea
9. Ciorasteanu Sebastian
10. Dumitru Viorel
11. Juganaru Cecilia
12. Postelnicu Sofia
13. Postolachi Florin
14. Dulgheriu Romeo Gheorghe
15. Gorovei Maria
16. Paunas Mihai
17. Tudoran Stan


Îmi voi permite sa-l citez pe Florin Postolachi, actualul presedinte al Asociatiei 15/11/87.

Din pacate, esenta istoriei comunismului in Romania, ca regim criminal ateist de ocupatie, importat din Uniunea Sovietica, nu a fost reflectata corect in Raportul Tismaneanu, motiv pentru care Asociatia 15 Noiembrie 1987 a inaintat urmatoarea cerere catre Presedintia Romaniei.
Catre Comisia Prezidentiala pentru Analiza Dictaturii Comuniste din Romania
In atentia domnului Vladimir Tismaneanu
Asociatia "15 Noiembrie 1987", care reuneste muncitorii arestati, torturati, condamnati si deportati in urma revoltei muncitoresti anticomuniste din 15 Noiembrie 1987, a primit cu bucurie initiativa Presedintelui Romaniei de condamnare oficiala a regimului comunist din Romania, considerat ilegitim si criminal.
Din pacate, insa, membrii Comisiei Prezidentiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din Romania, for in care, din pacate, nu si-au aflat locul o serie de reprezentanti autentici ai rezistentei romanesti anticomuniste, au produs un Raport final in care, cel putin in ce ne priveste, adevarul istoric este prezentat trunchiat. Consultarea organizatiei noastre si a altor organizatii sau personalitati reprezentative ar fi eliminat multe din neajunsurile Raportului.
Cea mai grava omisiune este neprecizarea caracterului anticomunist al revoltei muncitoresti din 15 Noiembrie 1987. In intreg capitolul "Proteste muncitoresti in Romania comunista" nu exista cea mai mica referire la acest lucru. Se incearca acreditarea ideii ca avem de-a face doar cu o revolta anticeausista. Faptul este contrazis de miile de muncitori protestatari care au scandat, in mai multe randuri, "Jos comunismul!" si au inlaturat insemnele comuniste de pe fosta Judeteana de Partid Brasov.
O alta omisiune importanta este trecerea sub tacere a manifestarii de solidarizare cu muncitorii brasoveni a celor trei studenti brasoveni (Catalin Bia, Lucian Silaghi si Horia Serban) care, in 22 noiembrie 1987, au afisat, in fata cantinei studentesti din Complexul Memorandului, o pancarta pe care scria "Muncitorii arestati nu trebuie sa moara.". in urma acestei actiuni, studentii au fost exmatriculati si deportati. In 15 decembrie 1987, un alt grup de studenti brasoveni, format din Mihai Torjo, Marian Brancoveanu si Marian Lupoi, cere eliberarea noastra, inscriptionand peretii interiori a doua corpuri ale Universitatii Brasov. La randul lor, sunt exmatriculati si arestati.
De asemenea, raportorii gresesc pana si in privinta numarului muncitorilor deportati (62, in loc de 61), nepomenind nimic despre cele 27 de persoane care au fost fortate sa-si schimbe locul de munca, despre cele peste 500 de persoane arestate si anchetate in sediile Militiei si Securitatii din Brasov si Bucuresti sau despre suferintele indurate de sotiile si copiii muncitorilor deportati, care au trait, la randul lor, experienta domiciliului obligatoriu.
Pentru stiinta autorilor Raportului Tismaneanu este de semnalat ca manifestantii au inceput sa cante imnul "Desteapta-te, romane!" in dreptul Spitalului Judetean Brasov, si nu la iesirea pe poarta uzinei Steagul Rosu, cum mentioneaza gresit acestia.
Ne exprimam surprinderea ca, desi au avut acces la arhive, raportorii nu fac nici o referire la dosarele de Securitate ale membrilor nostri.
Tinand cont de toate acestea, Asociatia "15 Noiembrie 1987" solicita respectuos sa se dispuna efectuarea corectiilor cuvenite Raportului Tismaneanu, care, prin modul in care a fost redactat, a produs nemultumire in randul unor personalitati marcante ale rezistentei anticomuniste. (Asociatia 15 Noiembrie 1987 Florin POSTOLACHI Presedinte)

De bine!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 16, 2008, 12:26:21
Adrian Bucurescu

Brasov 1987 - 2008

Oficial, la venirea lui Ceausescu la conducerea partidului si a statului, in Romania nu mai existau detinuti politici. Rezistenta din munti incetase de prin 1959, cei mai multi luptatori anticomunisti platind cu viata. Cazurile de revolta, in ultimii ani ai lui Gheorghiu-Dej, erau in mare parte individuale, nerecunoscute ca politice, fiind incadrate la diferite infractiuni sau trimise la psihiatrie. Destui romani au crezut ca regimul lui Ceausescu va fi mai bland decat al predecesorului sau,
mai "liberal", si unii dintre ei s-au repezit sa se inscrie in P.C.R. Sfanta naivitate! "Tezele de la Mangalia", din 1971, de inspiratie chineza si nord-coreeana, i-au pus pe multi in garda. Apoi, cultul personalitatii lui "Ceasca" a inceput sa se umfle, atingand, pana in Decembrie ‘89, proportii monstruoase. Culmea e ca dictatorul credea cu toata sinceritatea in acest cult. De aceea, trebuie ca s-o fi mirat tare mult de revolta minerilor din Valea Jiului, la 1977. Desi tara mocnea, vor mai trece 10 ani pana cand, la Brasov, sa reizbucneasca flacarile unei revolte importante, de masa. si in Valea Jiului, si la Brasov, tocmai clasa muncitoare, laudata de ideologii comunisti ca fiind "cea mai inaintata forta a societatii", dadea semne ca s-a saturat de minciunile oficiale.

Firesc ar fi ca aceasta rarisima revolta romaneasca de pe timpul lui Ceausescu, pana in Decembrie ‘89, sa aiba un loc important in istoria noastra recenta, si ca eroii ei sa se bucure de aprecieri. Da’ de unde! De-a lungul anilor postdecembristi, interesul general fata de sectia 440 a Uzinei "Steagul rosu", de unde au izbucnit protestele, s-a micsorat constant, incat ajungi sa te intrebi daca spiritul de jertfa mai este vazut sau nu ca o insusire nobila in timpurile noastre.
Zilele trecute, in apropierea aniversarii a 20 de ani de la acea intamplare, am fost la Brasov, pe o vreme mohorata, chiar caineasca, spre a cunoaste cativa eroi si locurile in care s-a desfasurat actiunea. Impreuna cu ei, am derulat firul evenimentelor, de care multi compatrioti de astazi au uitatt sau nici nu au auzit de ele.

O reactie spontana
Pe 14 noiembrie 1987, cu o zi inainte de alegeri, in sectia 440 - Matrite a Uzinei "Steagul rosu" din Brasov, s-a iscat o stare de nervozitate, dupa ce muncitorii de schimbul 3, de noapte, au primit "fluturasii" cu avansul injumatatit, avand la rubrica retineri inexplicabilul cuvant "social".

Costica Lungu, care lucreaza si astazi acolo, isi aminteste: "Eram chiar in schimbul 3, aici, la "440 - Stante - Matrite - Modele". Am venit la munca, si, cand am vazut fluturasul, cand am vazut ca m i-au taiat 1.200 de lei, l-am azvarlit, si, din acel moment, am zis ca nu mai lucrez. Ceilalti s-au luat dupa mine. Dar nu pot sa spun ca eu am inceput. Erau si alte sectii in schimbul 3, dar nu stiu daca au participat in noaptea aia. Nici n-am iesit din sectie atunci. Noi ne-am asteptat colegii, duminica dimineata, ca se lucra si de sarbatori. Duminica erau alegeri. si ne chemasera la munca. Dupa aia, trebuia sa mergem la votat. si colegii nostri au venit, si ni s-au alaturat. Discutii cu secretarul de partid, cu primarul, cu primul-secretar, si pana la urma ne-am hotarat sa mergem in oras. Nu mai tin minte exact, va dati seama, sunt 20 de ani de atunci. Ne-au spus sa stam locului, ne-au amenintat ca facem puscarie, cum era atunci, pe timpuri."

Corina Chiriac, care lucreaza si ea tot acolo, rememoreaza acea noapte si acea zi: "Eram in schimbul 3. Eram mai multe femei, dar am fost singura care m-am alaturat colegilor. Ne-am adunat si am cerut explicatii, pentru diminuarea salariului, de la seful nostru de sectie, care era si ofiter de serviciu pe uzina. Nu ni s-a dat nicio explicatie. Apoi am fost chemati, pe rand, la seful, sus, sa lamureasca lumea sa lucreze. N-am fost de acord. Am coborat din birou, de la seful sectiei, si am ramas toata noaptea nelucrand, asteptand sa vina tura de dimineata, sa ni se alature si colegii din schimbul 1. Dimineata, dupa ora 6.00, au inceput sa vina, dl Tatarascu, care era pe atunci nu stiu ce mare pe uzina, altii de la partid, sa ne linisteasca, sa ne vedem de treaba noastra. Au vazut ca nu pot si nu au niciun succes. Cativa colegi din schimbul 1 s-au apucat de lucru, dar ceilalti ni s-au alaturat. Am iesit din sectie, am colindat prin uzina, am adunat cati am putut si am iesit in oras, si am ajuns la Consiliul Judetean, Prefectura de acum".

Desteapta-te romane
In acea noapte, inginer si ofiter de serviciu pe uzina era Valeriu Ghelase, care i-a tratat pe muncitori cu asprime si mult dispret, incheind cu o amenintare: "O sa vedeti voi dimineata". Ghelase a fost nevoit sa lase balta nepasarea, dar abia la ora 5.00 dimineata, cand, speriat, a anuntat conducerea administrativa. Prea tarziu, au spus cei cu care am stat de vorba, fiindca, dupa cum am vazut, lucrurile scapasera de sub control. Muncitorii din schimburile 3 si 1 au spart geamurile de la sediul administrativ al intreprinderii. Pe la ora 8.00 dimineata, dupa ce si alte sectii fusesera anuntate, cateva mii de muncitori se stransesera la portile uzinei, vociferand. Multi au ramas acolo, dar altii s-au indreptat spre sediul Comitetului Judetean al P.C.R. Intre orele 9.00 si 10.00 dimineata, tot orasul era tulburat, foarte multi brasoveni, intre care si studenti si elevi, li se alaturasera celor de la "Steagul rosu". Desigur, nici securistii, nici informatorii, nu stateau cu mainile in san, ci se infiltrau in randurile manifestantilor, spre a le retine figurile, sau ii filmau si ii fotografiau de pe margini, din masini cu geamuri fumurii. Se striga: "Vrem mancare si caldura" si "Vrem banii nostri munciti". In fata Spitalului Judetean, manifestantii au inceput sa cante "Desteapta-te, romane", cantec care, pe vremea aceea, era interzis. De la strigatele cu mesaj social s-a ajuns la "Jos Ceausescu!" si, la scurt timp, s-a strigat, in fine, si "Jos comunismul!", dupa cum declara muncitorul Augustin Jeler, care lucreaza si astazi la vechiul loc de munca. "Deci, nu doar Ceausescu era de vina, ci tot sistemul comunist", mai spune acesta.
E greu sa potolesti furia unei multimi deznadajduite. Protestatarii au intrat in sediul Comitetului de Partid si in Primaria orasului, devastandu-le. Toate portretele de pe pereti ale lui Ceausescu au fost smulse si calcate in picioare, iar alimentele si bauturile intinse pentru sarbatorirea victoriei (asigurate!) in alegeri, au fost aruncate in strada. Firele de telefon au fost smulse din priza, iar aparatele sfaramate.

Desi foarte bolnav, comunismul inca nu murise
"S-a terminat totul, dupa ce au venit masinile de pompieri cu tunuri de apa", descrie muncitorul Nicolae Ceaca, pe scurt, inabusirea revoltei de la Brasov. "Dupa aia, au inceput arestarile". Ca si peste doi ani la Timisoara, arestatii au fost admonestati ca "huligani", "elemente turbulente", "vanduti agenturilor straine" etc., mai ales ca, intr-adevar, devastasera sediile puterii locale. La Brasov au venit echipe de anchetatori, alegandu-i pe "cei mai periculosi" protestatari. Despe unul dintre cei mai zelosi coordonatori de anchete, Alexandru Ionas, pe vremea aceea capitan de Militie, am preluat informatii semnate de Stejarel Olaru, sub titlul "15 noiembrie. Brasov", in revista "22", nr. 46, 12 nov. - 18 nov.: "Fost sef al Serviciului Cercetari Penale din Inspectoratul Judetean Brasov, Ionas a fost mai mult decat zelos in noiembrie 1987. In ceea ce priveste cariera sa, dupa 1989 Ionas a condus IJP Brasov pentru ca, in august 1999, la propunerea ministrului de Interne de atunci, Constantin Dudu Ionescu, si cu avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, colonelului Alexandru Ionas sa i se permita inscrierea la examenul pentru obtinerea gradului de general. In final, a ajuns directorul SECI-Romania (South-East European Cooperative Initiative)."
"Comunismu’ n-o muritu, / Doar o tar’ s-o hodinitu", zicea un cantec popular pe la inceputul anilor ‘90...

Ca Alexandru Ionas aveau sa avanseze aproape toti securistii si militienii implicati in arestarea, anchetarea si condamnarea protestatarilor de la Brasov. Ne mai miram ca societatea romaneasca de acum se afla intr-o profunda criza?
Dupa cum scrie in continuare Stejarel Olaru, "imediat dupa evenimente, Emil Macri, general-maior de securitate, a fost si el prezent la Brasov. Militienii si securistii locali nu fusesera in stare sa gestioneze criza, iar generalul Macri, impreuna cu adjunctul ministrului de Interne si seful Inspectoratului General al Militiei, general-locotenent Constantin Nuta, au fost trimisi "pe teren" pentru a coordona masurile represive. Emil Macri conducea Directia a II-a a Securitatii, contrainformatiile economice, ceea ce demonstreaza inca o data ca discutia starnita dupa 1989, "au existat si securisti buni" e lipsita de sens. Se presupune ca securistii buni au fost cei care vegheau la securitatea economiei romanesti, deci nu aveau cum sa fi facut politie politica. Ceea ce s-a intamplat pe 15 noiembrie 1987 infirma categoric aceasta teza. De altfel, Macri si Nuta, un securist care pazea secretele intreprinderilor romanesti si un militian care trebuia sa ne apere de infractorii obisnuiti, au fost atat de eficienti la Brasov incat "comandantul suprem" i-a trimis si la Timisoara in 1989".

Anchetele si condamnarile
"Ne-au arestat - relateaza Costica Lungu. Pe mine personal nu m-au arestat duminica, pe 15, ci pe 16. M-au arestat, m-au dus la Militie. Ancheta, trei zile. Ne-au mai lovit, nu ne-au dat nimic sa mancam, stiti cum era inainte. Noroc ca mai aveam eu in buzunar o nuga, o prajiturica, si cam atat. Alea trei zile au fost numai un mizilic, daca intelegeti ce vreau sa spun. Au inceput, de doua ori pe saptamana: "Unde esti? Ce faci?" Amenintari si la mine acasa, la parinti. Am avut arest la domiciliu. Telefonul era urmarit. Vorbeam cu ai mei codificat. Lucram tot aici, dar nu ne lasau sa mancam impreuna. Daca ne vedeau 2-3 la un loc, ne faceau observatie. Venea securistul intreprinderii, ne controla Miliatia, permanent, pana la Revolutia din Decembrie".

Nicolae Ceaca isi aminteste: "Am stat in arest trei zile si patru nopti, fara sa mananc nimic. Bineinteles ca m-au batut. Dupa aia mi-au dat drumul, si iar m-au chemat. Au chemat-o si pe sotie, sa dea declaratii, cu toate ca nu lucra aici, lucra la Uzina 2. Mi-au facut domiciliu obligatoriu. Ori veneau acasa, ori dadea telefon sectoristul, la cine erai pus sub urmarire. Pana in ‘89 a durat. Te mai chemau pe la ei, acolo, mai gaseau ei diferite motive, ca faci specula cu nu stiu ce, si tot asa. Aici, in sectie, erau sefii, care stateau numai cu ochii pe noi".
Iata ce spune si Augustin Jeler: "Am fost tinuti sub urmarire, la domiciliu si la locul de munca. Unora li s-au schimbat locurile de munca. Au fost dati la alte intreprinderi. si eu am avut domiciliu fortat. De fiecare data, cand erau zile festive, la 23 august, sau cand venea Ceausescu in vizita, veneau organele de Securitate si de Militie acasa, si ne spuneau sa nu cumva sa parasim orasul, si, pe cat posibil, nici domiciliul".

"Era o tacere profunda in sectie"
Corina Chiriac, omonima cu cunoscuta cantareata, a fost printre primii participanti la revolta muncitoreasca. Atunci a fost foarte curajoasa. Acum, cand povesteste ce s-a intamplat in Noiembrie ‘87 la Brasov, are lacrimi in ochi: "Dupa toata chestia asta, am fost anchetata. Nu m-au batut, poate am avut un dram de noroc, dar au fost tot felul de amenintari si jigniri. Pe 18 m-au luat. Totusi, intrebam la sectie, cand am vazut ca dispar colegii dintre noi. Care revenea la serviciu, care nu revenea... Au fost care nu s-au mai intors. Era o tacere profunda in sectie, era groaznic, si atunci, da, am intrebat maistrul, zic: "Domnul maistru, ce s-a intamplat?" "Pai, zice, care ati fost schimbul 3, pe rand veti fi luati". Mi-era frica sa mai merg acasa, sincer va spun, cand am vazut ca nu mai veneau colegii, lipseau, s-auzeau zvonuri. Ieseam de la uzina, locuiam pe Calea Bucuresti atunci, si luam covrigi de la paine, si mancam covrigi. Nu mai gateam, de frica! Pe 18 au sunat doi militieni la usa si m-au luat, dupa ce mi-au luat buletinul. si a durat ancheta vreo patru ore, asa, o doamna m-a amenintat, ca de trei zile copiii stau nemancati, pentru noi, niste huligani. Eu l-am luat pe nu in brate. "Lasa, c-ai sa spui tu!", mi-a zis. Mi-a fost o frica groaznica, tremuram. Cand am ajuns la Militie, atunci, am auzit in holuri, din camere, cu toate ca erau capitonate, s-auzeau gemete de barbati. Am ramas profund marcata. Atunci, mi-am zis ca, Doamne, daca barbatii gem, femeile inseamna ca le-au omorat. si acum, cand mi-aduc aminte, cand dau firul inapoi, e groaznic, va spun. Vreo patru ore m-au terorizat. M-au pus sa vorbesc de nu stiu cate ori, ma puneau sa scriu, imi rupeau hartia, ca n-am scris bine, ca n-am recunoscut. N-am recunoscut, intr-adevar, si m-au dus iarasi la camera 43, la tovarasul Ionas. Tin minte, n-am sa uit. M-au bagat intr-o camera, alaturi, unde erau mai multi, in salopete. si-auzeam ce vorbeau militieni, in soapta: "Du-l jos! Du-l jos!" Dupa ce mi-au dat drumul, nu m-am urcat in troleu, de spaima ca, fiind lumina, ma recunoaste lumea, si ma iau iara. Am mers pe jos, de la Hidromecanica pe Calea Bucuresti, unde locuiam". Au urmat alte zile de ancheta, si, desi nu a recunoscut invinuirile, Corina Chiriac a fost condamnata cu domiciliu obligatoriu si urmarita, permanent, pana in 1989.

De idealuri s-a cam ales praful. Dar tot a meritat!
Costica Lungu: "Nu-mi pare rau pentru ce-am facut atunci. Nici atunci nu mi-a parut rau. Am gandit ca, mai, asta-i viata, trebuie s-o ducem mai departe. Nu, nu ne-am sacrificat degeaba. Ceva-ceva am facut si noi. Altfel, drept sa va spun, ma simt exact ca inainte. Ce sa mai spun de nivelul de trai.. A fost o perioada cand am dus-o mai prost ca inainte. si multi dintre colegi nici acum nu o duc mai bine".
Nicolae Ceaca: "Merita sa facem ce-am facut, dar nu prea s-a indeplinit ceea ce vroiam noi. Pentru ca jumatate e asa, jumatate asa! Suntem dezamagiti. Tot bucata aia de paine o mananc, tot banul ala il castig. Am fost 18.000 de angajati, si-acum am ramas in jur de 1.000 pe platforma asta".
Milica Gruia: "Pe parcurs, am fost, intr-un fel, dezamagit. Nu total, dar destul de mult. Vroiam mai mult. Mai mult, pentru toata populatia tarii. Am avut sperante mari la inceput, imediat dupa ‘90. Dar dupa aceea, trecand timpul, au inceput sa se estompeze cam toate sperantele".
Corina Chiriac: "Ce sa va spun? E greu. si acum e foarte greu".

Aceleasi masini, aceleasi salopete, acelasi frig!
Desi era o vreme de sa nu dai un caine afara, cei de la poarta actualei Societati "Roman", fosta Uzina "Steagul rosu", nu s-au grabit sa ne invite inauntru, desi, prin interventia Asociatiei 15 Noiembrie 1987, obtinusem o data aprobarea de a intra si de a sta de vorba cu muncitorii. Dupa indelungate parlametari, am intrat pe trista si paraginita platforma care duce spre sectia 440. Acolo, atmosfera de hala de pe vremea comunismului este neschimbata. Aceleasi fete triste, aceleasi salopete, aceleasi masini, acelasi frig. Noroc ca muncitorii au pastrat vechiul godin, adica o soba de tabla, de la 1987, si vin, pe rand, sa se incalzeasca la ea.
Nicolae Ceaca spune ca fostul patron a dat jos de pe zid placa pe care scria: "Din acest loc a pornit Revolta Anticomunista din 15 Noiembrie 1987 Brasov", avand ca motto celebra strofa din poemul "Imparat si proletar", care incepe cu "Zdrobiti oranduiala cea cruda si nedreapta!" Noul patron a promis ca o va pune la loc si ca va comanda inca una, mai mare, pe care sa o puna in fata platformei. Pana atunci, ai zice ca motivele unor eventuale proteste mocnesc, ca si acum douazeci de ani.Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 17, 2008, 13:05:33
Asociatia 15 noiembrie a dat lovitura la Brasov. Am discutat cu sefu (am spus deja ca a fost la Brasov la sfarsitu saptamanii trecute) si a zis ca e plin orasu cu afisele electorale ale pedeleului. Celelalte partide parca nici nu ar exista. Treaba buna pentru presedintele asociatiei pentru ca e mai mult ca sigur ca va iesi deputat din prima. Candideaza in cartieru unde e si fabrica de camioane de la care a fost arestat si deportat in 1987 asa ca voturile lui sant sigure. Am scanat niste pliante pe care sefu le-a gasit prinse la stergatoarele masinii. E clar ca sant cei mai activi. Au si echipa cea mai tanara. Asa ca o sa avem un deputat de la 15 noiembrie in parlament din decembrie.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 17, 2008, 13:12:27
Hai ca pun tot pliantu ca sa cititi si textele.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 17, 2008, 13:21:38
Si acum pliantu candidatului la Senat. E tot un tanar. Din cei cinci care candideaza numa unu e mai in varsta. Nu am si alte pliante ca vi le afisam. Probabil ca le distribuie pe circumscriptii electorale ca sefu numa pe astea le are. Restu textelor sant aceleasi. Adica al primarului si al pedeleului.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 17, 2008, 17:39:16
Asta da surpriza! Mai regateanule, cu cat te-au platit sa faci campanie pentru candidatii pedele, cum zici tu? Sau sefu tau e membru la ei? Hai ca-i cusuta cu ata alba chestia cu pliantele, chiar daca asta e practica. De 15 Noiembrie si alegerile de aici sa vorbeasca brasovenii ca stiu mai bine cum stau lucruruile. Habar nu ai despre ce e vorba in Brasov da te trezesti vorbind. Se vede ca ti-ai luat certificatu. Acum ai timp de politica.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 17, 2008, 20:47:57
Nu raspunzi ai? Am asteptat trei ore. Poate nu esti la calculator, nu iti fac proces de intentie. Nu astept pana maine ca sa-ti dau o replica dupa care sa te iei cu mainile de cap, ca o sa vezi cat de naiv esti (si te luai de altii ca ar fi naivi, am citit sa sti). Postarile tale m-au scos din casa astazi. Am fost sa vad afisajele electorale. Ai dreptate in privinta partidului lui Scripcaru, e peste tot. Si nu ca in alte campanii electorale. Afisajul e lux clasa intaia, nu soios cu hartii lipite pe panorui rupte si obosite. E in rame de aluminiu, pe ecrane tv de strada, occident curat. Au bani banditii!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Siebenburgen din Noiembrie 17, 2008, 20:51:19
Hai noroc brasovene!
Bun asa, nu te lasa nici tu, nici tu. Ai dreptate in ceea ce-l priveste pe cel cu pricina; nu mai poti sa iei un sut in dos ca le incarca ei pe toate... Azi maine ne vor da lectii de istorie toti ragatenii (ca sa nu-i numesc altfel) Un coleg de-al nostru a postat la acelasi topic date concrete despre candidatul surpriza al asociatiei noiembriste; daca sta rau cu limba memorie spune-i din partea mea sa parcurga atent materialele sus-postate.
Nu a fost deportat si din cate se aude nici arestat n-a fost! Ca probabil i-au inmuiat putin oscioare fostii militieni, nu bag mana-n foc pentru ca n-am chef sa suflu si-n iaurt dupa aceea...
Dar asa suntem noi, romanii, mai bagareti din fire; ne facem de treaba cand putem fii filozofi prin neimplicare!!!
O seara buna!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 17, 2008, 20:58:24
Campanie electorala la voi acolo la Bucale ,nu la noi la Brasov!
Sintem satuli de PDL cu marele  tatuc Basescu! ;D


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 17, 2008, 21:02:16
Ce a fost si ce a facut exact nu stiu nici eu. Dar e sigur ca a fost la demonstratie in 15 noiembrie 1987. Alta e informatia pe care vreau sa i-o infund pe gat lui Nani Nani (nume predestinat, na!): Staicu asta caruia ii apreciaza tineretea e fiu unui Staicu mai batran. Da batranu e Staicu al batran, securistu! Securistu a fost numit la conducerea Militiei din Brasov dupa revolta. Adicatelea ca sa se ocupe de noi, brasovenii scapati la arestare sau dornici de o noua revolta.
Acum pricepusi Nani?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 17, 2008, 21:09:59
Si uite ca au dat o mana de ajutor si prieteni si am acuma decupata numai partea importanta din poza pusa de tine. Ce vedem aici: presedintele revoltatilor de la 15 noiembrie 1987 impreuna cu fiul securistului care s-a ocupat de ei atunci. Si nu la o intalnire mondena, unde omu se intalneste intamplator cu oricine, nici la tribunal ca s-ar fi dat in judecata. Pe afis electoral. Sint frati in crez politic!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 17, 2008, 21:13:12
Intelegi bai Nani Nani de ce sint suparat si tu de rahat? Pentru ca te bucuri de tineretea viitorului senator (n-ar avea bafta, ca ne face de rasu tarii progenitura securista!) in loc sa cauti sa afli cine e tinerelu grizonat de langa Postolachi.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 17, 2008, 21:15:49
Hai ca dau sa micsoreze poza ca mie nu imi incape toata pe ecran si imi dau seama ca si voi aveti probleme cu cititu textului si va las si fara "placerea" de a-l admira pe presedintele anticomunist de la 15 noiembrie langa fiul securist de la PD-L.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 17, 2008, 21:31:39
Faceam un sutar si daca nu ma alarmau fratii din Timisoara iti raspundeam maine. Pe la ora 0 si 45 de minute. Adica inainte de plecare.
M-ai prins pe picior gresit. Recunosc. Mai putin aia cu membru la pedele. Nu sant si nu imi place de trecutu lor politic. Uite ca ma ajuta si fratii ca sa te conving. Ai o caricatura din partea lor. E una care ma reprezinta si pe mine. Mltumit ardelene?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 17, 2008, 21:49:19
Si un link pentru toata lumea. www.andilaslau.com


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 17, 2008, 21:57:38
Gata. Am primit imaginea optimizata cica.
Bine moderatorule. Esti iertat. Nici nu mai am treaba cu tine. Deja ma gandesc la altele. Cum se poate intampla ca nici un ziar din Brasov sa nu fi observat magaria asta? Chiar a pus Scripcaru mana pe toata presa din Brasov?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 17, 2008, 22:04:56
Si fiti atenti ce texte au astia. "Romania, pe maini bune!" Seamana cu "Sa traiti bine!" Pe bune maini a mai ajuns Romania! Va las ca ma apuc de rascolit pe saiturile partidelor. Noapte buna, somn usor, Nani Nani etc.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 18, 2008, 00:03:59
Foarte interesante saiturile partidelor. Nu va feriti si intrati pe ele. Sint mai interesante decat ziarele comentatorilor politici. Se vede treaba ca am lipsit cam mult din tara si multe lucruri sint noutati pentru mine. Da pana sa vad si sa va zic ce am gasit pe saituri, am primit o observatie foarte buna de la cel care ma ajuta cu imaginile. Mai atent decat mine, omu a vazut ceva ce mie imi scapase. Acuma zice ca nu a fost mai atent ci stia dinainte, dim presa. A fost mai pe faza oricum. Tineti minte poza lui Nani, aia cu Postolachi si Staicu? O mai pun odata.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 18, 2008, 00:07:15
Ia fiti atenti ce se vede mic, mic sub afisu "tinerilor" candidati.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 18, 2008, 00:16:41
Acolo mai e un panou mare si aratos si tot cu un candidat "democrat" cum se zice. Poza e a lui Niulaie, barosanu care a furat Steagu si acum candideaza din partea partidului lui Scripcaru. Informatie completa despre candidatii lor de pe saitu partidului: in imagine aveti candidatii din Colegiul 3 si 4 din Brasov.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 18, 2008, 00:52:13
Insiruirea incepe bine cu Ialomiteanu, da la al doilea e deja o problema pentru ca e transfug de la P.N.L. E fostul viceprimar pe care Scripcaru l-a imbrobodit pana a trecut la P.D.L. Scripcaru e o fire totalitara. Ori esti cu el, ori esti dusmanu lui. Nu cunoaste calea de mijloc. Al treilea e fiul democrat al tatalui militian. Al patrulea e "finantatoru" Ioan Neculaie. Asta daca nu dobandeste imunitatea parlamentara prin votul fraierilor din Brasov, ajunge in cel mai scurt timp la parnaie. Al cincilea e un zero barat si ultimu e presedintele de la asociatia 15 Noiembrie 1987. Deci pe acelasi afis, din acelasi partid, il avem si pe reprezentantul victimelor revoltei din 1987 si pe fiul unuia dintre cei care s-au ocupat de anihilarea oricarei manifestatii de solidaritate cu arestatii si deportatii si pe cel care a profitat de pe urma ruinarii I.A.Bv. Adica cel in favoarea caruia au fost dati afara angajatii uzinei. Bravo natiune! Bravo cispenoiembristilor! V-au dat banu si acum le cantati in struna. Excelent! Sa va aud de acum in colo cum o sa-i mai infierati pe revolutionari. Ca-s profitori, ca nu le mai ajunge, ca s-au dat cu Iliescu, ca fac jocuri politice. Eu ma multumesc sa va privesc cum o sa dansati. Cum o sa dansati? Dupa cum vi se canta, evident. Si de muzica asta nu ne puteti acuza pe noi. E o flegma pe care singuri v-ati tras-o.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 18, 2008, 01:14:05
Siebenburgen ma faci regatean? Eu sant bucurestean da sa sti ca sant din mai multe locuri din tara. Tu esti chiar brasovean? Suta la suta? Ia mai analizeaza neamurile din care te tragi.
Kronstadt nu stiu ce iti veni cu chestia asta cu "Campanie electorala la voi acolo la Bucale ,nu la noi la Brasov! Sintem satuli de PDL cu marele  tatuc Basescu!" Voi faceti mare diferenta intre Brasov si Bucuresti? Va credeti de vita mai nobila? M-am luat eu de ardeleni? Am jignit Brasovenii vreodata? Vedeti ca tocmai vorbea unu de al vostru de o flegma pe care v-ati tras-o singuri. Si o sa castige pedeleu acolo. O sa vedeti. Au acum asociata si imaginea lui 15 noiembrie. Nu conteaza ca sant amestecati tortionarii cu victimele. Lumea va fi complet zapacita si va vota prosteste. Pedeleu e peste tot in Brasov. Au bani si spatiu publicitar cat sa va calce in picioare ratiunea. Vorbim dupa alegeri. Si nu uitati ca daca nu erau regatenii (nu zic de mine pentru ca sant din mai multe parti) acu vorbeati ungureste. Asa batosi cum va tineti. Daca bag bine de seama si transfugu si fiu de securist si milionaru de carton si zeoro barat si muncitoru tradator sant de la voi. Au venit de la Bucuresti? Hai nu mai faceti pe grozavii cand scuipati in sus si apoi incercati sa centrati cu capu.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 18, 2008, 07:38:01
Siebenburgen ma faci regatean? Eu sant bucurestean da sa sti ca sant din mai multe locuri din tara. Tu esti chiar brasovean? Suta la suta? Ia mai analizeaza neamurile din care te tragi.
Kronstadt nu stiu ce iti veni cu chestia asta cu "Campanie electorala la voi acolo la Bucale ,nu la noi la Brasov! Sintem satuli de PDL cu marele  tatuc Basescu!" Voi faceti mare diferenta intre Brasov si Bucuresti? Va credeti de vita mai nobila? M-am luat eu de ardeleni? Am jignit Brasovenii vreodata? Vedeti ca tocmai vorbea unu de al vostru de o flegma pe care v-ati tras-o singuri. Si o sa castige pedeleu acolo. O sa vedeti. Au acum asociata si imaginea lui 15 noiembrie. Nu conteaza ca sant amestecati tortionarii cu victimele. Lumea va fi complet zapacita si va vota prosteste. Pedeleu e peste tot in Brasov. Au bani si spatiu publicitar cat sa va calce in picioare ratiunea. Vorbim dupa alegeri. Si nu uitati ca daca nu erau regatenii (nu zic de mine pentru ca sant din mai multe parti) acu vorbeati ungureste. Asa batosi cum va tineti. Daca bag bine de seama si transfugu si fiu de securist si milionaru de carton si zeoro barat si muncitoru tradator sant de la voi. Au venit de la Bucuresti? Hai nu mai faceti pe grozavii cand scuipati in sus si apoi incercati sa centrati cu capu.

Ia mai citeste odata cine te-a facut regatean!Nu cumva Brasoveanul?
http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=59.105
« Răspunde #119 : Noiembrie 17, 2008, 05:39:16 »
Asta da surpriza! Mai regateanule, cu cat te-au platit sa faci campanie pentru candidatii pedele, cum zici tu? Sau sefu tau e membru la ei? Hai ca-i cusuta cu ata alba chestia cu pliantele, chiar daca asta e practica. De 15 Noiembrie si alegerile de aici sa vorbeasca brasovenii ca stiu mai bine cum stau lucruruile. Habar nu ai despre ce e vorba in Brasov da te trezesti vorbind. Se vede ca ti-ai luat certificatu. Acum ai timp de politica.( citatat Brasoveanul)
Campania electorala tu ai inceput-o ,voit sau nu!De regula vorbim si româneste si germana si ungureste,avantajul este de partea noastra!
Deci te-a luat valul,cu Siebenburgen!!!!Rezolva-ti problema cu Brasoveanul!Nu cu noi!Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 18, 2008, 09:28:15
Adevarul e ca aveam si o cafea imbunatatita langa tastatura. Una fara cafea la ora aia. Da nu ma deranjeaza sa fiu facut regatean. Vine de la Regat. De la vechiul regat. In timpu ala Ardealu era inca sub ocupatia de o mie de ani. Dupa "Treceti batalioane romane carpatii" ar trebui sa fiti mai respectosi. Eu nu dispretuiesc pe nimeni. Inainte de a vedea daca e moldovean sau ardelean ma uit daca e comunist sau nu. Daca e hot sau om cinstit. Restu deosebirilor sant fineturi. Molcom ca moldoveanu sau repezit ca olteanu si tot asa. Nici de Brasoveanul nu o sa ma iau pentru ca asta da dovada ca e mai treaz decat voi si noi la un loc. Astazi am sa caut prin presa din Brasov sa vad daca chiar nu a scris nici un ziar despre alaturarea nelalocul ei a candisatilor de la pedeleu local. Daca si presa e la mana primarului vostru nu numa 15 noiembrie va fi aliniat la politica lui. Nici voi nu o sa scapati si o sa bateti pas de defilare pe manele pedeliste.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 18, 2008, 11:09:16
Despre Neculaie se scrie. Am si un link spre o inregistrare video. http://www.brasovultau.ro/index_blank.php?pag=video_view&news_video_id=2194&news_id=14295
Uite si un articol scris de prietena voastra Maria Petrascu.

Dosarele penale ale lui Neculai „s-au dus pe apa Sâmbetei

Candidatul PD-L Braşov la Senat, Ioan Neculaie, neagă vehement existenţa a circa 149 de dosare penale care ar fi deschise pe numele său. „Nici vorba de aşa ceva“- a declarat acesta luni, într-o conferinţă de presă. „E o prostie scoasă de adversari. Nu am decât vreo 10-15 dosare cu plângeri penale, făcute de Constantin Niţă, adică nu direct de el, ci de oamenii lui din Pro Braşov, de Olaru şi de alţii de acolo, de-ai lui”.
Pe Apa Sâmbetei. Neculaie mai susţine că toate aceste dosare „s-au dus pe Apa Sâmbetei”, fiindcă au fost închise: „A mai rămas doar unul, care nu e închis, dar se va închide şi acesta”. Întrebat cum, Neculaie a răspuns : „ Dă-l dracu’ de dosar! Se va închide! Nu ştiu exact când. Dar m-am adresat procurorului general Ko¬vesi, care mi-a promis în scris că va discuta la nivel, că e prea mult patru ani la cercetare. Păi sigur că acum îl închide, că a plecat bagabontul ăsta de procuror Şaramet,  la pensie. Că el le ţinea deschise intenţionat”(!?).
Toate, fabricate. Acest ultim dosar penal – mai spune Neculaie, face parte tot din seria celor „fabricate la coman¬dă” de adversari politici, „care mă acuză de ciordeală şi de alte nenorociri pe care le-aş fi făcut”. După închiderea dosarului penal despre care spune că ar fi ultimul,  Neculaie a declarat că se va adresa şi el Parchetului, şi va depune plângeri împotriva celor care au făcut de¬nunţuri calomnioase la adre¬sa sa. Primul vizat nu este vreunul din denunţătorii lui, ci fostul procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, Adrian Şaramet, pentru că, susţine Neculaie, sub conducerea acestuia au început cerectările în dosarele penale deschise pe numele său.
Şi totuşi... Unul dintre cei care a denunţat activitatea ce ţine de sfera penalului a patronului de la FC Braşov este senatorul PRM Nicolae Iorga. Acesta a prezentat răspunsul pe care l-a primit de la ministrul Justiţiei la o interpelare pe care i-a adresat-o. „Domnul Neculaie să nu vină acum în faţa braşovenilor şi să pozeze în fată mare. Este cercetat de DIICOT pentru înşelăciune, abuz în serviciu contra intereselor private, fals în înscrisuri sub semnătură privată, neglijenţă în serviciu şi spălare de bani. uitaţi ce semnează aici ministrul Justiţiei: «În prezent, materialul de cercetare penală administrată în cauză însumează un număr de 39 de volume şi vizează întreaga activitate desfăşurată de Neculaie Ioan, în calitate de reprezentant al SC Prescon SA şi Prescon BV SA, precum şi relaţiile avute cu diferite societăţi comerciale”. Iorga a mai declarat că, în prezent, pentru probarea in¬frac¬ţiunii de spălare de bani, se realizează control contabil de inspectorii Direcţiei Controlului Fiscal, controale care nu au fost finalizate din cauza volumului mare de documente care trebuie verificate.

Autori Maria Petraşcu &Sebastian Dan
www.brasovultau.ro/index.php?pag=nw&id=14295&p=dosarele-penale-ale-lui-neculai-sau-dus-pe-apa-smbetei-video.html
Uite ce bine arata miliardaru vostru! Baiat bun.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 18, 2008, 14:37:40
Ce are comun  Ioan Neculaie,cu Revolta din 15 Noiembrie 1987 ???


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 18, 2008, 14:42:17
http://www.ziua.ro/display.php?data=2008-11-18&id=245639
Cum a fost pacalita CIA pe 15 noiembrie 1987
-- Revolta anticomunista a muncitorilor brasoveni, din 15 noiembrie 1987 - un prim 21 decembrie, aproape uitat -, a luat complet pe nepregatite atat Securitatea cat si Agentia Centrala de Informatii a SUA.
Pentru generalul Iulian Vlad, aflat la comanda Departamentului Securitatii Statului de doar cateva saptamani, a fost o proba de foc in fata conducerii Partidului dar, mai ales, a Ministerului de Interne, reprezentata de celebrul dobitoc autodeconspirat, Tudor Postelnicu. Cum-necum, Vlad a reusit sa evite ordinul lui Postelnicu, prin care acesta ceruse interventia in forta si folosirea mijloacelor repre¬sive la adresa manifestantilor, dupa cum evidentiaza si istoricul Cristian Troncota in lucrarile sale de specialitate. Analiza situatiei de pe teren, intreprinsa prin mijloacele operative, a dovedit, dupa cum marturiseste si generalul, ca revolta a fost "spontana, dar bine facuta, fara amestec stra¬in". Militia, subordonata direct lui Postelnicu, este insa cea care a incercat prin toate metodele, inclusiv torturarea protestatarilor arestati ulterior, sa demonstreze, aberant, contrariul.
Ce s-a IntAmplat InsA peste Ocean, pe taramul libertatii? Studiile unor istorici reali ai acestei perioade, care se bazeaza pe arhive secrete britanice si americane, inclusiv ale NSA, arata fara putinta de tagada ca Romania si politica sa independenta de blocul sovietic devenisera tinta puternicelor servicii secrete rusesti KGB si GRU. In afara propagandei oficiale, Rusia "lucra" si Romania si SUA cu aceleasi metode: din interior. Istoricul Larry Watts demonstreaza in cea mai recenta lucrare a sa cum atat Departamentul de Stat al SUA cat si CIA au fost manipulate impotriva intereselor americane si ale lumii democratice de catre unele "grupuri etnice": emigranti din Ungaria si Polonia, suspectati ulterior pentru colaborare cu KGB si GRU, si care dezinformau regulat cu privire la Romania, folosind teza falsa a "calului troian" al URSS. La fel s-a intamplat si in noiembrie 1987.
Luate prin surprindere - analistii "etnici"sustineau "teoria mamaligii"-, organele americane au chemat cativa romani din SUA la consultare. Informatiile despre acea intalnire mi-au fost reconfirmate recent de surse de la Washington. Impotriva argumentelor parintelui Calciu, care afirma ca este vorba despre o miscare anticomunista autentica, politologul Tismaneanu, si el participant, a sustinut "incompatibilitatea grupului"de la Brasov cu planul de combatere a regimului din Romania, sugerand ca ar putea fi chiar o "operatiune speciala"si militand pentru spri¬ji¬nirea metodelor deja existente: cateva revistute ale intelectualilor "disidenti". Recomandarea lui Tismaneanu a fost intarita si de reprezentantii "grupurilor etnice", ceea ce a determinat abandonarea sprijinirii muncitorilor anticomunisti, interogati brutal de catre Militie si deportati apoi in intreaga tara. Ulterior, nivelul de penetrare si manipulare al rusi¬lor si "etnicilor" in CIA, a culminat cand seful statiei de la Bucuresti a devenit nimeni altul decat Harold J. Nicholson, ofiterul american cel mai mare in grad arestat vreodata pentru spionaj. In favoarea Rusiei.
In aceeaSi perioadA au avut loc alte investigatii extraordinare la Departamentul de Stat, National Security Council si CIA. In timpul acestora, Steve Weber, director pentru operatiuni clandestine pentru Europa de Est si URSS, emigrat din Ungaria in 1956 si seful direct al lui Nicholson, a disparut, in urma unui accident de masina, la Budapesta. O alta persoana apropiata lui Weber si cu aceeasi origine, chiar sefa Romanian Desk la CIA, al carei sot lucra la Departamentul de Stat tot pe Europa de Est, a trebuit sa-si dea demisia din CIA. Dupa cum arata tot ghemul bine infasurat peste Washington si Bucuresti, nici astazi nu stam mai bine.
La aniversarea a 20 de ani de la revolta anticomunista de la Brasov, presedintele Traian Basescu spunea: "Nu cred ca putem construi ceva trainic pana cand nu depasim confuzia vinovata intre victime si calai, intre eroi si profitori, intre cei cinstiti si cei necinstiti". Ce bine ar fi fost pentru Romania daca si CIA, SRI si seful statului roman ar fi fost lamuriti mai devreme asupra acestui adevar.
PS: Seful SRI, domnul George Maior, ne asigura ca agentii si spionii de prin Romania sunt atent monitorizati. Bine, bine, zic eu, asta o facea si Ceausescu. Si la ce i-a folosit?
Victor RONCEATitlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Gheorghe Iosif din Noiembrie 19, 2008, 16:34:55
Surmprinzator, pe forumul Zare.com, la adresa www.ziare.com/index.php?module=news&news_id=489304, am citit o poezie dedicata Revoltei din 15 Noiembrie 1987. E scrisa in 21.11,'87, la Iasi, de cel care posteaza pe respectivul forum sub nick name-ul koko51955. La randu-mi, o postez aici, in sectiunea dedicata Revoltei din 15 Noiembrie 1987.

TITLU PE VERTICALA

Corupta e sefia, corupti santem noi toti.
Elogiem pe seful care ne crede t o n t i.
A-ti invatat istorii, deci, toata lumea stie:
Un Decebal puternic si plin de vitejie
Si-a aparat pamantul si tara de urgie.
Eroic, si-au dat viata si alti carmuitori.
S-au avantat in lupta, iesind invingatori
Cu Stefan-voievodul, s-a intamplat la fel
Unde-i Mihai Vteazul? De ce-a murit si el?

Nicicand nu s-or mai naste eroii care-au fost
Iar noi, romanii, astazi ne situam cam prost.
Caldura ne lipseste, lumina ni se ia
Ohooo, dar branza, carnea, ce-or face EI cu ea?
La luna iau salarul doar cei care conduc
Acasa-i jale mare...si stam ca sub papuc...
Eroic, tot poporul, indura pentru el.

Ca la Brasov, prieteni, va fi mare macel!
Asa vom rezolva-o problema arzatoare
Luptand uniti cu totii, noi, clasa muncitoare
Acum cat mai e timpul si inca se mai poate
Uniti-va cu totii si dati-l la o parte,
Luptati uniti cu totii, n-aveti teama de moarte.

Nimic sa nu ne tine, cu totii inainte!
Avem de unde-alege pe altul presedinte
Trantiti jos suferinta, calcati-o in picioare
Iluminati de pilda de la BRASOVUL MARE!
Uniti-va cu tara, uniti-va cu toti,
Nenorociti tot clanul de hrapareti si hoti,
Iesiti cu mic, cu mare, voi oameni de-omenie
Iradiati tot clanul din cap de ROMANIE!

21.11,'87- Iasi Romania

Autorul da si indicatia de a se <<citi fiecare litera de inceput de "vers">>, asa cum sugereaza si titlul poeziei.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 20, 2008, 10:56:30
A citit sefu ce ai scris si ma roaga sa iti spun ca nu e inscris la nimeni. Nu e membru la pedeleu si nici la alt partid. A venit si cu alte pliante de la Brasov da mie mi-a dat numa alea cu presedintele de la 15 Noiembrie. Acum am primit ce a mai gasit in birou. Nu a pastrat decat doua de la pesedeu. Unu pentru ca il stie pe candidat si unu pentru ca e primu cosmonaut al tarii. Le pun de dragu echidistantei politice. Aia atat de draga lui Iliescu. Sper sa fi multumit si sa faci cinste daca mai trec prin Brasov.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 20, 2008, 11:03:53
Pe profesor il stie sefu.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 20, 2008, 11:08:49
Si pe Prunariu il stie toata lumea.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 20, 2008, 14:08:12
Printre candidati, se afla doi cetateni de onoare ai Brasovului, dar in partide diferite. Postolachi si Prunariu. Ce vor alege brasovenii?
De comentat dupa alegeri! ;D


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 21, 2008, 00:12:48
L-am urmarit pe Ghise intr-o emisiune pe MIXTV si ghici de cine facea misto dom` profesor soptitoru`, actual deputat la Bucuresti? De cei doi cetateni de onoare ai Brasovului. Da, chiar de ei. Daca turnatoria nu mai e apreciata dupa revolutie si prin urmare lui nu au avut de ce sa-i dea un astfel de titlu, s-a apucat sa isi faca loc cu coatele in emisiune zicand despre el numa de bine si de cei doi ca nu au ce cauta cosmonautii si fotbalistii in parlament. Adica Prunariu si Postolachi. Na tupeu liberalizat!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: scheianul din Noiembrie 21, 2008, 00:52:39
Servus!
Stau si ma intreb daca o faci intentionat sau esti intradevar inconstient, mai draga "ragateanule"??!!!
Le-am propus brasovenilor sa mentina pe forum o anumita echidistanta fata de asa zisele tentatii politice, propagandiste; s-a ales praful. De ce? Pentru ca te-ai gasit tu acel "sudist" irascibil, sa faci apologia "sãfului" tau, care vezi doamne face si drege prin Brasov; cinstit sa fiu mie jena de jena ta si de modul pueril in care-i manipulezi pe concitadinii mei; ai reusit ce ti-ai propus, ce mai!!!
Oare sãfutul tau de bine, mai draga, din ce grupare politica mioritica si damboviteana face parte?
Sa-ti fie rusine, daca te-ai gandit la ce m-am gandit eu...
De bine!

PS. Siebenburgen a fost foarte elegant in exprimare numindu-te "ragatean"; eu te numeam simplu...MITIC DE BINE!!!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 21, 2008, 01:53:53
Am descoperit ceva. Sa sti Kronstadt ca mai este un cetatean de onoare al Brasovului implicat in alegerile astea. E profesoru, doctoru si neurochirurgu (si multe, multe alte titluri) Alexandru Vladimir Ciurea. Candideaza din partea pesedeului. Aici e blogu lui http://about-brain.blogspot.com/2008/09/cv-prof-dr-alexandru-vlad-ciurea.html. Daca nu erau alegerile sa sti ca nu aflam nimic de omu asta. Au facut ceva bun si consilierii locali. Ma mir.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 21, 2008, 01:58:19
Uite si articolu din Informatia.ro din care am aflat http://2006.informatia.ro/News-article-sid-181121-titlu-Directorul_spitalului_Bagdasar_Bucuresti___cetatean_de_onoare_al_Brasovului.phtml

Directorul spitalului Bagdasar Bucureşti - cetăţean de onoare al Braşovului

Consiliului Local Braşov va aproba luni, 31 iulie, acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Braşov profesorului doctor Alexandru Vladimir Ciurea, pentru realizări importante în domeniul neurochirurgiei şi pentru aportul adus cercetării medicale româneşti şi internaţionale.

Născut în anul 1940 în oraşul Vaslui, viitorul doctor Alexandru Ciurea a urmat şcoala elementară şi Liceul „Andrei Şaguna” din Braşov. Ulterior a urmat Facultatea de Medicină din Cluj şi IMF Bucureşti.

În anul 1989 devine Şef de Secţie la Neurochirurgie I, în Clinica de Neurochirurgie în cadrul Spitalului Clinic „Dr. Gheorghe Marinescu” Bucureşti, iar din anul 1999 activează ca director al Spitalului Clinic de Urgenţă „Profesor Dr. D Bagdasar” Bucureşti.

În cadrul învăţământului superior devine, în anul 1988, şef de lucrări la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, promovează conferenţiar în 1993, iar din 1997 activează ca profesor de neurochirurgie la Clinica de Neurochirurgie 1 UMF „Carol Davila”.

În anul 2004 este ales ca prodecan şi membru în Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie cu acelaşi nume. Domnul Doctor Ciurea Alexandru este autor principal a 14 monografii de specialitate în patologia neurochirurgicală.

A publicat în străinătate 42 de lucrări ştiinţifice, iar în România 146 de lucrări. A fost organizator principal la 38 de activităţi neurochirurgicale în ţară şi străinătate, iar din anul 2000 este preşedintele Comisiei de Primariat pe ţară.

În semn de preţuire pentru activitatea ştiinţifică, a fost ales membru activ al unui număr de 15 societăţi ştiinţifice medicale române şi străine, cum ar fi Societatea română de Neurochirurgie, Societatea Francofonă de Neurochirurgie şi New York Academy of Sciencies. În 1995 a primit premiul Gold Record of Achivement” din partea Institutului „American Biographical Institute” şi premiul „International Who is Who of Intelectuals” din partea Centrului Biografic Internaţional din Cambridge.

În anul 2000 este decorat cu Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor. În anul 2004 primeşte medalia „Meritul sanitar” şi Ordinul şi medalia „Meritul pentru Învăţământ”.

În anul 2005 fost premiat pentru tratate în domeniul medicinei la al IV-lea Salon Internaţional de Carte. În anul 2006 primeşte placheta „Acad. Prof. Universitar Constantin Arseni” pentru întreaga activitate profesională. De asemenea, i se atribuie Diploma de Excelenţă pentru cartea „Traumatologie cranio-cerebrală” şi Medalia Turkish Neurosurgical Congress.

Autor : Mirela LEONTE


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 21, 2008, 07:14:25
Constat,ca din asa zisa campania electoral a lui Nani,lipsec PNL-isti, oare de ce?
Scheianule,apelativul de "regatean" la dat Brasoveanul.Esti prea dur cu Nani,lasa-l sa-si faca jocurile cu dedicatie,mirarea mea este de ce nu o face pentru orasul lui si de ce interesul lui este indreptat spre Brasov?
Poate ne lamureste el! ???


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 21, 2008, 12:19:45
Servus!
Stau si ma intreb daca o faci intentionat sau esti intradevar inconstient, mai draga "ragateanule"??!!!
Le-am propus brasovenilor sa mentina pe forum o anumita echidistanta fata de asa zisele tentatii politice, propagandiste; s-a ales praful. De ce? Pentru ca te-ai gasit tu acel "sudist" irascibil, sa faci apologia "sãfului" tau, care vezi doamne face si drege prin Brasov; cinstit sa fiu mie jena de jena ta si de modul pueril in care-i manipulezi pe concitadinii mei; ai reusit ce ti-ai propus, ce mai!!!

Aoleu! Te dadusi la mine! Auuuuu!... ce mancarime am pe buricele degetelor. Da nu ma las provocat ca ma baneaza sefu portalului ca stie targu ca santeti prieteni. Sac. Nu ma las provocat. Mai bine folosesc un limbaj politicos. Sa te baneze pe tine ca tu jignesti.
Ai propus tu ce ai propus da cine te baga in seama. Una e sa propui si alta sa dispui. Propunerea a fost respinsa chiar de catre brasovenii tai. Acu sa te intreb ceva. Cand sa discutam politica? Dupa campania electorala? Ar fi normal? Nu ar fi cumva pe dos? Si atunci cine manipuleaza? Nu cumva autointitulatu Scheianu? Vrei sa ne deviezi de cap in masa? Pai acu sa discutam da trebe sa alegem si e bine sa ne lamurim ca sa stim cui dam votu. Hai ca nu au pus chiar toti botu la manipularea ta.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 21, 2008, 12:39:20
Oare sãfutul tau de bine, mai draga, din ce grupare politica mioritica si damboviteana face parte?
Sa-ti fie rusine, daca te-ai gandit la ce m-am gandit eu...
De bine!

PS. Siebenburgen a fost foarte elegant in exprimare numindu-te "ragatean"; eu te numeam simplu...MITIC DE BINE!!!

Safutu meu are relatii politice da nu e membru de partid. Eu asa stiu. Si daca e sa ii fie de bine. Da ma intreb daca erati in stare sa vedeti ce manipulari se fac in Brasov in campania asta electorala daca nu postam poza facuta de el. Va trezeati dupa alegeri ca mergand pe mana lui 15 Noiembrie ati votat securisti si hoti si fii de tortionari. Cum ii zice la muntele ala din orasu vostru? Tampa nu? Ei draga domnule ardelean se pare ca va reprezinta. Mitic vine de la Mitica. Mitica vine de la Sfantu Dumitru. Un Sfant Dumitru e protectoru Bucurestiului. Din punctu meu de vedere e foarte bine asa. Jignirea nu ma atinge. Reclam la portal doar intentia ta. Fara sa am intentia sa jignesc pe cineva din Brasov sau din Ardeal mai fac o observatie. Nu are Brasovu atatea luni de libertate cati ani Bucurestiu. Asa umflati in pene cum santeti a trebuit sa vina niste mitici sa va scape de platit impozitu la Budapesta. Rusinica! Hai sa o incheiem aici ca mie imi plac atat de mult romanii ca ii iert si atunci cand sant obraznici.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 21, 2008, 13:15:04
Draga doamna sau domn Kronstadt iti dau explicatia. Nu tin partea liberalilor da am constatat ca guvernu liberal este cel care le-a dat indemnizatiile la care visau de douazeci de ani cei de la 15 Noiembrie. Si care a fost raspunsul lor? Au trecut cu purcica cu pisica in tabara adversarilor liberalilor. Asta le e multumirea? Pentru mine e clar ca Postolachii i-a sacrificat pentru un post de parlamentar pentru el. Da nu e niciunu de bun simt in asociatia aia care sa il traga de maneca si sa ii zica sa nu implice si asociatia. De aici inainte cand o sa ii mai dati ca exemplu am sa va aduc aminte ca au pus cu totii botu la oferta unui partid plin de securisti si de excroci si ca au scuipat mana care le-a fost intinsa. Clar?
Despre ce sa vorbesc pe cele doua subiecte facute pentru orasu vostru daca nu despre Brasov. Despre Brasov si brasoveni discut pe 15 Noiembrie si Brasov Decembrie 1989. Pe 21 Decembrie si alte asociatii discut despre bucuresteni. La subiectele facute pentru asociatiile din Timisoara discut despre timisoreni. E limpede. Ce e necla?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 21, 2008, 13:21:22
Sa nu uit ca apoi chiar o sa ma faca uni cu ou si cu otet. Brasovene am o ilustratie de la timisoreni pentru subiectu tau cu Ghise turnatoru.
Explicatie: am liber de la partid sa o postez ca sa nu se prinda lumea ca fac jocurile peneleului.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 21, 2008, 18:19:12
Tocmai ca nu tii cu PNL,ai facut o mica "propaganda" PSD,si PDL,poate stii ce nu stiu eu ,din ce parte bate vintul la aceste alegeri guvern PDL si PSD cumva? ???


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 21, 2008, 21:49:43
Nu stiu ce politica face Nani Nani da bucurestenii s-au impartit in doua. Unii care nu mai posteaza pe portal si altii care posteaza pe forumurile altora. Nani Nani face parte di a doua categorie.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 21, 2008, 22:09:59
Nu stiu de unde bate vantu la Bucuresti. La asta sa-ti zica Nani Nani. Da la Brasov e clar ca dinspre pedele. Pesedistii au doi cetateni de nonoare intre candidati, pedelistii numa unu da e fost muncitor din Steagu. Lumea va vota cu ei. Prunariu e iubit in Brasov da nu prea il vede lumea  (aici are dreptate Nani cand zice ca pedeleu a ocupat tot spatiu de afisaj). Degeaba a fost el cosmonaut si e general daca nu iese pe strada sa stea de vorba cu oamenii. Oricine ar fi fericit sa ii stranga mana. Chiar daca nu iubesc pesedeu, nu-i putin lucru sa stai de vorba cu un cosmonaut. Nu stiu cum sta doctoru. Am auzit ca e harnic si sint multi cei care il stiu pentru ca a ajutat multa lume. Eu nu stiam nici macar ca e cetatean de onoare al Brasovului si daca nu candida pentru mine ramanea un anonim. P.N.L. acum. Slaba prezenta pe strazi. Am o poza pentru voi. Am mai vazut un baner mare pe unu dintre turnurile din zidu cetatii. Mixu lui  Cancescu ce mai misca. Nu stiu de ce nu sint mai insistenti.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: scheianul din Noiembrie 21, 2008, 22:13:57
Ei uite c-o facui... ma dadui la Miticul Nitru din capul satului cu ministri!!!
O cam luasi personal "popescule si mitic"... Nu mai poate omul sa glumeasca, chiar daca gluma este serioasa, dealtfel? N-am sa-ti fac jocul omusorule, cu toate ca m-ai insultat in postariile tale;
Hai s-o luam metodic; primo nu sunt "autointitulat"! Din cunostintele mele ( poate tu esti mai in masura sa-mi dovedesti ) sunt nascut in Brasov, scheian de vita nobila, cu blazon; printre multe altele sunt si june brasovean si fac parte din grupul juniilor "albiori" al fostei bresle financiare/ contabili, revizori, bancheri... secondo ne consideri tampiti locuind la poalele Tampei ; subtil, ce sa-ti povestesc matale, talica... Acesti "tampiti" au avut curajul, taria si verticalitatea de-a fi mai romani decat asa zisii "romani" de ora exacta in cursul istoriei... terto documentar, nu prea stai bine la capitolul istorie; ai link-le, documenteaza-te si nu mai fa afirmatii gratuite si neavenite.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bra%C5%9Fov
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C5%9Fti
Brasovul are istorie, inclusiv noi si suntem mandri de asta, mai draga, iar voi miticii popesti aveti aceleasi insusiri bine puse-n pagina de conul Iancu!!! Nu te mai refugia in spatele sfintiilor si religiei(apropo de anii vostri de libertate)
Sper ca nu mi-ai luat-o-n nume de rau, dar putina decenta nu strica!
De bine! Miticule...


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 21, 2008, 22:16:19
Probabil ca decind a dat mina cu rusii in cosmos,nu mai vrea sa " stringa si alte miini"


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 23, 2008, 18:05:38
Mai Scheianule sa sti ca nu ma infintez si la usa ta cu galeata de rahat si bidineaua numa si numa pentru ca am aflat ca nu ai fost mambru pecere. Mitic am zis de unde vine si iti repet ca ma onoreaza mai ales ca eu nu am nume de sfant. Ca dati ture cu pluta pe langa Tampa stie toata lumea. Din cel mai industrializat oras al Romaniei ati ajuns sa nu mai contati. Pai cum sa va zicem? Mitici trepanati? Desi ati inchis marile uzine ati ales primar un muncitor. He he! Pentru a doua oara! Pai nu santeti plecati cu pluta? Sefu anticomunistilor de la 15 noiembrie s-a aliat cu primaru si cu partidu lor de mafioti si securisti au pus de o conducere proletcultista dupa douazeci de ani de la revolutie. Pai nu e clar ca numa la poalele unui munte cu numele de Tampa se poate intampla asa ceva? Vrei sa mai bag? Mai bag e material din belsug da nu vreau sa o dai pe lacrimogene si sa zici ca te jignesc sau sa ma trezesc banat de brasoveanu de moderator. Eu ii respect pe brasoveni da numa pana cand isi iau nasu la purtare. Cum fac asta cum le aduc aminte de unde se trag. Deci pace sau de bine cum zici.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 24, 2008, 08:02:36
Nani-Nani vad ca Timpa te cam deranjeza ,ascunde-te tu putin dupa
"dealul Spirii",analizeaza politica de pe Dimbovita, analizeaza tu candidatii vostrii " dalmatieni" de la Bucuresti,incepind de la Lenus Udrea,Blaga, Becali,etc!(parca acolo votezi nu la Brasov)!Baga si material de Bucuresti, din sectorul tau,sau nu dispui?
Nu stiam ca Scheianul este raspunzator de politica care se duce in Brasov,ia vezi tu ce distanta exista intre Scheianul si Brasov!Eu in locul lui Scheianul nu ti-as mai da nici o atentie,fiindca ai momente cind depasesti anumite limite "cafeaua "  pe care o bei la inter- cafe este de vina. ;D
Umbla tu cu bidineaua pe la "usa" candidatilor din Bucuresti si pe urma mai discutam!
Nu cumva ai vrea ca brasoveni sa-ti zica " sarut mîna" fiindca esti din " satul cu ministrii",adu-ti tu aminte de unde te tragi tu si nu ne fa "noua arborele genealogic",noi stim de unde ne tragem! In privinta lacrimogenelor,vad ca tu ne plingi,nu noi ne plingem!Pentru politica dusa de 15 Noiembrie ai gresit adresa Scheianul,eu sau Brasoveanu nu facem parte din as. lor,dar te poti adresa la Maria Petrascu,ea face parte din as. 15 Noiembrie!
Am impresia ca tu tii cu UDMR,joci pe toate fronturile!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 24, 2008, 09:05:11
http://www.brasovultau.ro/index.php?pag=nw&id=14469&p=cu-cine-voteaz-romnii-.html
 Transilvania-liberală. După criteriul geografic, Transilvania votează PNL în proporţie de 26,4%, PD-L - 21,8% şi PSD+PC - 20,5%, iar o proporţie semnificativă 18,1% revine UDMR. Moldova, deşi cu un electorat preponderent social-democraţi, susţine PD-L în proporţie de 35,5%, apoi PSD+PC cu 32,3% şi PNL cu 22,6%. În Muntenia, cea mai mare proporţie în intenţiile de vot revine PSD+PC cu 38,5%, urmat de PD-L cu 28,9% şi de PNL cu 26,7%. Cât priveşte Capitală, în topul opţiunilor politice se află PD-L, cu 39,6%, urmat de PSD+PC cu 35,2% şi de PNL cu 20,9%.
Nani ride ciob de oala sparta,ia vezi tu cit de portocalie este capitala !


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 24, 2008, 10:52:38
Eu vorbesc de mere si tu vi sa imi explici de pere. Zi de mare mai intai si apoi luam si perele la rand. Sa sti ca nu ma tem de subiectu cu perele tale. Iacata ca discut despre ce vrei tu adica despre perele liberale.
Sloganu electoral al preferatilor tai e PICA PARA MALAIATA IN GURA LUI NATAFLEATA. La rezumate eram si eu bun la limba romana. Acusica sa o luam pe puncte.
Ce ii cu titlu ala "Transilvania-liberala"? Daca citesti numa titlu e clar ca mesaju e iredentist. Pupati voi ungurii undeva in continuare si o sa vedeti unde ajungeti. Unde? Slugi la cei din Ardeal si supusi Budapestei.
Daca citesc sub titlu aflu niste procente ale intentiilor de vot pe vechile provincii romanesti. In Ardeal penelistii ar lua 1,4 procente peste un sfert din voturi... pai asta-i procent? Nici cu ale ungurilor nu ajung la jumatate. Concluzia: titlu face parte dintre alea care au ca scop separarea Transilvaniei de Romania. De ce? Pentru ca ungurii vorbesc deschis de separarea de Romania de cand sant la guvernare cu liberalii si titlu merge pe asemanarea dintre "Transilvania-liberala" si "Transilvania-libera".
Cu o Moldova mai pedelista si o Muntenie mai pesedista liberalii au o singura alternativa: sa se alieze cu unu dintre cele doua partide mai tari. Fie cu vechii lor dusmani fie cu vechii lor aliati. Oricum vor ramane curve. La fel ca pesedistii si pedelistii. In Ardeal au un procent nepermis de mare dupa tradarea intereselor romanesti legate de mostenirea fundatiei lui Gojdu. E clar ca acolo greco-catolicii voteaza impotriva ortodocsilor si deaia are peneleu un sfert din voturi. Nu m-as lauda cu asa ceva. Poti fi liberal sau orice altceva ca nu am nimic impotriva ta. Eu dau raspunsuri la "argumentele" tale.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 24, 2008, 11:14:46
Hei Nani iar esti pe aratura,eu sint apoltic eu ti-am posat un articol din ziar,pentru mine nici un partid nu prezinta garantie,fiecare au in rindurie lor FSNisti,las-o mai moale cu Ardelul , ca nu se va desprinde de tara,nu stiu ce faceti voi de malul Dimbovtiei,pentru Ardeal?
In privinta religei descriminezi,merti un bun proces(in memoria stramosilor mei,care au suferit in perioada ocupatiei ausro-ungare si a lui Horty tocmai ,ca au fost greco-catoici),bunici,parintii mei au fost greco-catolici,au suferit destul din cauza ungurilor si pe urma au fost trecuti cu forta la ortodocsi si acum sint buni ortodocsi.
DE studiat pina la venirea comunismului majoritatea românilor din Ardel au fost greco-catolici,si unguri catolici si protestanti.
Sarbatorile de la greco-catolici corespund cu sarbatorile ortodocsilor!
Nu sintm slugile nimanui,si nu am fost nici slugi fanariote!
Esti un extremist mai draga!Tu amesteci mare cu pere,greco-catolici( care erau români)si catolici care sint unguri!
Defaimezi toti români din Ardeal,iti lipsesc cei 7 ani de acasa!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 24, 2008, 11:25:17
De studiat Nani-Nani:
http://ro.wikipedia.org/wiki/Greco-catolicism
Bisericile catolice de rit bizantin, cunoscute sub numele de biserici greco-catolice, sunt bisericile răsăritene de rit rit bizantin (grecesc) care s-au format prin intrarea unor mitropolii sau episcopii ortodoxe în comuniune cu Biserica Romană (acompaniată de ieşirea din comuniune cu Biserica Ortodoxă). Bisericile catolice de rit bizantin fac parte din categoria mai mare a bisericilor catolice de rit oriental.
Denumirea "greco-catolic" este folosită pentru a face distincţia între "bizantinii uniţi" (= greco-catolici) şi cei neuniţi, cunoscuţi ca "ortodocşi", "greco-orientali” etc. Cei mai numeroşi credincioşi catolici de rit bizantin trăiesc în jumătatea vestică a Ucrainei. Importante comunităţi greco-catolice există în România, Slovacia, Ungaria, precum şi în Statele Unite ale Americii. De asemenea greco-catolici sunt melkiţii (sirieni) şi italo-albanezii (sicilieni şi corsicani băştinaşi)
http://www.geocities.com/Athens/Delphi/5647/ist09.htm
Prin primirea acestor conditii se garanta românilor uniti (greco-catolici) pastrarea ritualului traditional, respectarea sarbatorilor ortodoxe, alegerea episcopilor de catre sinod (urmând sa fie dupa aceea recunoscuti de Papa si imparat), egalitatea in drepturi a clerului si a credinciosilor uniti cu clerul si credinciosii Bisericii Romano-Catolice. Aceste drepturi au fost confirmate in doua diplome ale imparatului (1699-1701).


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 24, 2008, 11:41:33
Nu imi este rusine cu Dealu Sprii. Chiar daca am pierdut batalia aia am castigat razboiu. Si batalia a aratat curaju nostru pentru ca ne-am batut cu o armata imperiala. Voi puteati sa iesiti de unii singuri de sub cizma ungureasca si Imperiu Austriac? Nu. Au venit fratii vostri de aici. Treceti batalioana romane Carpatii avea un sens. Dinspre Est spre Vest. Nu iti spun toate astea cu ingamfare. Asta dovediti voi de fiecare data cand ne ziceti mitici. Eu iubesc Romania intreaga. Si ma doare impartirea Moldovei si Bucovinei la fel cum as fi indurerat de impartirea Ardealului. Nu mai bateti apa in piua cu diferentele dintre noi ca nu faceti altceva decat sa le cantati in struna dusmanilor. V-a lovit orbirea de nu vedeti atata lucru?
Despre candidati. Nu i-am cantat lui Maries in struna pentru ca e bucurestean. Ca asociatia lui a tinut steagu sus e meritu lor da nu i-am sarit in aparare cand au fost prinsi cu cioara vopsita. Cu Iliescu nu am defilat niciodata. Cu Becali niciatat. Udrea nici nu intra in calcule si Blaga va apartine la fel ca foarte multi dintre sefii ai mari din satu cu ministrii cum zici tu. Spalativa voi pe cap cu ei nu ii puneti in carca noastra. Noua ne ajung astia pe care ii avem si pe care nu ii apar. De ce ai impresia asta. Da un citat nu face afirmatii ne argumentate.
Nu stiu la ce te referi cand zici de distanta dintre Scheianu si Brasov. Nu beau cafea la Inter pentru ca prefer localurile mai ieftine si cu un calculator conectat.
La Brasov nu am dat cu bidineaua pe nici o usa. Am dat la Bucuresti pe usa unui secretar de partid pe vremea lui Iliescu cand brasovenii trimeteau la Bucuresti "muncitori" sa ajute minerii. Nu tin minte sa te fi intrebat ce ai facut tu da daca ma intrebi pot sa iti spun o parte din ce am facut. Nu toate ca dusmanu abia asteapta sa ma desconspir.
Cu 15 Noiembrie e clara. Nu imi vine cuvantu acum (era ceva cu fraza). Fesan a tot repetat ca el nu da cinstea pe rusine. Exact pe dos au facut eroii de la 15 Noiembrie in toamna asta. Au dat cinstea pe rusine. Sa le fie rusine ca le-au intors curu liberalilor care le-a dat si inca le da indemnizatii pe o ordonanta de urgenta si fara sa ii frece cum ne freaca pe noi cu dosarele. Trecerea presedintelui asociatiei lor in tabara pedeleului inseamna lipsa de recunostinta. Daca presedintele demisiona din functie si asociatia anunta ca este o optiune personala era altceva cata de cat. Da el a trecut cu asociatie cu tot in tabara lui Scripcaru unde sant tot felu de excroci. Cel mai mare e patronu care a furat fabrica de camioane. I-au tradat pe toti muncitorii care au fost dati afara de acolo si acuma sant pe drumuri. Respect 15 Noiembrie 1987. Cu 15 noiembrie 2008 nici nu va pot sfatui sa va stergeti undeva pentru ca s-ar putea sa puta mai rau decat locu de sters.
Cat tin eu cu udemereu sa tina toata lumea cu ucrainenii si maine va fi Romania reintregita.
Sa fi sanatos (sau sanatoasa) si sa alegi destept la sfarsitu saptamanii. Eu am ales deja. Am ales sa nu meg la vot pentru ca aici la noi trebe sa aleg intre hoti si borfasi si nu vreau sa cedez santajului politicienilor de cacao. Poate voi aveti mai mult noroc. Succes!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 24, 2008, 12:01:28
Hai nu ma aburi. Se stie prea bine ca au pacalit cativa ierarhi ortodocsi din Ardeal cu promisiuni si tradatorii aia au luat cu ei si din turma credinciosilor cat au putut pacali si ei la randu lor. Au tradat pentru bunuri lumesti nu pentru convingeri de credinta. Au tradat si au dus o parte dintre romani pe drumu ratacirii de dreapta credinta. Vor plati la Judecata de apoi. Sa ne rugam pentru sufletele lor ca ne sant frati de acelasi sange.
Textele alea din Wikipedia sant scrise de neortodocsi. Sa le fie de bine ca au scris degeaba. Noi stim cum sta treaba si ma mir ca tu nu. Nu au castigat nimic romanii trecuti la catolicism prin ruperea lor din ortodoxie. Roma nu si-a respectat promisiunile iar imperialii i-au tinut sub papuc in continuare. Eliberarea lor a venit din Regatu mult hulit de voi. Nerecunoscatorilor! Acum sigur ca sant liberi sa creada ce vor. Noi nu le impunem nimic. Da nu au fost niciodata atat de liberi sub catolici si imperiu cat au fost in Romania Mare si acum in Romania cata mai este.
Gata. Am de lucru. Nu ma mai tine langa calculator ca nu e in avantaju tau.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 24, 2008, 12:10:10
http://www.youtube.com/watch?v=PBUYn85x8VA
http://www.youtube.com/watch?v=PmVrwWxXirg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IOtkM8C7r4s&feature=related

Ia de aici!Pace tie,Române!
Fata de stramosi mei tot trebuie sa-ti ceri scuze!
Drumul spre occident tot prin Ardeal trece!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 24, 2008, 12:15:42
Ashe mai , ashe va vreu mai Ardelenilor , sa nu uitam cand vede tara un ardelean , se uita la noi ca la Straini !.. Hai Ardealule , ca mult am suferit pentru tine , si tot a noastra a romanilor esti !
De bine române!
PS.Intre Scheianul si Brasov sint cam 2500 km distanta!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 24, 2008, 13:00:47
Rade secretara de noi. Zice ca santem copii.
Sa fie sanatos Scheianu (chiar daca s-a luat de mine de la a doau lui postare pe forum) si sa traiesti si tu.
www.youtube.com/watch?v=3OwbPKjBfzA&feature=related
www.youtube.com/watch?v=jrfHrSt2nMM&feature=related
www.youtube.com/watch?v=4noqpLnctBc&feature=related
www.youtube.com/watch?v=zDlO1YTEcBc&feature=related


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 25, 2008, 11:35:52
Mai Scheianule sa sti ca nu ma infintez si la usa ta cu galeata de rahat si bidineaua numa si numa pentru ca am aflat ca nu ai fost mambru pecere. Mitic am zis de unde vine si iti repet ca ma onoreaza mai ales ca eu nu am nume de sfant. Ca dati ture cu pluta pe langa Tampa stie toata lumea. Din cel mai industrializat oras al Romaniei ati ajuns sa nu mai contati. Pai cum sa va zicem? Mitici trepanati? Desi ati inchis marile uzine ati ales primar un muncitor. He he! Pentru a doua oara! Pai nu santeti plecati cu pluta? Sefu anticomunistilor de la 15 noiembrie s-a aliat cu primaru si cu partidu lor de mafioti si securisti au pus de o conducere proletcultista dupa douazeci de ani de la revolutie. Pai nu e clar ca numa la poalele unui munte cu numele de Tampa se poate intampla asa ceva? Vrei sa mai bag? Mai bag e material din belsug da nu vreau sa o dai pe lacrimogene si sa zici ca te jignesc sau sa ma trezesc banat de brasoveanu de moderator. Eu ii respect pe brasoveni da numa pana cand isi iau nasu la purtare. Cum fac asta cum le aduc aminte de unde se trag. Deci pace sau de bine cum zici.
http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&a=citeste&p=economic&s_id=65296
Braşovul, fruntaşul Transilvaniei la PIB
19.08.2008 08:58:24 (Arhiva)

Braşovul ocupă poziţia de lider în Ardeal la produsul intern brut (PIB), un braşovean producînd, în medie, 7.811 euro pe an, de două ori mai mare decît al altor judeţe din Transilvania, potrivit ministrului economiei şi finanţelor, Varujan Vosganian.
Conform datelor oferite de ministrul economiei, în Ardeal clasamentul judeţelor în funcţie de PIB-ul prognozat pentru 2008 este următorul: Braşov – 7.836 euro, Cluj – 7.743 euro, Sibiu – 7.146 euro, Arad – 6.987 euro, Bihor – 6.131 euro, Alba – 6.111 euro, Mureş – 5.964 euro, Covasna – 5.648 euro, Hunedoara – 5.479 euro, Harghita – 5.286 euro, Bistriţa-Năsăud – 4.983 euro, Satu Mare – 4.906 euro, pe ultimele locuri fiind, Sălaj – 4.857 euro şi Maramureş – 4.408 euro.
De asemenea, ministrul prognozează că în 2012, produsul mediu brut al locuitorilor din aceste judeţe ar urma să se dubleze. Astfel, Braşovul va avea un produs mediu brut anual de 13.700 de euro pe cap de locuitor, iar Maramuresul va avea un produs mediu brut de 7.800 de euro. La nivel naţional, exceptînd Bucureştiul, în 2008, Timişul se afla pe locul al doilea cu un PIB de 8.200 de euro, în timp ce judeţele Botoşani şi Vaslui se află pe ultimele locuri, cu valori de doar 3.200, respectiv 3.400 de euro, comparativ cu media pe ţară care este de 6.233 de euro
http://www.meme.ro/modul/stiri/PIB-ul-Brasovului-dublul-PIB-ului-intregii-Moldovei,-Din-tara/citeste,333.meme
   PIB-ul Brasovului dublul PIB-ului intregii Moldovei, Din tara
Produsul Intern Brut pentru judetul Brasov s-a ridicat anul trecut la 42 miliarde de euro
Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 25, 2008, 12:02:34
Alooo! Aloo! Stati pe locurile voastre!

Pai draga Kronstadt e campanie electorala. Daca ziaru ala din Brasov e finantat de primarie sau de consiliu judetean la ce te astepti? Sa critice? Hai nu fi copil. Cifrele nu fac politica da depinde din ce parte le privesti. Guvernarea ta liberala se lauda cu cea mai mare crestere economica zicand ca e cea mai mare si din Europa. Si asa e. Da daca te uiti mai atent o sa vezi ca exact in timpu guvernarii lui Tariceanu s-a triplat datoria externa a tarii. Pai si eu pot sa ajung cel mai bogat din bloc daca imprumut doua miliarde. Si ce am facut ca aparamentu meu nu costa atat?
Brasovu tau (oras care imi place si imi e drag si mie) a ajuns de pe locu doi in topu oraselor din Romania pe locu 17. Noapte buna la pranz!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 25, 2008, 12:13:17
Cred ca nu ti-ai baut cafeau inca,nu stiam ca in august era campanie electorala,uita-te putin la data!
O zi ami buna!
P.S. Vad ca daca nu esti moderator ai totusi functia de "troll" pe forum!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: scheianul din Noiembrie 25, 2008, 12:48:23
Mai Scheianule sa sti ca nu ma infintez si la usa ta cu galeata de rahat si bidineaua numa si numa pentru ca am aflat ca nu ai fost mambru pecere. Mitic am zis de unde vine si iti repet ca ma onoreaza mai ales ca eu nu am nume de sfant. Ca dati ture cu pluta pe langa Tampa stie toata lumea. Din cel mai industrializat oras al Romaniei ati ajuns sa nu mai contati. Pai cum sa va zicem? Mitici trepanati? Desi ati inchis marile uzine ati ales primar un muncitor. He he! Pentru a doua oara! Pai nu santeti plecati cu pluta? Sefu anticomunistilor de la 15 noiembrie s-a aliat cu primaru si cu partidu lor de mafioti si securisti au pus de o conducere proletcultista dupa douazeci de ani de la revolutie. Pai nu e clar ca numa la poalele unui munte cu numele de Tampa se poate intampla asa ceva? Vrei sa mai bag? Mai bag e material din belsug da nu vreau sa o dai pe lacrimogene si sa zici ca te jignesc sau sa ma trezesc banat de brasoveanu de moderator. Eu ii respect pe brasoveni da numa pana cand isi iau nasu la purtare. Cum fac asta cum le aduc aminte de unde se trag. Deci pace sau de bine cum zici.
Ei uite c-o facui... ma dadui la Miticul Nitru din capul satului cu ministri!!!
O cam luasi personal "popescule si mitic"... Nu mai poate omul sa glumeasca, chiar daca gluma este serioasa, dealtfel? N-am sa-ti fac jocul omusorule, cu toate ca m-ai insultat in postariile tale;
Hai s-o luam metodic; primo nu sunt "autointitulat"! Din cunostintele mele ( poate tu esti mai in masura sa-mi dovedesti ) sunt nascut in Brasov, scheian de vita nobila, cu blazon; printre multe altele sunt si june brasovean si fac parte din grupul juniilor "albiori" al fostei bresle financiare/ contabili, revizori, bancheri... secondo ne consideri tampiti locuind la poalele Tampei ; subtil, ce sa-ti povestesc matale, talica... Acesti "tampiti" au avut curajul, taria si verticalitatea de-a fi mai romani decat asa zisii "romani" de ora exacta in cursul istoriei... terto documentar, nu prea stai bine la capitolul istorie; ai link-le, documenteaza-te si nu mai fa afirmatii gratuite si neavenite.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bra%C5%9Fov
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C5%9Fti
Brasovul are istorie, inclusiv noi si suntem mandri de asta, mai draga, iar voi miticii popesti aveti aceleasi insusiri bine puse-n pagina de conul Iancu!!! Nu te mai refugia in spatele sfintiilor si religiei(apropo de anii vostri de libertate)
Sper ca nu mi-ai luat-o-n nume de rau, dar putina decenta nu strica!
De bine! Miticule...

Ai reusit sa ma scoti din sarite miticule Nani...
Daca tot aveai de gand sa-mi festesti usa cu oareceuri, te asigur ca era ultimul tau gest; nu permit unei false "culturi" sa-mi adreseze insulte de tot felul, iar ulterior cand isi da seama ca depasit limita bunului simt isi trage repede o critica constructiva, punandu-si cenuse pe creier!
Iti lipsesc, sincer, cei sapte ani d-acasa, miticule! Am sperat intr-o colaborare de bun augur, dar esti prea limitat in gandire; lasa-ne pe noi in durerea noastra, iar dac-o fi sa fie ne-om rezolva problemele fara sfaturi sau ajutor din partea voastra a sudistilor. Noi provinciali de centru sau nord ne-am descurcat intotdeauna fara asa zisul vostru sprijin. Sa fie oare sens unic in a trece Carpatii? Nu cred! Daca vreodata, vom ajunge la concluzia sa ne separam de asa zisa "father land", o vom face, fii sigur! Ai tupeu frate mitic, tupeu ce nu lasa omul nici sa-si faca nevoile si-l scoala de pe "tron". Filozifia asta de doi lei prinde acolo pe Dambovita, cu pluta...
Cinstit sa fiu, nu ma pot supara pe tine, miticul ranchiunos, care crede ca are numai drepturi dar nu indatoriri! Ca nu suporti sa fii admonestat s-a demonstrat de atatea ori pe acest forum, iar gaselnita clarvazatorului, cu barna din ochiul partenerului, fara a te deranja scobitoarea din propiul ochi este expirata. Intrunesti, clar insusiriile si caracteristicile unui "troll". Prea te bagi in seama, si crezi ca mersul pe jos si apa calda tu le-ai inventat! Fii mai decent si nu sarii calul prin obraznicia ce te caracterizeaza (tupeu)!
Chiar nu intelegi ca esti un fel de tantarul Eduard? Lectii de democratie sa sti ca nu accept cel mult dau... Traiesc in occident de aproape 20 (douazeci) ani; experienta acumulata aici imi dau dreptul sa iau pozitie ori de cate ori realizez ca sunt abateri "democratice" ale conationalilor mei. N-am sa cer permisiunea nimanui s-o fac!
Din acest moment, n-am sa accept polemica cu-n neica nimeni! Insulti, vei fii insultat! Cred ca te-ai convins, ca daca este necesar pot s-o fac fara nici-o retinere! Nu te juca cu focul!
Daca tot ai o problema cu brasovenii, considerand c-ai o datorie de "onoare" in ai pune la punct fa-o cu consecintele de rigoare si riscuriile ce decurg!
Zau, ca nu am nici chef, dar nici timpul necesar in a polmica steril cu tine! Complecteaza-ti studiile si cultura generala, iar cand esti multumit de acumularea obtinuta, mai incerca sa infiripezi un eventual dialog! Intelesu-m-ai?
PS. Renunta la "cafeaua" bauta pe la internet! Este un sfat... Devii coleric dupa!
S-auzim numai de bine!
PSS. Este pentru ultima data cand polemicam... TIME IS MONEY!!!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 25, 2008, 13:21:49
Habar nu am ce inseamna "troll". Poate imi spuneti voi? Nu cred ca e o noua dovada de incultura pentru mine ca sigur cuvantu nu e romanesc. Chichita e insa alta. Asa neromanesc si necunoscut de mine cum e face totusi lumina in capatana mea mica si cu bube de incultura: se pare ca domana ziarista Maria Petrascu avea dreptate cand zicea ca santeti sot si sotie pentru ca ati folosit amandoi termenu asta. Banuiesc ca amandoi dati cu sapa la 2500 de km de Romania.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nicoleta din Noiembrie 25, 2008, 13:28:10
 

 Tot ...sarcastic?. Va descalificati . banuiesc ca o faceti constient !. Ar fi grav daca ar fi "pe dos" !. POTOLITI-VA NANI NANI !


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 25, 2008, 13:35:22
Habar nu am ce inseamna "troll". Poate imi spuneti voi? Nu cred ca e o noua dovada de incultura pentru mine ca sigur cuvantu nu e romanesc. Chichita e insa alta. Asa neromanesc si necunoscut de mine cum e face totusi lumina in capatana mea mica si cu bube de incultura: se pare ca domana ziarista Maria Petrascu avea dreptate cand zicea ca santeti sot si sotie pentru ca ati folosit amandoi termenu asta. Banuiesc ca amandoi dati cu sapa la 2500 de km de Romania.
Pentru vasta ta cultura generala,un troll in lumea internautiilor insemna un agitator ,îmbîrligator,etc...Mai explicit un fel de chibit caruia ii ... picioarele.
Este un termen international pe toate forumurile!
Înca nu sint homo,ca sa fiu sotia lui Scheianul.Observ ca esti impartial ca tot Miticul!!! ( de la Caragiale venire...)
Cum se face ca M.P. a devenit peste noapte o " doamna"?
TrollTitlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 25, 2008, 13:50:09
Cred ca nu ti-ai baut cafeau inca,nu stiam ca in august era campanie electorala,uita-te putin la data!
O zi ami buna!
P.S. Vad ca daca nu esti moderator ai totusi functia de "troll" pe forum!


Anu asta campania a inceput in intai mai si se va sfarsi pe inatai decembrie Kronstadt. Nu e o noutate pentru nimeni. Deci nu am gresit cu nimic.
Uite cateva articole lamuritoare chiar din numaru ala al ziarului:
www.bzb.ro/index.php?page_name=stire_detalii&id_stire=44959 Grupul spaniol ROCA îşi face o fabrică la Braşov. E o stire din seria hai sa le spunem povesti despre viitorul luminos. Sa vedem daca si dupa campanie isi va mai face grupu fabrica la Brasov.
www.bzb.ro/index.php?page_name=stire_detalii&id_stire=44961 500.000 de angajaţi din industria prelucrătoare se pregătesc de şomaj. De fapt asta ii adevaru.
www.bzb.ro/index.php?page_name=stire_detalii&id_stire=44960 Sindicatul dă în judecată conducerea societăţii Hidromecanica SA. Iata ca problemele sant deja preznte in oras. Totusi orasul e unu deosebit si are resurse:
www.bzb.ro/index.php?page_name=stire_detalii&id_stire=44958 Festivalul Tineretului Olimpic din 2013 se va organiza în zona Braşovului. Va fi o mare sansa de relansare a Brasovului. Numa sa nu ramaneti cu nivelu de coruptie de acum! Ca uite ce scrie in acelasi numar al ziarului:
www.bzb.ro/index.php?page_name=stire_detalii&id_stire=44963 Parteneriat pe termen lung Kronospan - Universitatea „Transilvania”. Degeaba s-a agitat administratoru portalului si altii (banuiesc ca nu a fost primu si nici singuru) ca firma care aduce pulberile cancerigene in orasul turistic Brasov i-a cumparat pe toti. De la primar la ziaristi. Acum si intelighentia de la universitate. Nu-i pe roze deloc situatia voastra brasovenilor. Pacat de orasu vostru frumos si de copii vostrii daca lucrurile raman asa cum au fost bisnitaruite de (i)responsabilii de la voi.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 25, 2008, 13:54:38
Pai a zis ca a fost casatorita cu ziaristu Marius Petrascu si nu a fost contrazisa pe chestia asta. Deci nu e domnisoara. Iar imaginea pusa de tine e obscena. Domnu moderator... domnu moderator... Kronstadt e obraznic!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: scheianul din Noiembrie 25, 2008, 14:12:01
Pai a zis ca a fost casatorita cu ziaristu Marius Petrascu si nu a fost contrazisa pe chestia asta. Deci nu e domnisoara. Iar imaginea pusa de tine e obscena. Domnu moderator... domnu moderator... Kronstadt e obraznic!

De bigne! Mã Miti...!!!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 25, 2008, 14:33:57
Ala din poza esti tu? O! Salut virilule! Da ce cauti pe aici? Revolutia ta a fost acolo unde esti acum da prin 68. I-au zis "Revolutia sexuala". Sa nu imi zici ca esti simbolu ei...


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: scheianul din Noiembrie 25, 2008, 14:55:41
Ala din poza esti tu? O! Salut virilule! Da ce cauti pe aici? Revolutia ta a fost acolo unde esti acum da prin 68. I-au zis "Revolutia sexuala". Sa nu imi zici ca esti simbolu ei...
"Sarbatori fericite!"

"Cu postul cum rãmâne??" Ipocritule...!!!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: scheianul din Noiembrie 25, 2008, 14:59:21
Nu te linistesti?? Îi faci trafic pe forum?
Dacã ma cauti, mã gãsesti pânã la urmã...


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 25, 2008, 15:14:39
Poate-l pocnesti me administrator! Ar fi ceva.
Tot pe mine ma faci ipocrit? Cand tu te prezinti asa cu imaginea goala? Adevarat ca acum ai pus si o caciulita de Mos Craciun. Da nu e o marlanie? E drept ca imaginea a mai scazut. Continua asa ca incet incet ajungi sa fi decent.
Domnu moderator... domnu moderator! Antimiticu ma amenitinta!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 25, 2008, 15:16:03
Eu zic sa te astamperi ca e pagina 13 in ziua de 13. Eu nu sant superstitios si nu imi pasa da poate esti tu.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: scheianul din Noiembrie 25, 2008, 15:21:40
Tot "cafeaua", bat-o vina... miticutzule??


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 25, 2008, 15:25:16
Eu zic sa te astamperi ca e pagina 13 in ziua de 13. Eu nu sant superstitios si nu imi pasa da poate esti tu.
Pagina 13,ziua de 25-11-2008! ;D


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 25, 2008, 15:30:44
Ai mai Kronstadt 2! De acum asa am sa iti zic pentru ca ai alergat singur si ai iesit pe locu doi. Abia acum m-am prins de unde vine doiul din numele tau. O fi 25-11-2008 da numa pentru restu lumi. Pentru Scheianu e 13. Cred ca e evident.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: scheianul din Noiembrie 25, 2008, 15:56:43
Ai mai Kronstadt 2! De acum asa am sa iti zic pentru ca ai alergat singur si ai iesit pe locu doi. Abia acum m-am prins de unde vine doiul din numele tau. O fi 25-11-2008 da numa pentru restu lumi. Pentru Scheianu e 13. Cred ca e evident.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 25, 2008, 19:23:18
Vai vai vai. Uite ca falnicu ciocan nu l-a tinut prea mult. A scazut la fiecare postare pana s-a frant. Mai bine il preveneam ca nu e vorba de pagina 13 si ziua de 13 ci de marti si pagina 13. Atunci nu mai postez ce e mai tare pe ziua de azi (greselile din textele scrise de el) ci il iert ca sa ii dau timp de meditatie. Nu ca sant si marinimos pe langa alte multe claitati? Bravo mie!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 25, 2008, 22:53:43
M-am intors in Brasov si constat ca aici e atmosfera de crasma. Bai Nani, te rog s-o lasi moarta cu glumele tale. Ai deviat de tot subiectu asta. Mergi pe forumu asociatiei din Brasov si ceartate acolo. Aici sint lucruri importante de discutat despre ce se intampla in prezent cu asociatia muncitorilor din 15 Noiembrie 1987. Fa penitenta. Incearca sa nu intri o zi pe forum si o sa vezi ce bine iti face.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 25, 2008, 22:58:12
Propaganda penelista sufoca Brasovu. Ziarele si ziaristii sant cuminti si nu se pun cu primaru ca de acolo vin multi bani. Va arat o mostra de baner care e prezent si pe varianta de internet a ziarelor. A ziarelor alora care zic mereu ca desconspira securitatea si esalonu doi al P.C.R. Iata cum lupta pe bani sa ne prosteasca.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 25, 2008, 23:12:44
In fotografia de mai jos e Nicolaie, stapanu de la Roman, care a concediat 99 la suta dintre angajati si acum se lauda ca fabrica pe langa camioane (???) si autobuze (!!!) si tractoare (a facut unu si abureste lumea de zici ca e locomotiva cu aburi). Pune piatra de temelie a unei biserici, el care tocmai a daramat o biserica la Brasov, prima dupa Revolutie, ca asa au vrut evreii care au cumparat terenu de la el. Stiti ce hram purta biserica daramata? Sfantu Nicolae. De la asta oricum nu avem de ce sa ne asteptam la ceva bun. Problema e ca langa el e si Postolachi, presedintele Asociatiei 15 Noiembrie 1987. Magaroiu de hot foloseste imaginea asociatiei ca penparsi pentru toate rahaturile lui din campania asta electorala prin care spera sa obtina imunitate parlamentara fata de hotiile pe care i le cerceteaza justitia. Haideti sa discutam treaba asta murdara cu preluarea simbolului 15 Noiembrie de smecherii de pedelisti.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 25, 2008, 23:27:17
Fotografia e din ziaru de propaganda electorala a pedeleului. Am scanat prima pagina ca sa vedeti cum se folosesc de 15 Noiembrie. Va las pe voi acum. Poate aveti curaj totusi sa va dati cu parerea.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 26, 2008, 08:21:51
Vai vai vai. Uite ca falnicu ciocan nu l-a tinut prea mult. A scazut la fiecare postare pana s-a frant. Mai bine il preveneam ca nu e vorba de pagina 13 si ziua de 13 ci de marti si pagina 13. Atunci nu mai postez ce e mai tare pe ziua de azi (greselile din textele scrise de el) ci il iert ca sa ii dau timp de meditatie. Nu ca sant si marinimos pe langa alte multe claitati? Bravo mie!
Trollule, secera si ciocanul  au fost postate ca sa îti dai sema pe ce subtopic esti !Brsoveanul are dreptate stai o zi pe margine.
De iertat,iarta numai dumnezu! Cit despre calitatii............. ???


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 26, 2008, 08:25:44
Ai mai Kronstadt 2! De acum asa am sa iti zic pentru ca ai alergat singur si ai iesit pe locu doi. Abia acum m-am prins de unde vine doiul din numele tau. O fi 25-11-2008 da numa pentru restu lumi. Pentru Scheianu e 13. Cred ca e evident.
Ai cistigat tu loculI la tupeu!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 26, 2008, 08:39:31
http://www.brasovultau.ro/index.php?pag=nw&id=14529&p=nu-iese-don-costic-nu-iese.html
Nu iese don’ Costică, nu iese?
25-11-2008
Autor: Brasovul Tau
Se pare că pe şeful pesediştilor braşoveni, Constantin Niţă, îl aşteaptă vremuri politice nu prea prielnice. Cel puţin aşa spun nişte surse care cam ştiu cum se mişcă apele electorale în partidul lui don’Costică şi care susţin că procentele lui Niţă sunt mici, chiar foarte mici.
Dacă este aşa înseamnă că degeaba s-a sucit şi s-a învârtit don’Costică până s-a hotârăt în ce colegiu să candideze ca să aibă şi el cât mai mulţi sorţi de izbândă.  Degeaba a dat din coate printre alegători şi a bătătorit drumul Săcelelor şi al comunelor din jur,unde a promis canalizări, gaze, drumuri asfaltate şi multe altele, că, probabil, oamenii de acolo, care nici nu îl prea cunosc, au dat din cap şi  şi-au văzut  apoi de noroaiele lor.
Acum ce să spunem? E drept că, zilele trecute, l-am văzut pe don’Costică într-un clip electoral, în care zicea că le aduce săcelenilor nişte bănci, să stea pe ele în parc. Şi ne-am găndit că ceva, ceva, se întâmplă cu omul de nici nu mai ştie că a venit iarna şi oamenilor le trebuie lemne de foc , nu băncuţe pe care să stai să te soreşti! Şi mai părea şi cam cătrănit...
 Să fie mâna lui Corlăţean, care bate şi el cam aceleaşi meleaguri şi care n-a vrut să îi rămână dator lui Niţă când acesta a vrut să-i dea brânci într-un colegiu din alt judeţ? Sau a obosit don’Costică şi se cere la vatră?
http://transilvaniaexpres.ro/index.php?mod=articol&id_articol=103738
Un grup de 100 de liberali brasoveni, simpli membri ai Organizatiei Judetene, fara vreo functie de conducere, au anuntat ieri, prin intermediul a 10 reprezentanti care au organizat o conferinta de presa, ca au decis sa demisioneze din partid "pentru a trage un semnal de alarma cu privire la deriva in care se afla liberalismul brasovean", dar
n-au oferit nici un exemplu concret. Referitor la situatia creata, liderul PNL Brasov, Aristotel Cancescu, a sustinut ca ex-liberalii sunt apropiatii fostului vicepresedinte al filialei, Gabriel Andronache, care a fost exclus din partid si care, in prezent, este membru PD-L: "Au plecat cateva rude ale acestuia, soferul lui si altii... O sa ne consolam cu cei peste 1.000 de noi membri pe care i-am primit in ultima perioada, printre care se numara si vreo 10 primari PD-L". Aristotel Cancescu a anuntat acum o saptamana ca 10 edili democrat-liberali ar simpatiza si ar sustine PNL Brasov, edili care, insa, vor intra in partid doar inainte de alegerile locale din 2012, pentru a nu-si pierde mandatele. In ceea ce-l priveste, presedintele PD-L Brasov, George Scripcaru, a spus ca "nu vreau sa discut despre ce se intampla in alte partide, fiindca nu este treaba mea". Scripcaru a sustinut ca nu crede ca vreun primar PD-L ar "simpatiza" cu liberalii. (M.M.)Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Noiembrie 27, 2008, 00:50:37
Nu am intrat o zi si ce s-a intamplat? Mie nu imi e mai bine si pe astia ii doare in cot de asociatia ta in frunte cu presedintele ei pedelist. Brasovene dao in colo cu idealurile ba ca pe astia ii intereseza daca iau mai mult sau mai putin decat noi. Si pe mine la fel. Daca nu postezi tu ceva despre ei nu posteaza nimeni. De alte persoane nu zic nimic ca nu vreau sa fac dezordine in prag de alegeri generale. Acum fa tu penitenta o zi ca sa verificam ce am zis eu. Hai ca te incurajez si nu postez nici eu ca maine si asa ma baga pe acoperis la niste izolatii si ma rupe ca numa de internet nu o sa am chef.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 27, 2008, 07:52:01
http://www.brasovultau.ro/index.php?pag=nw&id=14583&p=editorial-capii-udrmr--mai-presus-de-lege.html
Editorial: Capii UDRMR, mai presus de lege?
26-11-2008
Autor: Brasovul Tau
„Trebuie să întoarcem roata istoriei. Să fim uniţi în orice clipă pentru viitorul nostru şi al copiilor noştri. Ne doare Trianonul şi ne doare 1918. După alegeri e sărbătoarea naţională a României, dar evenimentul nu ne bucură, ne doare, pentru că acea întorsătură a istoriei a însemnat 70 de ani de agonie. Nimeni să nu ne ceară să ne bucurăm de această zi, deşi o respectăm” - Marko Bela, preşedintele UDMR
„Acum 18 ani am redobândit terenurile luate abuziv, clădirile şcolilor, bisericilor, acum avem mai multe şcoli maghiare în Ardeal decât în perioada dintre cele două războaie mondiale. În peste o mie de localităţi avem inscripţii bilingve. În următorii patru ani va trebui să construim pe terenul autonomiei, trebuie să dobândim autonomie culturală şi teritorială, contăm pe dumneavoastră în 30 noiembrie. Suntem o familie şi numai împreună putem să ne chivernisim”- Gyorgy Frunda - senator UDMR. Acestea sunt două declaraţii făcute în campania electorală de fruntaşii unei formaţiuni care nu se ştie dacă e partod politic sau asociaţie culturală. Doi nenorociţi care stau în Parlament pe banii românilor, se plimbă cu maşini pe banii românilor, stau la hotel pe banii românilor, vorbesc la telefon pe banii românilor, au secretare şi şoferi pe bani românilor. Trebuie spus că cele înşirate mai sus sunt suportate, în parte, şi din taxele şi impozitele maghiarilor, saşilor, ţiganilor şi ce etnii mai sunt pe la noi. Şi îmi mai aduc aminte că un alt nenorocit, fost primar de Sfântu Gheorghe, Albert Almos (somnorosul, în traducere), a recunoscut cu seninătate, în primăvară, că a blocat orice investiţi în zonă pentru a nu strica echilibrul etnic! Mai trebuie spus şi faptul că veniturile la bugetul de stat din Ţinutul Secuiesc, cu care sunt de acord ca delimitare a unei regiuni turistice, sunt foarte mici, şi nu acoperă necesarul de investiţii în infrastructură, şcoli, renovare de monumente etc. Investiţii cu care se fac de la bugetul de stat al României, cu bani adunaţi de la români. De aceea, nu sunt de acord cu declaraţiile aceastor nenorociţi, care nu fac altceva decât să incite spiritele   pentru a specula electoral obţinerea de voturi. Iar dacă încalcă legea cu astfel de delcaraţii, pâăştia nu-i caută nimeni?
Autor Sebastian Dan
http://www.bzb.ro/index.php?page_name=stire_detalii&id_stire=45007
Liderul liberalilor braşoveni, Aristotel Căncescu, spune că formaţiunea pe care o reprezintă a realizat o cercetare pe toate zonele României şi pe fiecare judeţ în parte, sondaj de opinie potrivit căruia PNL e cotat cu 26% din opţiunile de vot în Transilvania, la alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Preşedintele PNL Braşov spune că la nivelul judeţului Braşov, PNL stă mai bine decât PD-L, astfel că e încrezător în rezultatul alegerilor. „Sondajul relevă faptul că PNL are mai multe procente decât PD-L-ul. Cred că vom reuşi să scoatem un scor bun la alegeri. Este adevărat că mai bine stăm în judeţ decât în municipiul Braşov, dar facem tot ce se poate ca şi aici să obţinem un scor cât mai bun”, susţine Aristotel Căncescu.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Decembrie 01, 2008, 23:46:13
Aici trebea sa scriu asta.

Iata unul care n-a dat cinstea pe rusine. Bravo lui! Domnu Paraschiv e un adevarat luptaor impotriva comunismului si a dictaturii. Lucru care nu se poate spune despre Florin Postolachii, presedintele de la Asociatia 15 Noiembrie 1987, care a semnat pactu cu P.D.L. si a dat tot capitalu de imagine al asociatiei si al revoltei din 1987 pentru un mandat de deputat.

Acum alegerile s-au incheiat si n-are decat sa ma baneze administratoru ca eu tot spun adevaru si mai departe nu mai conteaza daca ma baneaza sau nu. Luna asta plec in Germania ca am fost anuntat ca am un loc de paznic pe timpu sarbatorilor daca vreau. Sa nu radeti de mine ca tot e ceva. Am primit mesaj de la el in care zicea ca Postolachi are dreptu sa participe la alegeri si ca nu e normal sa il atacam pe chestia asta. I-am scris ca e corect ce zice. Omu e major si poate candida chiar daca ar fi fost comunist, daramite daca a fost anticomunist. Ce nu accept e ca s-a aliat cu fiu securistului Staicu si cu omu care a furat Autocamioane Brasov (de unde a pornit revolta din 1987) dand giru anticomunist unor netrebnici. Sa-i fie de bine si sa se sature de privilegii ca pentru noi nu va fi bine si nici nu va fi privilegiat Brasovu. Au mizat pe partidu hotomanului de Basescu si au castigat. Vrau sa va zic ca sint victorii care te fac de ocara si ca o asa victorie are si Postolachi cu asociatia lui anticomunista. S-au dus slugi la comunisti si securisti. Pai de ce au mai facut revolta in timpu dicataturii comuniste daca in plina libertate s-au aliat cu securistii si progeniturile lor? Hai ca plec sa pazesc un depozit in Germania si as pleca si sa spal budele nemtilor ca tot ar fi mai curat aeru decat aici. Bravo ploiesteanului! Ala om!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Decembrie 02, 2008, 01:25:36
Iata un anticomunist pana la capat. Cei de la 15 Noiembrie sa se uite mult la el si sa inteleaga ca sint nici pe sfert cat omu asta si ca ei au tradat lupta anticomunista atunci cand s-au hotarat sa il sustina pe presedintele asociatiei lor ca sa candideze alaturi de Ioan Neculaie si Staicu. Adio lupta anticomunista! Sa nu va mai prindem ca o dati cu asta prin presa si pe la sipozioane. Ati tradat Brasovul si pe adevaratii luptatori anticomuisti? Afedeperistii ce zic, cum li se pare?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Decembrie 02, 2008, 15:49:44
http://www.brasovultau.ro/index.php?pag=nw&id=14673&p=neculaie-o-laie.html
Neculaie, o laie!
01-12-2008
Autor: Brasovul Tau
No, că “sssscârba asta de politcă” i-o făcut felul lui Ioan Neculaie., De mare şi tare ce se dădea pe sticlă, pe autobuzele şi tractoarele lui, pe bannere, mash-uri şi afişe, unde nu mi l-o luat şi l-o trântit odată, cu gaibărele în sus, uninominalul ăsta pe candidatul portocaliu al lui Georgică, de-a făcut Neculaie bâldabâc , baldâbăc, hâc! şi s-o tooot dus, s-o duuus la vale, rostogol, şi de-acolo mai departe!
Deşi, la procente, e pe locul întâi, în fapt, e pe nicăieri, că, în Parlament se va duce penelistul Ioan Ghişe, băiet sarac, dar, vorba lui, “cinstit”, care a luat tot potul şi laurii aferenţi şi va ajunge.sâc!, în Senat, unde nu va umbla după umbreluţa imunităţii, că nu are de ce.
Şi mai e odată pe nicăieri ,  Neculaie al Portocaliului, că pe Prunariu, de la PSD, un alt contracandiat al lui, îl trage în sus partidul, deşi omului i s-o cam dus “racheta” în jos!
De, Neculaie, Neculaie! Asta e viaţa, ţi-o trage când nici nu visezi! Că nu poţi, la nesfârşit, să distrugi biserici, fabrici, oameni, şi,  Doamne –Doamne,  să nu te ia odată de turul pantalonilor şi de gipan, şi să te trântească de pământ!
Da nu fii supărat Neculaie, că doar chiar şi tu ai spus, în ultimul speech din campanie, că e timpul să meargă tinerii în Parlament. Aşa că, mai bine rămâi pe lângă vatră..  Cît oi mai rămâne şi aici…Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Decembrie 03, 2008, 22:16:30
Am gasit si eu un linc fain pentru subiectu asta. Intrati aici si dati pe video http://www.ziare.com/Dizidentul_Vasile_Paraschiv_l_a_numit_comunist_pe_Basescu_refuzand__Steaua_Roman-511665.html


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Decembrie 03, 2008, 22:20:30
Un personaj cu totul special nu numai printre comunisti si neocomunisti dar si printre opozantii regimului prabusit in `89. Ce comparatie s-ar putea face intre dl. Paraschiv si dizidentul Florin Postolachi?
Dl Paraschiv a ramas un neocomunist si acum,altul a devenit depututat in partidul comunistului Basescu ,alaturi de securistii din acest partid,oare a fost el desident sau ia turnat pe stegari la securitate?
Întrebarea este : va conduce as. asa cum conduce “ tatucul” PDL-UL?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Decembrie 04, 2008, 17:21:02
Vasile Paraschiv e un tip tare si pentru ca nu s-a lasat dus de nas ca ceilalti fosti detinuti politic din Romania si a dat statul in judecata pentru prigoana suferita si a castigat. Nu l-a pacalit nici Constantin Ticu Dumitrescu si nici altii asa cum i-au pacalit pe bietii supravietuitori ai temnitelor comuniste.

www.gandul.info/flux/despagubiri-de-300-000-de-euro-pentru-disidentul-vasile-paraschiv-video.html?3996;3605004#comment Gandul 4 decembrie 2008

Despăgubiri de 300.000 de euro pentru disidentul Vasile Paraschiv

 
Tribunalul Bucureşti i-a dat câştig de cauză disidentului Vasile Paraschiv, în procesul deschis de acesta statului român pentru torturile la care a fost suspus în perioada comunismului, acordându-i despăgubiri de 300.000 de euro.

Avocata Liliana Poenaru din cadrul Baroului Bucureşti a precizat, pentru MEDIAFAX, că în anul 2007, în numele lui Vasile Paraschiv a deschis o acţiune în instanţă, iar, miercuri, aceasta a fost admisă.

Paraschiv a solicitat instanţei despăgubiri în valoare de un milion de euro.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Nani Nani din Decembrie 04, 2008, 17:35:23
Si aici www.mediafax.ro/social/vasile-paraschiv-obtine-in-instanta-despagubiri-de-300-000-de-euro.html?1688;3602058.
Mnuncitorii de la Brasov de ce nu or fi procedat la fel ca Vasile Paraschiv?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nor din Decembrie 07, 2008, 01:03:22
Pentru ca ei doresc sa aiba reprezentant in parlament, indemnizatii si alte avantaje (stiti prea bine, doar asa e si la noi, la revolutionari), pe cand pe Vasile Paraschiv il intereseaza doar adevarul si dreptatea. Exact ce nu-i poate oferi borfasu de presedinte.
Un link spre ceva edificator: www.badin.ro/2008/12/vasile-paraschiv-catre-basescu-ii-aparati-si-prote.htm si, ca sa nu dispara la un moment dat, postez si aici textul.


Vasile Paraschiv catre Basescu: Ii aparati si protejati pe teroristii, activistii si criminalii PCR


La dv. promisiunile sunt o metodă de a caştiga increderea oamenilor  şi apoi,de a-i induce in eroare,de a-i inşela.V-am dat şi adresa exactă a col. de securitate Ursescu Nicoloe din com. Bucşani jud Dimboviţa, aşa numitul Ionescu, dar dv. nu aţi vrut să intreprindeţi absolut nimic pentru identificare

Vasile Paraschiv catre presedintele Traian Basescu

Domnule preşedinte   
Vă mulţumesc pentru inalta distincţie ce aţi hotărat să mi-o acordaţi astăzi, dar eu sunt obligat să  refuz primirea ei de la un comunist,la fel ca toţi ceilalţi care ne-au  condus ţara de la revoluţie şi p?nă azi, ?mpotriva cărora eu am luptat din 1968,şi voi continua să lupt,pe cale  legală şi democratică,pană   la ultima bătaie a inimii Eu nu sunt ca un c?ine, căruia dacă ?i dai  o felie de salam,el nu mai latră,tace din gură şi te lasă   să intrii ?n curtea stăp?nului său, şi să furi totul.Eu nu vreau de la dv.domnule preşedinte, decoraţii,bani funcţii etc.Eu vreau dreptate  şi  adevărul,pentru ?ntregul nostru popor,adică exact, ceea ce aţi promis dv.poporului nostru ?n nov 2004 - şi care pe mine m-a atras ca un magnet - dar din nefericire  nu v-aţi respectat  promisiunea făcută,m-aţi minţit şi m-aţi indus ?n eroare şi pe mine şi ?ntregul nostru popor. cu promisiuni pe care nu vi le-aţi respectat niciodată Această metodă,este o practică comunistă. Condamnarea in Parlamentul Rom?niei la 18 dec. 2006,a crimelor şi nelegiuirilor Partidului Comunist Rom?n,al cărui membru activ aţi fost, este un alt exemplu concret de inşelare şi inducere in eroare a poporului. Să condamni in mod teoretic, formal, fără consecinţe juridice,  selectiv şi pe criterii politice, pe nişte criminali,care au creat  un genocid in Rom?nia şi au asuprit şi umilit un ?ntreg popor, timp de 45 de ani, este o metodă nouă,inventată de dv,cu scopul de a inşela poporul, care n-a mai fost cunoscută de nimeni pe planeta noastră pină astăzi. La 7 feb.2008,v-am inm?nat un memoriu şi mi-aţi promis că intr-o săptăm?nă voi primi răspuns,dar nu l-am mai primit nici pină astăzi. V-am dat atunci,  şi o listă cu 29 de terorişti rom?ni cu epoleţi albaştrii care m-au răpit pe mine de pe stradă,m-au băgat cu forţa in maşina lor,mi-au umplut gura cu o c?rpă, şi cu alta m-au legat la ochi, şi apoi au incercat să mă adoramă cu o substanţă narcotică. Ajunşi in pădurea Păuleşti de lingă Ploieşti şi ?n alte două păduri din ţară de dincolo de barajul Paltinul de l?ngă C?mpina, m-au torturat şi maltrata ?n mod bestial p?nă cănd ?mi peredeam cunoştinţa şi cădeam ?n nesimţire pe banca pe care şedeam legat ?n cătuşe şi cu un cablu subţire de oţel,şi apoi aruncau o găleată cu apă rece pe capul meu şi mă lăsau aşa p?nă seara sau dimineaţa c?nd supliciul ?ncepea din nou, şi tot aşa 7 zile şi 7 nopti, fără apă şi m?ncare, iar ?n a 7-a zi m-au şi iradiat ca să fie mai siguri că peste c?teva zile voi muri şi apoi,m-au internat la spitalul Voila Cimpina ca să mor acolo,?n spital cu capul pe pernă, de moarte ?naturală?, nu ?n m?inele lor, ei neav?nd nicio vină,nici un amestec cu moartea mea. De aici eu am tras concluzia, că la dv. promisiunile sunt o metodă de a c?ştiga ?ncrederea oamenilor  şi apoi,de a-i induce ?n eroare,de a-i ?nşela.V-am dat şi adresa exactă a col. de securitate Ursescu Nicoloe din com. Bucşani jud D?mboviţa,care era ofiţerul de legătură dintre mine şi şeful grupului terorist de comando, aşa numitul ?Ionescu?, dar dv. nu aţi vrut să ?ntreprindeţi absolut nimic pentru identificare şi aducerea acestor terorişti rom?ni, ?n faţa justiţiei, deşi aceasta, ca şi corupţia, era o obligaţie a funcţiei ce o deţineţi,şi nici pe generalul de securitate  Nicole Pleşiţă,nu aţi vrut să-l arestaţi, care a fost  şeful tuturor teroriştilor din ţara noastră,care prin alţi terorişti internaţionali, cum a fost Carol Şacalu, şi alţii,a atăcat postul de radio Europa Liberă cu bombă şi i-a ?njunghiat cu cuţitul pe ziariştii lui, De asemeni Nicolae Pleşiţă a făcut declartaţii la televizor ?n care se lăuda cum l-a maltratat el pe scriitorul Paul Goma, iniţiatorul şi creatorul mişcării pentru apărarea drepturilor omului ?n Rom?nia şi cum i-a omor?t el pe partizanii noştri care luptau cu arma ?n m?nă ?n munţi, ?npotriva comuniştilor, ca de exemplu pe soţii Arnăuţoiu şi pe mulţi alţii, fără ca el să se teamă de cineva, ca şi c?nd ţara noastră nu ar fi avut şef de stat, şef de guvern, justiţie, poliţie şi  procurori care să se sezizeze,imediat din oficiu şi să-l aresteze  Ba da, aveam toate aceste organe de stat,dar ele erau şi sunt şi astăzi de  acord  cu acţiunile criminale ale generalui Nicolae Pleţiţă şi ale tuturor comuniştilor şi ofiţerilor de securitate şi de miliţie,şi de aceia nu l-au arestat atunci pe criminalul şi teroristul Nicolae Pleşiţă şi pe nici un alt criminal ca el.Iată domnule preşedinte exemplu concret,cum dv, la fel ca toţi ceilalţi comunişti, şefi ai  statului şi guvernului ţării noastre, de la revoluţie şi pană zi, ?i apăraţi şi-i protejaţi pe teroriştii,activiştii şi criminalii Partidului Comunist Rom?n, care au făcut at?t de multe crime şi nelegiuiri,at?t de mult  rău poporului nostru, at?t ?nainte de revoluţie,c?t şi după revoluţie, să nu ajungă să dea socoteală ?n faţa justiţiei pentru crimele şi nelegiuirile care le-au comis din ordinul Partidului Comunist Rom?n, perpetu?nd ?n felul acesta,practicile şi metodele comuniste. lucru pe care poporul nostru nu-l mai acceptă astăzi. Rom?nia fiind  un stat democratic dar nu şi un stat de drept, iar dv. fiind obişnuiţi cu practicile şi metode comuniste,?n virtutea inerţiei, incercaţi să le perpetuaţi la infinit. Mai vreau de la dv.domnule preşedinte,Traian Băsescu, ca om politic şi şef al statului ce sunteţi, să nu mai puneţi niciodată interesele personale sau de grup,deasupra intereselor generale ale poporului,aşa cum aţi făcut pană in prezent, să respectaţi cu sfinţenie constituţia şi legile ţării,dar nu cum le-aţi respectat pină acum,să  scoateţi MINCIUNA  din  instituţiile statului, din justiţie şi din viaţa politică a ţării, ?n afara legii.Asta este ce vreau eu şi poporul rom?n de la dv. şi nu decoraţii,.care să aibă rolul acelei felii de salam.Nu mai putem accepta o astfel de politică indreptată ?npotriva intereselor poporului Toate acţiunile dv. ale guvernului şi parlamentului, trebuie să pornească de la interesul poporului, şi nu de la interesul personal sau al grupului pe care il reprezintaţi.Din această cauză,dv. şi intreaga clasă politică de azi, nu vă mai bucuraţi de increderea şi de sprijinul poporului intregul popor, este decepţionat şi nemulţumit de activitatea clasei noastre politice de la revoluţie şi pină azi. (...)
Un fragment mai mare din discursul lui Vasile Paraschiv din momentul in care a refuzat decoratia prezidentiala ( la Palatul Cotroceni nu a fost lasat sa citeasca decat primele zece randuri)


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Gheorghe Iosif din Ianuarie 02, 2009, 00:22:53
An Nou fericit celor care au participat la Revolta din 15 Noiembrie 1987!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Februarie 11, 2009, 13:08:27
http://www.gtbv.ro/?page=articol&id=19660&cat=1
   Politic          
      
      
Dreptate pentru "15 Noiembrie 1987"
Senatorii din Comisia juridică au admis cererea de reexaminare formulată de Preşedinţie, fiind astfel de acord cu menţinerea OUG pentru acordarea unor compensaţii morale şi materiale luptătorilor anticomunişti de la Braşov, pînă ce va fi adoptată o lege specială pentru aceştia. Iniţial, Parlamentul a respins ordonanţa de urgenţă deoarece aceasta completa Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, considerîndu-se că actul normativ trebuia să se adreseze doar revoluţionarilor din 1989. Membrii Comisiei juridice au fost însă de acord, marţi, cu menţinerea ordonanţei, pînă ce va fi adoptată o lege specială care să acorde compensaţii morale şi materiale pentru luptătorii de la Braşov. În acest fel, persoanele în cauză vor beneficia de continuitate în primirea ajutoarelor. Preşedintele Traian Băsescu a trimis, pe 17 octombrie, Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului (OUG) pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989. Şeful statului arăta că OUG a fost emisă în scopul acordării unor compensaţii morale şi materiale luptătorilor anticomunişti participanţi la revolta muncitorească de la Braşov din 15 noiembrie 1987, persoane care nu beneficiau, pînă la adoptarea acestui act normativ, decît de drepturi simbolice pentru sacrificiile depuse.Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nor din Februarie 11, 2009, 14:37:55
Ieri, marti 10 februarie 2009, pe Ziare.com (www.ziare.com/Disidentii_de_la_Brasov_vor_primi_indemnizatii_reparatorii-668639.html), a aparut un articol care indica reluarea discutiilor in Parlament despre modalitatile legale de acordare a indemnizatiilor si altor drepturi persoanelor care au participat la revolta din 1987 de la Brasov.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nor din Februarie 11, 2009, 14:42:28
Disidentii de la Brasov vor primi indemnizatii reparatorii

Comisia juridica a Senatului a votat marti admiterea cererii de reexaminare la Legea de respingere a OUG prin care se stabileau indemnizatii reparatorii luptatorilor anticomunisti din 1987.

Prin lege, seful statului propunea adoptarea unui act normativ care sa acorde aceste drepturi participantilor la revolta.

Senatorii juristi au fost de acord cu seful statului, care a trimis Parlamentului, in octombrie, cererea de reexaminare a unei legi prin care Legislativul a respins o ordonanta a Guvernului care instituia o indemnizatie reparatorie in valoare de aproximativ 17 milioane de lei vechi pentru participantii la revolta anticomunista de la Brasov, din 1987.

Intentia Guvernului a fost de a completa Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, prin adaugarea la categoria persoanelor care beneficiaza de drepturi si a celor "care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987".

Astfel, de aceleasi drepturi ca si revolutionarii ar fi trebuit sa beneficieze persoanele care au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov, din noiembrie 1987, dar si sotul ori urmasii acestora.

De prevederile legii nu se bucura persoanele care au facut parte din aparatul de represiune, securitate si militie sau au desfasurat activitati de politie politica.

Luptatorii de la revolta din 1987 au deja lege

Textul, adoptat de Guvern pe 13 februarie, la initiativa Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului, a fost respins de Camera Deputatilor, for decizional, pe 30 septembrie.

Potrivit raportului Comisiei juridice a Camerei Deputatilor, s-a solicitat respingerea pentru ca OUG propune introducerea unei noi categorii de persoane care au participat la o revolta populara in anul 1987, "moment deosebit de important, dar care nu are legatura obiectul Legii 341/2004, respectiv Revolutia din decembrie 1989".

Juristii au argumentat ca aceasta categorie de luptatori, cum sunt si cei care au participat la revolta din 1987, au o lege proprie, si anume Decretul-lege 118/1990, iar Guvernul ar fi putut sa modifice acest act normativ daca dorea sa dea mai multe beneficii.

Textul OUG abroga articolul similar din Decretul-lege 118/1990. In plus, Comisia parlamentara a revolutionarilor din decembrie 1989 a avizat favorabil textul adoptat de Senat, prin care se prevede respingerea ordonantei de urgenta.

Seful statului a cerut adoptarea de urgenta a unui act normativ care sa preia dispozitiile prevazute in Ordonanta Guvernului, emisa in scopul acordarii unor compensatii morale si materiale luptatorilor anticomunisti, participanti la revolta muncitoreasca de la Brasov, din 15 noiembrie 1987, persoane ce nu beneficiau, pana la adoptarea acestui act normativ, decat de drepturi simbolice pentru sacrificiile depuse in lupta anticomunista.

Respingerea Ordonantei de Urgenta a Guvernului a tinut asadar de tehnica legislativa mai mult decat de continut.

Basescu arata ca legea a fost emisa gresit de Guvern

Astfel, s-a considerat inoportuna adaugarea in Legea eroilor-martiri din decembrie 1989, care acordau anumite drepturi acestora, si a luptatorilor anticomunisti de la Brasov, din 1987. Din acest motiv, s-a cerut preluarea intr-o alta lege a problematicii care tine de acordarea unor drepturi pentru luptatorii de la Brasov.

Problema care s-a ridicat, inclusiv marti, in Comisia juridica din Senat, a fost insa ca respingerea OUG ar duce la intreruperea acordarii unor indemnizatii stabilite prin ordonanta pentru aproximativ 60 de persoane, oameni care depind de aceste venituri.

Astfel, senatorul PNL Ioan Ghise a cerut aprobarea cererii de reexaminare a presedintelui, pentru a se continua acordarea indemnizatiei, dar a se si da ragazul trimiterii in Parlament a unui act separat, care sa reglementeze situatia.

Ghise a subliniat, in asentimentul colegilor, ca trebuie continuate indemnizatiile pentru disidentii de la Brasov, pana la adoptarea unui nou act normativ.

In motivarea cererii de reexaminare a sefului statului, se mai arata ca Ordonanta nr.6/2008, care prevede acordarea unor indemnizatii reparatorii participantilor la revolta muncitoreasca de la Brasov, din 1987, trebuie transformata in act normativ, dar acesta trebuie sa vina in completarea Decterului-lege 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, si nu in completarea Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, asa cum a prevazut Executivul.

"Din punct de vedere tehnic legislativ, actul normativ a fost emis de Guvern in mod gresit deoarece aduce modificari si completari Legii nr. 341/2004, al carei obiect de reglementare il constituie acordarea de drepturi doar pentru participantii la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, eveniment distinct de revolta muncitoreasca de la Brasov din noiembrie 1987", se arata in textul trimis de Basescu Senatului.

Presedintele Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului(IICCR) de la acea data, Marius Oprea, a declarat, in octombrie, pentru NewsIn, ca ii cere presedintelui Traian Basescu sa intoarca in Parlament o lege votata, in 30 septembrie, in Camera Deputatilor, prin care se respinge o Ordonanta de Urgenta a Guvernului care instituia masuri reparatorii, constand intr-o indemnizatie de aproximativ 16-17 milioane de lei vechi si posibilitatea pensionarii cu cinci ani mai devreme, pentru participantii la revolta anticomunista de la Brasov, din 1987, printre care figureaza si Doina Cornea.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Siebenburgen din Februarie 12, 2009, 12:00:35
http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&a=citeste&p=eveniment&s_id=71567


Greu de reparat ce a fost luat cu o ridicare de mînă
Novembriştii îşi vor reprimi drepturile reparatorii
11.02.2009


• Senatorii au decis, ieri, că trebuie continuată acordarea indemnizaţiilor pentru membrii Asociaţiei 15 Noiembrie ’87, pînă la adoptarea unei legi speciale pentru ei    


Comisia juridică a votat ieri admiterea cererii de reexaminare la legea de respingere a OUG prin care se stabileau indemnizaţii reparatorii luptătorilor anticomunişti din 1987, prin care şeful statului propunea adoptarea unui act normativ care să acorde aceste drepturi participanţilor la Revolta din 15 Noiembrie ’87 de la Braşov. Amintim că, în şedinţa din 30 septembrie 2008, parlamentarii aflaţi pe final de mandat, au respins în mare grabă ordonanţa de urgenţă care completa Legea recunoştinţei pentru zeci de membri ai Asociaţiei „15 Noiembrie ’87“, considerînd că doar revoluţionarii au dreptul la „recunoştinţă“ veşnică în rente pe viaţă.

Primul pas spre reparaţie

Senatorii jurişti au fost de acord ieri cu şeful statului, care a trimis Parlamentului, în octombrie, cererea de reexaminare a unei legi prin care legislativul a respins o ordonanţă a Guvernului care instituia o indemnizaţie reparatorie în valoare de aproximativ 17 milioane de lei vechi pentru participanţii la revolta anticomunistă de la Braşov, din 1987. Intenţia Guvernului a fost de a completa Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, prin adăugarea la categoria persoanelor care beneficiază de drepturi şi a celor „care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987“. Astfel, de aceleaşi drepturi ca şi revoluţionarii ar fi trebuit să beneficieze persoanele care au avut de suferit în urma revoltei anticomuniste de la Braşov, din noiembrie 1987, dar şi soţul ori urmaşii acestora.

Revoluţionarii au vrut „recunoştinţă“ financiară numai pentru ei

Textul, adoptat de Guvern pe 13 februarie, la iniţiativa Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului, a fost respins de Camera Deputaţilor, for decizional, pe 30 septembrie. Potrivit raportului Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor, s-a solicitat respingerea pentru că OUG propune introducerea unei noi categorii de persoane care au participat la o revoltă populară în anul 1987, „moment deosebit de important, dar care nu are legătură obiectul Legii 341/2004, respectiv Revoluţia din Decembrie 1989“. Juriştii au argumentat că această categorie de luptători, cum sînt braşovenii au participat la revolta din 1987, au o lege proprie, şi anume Decretul-lege 118/1990, iar Guvernul ar fi putut să modifice acest act normativ dacă dorea să dea mai multe beneficii. Textul OUG abroga articolul similar din Decretul-lege 118/1990. În plus, Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 a avizat favorabil textul adoptat de Senat, prin care se prevede respingerea ordonanţei de urgenţă.

„Nu vor beneficia de nimic“

Deputat PSD la acea vreme, Vasile Emilian Cutean, fost secretar de stat pentru problemele revoluţionarilor şi şef al Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989 în mandatul trecut, le-a transmis novembriştilor pe canale neoficiale că „nu vor beneficia niciodată de drepturile pe care le au revoluţionarii şi nu vor beneficia chiar de nimic“, cel puţin cît timp e el, Cuteanu, în Parlament.

Soluţia a stat în mîna lui Băsescu

Preşedintele Traian Băsescu a cerut, tot în octombrie, adoptarea de urgenţă a unui act normativ care să preia dispoziţiile prevăzute în ordonanţa Guvernului, emisă în scopul acordării unor compensaţii morale şi materiale luptătorilor anticomunişti, participanţi la revolta muncitorească de la Braşov, din 15 noiembrie 1987, persoane ce nu beneficiau, pînă la adoptarea acestui act normativ, decît de drepturi simbolice pentru sacrificiile depuse în lupta anticomunistă.

O „problemă tehnică“ i-a nedreptăţit pe braşoveni

Respingerea ordonanţei de urgenţă a Guvernului a ţinut ,,de tehnica legislativă mai mult decît de conţinut“ au explicat la acea vreme aleşii. Astfel, s-a considerat inoportună adăugarea în legea eroilor-martiri din decembrie 1989, care acordau anumite drepturi acestora, şi a luptătorilor anticomunişti de la Braşov, din 1987. Din acest motiv, s-a cerut preluarea într-o altă lege a problematicii care ţine de acordarea unor drepturi pentru luptătorii de la Braşov. Problema care s-a ridicat, inclusiv, ieri, în Comisia juridică din Senat, a fost însă că respingerea OUG ar duce la întreruperea acordării unor indemnizaţii stabilite prin ordonanţă pentru aproximativ 60 de persoane, oameni care depind de aceste venituri. Astfel, senatorul PNL Ioan Ghişe a cerut aprobarea cererii de reexaminare a preşedintelui, pentru a se continua acordarea indemnizaţiei, dar a se şi da răgazul trimiterii în Parlament a unui act separat, care să reglementeze situaţia. Senatorii au decis că trebuie continuate indemnizaţiile pentru disidenţii de la Braşov, pînă la adoptarea unui nou act normativ.

„Legea recunoştinţei“ rămîne doar revoluţionarilor

În motivarea cererii de reexaminare a şefului statului, se mai arată că Ordonanţa nr. 6/2008, care prevede acordarea unor indemnizaţii reparatorii participanţilor la revolta muncitorească de la Braşov, din 1987, trebuie transformată în act normativ, dar acesta trebuie să vină în completarea Decretului-lege 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, şi nu în completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aşa cum a prevăzut guvernul Tăriceanu.


O buna zi va doresc!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Februarie 12, 2009, 15:33:28
Ce stiti voi. E propaganda PDL pentru Basescu. Presedintele Postolachi e complet vandut lor. E treaba lui, nu il condamn. Porcaria e ca a tras si asociatia dupa el. O asociatie care a fost independenta foarte multi ani, a ajus presu lui Scripcaru. Si banii i-au luat prima data de la liberali. Alta porcarie. I-a scuipat pe aia in fata. Au luat banii lor si au facut campanie pentru Basescu si Scripcaru. In Brasov nu vorbeste nimeni de chestia asta. Mai apare cate unu pe cate un forum sa zica cum e de fapt treaba. Intrati la primu articol, ala de pe Ziarecom, e si o postare la el. Sant unii mai atenti si observa manevrele din presa, da marea majoritate habar nu are pe ce lume traieste.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Februarie 12, 2009, 15:34:53
Scrie asa: Titlul spune ca "Disidentii de la Brasov vor primi indemnizatii reparatorii", iar in articol aflam ca "Problema care s-a ridicat, inclusiv marti, in Comisia juridica din Senat, a fost insa ca respingerea OUG ar duce la intreruperea acordarii unor indemnizatii stabilite prin ordonanta pentru aproximativ 60 de persoane, oameni care depind de aceste venituri". Deci au primit si pana acum. A fost legal din punct de vedere al legalitatii?

Si nu e pleonastica pentru ca am dorit sa atrag atentia asupra contradictiei. Putem deci intelege ca au primit indemnizatii si fara ca legea sa le fi permis? Nu discut daca meria sau nu aceste indemnizatii (dupa parerea mea le merita), sunt insa interesat de modalitatea prin care au primit banii, timp de un an, fara ca legea sa fi fost in ordine. Nu cumva e vorba de mita politica la mijloc?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: mercurie din Februarie 13, 2009, 21:41:45
  Printre tortionari se afla si un securist cu numele PRIBOI, ajuns mai tarziu parlamentar...Cica principala distractie, in maltratarea celor anchetati, era bataia peste TESTICULE. Un singur barbat maltratat in acest fel a avut curajul sa recunoasca, peste ceilalti s-a lasat tacerea...De ce sa le fie rusine , zic eu ? L-a adus cineva in fata justitiei pentru incalcarea drepturilor omului ? Nu-i lasat frati brasoveni, ca uite asa vor cuteza si data viitoare sa loveasca in roman...


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Februarie 23, 2009, 20:12:34
http://www.ziare.com/Senatorii_au_acordat_drepturi_si_pe_viitor_pentru_disidentii_de_la_Braso-682403.html
Senatorii au acordat drepturi si pe viitor pentru disidentii de la Brasov Luni, 23 Februarie 2009, ora 19:57
Senatorii au votat admiterea cererii de reexaminare a Legii de respingere a OUG prin care se stabileau indemnizatii reparatorii luptatorilor anticomunisti din 1987.

Astfel, au motivat ca ordonanta trebuie mentinuta in vigoare pana la intrarea in vigoare a unei noi legi speciale pentru aceasta categorie, relateaza NewsIn.

Cererea de reexaminare a fost adoptata in Senat, ca prima camera sesizata, cu 83 de voturi pentru, doua abtineri si unul impotriva.

Drept urmare, presedintele Senatului, Mircea Geoana, a supus la vot proiectul de lege de aprobare a OUG 6/2008, care a fost adoptata cu 77 de voturi pentru, doua impotriva si patru abtineri.

Seful statului a trimis Parlamentului, in octombrie 2008, cererea de reexaminare a unei legi prin care Legislativul a respins o ordonanta a Guvernului care instituia o indemnizatie reparatorie in valoare de aproximativ 17 milioane de lei vechi pentru participantii la revolta anticomunista de la Brasov, din 1987.

Intentia Guvernului a fost de a completa Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, prin adaugarea la categoria persoanelor care beneficiaza de drepturi si a celor "care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987".

Astfel, de aceleasi drepturi ca si revolutionarii ar fi trebuit sa beneficieze persoanele care au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov, din noiembrie 1987, dar si sotul ori urmasii acestora.

De prevederile legii nu se bucura persoanele care au facut parte din aparatul de represiune, securitate si militie sau au desfasurat activitati de politie politica.Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Februarie 26, 2009, 09:32:49
http://www.bzb.ro/index.php?page_name=stire_detalii&id_stire=46522
Bjoza, propus să studieze arhivele Securităţii
După isteria privind deconspirarea informatorilor, de acum mai bine de un an, Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) a intrat într-un con de umbră. În urma decesului lui Constantin Ticu Dumitrescu, fost preşedinte al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România (AFDPR), în colegiu a rămas un loc vacant.
Pentru a fi siguri că adevărul iese la iveală, Asociaţia „15 Noiembrie 1987” a propus Guvernului României nominalizarea deja celebrului Octav Bjoza în acest colegiu.
„Domnul Octav Bjoza, preşedinte interimar al AFDPR, este o personalitate de o moralitate ireproşabilă, care s-a evidenţiat în mod deosebit prin acţiunile sale în slujba respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi a păstrării în memoria naţională a valorilor rezistenţei anticomuniste din România. Considerăm că prezenţa unui fost deţinut politic în Colegiul CNSAS ar fi o dovadă de recunoştinţă arătată celor care au înfruntat rigorile temniţelor comuniste”, a declarat Florin Postolachi, preşedintele Asociaţiei „15 Noiembrie 1987”.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Februarie 28, 2009, 00:05:05
Daca ajunge batrinu sa conduca ceneseaseu va fi bine. Ii merge brici mintea si se tine mai bine decat Ticu Dumitrescu. Nu putem sa ii punem in carca o anumita atitudine fata de revolutionari in Brasov pentru ca a fost dezinformat. De vina au fost intrigile Mariei Petrascu.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Ionescu din Februarie 28, 2009, 00:28:29
Apropo de domnul Octav Bjoza si de lista cu cei 41, a facut cineva investigatii recente legate de dosarele lor?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Martie 27, 2009, 16:37:56
http://www.gtbv.ro/?page=articol&id=21979&cat=1

 Postolachi îşi face birou la biserică!
Deputatul PDL, Florin Postolachi, şi-a exprimat dorinţa, zilele trecute, de a deschide un birou parlamentar în incinta Bisericii "Sf. Arhangheli", situată între Calea Bucureşti şi Traian, primind şi binecuvîntarea preotului. "Este ceva tipic românesc, ceva ca o ciorbă de potroace. Amestecăm politica cu religia. Oamenii s-ar putea să nu ştie unde să se ducă, la biserică sau la biroul parlamentar. Din păcate, sînt nişte practici care nu ar trebui să existe într-o societate corectă şi care respectă valorile. Politica este una, biserica este alta, şi atunci ar trebui să dăm fiecăreia ce i se cuvine", a declarat Ion Diniţă, preşedintele PC, filiala Braşov. Conservatorii spun că ei se delimitează de o astfel de practică, pentru că nu este normal ca Biserica să aibă de suferit din cauza unei imixtiuni de acest gen, cu atît mai mult cu cît este instituţia cu cea mai mare credibilitate. (


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Aria din Mai 03, 2009, 17:50:47

                    S.O.S….

 DOMNULUI PRESEDINTE AL ROMANIEI,


EXCELENŢEI SALE – TRAIAN BÃSESCU

Ionel Leşu – unul din apãrãtorii Drepturilor Omului, vã aduce la cunoştinţã situaţia tragicã în care se aflã REVOLUŢIONARII aflaţi în Greva Foamei.
30 de REVOLUTIONARI spitalizati in stare foarte grava,       2 REVOLUTIONARI in coma, cu val. glicemie 20
Este inuman… si chiar nu pot sa-mi explic, cum Excelenta voastra, aproape in fiecare zi…, treceti pe langa acesti REVOLUTIONARI.., prefacandu-va “probabil” ca nu-i vedeti.
Este regretabil.., ca acesti ,,REVOLUTIONARI” sunt lasati      sa moara de actuala GUVERNARE, care si-a pierdut total respectul vis-à-vis de sacrificiul si spiritul de sacrificiu exprimat de acestia.., numai din dorinta, ca Romania sa devina o tara libera.
Dar se pare ca Romania…, nu mai este de mult o tara libera, cu regret o spun.., ca nici dumneavoastra numai sunteti ,,UN PRESEDINTE JUCATOR !”
Se pare ca ROMANIA este o TARA déjà ocupata de CORUPTIE,          in mod constient.., GUVERNANTII incurajeaza si chiar o amplifica prin atitudinea si comportamentul de nedorit al acestora
Eu.., impreuna cu acesti oameni minunati, nu ne-am riscat viata…, iesind in strada pentru LIBERTATEA obtinuta cu mari sacrificii in Decembrie 1989, doar.., ca actualii “GUVERNANTI” sa ne minta si sa-si bata joc de noi…, intru-un mod inexplicabil, prin mentinerea in fruntea institutiei SSPR.. (deci in curtea lui Emil Boc !), a unui mare IMPOSTOR si extrem de mare EXCROC !
Acesta nu poate fi nimeni altul…, decat ,,cumatrul – inculpat” al lui Ion Iliescu, pe nume… rusinea revolutionarilor Cutean Emilian Vasile !
Nu stiu cum de si-a putut permite Emil Boc, sa-l ,,puna” in fruntea institutiei FRAUDATA de acesta in urma cu 5 (cinci !) ani, cu suma de 12 miliarde de lei si procesul sa îsi “piarda din intensitate”, care in mod inexplicabil este sprijinit in continuare… chiar de actuala guvernare, prin favorizarea infractorului ! 

Domnule Presedinte, ma tot intreb.., ce-a fost in mintea acestui “premier”acceptand propunerea lui Ion Iliescu.., ca acest inculpat, sa se intoarca la locul FRAUDAT !
EU.., cred ca Emil Boc, pe langa minciunile invocate in mod oficial, nu numai ca a cautat o deturnare si o inducere in eroare chiar a organelor abilitate de “acest stat” democratic, cu privire la statutul acestui mare IMPOSTOR si EXCROC – pe nume Cutean E. Vasile, dar m-a si dezamagit prin afirmatiile facute.., cu toate ca am informat la timpul cuvenit, atat pe dumneavoastra cat si pe Emil Boc, prin anumite scrisori insotite in mod justificat de concluziile DNA, prin rechizitoriul inaintat “Instantei de Judecata” din cadrul ICCJ, care in final dupa aproximativ 30 de termene s-a dovedit neputincioasa si ineficinta. PACAT !
Deci.., premierul Boc, avea stiinta inca din Decembrie 2008, ca acest impostor si excroc Cutean, era trimis in judecata in calitate de inculpat care fraudase Institutia SSPR, cu peste 12 miliarde de lei !
Tocmai de aceea, ma tot intreb, cum de s-a putut ca femeia aceea…, ca in regim de urgenta sa fie judecata si condamnata la 4 (patru !) ani cu privare de libertate, pentru o presupusa rata furata… ! 
Cu aceasta ocazie, va rog in mod insistent sa va prevalati de parghiile si instrumentele ce vi le confera Constitutia, sesizand Organele in drept, pentru a lua masuri impotriva abuzurilor exercitate de “prietenul domniei voastre” – GEOANA, Ion Iliescu si a “PREMIERULUI” Emil Boc, prin numirea in functia de Secretar de Stat, a unui Impostor si mare Excroc.
Cu permisiunea dumneavoastra si totodata ma simt obligat se definesc aceste apelative de Impostor si mare Excroc…, dar si cel de un mare ,,periculos” AGRESOR, intrucat, in cursul acestei luni, numitul CUTEAN, a agresat un coleg de Revolutie, in plina zi si in plina strada, dar si mai grav.., langa jandarmii ce pazeau Ambasada Coreei, cu PISTOLUL in mana.., l-a ingenuncheat pe acesta (Stoeenescu Florin – ca despre el este vorba !), luand pozitie de tragere…, dar Cutean, nu a fost arestat, precum dl. Becali…, probabil ca acesta nu este cumatrul lui Ion Iliescu, si de aceea zace in arest !
Deci.., in concluzie :
Impostor este.., intrucat Cutean E. Vasile, a facut studiile in mai putina vreme decat s-a scris DIPLOMA, dupa care….,“patronul” facultatii respective a devenit parlamentar PSD, prin grija nemijlocita a protectorului sau.
Excroc este.., deoarece Rechizitorul DNA, dovedeste extrem de clar…, FRAUDA de 12 miliarde de lei, exrcitata de inculpatul Cutean E. Vasile, din fondurile Guvernului Romaniei.
Agresiune extrem de periculoasa, exercitata cu pistolul in plina strada si lipsind de LIBERTATE, tocmai pe un ,,om” care a lupat in spirit de sacrificiu pentru acest deziderat !

Dar mai grav este…, ca purtatorul de cuvant al M.I., pe nume probabil Nicovala, fara sa detina probe si probabil influientat “politic” a iesit pe “sticla” tv, afirmand in mod premeditat ca “de fapt : Cutean a fost atacat in propria casa” …, Oare aceasta declaratie de presa a acestui individ nu va influienta bunul mers al anchetei din cadrul Sectiei de Politie 1 ?..?

Tocmai de aceea.., DOMNULE PRESEDINTE, va solicit…, cum de altfel am mai precizat, interventia domniei voastre, este imperios necesara in a solicita punerea in discutie, sanctionarea drastica a acestui “recidivist” purtator de cuvant al M.I. si solutionarea acestui caz extrem de grav savarsit de recidivitul Cutean E. Vasile, prin amenintarea cu moartea, punandu-i in ceafa colegului nostru, un pistol…. care nu era de ciocolata, ci chiar… ADEVARAT !
   Acest lucru l-a exrecita de foarte multe ori.., chiar si impotriva politistilor de sectia 1-politie, rupandule epoletii si de cde nu… haina militara. In 26.11.2008, acest inc. impostor si mare excroc Cutean, m-a amenintat si pe mine cu pistolul, dar cu concursul asa jisilor politisti din loc. Teius, unde eu ma aflam de fapt ca sa-l ajut in Campania electorala, ca sa iasa…. din Parlament. Si am reusit, dar acum prin nechipzuinta si grija lui Emil Boc.., a fost numit din nou protejatul guvernarii.
   Si…, culmea, mai putem noi sa solicitam justitiei sa fie… impartiala ?..?
 


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Mai 03, 2009, 20:23:49
Aria ce ai comun cu 15 Noiembrie ;D
Cine si pe cine reprezinta Lesu?
De ce nu a prezentat Lesu acest comunicat azi pe OTV?
Daca situatia era asa grava  sigur aparea si in presa?
Care sunt numele celor 30 revolutionari in greva foamei si din ce as. fac parte?
Fii sigurg(a)ca sàfu tau nu ajunge ss!
" Acest lucru l-a exrecita de foarte multe ori.., chiar si impotriva politistilor de sectia 1-politie, rupandule epoletii si de cde nu… haina militara. In 26.11.2008, acest inc. impostor si mare excroc Cutean, m-a amenintat si pe mine cu pistolul,"
Vezi ca din graba ai gresit data!
Cind o sa scapam de un Cutean,LESU,Maior,Costin,si de jocuri politice?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Mai 05, 2009, 18:08:11
Hai ca am gasit una tare. Am citit articolu din Gazeta de Transilvania da am crezut ca aia le mai infloresc ca niciodata nu i-au simpatizat pe muncitorii care au facut revolta. Ca doar vorba aia, nu erau ei organu de propaganda al pecereului? E, se pare ca nu au mintit si ca e pe bune stirea cu Postolachi parlamentar cu aranjamente prin parohii.

http://brasov.ghimpele.ro/index.php?cat=afisare&rubrica=main_cine_tace_&id=13823

Parohia parlamentara „Sfantul Apostolachi“

Parca-parca simt o improspatare morala printre pedelei, semn ca harul Domnului se pogoara peste cine te astepti mai mult sau mai putin. Chiar daca Biserica nu se pangareste cu spurcaciuni lumesti si politicesti, orice parlamentar are dreptul la o spovedanie preferentiala, la o impartasanie, grijanie, sfestanie. Mai ales la o sfestanie, foarte utila cand e vorba de stropit cu busuiocul un birou deputatesc parohial nou-nout. Ca doar politica, aceasta fata cu felinar rosu in geam, are si ea nevoie de curatire, de canoane si dezlegare de pacate, ca sa-i fie scosi cei sapte draci.

Mai exact, despre ce ar fi vorba? Nu oi fi eu usa de biserica, dar tot am tras cu un ochi pe gaura cheii, inspre catapeteasma portocalie a anumitor altare. De fapt, am tras cu urechea la un zvon iscat prin targul Brasovului cum ca  anumiti oameni politici vor sa infiinteze birouri parlamentare in incinta unor parohii. Una dintre bisericile vizate ar fi fost Sfanta Treime din Scheii Brasovului, iar alta – Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil. Ceea ce, pentru mantuirea sufletelor de parlamentari, nu ar fi tocmai rau, ca macar asa nu vor mai parea nedusi la biserica! Insa, pentru mirenii de rand, tare mi-e teama ca va fi o pricina de poticnire si de sminteala!
Ce-are prescura cu prefectura?
Ferit-a Sfantul de asemenea lucrari ale diavolului! Ne bucuram crestineste daca politicienii iau calea bisericii, dar un asemenea birou parlamentar-parohial ar pune cruce credintei multora. De pilda, se auzea saptamana trecuta ca deputatul PD-L Florin Postolachi si-ar fi exprimat o astfel de dorinta pioasa in dreptul Bisericii „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil,“ situata pe Strada Sfintii Arhangheli din Brasov. Cu blagoslovirea preotului respectiv. Primul infiorat de o asemenea perspectiva s-a aratat presedintele interimar al Partidului Conservator, Ion Dinita, care a asemanat coproductia politico-religioasa cu o „ciorba de potroace.“ Nevrand a da cu cadelnita pe la nasul cuviosilor politicieni, Ion Dinita a sustinut... delimitarea de astfel de practici, tocmai pentru a da Cezarului ce-i apartine, iar Bisericii ce este al ei, fara a incurca lucrurile: „Oamenii s-ar putea sa nu stie unde sa se duca, la biserica sau la biroul parlamentar. Din pacate, sunt niste practici care nu ar trebui sa existe intr-o societate corecta si care respecta valorile. Politica este una, biserica este alta, si-atunci ar trebui sa dam fiecareia ce i se cuvine.“ Sa dam, sa dam, numai ca, pana la Dumnezeu, ne mananca sfintii cu sfanti!
Uite popa, nu e popa in PD-L
Si, uite-asa, parea ca, dupa Moastele Sfantului Andrei, aveau sa se perinde in aceeasi biserica hoastele sfintilor atei. Dar nu, gandirea serelista si pedelista nu ne-a cotropit de tot, iar preotul Stelian Manolache, paroh al bisericii respective, s-a declarat deschis fata de orice culoare politica, fara a alege una anume: „Este incorect. Domnul Postolachi a venit in parohia noastra pentru a discuta despre pasapoartele biometrice. Si domnul profesor Ciurea a venit la noi, doar nu era sa-l dam afara doar pentru ca e din PSD! Biserica este deschisa pentru toti oamenii, din toate partidele, nu doar pentru unii. Doar nu o sa-i alungam numai pentru ca sunt parlamentari! De ce nu se vorbeste de UDMR? De ce nu se merge in Harghita si Covasna, sa se vada ca acolo, intr-adevar, biserica este condusa de politica si ca preotii indruma voturile? De ce ne e rusine sa mai fim romani?“ Frumoasa si cuvioasa, paloarea politica a fetelor bisericesti, dar ceea ce nu se prea cunoaste este tocmai faptul ca si parintele Manolache este membru al PD-L si consilier local. Readucand in discutie driblata si arzatoarea problema a biroului parlamentar-parohial, raspunsul veni astfel: „Vocea targului nu ma intereseaza. Ca sa se poata spune ca se va face un asemenea birou, trebuie sa apara mai intai niste acte oficiale, care nu exista. Pentru asta e nevoie de mai multe chestii, nu doar de vorbe...“


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Mai 05, 2009, 18:26:30
Au fost raspnditi in tot orasul niste fluturasi cu reclama la un restaurant din Racadau. La loc de cinste e cantareata de muzica popu lara Sava Negrean Brudascu, fosta directoare a Clubului "Steagu Rosu", de la fabrica de autocamioane I.A.Bv. si amanta lui Ratoi, secretaru de partid.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Mai 08, 2009, 11:23:52
Vad ca nu e deranjat nimeni de prosteala de politica pe care o face sefu de la 15 Noiembrie. Si administratoru tace milc ca e vorba de sefu lui de asociatie.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Mai 18, 2009, 13:42:59
http://transilvaniaexpres.ro/index.php?mod=articol&id_articol=120486
Deputatul Florin Postolachi a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca aproximativ 100 de brasoveni vor beneficia de pe urma actului normativ aprobat zilele trecute, prin care membrii Asociatiei "15 noiembrie 1987" vor avea aceleasi drepturi ca si revolutionarii. Postolachi a mentionat ca va initia propuneri legislative care sa permita stergerea cazierului celor care au fost condamnati politic in perioada 1945-1989. Aceste persoane, desi nu au comis fapte de natura penala efectiva, ci pentru considerente de ordin politic au si acum inscrise in cazier aceste pedepse. De asemenea, eurodeputatul Dragos David a precizat ca sustine o asemenea idee si ca o considera "ca fiind un act de reparatie morala".Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Mai 18, 2009, 21:00:02
Astia iar anunta ca si-au rezolvat problmele. E pentru a nu stiu cita oara, acum e in Transilvania expres de miercuri. Oare nu nu mai au de zis nimic si o tin cu asta mereu ? Sau Postolachi nu are cu ce se lauda si mai pune placa asta din cind in cind ? De ce s-o mai fi facut politician.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Mai 20, 2009, 22:58:59
Postolachii asta ce cauta in politica, numa salriu mare? Pentru ca nu face nimic, nu are ce sa spuna si da la presa subordonata pedeleului aceiasi informatie de mai multe ori, da in saptamani diferite, ca sa arate ca are activitate politica.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Gheorghe Iosif din Mai 21, 2009, 11:19:06
Cred ca problema nu ar trebui pusa astfel. Daca niciunul dintre noi nu ne implicam la nivel politic, vom fi vesnici comentatori de pe margine. Eu doream demult ca oameni care au participat la Revolta din 15 Noiembrie 1987 sa ajunga in viata politica. Altfel vom avea mereu "ciudati", cu un trecut incontrolabil, in Parlamentul Romaniei, in Guvernul tarii si in institutiile locale. Nu sunt afirmatii partinitoare. Am impresia ca se doreste neimplicarea celor care au participat la Revolta din `87 in viata politica. Problema e pusa gresit. Ficare loc lasat liber de catre cei care nu au fost membrii ai P.C.R., va fi ocupat de catre un comunist. Dovada este istoria de dupa Decembrie 1989.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Mai 25, 2009, 15:44:50
Ziaristii s-au gandit ca problema poate fi pusa asa cum se vede in articolu de mai jos. Senatoru Staicu, colegu de partid a lui Postolachi, fiu lu tatsu`, colonelu ala care s-a ocupat de revolta si de stegari incepand cu noiembrie 1987, s-a apuacat sa se foloseasca de parlament ca sa mareasca drepturile de ancheta ale jandarmilor. I-o fi ordonat colonelu sau i-a sugerat Postolachi? Eu cred ca initiativa e a lui taicaso, da Postolachi o sustine ca e a unui coleg de partid si frate de campanie electorala din toamna trecuta. Da Asociatia 15 Noiembrie 1987 stie? Si e de acord? Considera noiembristii ca e bine ca jandarmii sa poata deveni si organe de urmarire penala? Postolachii i-a intrebat? Au habar macar de chestia asta?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Mai 25, 2009, 15:57:16
Eu i-am avertizat de la inceput cu cine se aliaza. Si pe ei si pe voi. Ati ales si alesii isi fac acu de cap. Multe succesuri in continuare, dragi tovarasi.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: néant din Iulie 01, 2009, 23:34:24
Capitolul 1
1.    Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi cele ce trebuie să se petreacă în curând, iar El, prin trimiterea îngerului Său, a destăinuit-o robului Său Ioan,
2.    Care a mărturisit cuvântul lui Dumnezeu şi mărturia lui Iisus Hristos, câte a văzut.
3.    Fericit este cel ce citeşte şi cei ce ascultă cuvintele proorociei şi păstrează cele scrise în aceasta! Căci vremea este aproape.
4.    Ioan, celor şapte Biserici, care sunt în Asia: Har vouă şi pace de la Cel ce este şi Cel ce era şi Cel ce vine şi de la cele şapte duhuri, care sunt înaintea scaunului Lui,
5.    Şi de la Iisus Hristos, Martorul cel credincios, Cel întâi născut din morţi, şi Domnul împăraţilor pământului. Lui, Care ne iubeşte şi ne-a dezlegat pe noi din păcatele noastre, prin sângele Său,
6.    Şi ne-a făcut pe noi împărăţie, preoţi ai lui Dumnezeu şi Tatăl Său, Lui fie slava şi puterea, în vecii vecilor. Amin!
7.    Iată, El vine cu norii şi orice ochi Îl va vedea şi-L vor vedea şi cei ce L-au împuns şi se vor jeli, din pricina Lui, toate seminţiile pământului. Aşa. Amin.
8.    Eu sunt Alfa şi Omega, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Atotţiitorul.
9.    Eu Ioan, fratele vostru şi împreună cu voi părtaş la suferinţa şi la împărăţia şi la răbdarea în Iisus, fost-a în insula ce se cheamă Patmos, pentru cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturia lui Iisus.
10.    Am fost în duh în zi de duminică şi am auzit, în urma mea, glas mare de trâmbiţă,
11.    Care zicea: Ceea ce vezi scrie în carte şi trimite celor şapte Biserici: la Efes, şi la Smirna, şi la Pergam, şi la Tiatira, şi la Sardes, şi la Filadelfia, şi la Laodiceea.
12.    Şi m-am întors să văd al cui este glasul care vorbea cu mine şi, întorcându-mă, am văzut şapte sfeşnice de aur.
13.    Şi în mijlocul sfeşnicelor pe Cineva asemenea Fiului Omului, îmbrăcat în veşmânt lung până la picioare şi încins pe sub sân cu un brâu de aur.
14.    Capul Lui şi părul Lui erau albe ca lâna albă şi ca zăpada, şi ochii Lui, ca para focului.
15.    Picioarele Lui erau asemenea aramei arse în cuptor, iar glasul Lui era ca un vuiet de ape multe;
16.    În mâna Lui cea dreaptă avea şapte stele; şi din gura Lui ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri, iar faţa Lui era ca soarele, când străluceşte în puterea lui.
17.    Şi când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca un mort. Şi El a pus mâna dreaptă peste mine, zicând: Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă,
18.    Şi Cel ce sunt viu. Am fost mort, şi, iată, sunt viu, în vecii vecilor, şi am cheile morţii şi ale iadului.
19.    Scrie, deci, cele ce ai văzut şi cele ce sunt şi cele ce au să fie după acestea.
20.    Taina celor şapte stele, pe care le-ai văzut în dreapta Mea, şi a celor şapte sfeşnice de aur este: Cele şapte stele sunt îngerii celor şapte Biserici, iar sfeşnicele cele şapte sunt şapte Biserici


Titlul: Re: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: LRD-S ,NR.47 din Noiembrie 15, 2009, 10:12:12
22 de ani de la revolta anticomunista din Brasov

Revolta muncitorilor brasoveni din 15 noiembrie 1987 reprezinta in istoria nationala inceputul sfarsitului pentru regimul comunist al lui Nicolae Ceausescu.

Nicaieri in tara nu se mai auzise pana atunci strigandu-se "Jos Ceausescu", scanteia pornita in Brasov fiind preluata apoi la Iasi si Timisoara, in 14 si 15 decembrie 1989, si la Bucuresti, in 21-22 decembrie 1989.

Muncitorii din Brasov au fost singurii romani din acea perioada care au avut curajul sa infrunte sistemul si care au demonstrat ca si-au pastrat demnitatea in fata ultimelor practici staliniste din blocul comunist.

Totul a inceput in seara zilei de 14 noiembrie, cand angajatii Intreprinderii de Autocamioane "Steagul Rosu" (IABv) si-au primit salariile injumatatite fara sa primeasca vreo explicatie. De cateva luni, directorii uzinei obisnuiau sa reduca salariile muncitorilor, oamenilor spunandu-li-se ca erau "sanctionati" pentru nerealizarea planului economic. De data asta, insa, pe fluturasii lor scria un singur cuvant pe care nimeni nu l-a inteles: social.

Satui de frigul din case si din fabrica, de lipsa alimentelor si de propaganda atat de diferita de realitatile cotidiene, muncitorii sectiei 440 veniti in schimbul III au refuzat sa porneasca masinile pe perioada noptii si au format nuclee de protest. La ora 5.00, starea de agitatie a acestora nu mai putea fi controlata. Dupa sosirea celor din schimbul I, in jurul orei ora 7.00, mii de muncitori se adunasera la portile uzinei.

Ei asteptau sa stea de vorba cu conducerea intreprinderii, insa dialogul nu a avut loc, autoritatile refuzandu-i intr-un mod arogant. Raspunsul i-a radicalizat pe muncitorii care au inceput sa distruga insemnele comuniste si sa sparga geamurile sediului administrativ al IABv.

Primul "Jos Ceausescu", strigat pe strazile Brasovului

Din miile de oameni care protestau la uzina, 400 au decis sa plece pe strazile Brasovului, spre sediul Consiliului Judetean al PCR, pentru a-si cere drepturile. Primele scandari erau de ordin economic - "Hotii", "Vrem banii inapoi", "Ajunge, nu mai vrem sa fim mintiti", "Vrem duminica inapoi", "Vrem mancare la copii", "Vrem lumina si caldura", "Vrem paine fara cartela" - dar dupa ce muncitorilor li s-au alaturat si locuitori ai orasului, protestul a devenit unul politic.

Astfel s-au auzit pentru prima oara in Romania comunista "Jos Ceausescu!", "Jos comunismul!", "Jos cu epoca de aur!", "Jos tiranul!", "Jos dictatorul!". Ajunsi in fata spitalului judetean, protestatarii au cantat "Desteapta-te romane".

La sediul Consiliului Judetean al PCR au fost devastate incaperile, iar produse considerate a fi delicatese pentru acea perioada (salam de Sibiu, cascaval, portocale, banane) au fost aruncate pe geam pentru a fi impartite populatiei.

Apoi au fost distruse insemnele comuniste: a fost aruncat de la etaj si ars atat tabloul lui Ceausescu, cat si steagul rosu al partidului. Protestatarii furiosi au distrus mobilier, aparatura, au spart geamuri. Au fost agresati verbal si fizic cativa membri ai nomenclaturii brasovene, dar si membri ai autoritatilor de supraveghere. Este cazul unui militian care a fost batut si dezbracat in pielea goala, uniforma fiindu-i sfasiata de multimea furioasa.

Populatia de pe margine era solidara cu manifestantii: unii se alaturau pur si simplu coloanei, altii aplaudau, altii plangeau de bucurie, in timp ce altii prevedeau deja viitoarea reprimare.

Dreptatea bastonului de cauciuc

Aparatul de reprimare al comunistilor nu a asteptat prea mult pana sa fie pus in functiune. In urmatoarele zile au fost arestate sute de persoane, majoritatea celor retinuti fiind batuti, torturati si amenintati ca vor fi condamnati la moarte.

Au fost aduse echipe de anchetatori din intreaga tara, care au facut o selectie a celor mai "periculosi" dintre protestatari, lideri de opinie care trebuiau separati atat intre ei, cat si de restul muncitorilor. Anchetarile au fost facute la Brasov, dar unii dintre muncitori au fost ulterior trimisi si la Bucuresti.

Maltratarile la care au fost supusi protestatarii arestati au fost extrem de variate: batai cu pumnii, cu picioarele, cu un scaun, cu parul, cu bata, lovituri cu bastonul de cauciuc la testicole, lovituri in stomac, batai la palme si la talpi cu bastonul de cauciuc; lovire de calorifer; strivirea degetelor la usa; smulgerea parului.

De asemenea, arestatii erau siliti sa stea intr-un picior, pe vine, sa tina un creion cu barbia, sa sprijine cu nasul tabloul lui Ceausescu, sa faca genoflexiuni, sa stea intr-o mana, sa sara ca broasca. Unii protestatari au fost infasurati in cearceafuri ude si batuti sau tinuti in frig dezbracati.

Anchetatorii au mizat mult si pe factorul psihologic, protestatarii putand sa auda strigatele de durere si gemetele celor interogati. In anumite cazuri a fost alternat anchetatorul brutal cu cel fals serafic, nonviolent, iar, la Bucuresti, au fost incarcerati intentionat printre detinuti de drept comun, mizandu-se pe intimidarea la care acestia aveau sa ii supuna pe detinutii politici de la Brasov.

Desi experimentul Pitesti era dintr-o alta perioada comunista, Securitatea ceausista retinuse atat efectul asupra detinutilor politici, cat si strategia reeducarii. Documentele de la proces spuneau ca inculpatii "se pot reeduca sub supravegherea unor colective de munca", asa ca urmau sa fie trimisi la "munca corectionala".

Cel putin 12 dintre cei anchetati si judecati in urma revoltei de la Brasov au murit in conditii suspecte la scurt timp de la evenimente desi ultimele controale medicale ii aratau ca fiind perfect sanatosi. Potrivit unor note informative, in timpul arestului acestia ar fi fost imbracati in niste combinezoane care le-au provocat leziuni pe piele, fiind evident vorba despre iradiere.

61 de verdicte intr-o ora si jumatate

Procesul a avut loc pe 3 decembrie 1988. S-a desfasurat cu usile inchise si a fost atent monitorizat de catre persoane din conducerea sistemului. Pentru pregatirea lui, venise cu o zi inainte in Brasov chiar ministrul de Interne, Tudor Postelnicu.

Motivul pentru care cele mai multe dosare au fost deschise il constituia participarea la "acte de huliganism", "acte de dezordine", "actiuni turbulente" sau "angrenarea in unele actiuni dusmanoase" desfasurate la Brasov in data de 15 noiembrie 1987.
Desi fusesera cercetate si anchetate 183 de persoane in legatura cu revolta brasoveana, la proces sunt prezenti 61 de acuzati, care au primit aceleasi incadrari ca si minerii din 1977: ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice.

Desi anterior, in numeroase sedinte de partid, se ceruse chiar pedeapsa cu moartea pentru participantii la revolta pentru a constitui un exemplu, 61 dintre acestia au fost condamnati cu pedepse la locul de munca intre 6 luni si 3 ani. Suplimentar, s-a luat masura deportarii lor si a fixarii domiciliului obligatoriu in alte orase.

Totul s-a stabilit intr-o ora si jumatate. Condamnatilor li s-a facut imediat lichidarea si au fost imbarcati catre noul loc de munca in diferite colturi ale tarii. Aici au fost supravegheati continuu si priviti cu suspiciune de noii colegi pentru ca Securitatea lansase zvonul ca erau informatori.

Chiar daca a fost infranta, revolta muncitorilor din Brasov a aratat gradul de nemultumire al populatiei si a scos la iveala ostilitatea fata de regimul ceausist.

Reactia muncitorilor brasoveni la nedreptatea pe care trebuiau sa o indure romanii a spart pana si barierele controlului Securitatii si a izolarii lui Ceausescu pentru a ajunge in ziarele occidentale, unde a creat senzatie.

Curajul acestora l-a enervat pe Nicolae Ceausescu atat de tare incat, un an mai tarziu, a dorit sa faca o vizita fulger la sectia 440 a uzinei "Steagul Rosu", locul de unde au pornit protestele. Gestul era, evident, unul de sfidare, prin care vroia sa arate ca nu ii este frica de elementele turbulente.

Oricat de bine ar fi fost folosite instrumentele de represiune pentru a reduce totul la tacere, revolta de la Brasov a fost prima piesa de domino care s-a prabusit in sistemul comunist din tara noastra. Evenimentele de la Brasov, din noiembrie 1987, au asezat Romania pe drumul pe care pornisera si celelalte tari din Europa de Est, destinatia urmand sa fie atinsa in decembrie 1989.
://www.ziare.com/actual/eveniment/11-15-2009/22-de-ani-de-la-revolta-anticomunista-din-brasov-949744


Titlul: Re: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 15, 2009, 14:26:55
http://www.adevarul.ro/articole/brasov-comemorarea-eroilor-novembristi-victime-ale-securitatii.html


Titlul: Re: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: alex s din Noiembrie 15, 2009, 20:08:21
Brasovenii merita tot respectul nostru . Autoritatile Brasovene au organizat ceva cu aceasta ocazie ? Cei implicati ar trebui bagati in legea 341 . 


Titlul: Re: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 15, 2009, 21:28:27
Brasovenii merita tot respectul nostru . Autoritatile Brasovene au organizat ceva cu aceasta ocazie ? Cei implicati ar trebui bagati in legea 341 . 
Buna dimineata sunt si in legea 341/2004 au avut lege speciala( cu dedicatie de la tatucul Iliescu) din 1990!Daca ai plecat din Romania in 2004 ar trebuii sa stii!
Noapte buna!


Titlul: Re: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Gheorghe Iosif din Decembrie 31, 2009, 18:25:51
Multumiri domnului Gheorghe VAsile pentru documentele transmise - le-am atasat acestui mesaj. Ii uram Un An Nou fericit si sa ramana acelasi si in 2010!
La fel, tuturor celor care au au avut o contributie pozitiva la Revolta din 15 Noiembrie 1987 si dupa, le uram An Nou fericit si La Multi Ani!


Titlul: Re: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: alex s din Decembrie 31, 2009, 21:03:52
LA MULTI ANI TUTUROR BRASOVENILOR CARE AU PARTICIPAT LA REVOLTA DIN 15 NOV. LA FEL SI REVOLUTIONARILOR BRASOVENI , CU UN PLUS PENTRU CEI CU NUMELE VASILE .


Titlul: Re: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: néant din Februarie 22, 2010, 22:13:10
Citat
Quote
UITASEM UN NOU "PARVENIT " CU ACELAȘI APUCĂTURI DE PREȘEDINTE  HA HA HA HA  ȘI EA FĂCUT  S.R.L  ȘTIU SUNT MULȚI PROSTI  HAȘ HA  HA HA  CARE PUN BOTU DAR DAR scuze domn președinte  neam saturat de parveniți  suna trompeta suna trompete ALO ALO ADMINU ZI POSTĂRI;LE POSTĂRILE LA LITRU SAU LA KIL v


Titlul: Re: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Diplomatul007 din Martie 11, 2010, 23:17:18
http://dorin2tudoran.wordpress.com/2010/03/10/un-cadou-de-la-vasile-gogea-declara%C8%9Bia-de-la-zurich 10 martie 2010 By Dorin Tudoran

UN CADOU DE LA VASILE GOGEA: DECLARAȚIA DE LA ZURICH

Dragă Dorin,

Nu mă pricep să formulez mulțumiri prea sofisticate. Dacă erai mai aproape, te îmbrățișam și aș fi simțit dacă e de ajuns. Vreau, însă, ceva mai mult: să “dăruiesc” și eu ceva. Pentru memoria unui om care binemerită: Constantin-Ticu Dumitrescu, cel care a încercat, la rîndul lui, fără succes în cele din urmă, să continue gîndul lui George Șerban.

Eram, într-un grup de vreo șaizeci de oameni, împreuna în Elveția, într-o vizită de “instruire” în cultura democrației, facilitată de o inițiativă privată a unui cetățean elvețian de origine română, la sfârșitul lunii aprilie 1990.

“Delegația”, compusă din membri ai CPUN, minștri, politicieni, jurnaliști, preoți și generali, condusă de Prim Viceprim-ministrul Guvernului provizoriu Roman, Cazimir Ionescu, a benefeciat de un program excepțional de vizite, întilniri, deplasări, colocvii, simpozioane, cursuri…

În tot acest timp, împreuna cu Ctin-Ticu Dumitrescu și Mirela Roznoveanu urmăream, din Elveția, ce se întîmpla la București, în P-ța Universității.

Astfel, în această atmosferă, pe șoselele impecabile ale Elveției dar și pe vaporașele cu care am “navigat” pe lacurile ei, urmăriți de o îngrijorare profundă față de evenimentele din țară, aceștia trei, sub impulsul lui “Nea’ Ticu”  am redactat ceea ce noi am numit “Declarația de la Zurich”, cu privire la situația din România.

“Declarația” a fost semnată “discret” (cu fereală, adică, față de unii “ochi” din “delegație”) de un anumit număr de persoane, diferite ca vîrstă, profesie, orientare politică și transmisă, cu sprijinul unor persoane din diaspora românească de la Zurich și Geneva, în media elvețiene. Întorși în țară, eu am publicat-o în suplimentul revistei brașovene ASTRA.

Iată, am găsit azi – poate că așa trebuia să se întîmple – exemplarul manuscris (olograf)  al Declarației.

Conținutul ei s-ar putea să pară naiv azi. Dar e dimensiunea “naivității” care l-a animat și pe George Șerban, și pe Ticu Dumitrescu și-l animă azi, încă, pe Doru Mărieș: nevoia absolută de atitudine în fața unei urgențe!

Iată, unii obsedați de “științificitate” nu cunosc nici gramatica limbii române, alții, mai puțin firoscoși, nu se sfiesc să trăiască după gramatica ființei morale, atunci cînd aceasta este în pericol!

Dar, să punem documentul “pe masă”.

Cu sentimente frățești,

Vasile.Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Aprilie 20, 2010, 23:13:28
La multi ani domnule Neculaie. Din ziarul Adevarul de azi am aflat ca duminica a fost ziua dumneavoastra si ca ati spart 3000 de euroi in cateva ore. Eu am muncit cteva luni ca sa aduc banii astia acasa. Si nu in Brasov, ci in tara straina. In Brasov, mai ales daca eram angajatul tau, imi trebuiau ctiva ani sa-i strang. Da asta e, nu eu am luat I.A.Bv.-ul cu un euro. I-ai platit ziaristei sa dea stirea asta? Cred ca te distrezi bine cand ne scuipi cate o crfra deasta, cati bani spargi pe ora de ziua ta. L-ai invitat si pe presedintele de la 15 Noiembrie? Ca doar ati candidat impreuna la alegerile trecute. Hotu uzinei impreuna cu revoltatu din 1987. Bine v-a stat! Si bine va sta si acum. Poate le ziceti brasovenilor cum mai merge productia de camioane, autobuze si tractoare. Ca asa va laudati in campania electorala, ca ati luat licenta de la Tractoru si o sa fabricati in Steagu si tractoaele care nu se mai fabricau in fabrica lor. Cate tractoare ati facut de atunci? 230000? 10000? 200? 20? 2? A ramas macar ala adus ca sa-l fotografieze presa in campania electorala, sau l-ai matrasit si pe ala? La multi ani patroane de succes! Somerii pe care i-ai facut si muncitorii pe care i-ai alungat peste granita sa-si castige prin alte tari painea iti sant recunoscatori si-ti ureaza din inima, ca si tovarasului tau din anii de mai inainte, Nicolae Ceausescu. Sti tu ce.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Aprilie 20, 2010, 23:21:33
De ziua lui, Ioan Neculaie, patronul FC Braşov, a „spart“ 3.000 de euro în câteva ore
Mariana Stoica
http://www.adevarul.ro/locale/brasov/De_ziua_lui-Ioan_Neculaie_a_-spart-_3-000_de_euro_in_cateva_ore_0_247175313.html
Patronul echipei FC Braşov, Ioan Neculaie, a împlinit, duminică, 53 de ani, sărbătorindu-şi ziua de naştere la un restaurant cu specific italian, din Braşov

Omul de afaceri braşovean a optat pentru o petrecere cât mai intimă, ferită de ochii curioşilor. După meciul FC Braşov - Gaz Metan Mediaş, la finalul căruia „stegarii" i-au dedicat victoria cu 3-2, Ioan Neculaie a ales să-şi sărbătorească ziua de naştere la restaurantul „Trattoria del Chianti", într-un cadru restrâns, alături de familie şi prieteni.

La petrecerea care a durat mai bine de şase ore, până la ora 3 dimineaţa, au fost chemaţi toţi jucătorii de la FC Braşov. Însă, invitaţia a fost onorată doar de veteranii Robert Ilyes şi Dorel Zaharia, care i-au urat şefului „toate cele bune" din partea întregului colectiv.

Dacă atunci când vine vorba să-şi achite restanţele financiare către proprii jucători, Ioan Neculaie are „arici la buzunar", situaţia este total diferită atunci când se gândeşte la propria bunăstare. Astfel, în cele câteva ore petrecute la „Trattoria del Chianti", boss-ul formaţiei de la poalele Tâmpei nu şi-a refuzat nicio plăcere, cheltuind mai bine de 3.000 de euro pentru produsele consumate de invitaţi. Din meniu de lux nu au lipsit Rissoto Pescatore (orez cu fructe de mare), antricotul de vită fiorentină sau vinul alb sec Pinot Grigio.

„Stegarii" au refuzat amabil invitaţia
După ce i-au dedicat victoria cu Gaz Metan Mediaş, fotbaliştii de la FC Braşov au decis să nu participe la festivitatea dată în cinstea afaceristului. La eveniment au luat parte, printre alţi oaspeţi, antrenorul echipei, Viorel Moldovan, dar şi preşedintele executiv Dinu Gheorghe. „Noi nu avem bani şi nu ne permitem să cumpărăm cadouri scumpe", ne-au declarat jucătorii braşoveni.Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Aprilie 27, 2010, 15:13:59
Neculaie a spart cateva mii de euroi in cateva ore de ziua lui iar fostii angajati din Roman S.A. fac foamea de cativa ani. Supararea mea nu e de comunist. Supararea mea e a unui om lasat pe drumuri de un hot nemaipomenit de pradacios. Si ca mine sant multi brasoveni si foarte foarte multi romani in aceeasi situatie in toata tara. Va pun un articol ca sa fie mai clar.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Aprilie 27, 2010, 16:12:09
Românii care stau la uşa ANOFM:
„Eu nu am bani nici de seminţe”
http://www.cotidianul.ro/eu_nu_am_bani_nici_de_seminte-111698.html
Câţiva dintre cei aproape 766.000 de români care au rămas fără un loc de muncă stau la uşa Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) în speranţa că vor avea mai mult noroc. În schimb, absolvenţii de facultate îşi caută un job mai degrabă pe Internet, considerând că varianta lor este mai bună decât agenţia statului.

Cam 20 de persoane căutau ieri pe listele cu locuri de muncă afişate de ANOFM. Dezamăgiţi că nu-şi găsesc joburi specifice pregătirii lor profesionale, mulţi dintre ei s-au decis că încerce să plece în străinătate pe bani mai mulţi, dar pe un post necalificat.

„Eu îmi caut serviciu din septembrie anul trecut. De profesie sunt inginer chimist. Am muncit o viaţă întreagă în mediu toxic, dar la ce bun? Firma a dat faliment şi eu am rămas pe-afară. Am doi copii, unul la liceu şi altul la facultate, iar soţul câştigă 2.000 de lei pe lună. Cum să trăim 4 persoane cu banii ăştia? Este foarte greu.

De sărbători am găsit să mai fac servicii de curăţenie pe la diverse case. Acum o să încerc să plec în străinătate la cules de căpşuni sau orice altceva. Nu am încotro, deşi sunt operată pe coloană”, spune cu lacrimi în ochi doamna Mariana Stoian din Bucureşti.

Treci printre toţi aceşti oameni necăjiţi şi auzi doar poveşti de familie care mai de care mai triste ori femei care plâng pentru că nu mai au nici o speranţă.

Câţiva bărbaţi care trag cu foc dintr-un chiştoc de ţigară îşi povestesc păţaniile prin care au trecut cât au muncit prin ţări străine.
„Grecii sunt cei mai scârboşi. Te tratează ca pe un sclav. Am întâlnit mulţi boieraşi români care sunt mai acri decât murăturile, dar grecii sunt fraţi cu dracu'. Am plecat cu contract pe post de zidar, dar ăia nu dau nici un ban pe contractul din România, pentru că nu e recunoscut. Am avut colegi care au rămas şi fără paşapoarte şi munceau câte 18 ore pe zi. A fost cumplit”, spune un domn care a reuşit să strângă ad-hoc câteva persoane.

Cum sunt nelipsite, la colţul clădirii ANOFM câteva ţigănci stăteau cu puradeii în braţe şi mâncau seminţe. La un moment dat o femeie care abia ieşise de la avizierul cu joburi trece pe lângă ele şi este rugată să dea un bănuţ pentru laptele puradeilor.

„Nu v-ar fi ruşine! Duceţi-vă şi voi la muncă că nici eu nu am de unde. Dar măcar eu nu stau cu mâna întinsă să cer de pomană. Staţi ca miloagele şi mâncaţi seminţe, iar eu n-am bani nici de seminţe”, le răspunde răspicat femeia.

Însă nici ţigăncile nu s-au lăsat mai prejos. Curajoase şi pline de elan ca întotdeauna, s-au ridicat după bordură şi au luat-o la rost pe femeia care a îndrăznit să le apostrofeze, şi mai mult, să nu le dea nici un ban.

„Fă, da' tu ce crezi, că io nu muncesc cu copilaşii mei? Hai muncit mata cât am muncit io în Spania, haladito care eşti!”, ţipă ţiganca care-şi trage afectuos puradelul după ea. Evident au urmat o sumedenie de bipuri.

Cu mapele subraţ, două tinere domnişoare completează la umbră nişte formulare. Au terminat ASE-ul anul trecut, una dintre ele fiind angajată doar trei luni pe post de secretară, pe un salariu de 1.200 de lei pe lună.

„Făceam şi contabilitatea, şi secretariat la firma unui turc. Un hoţ de nu se poate. Ce-i drept, de Crăciun mi-a mai dat 100 de euro primă, dar munceam pe brânci. Sub pretextul că secretara trebuie să răspundă la telefoane 24 de ore din 24, mă punea să alerg cu tot felul de hârţoage. Nu-mi deconta nici transport şi nici telefon. Ajungeam să pierd cam 400 de lei din salariul meu tot pentru firmă. Acum încerc să plec afară căci aici nu am nici o şansă. Nu cred că găsesc prin agenţia asta ceva. Tinerii, de regulă, îşi caută pe Internet, căci probabilitatea de a găsi ceva este mult mai mare decât prin ANOFM”, spune Raluca Istrate, o bucureşteancă de 25 de ani.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Mai 07, 2010, 13:46:54
Pun protestu unui brasovean impotriva presedinteluli asociatiei "15 Noiembrie", Florin Postolachi, dupa ce a fost sters de pe saiturile pe care a aparut. E scris de unu Nelu B, si a fost publicat in 13 ianuarie 2010 in Brasovul tau, la adresa http://www.brasovultau.ro/tu-faci-ziarul si pe bolgu unui ziarist de acolo.

Un deputat mincinos si tradator

Am plecat la munca in strainatate dinainte ca industria constructoare de masini sa colapseze de tot in Brasov. Am sperat un timp ca ne vom adapta la standardele internationale, ca vor veni marile concerne din domeniu sa cumpere fabrici la Brasov, crezand ce ne spuneau cei din conducerea intreprinderii, ca sintem interesanti pentru capitalistii din Occident pentru ca putem produce, in Europa, la preturi foarte mici, mina de lucru iefina si calificat ca la noi fiind rara pe continent. Dar n-a fost sa fie si, in loc sa vina capitalul strain in tara, a trebuit sa mergem noi dupa el.

Ca aproape in fiecare an si in acesta am venit sa petrec sarbatorile acasa si mi-am programat o saptamana de concediu in plus pentru ca trebuie sa-mi schimb pasaportul. Legat de acest subiect am mari nemultumiri si din cauza lor am decis sa ma adresez presei. Lumea din Europa nu e incantata deloc de ideea introducerii pasapoartelor biometrice. De pe internet am aflat ca exista o miscare care se opoune introducerii lor si in Romania. Cand am fost acasa, in primavara, am aflat ca un deputat de Brasov, domnul Florin Postolachi, care intrase intre timp in politica, presedintele de la asociatia 15 Noiembrie 1987, lupta impotriva introducerii acestui tip de pasapoarte. Am primit niste araticole si am vazut si la tv ca asociatia se afiseaza cu fostii detinuti politici, care resping si ei ideea acestor pasapoarte. Domnul Posolachii reprezenta pentru mine o garantie. Nu am luat parte la asaltul asupra judetenei de partid in 15 noiembrie 1987, dar i-am admirat intotdeauna pe cei care i-au alungat pe comunisti de acolo, in ziua alegerilor si am avut mare incredere in ei de atunci.

La sfirsitul saptaminii trecute, cind am inceput sa ma ocup de schimbarea pasaportului, am aflat ca biroul s-a mutat in Tracorul, intr-o cladire a fostei uzine, iar astazi, cind am gasit noua locatie, am dat peste o "inaugurare" care m-a lasat paf. Cei de la pasapoarte si oficialitatile se dadeau mari si fericite ca au aranjat ca la Brasov sa se elibereze noul tip de pasapoarte, adica cele biometrice. Prefectul e fericit ca a mai bifat o activitate, dar eu sunt nefericit de doua ori. O data pentru ca sint constrans sa-mi fac un tip de pasaport pe care il resping din motive de siguranta si, a doua oara, pentru ca m-am simtit tradat, pentru ca prefectul e din P.D.L., adica din acelasi partid cu domnul Postolachi. Ori eu stiam ca dl. Postolachi lupta impotriva introducerii pasapoartelor biometrice, nu invers. In primavara si tot timpul anului trecut, am avut dispute pe prolema asta, cu alti stranieri aflati ca si mine la munca peste hotare. Multi erau convinsi ca se vor introduce aceste pasapoarte, in ciuda opozitiei pe care o manifestau multi romani. Le-am dat cu tifla si i-am anuntat ca un deputat de Brasov, ajuns mare pornind de jos, membru al asociatiei celor care au facut revolta anticomunista din 1987, a declarat ca sustine oamenii si ca se va opune afacerii pasapoartelor. Avea si un argument puternic: era membru in comisia parlamentara care putea sa opreasca cel mai usor abuzul pe cale de a se produce, Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor.  Eram linistit si ma mai si laudam cu traditia si nivelul democratiei de la Brasov. Ba chiar m-am certat cu cativa mai mistocari, care m-au luat peste picior. Le-am explicat ca P.D.L. e un partid de dreapta pe bune, ca cei de la 15 Noiembrie nu ar fi sustinut un partid de comunisti si securisti delicventi, cum acuzau ei, ca Postolachi a fost in emisiuni tv cu fosti detinuti politic si chiar cu legionari si ca toate astea sunt o garantie ca nu va ceda mafiotilor din Parlament. I-am contrazis si cand au sustinut ca nu are putere, pentru ca am aflat ca era secretar al comisiei, nu simplu membru. Argumentul meu cel mai puternic a fost tot timpul ca nu e ca ceilalti politicieni, ca e un luptator si ca promisiunea de la simpozioanele asociatiei 15 Noiembrie 1987, "Noi nu va vom trada", reprezinta o garantie.

Astazi am constatat ca m-am inselat total si ca ma voi intoarce printre romanii de dincolo cu capul plecat. M-am facut de rusine pentru ca am avut incredere in cine nu trebuia, intr-un alt politician mincinos, chiar daca e unul pornit de jos si cu un trecut care ar fi trebuit sa reprezinte o garantie. Acum am inteles ca Florin Postolachi e chiar mai rau decat multi dintre politicieni, pentru ca el nu e numai un mincinos, e si un tradator. Cum sa fie secretarul comisiei parlamentare pentru drepturile omului si culte si sa nu-si faca treaba pentru care l-au votat oamenii, acordindu-i increderea lor, bazati pe trecutul de luptator pentru libertate al actualului deputat? Mai bine si-ar fi dat demisia din Parlament, decat sa se acopere de o rusine atit de mare. Sint convins ca la urmatoarele alegeri ar fi putut candida direct la Senat, pentru ca ar fi fost destui brasoveni care sa-l voteze daca dadea dovada de cinste.

Pe cei din asociatia lui ii intreb cum de au inghitit porcaria asta? Nu au putut sa-i atraga atentia ca greseste? Pe presedintele de la A.F.D.P.R. il intreb daca s-ar mai afisa cu un asemenea om. Eu stiu ca cei de dreapta nu inghit tradarea si ca-i pedepsesc pe tradatori. Si cum ramane cu respectarea credintei crestine? Stiu ca, pe langa problemele de siguranta personala pe care le ridica actele biometrice, s-a discutat foarte mult despre cele de ordin religios pe care le includ, preoti si calugari importanti predicand impotriva acceptarii lor de catre crestini. Ii e mai draga sleahta de politicieni domnului Postolachi si salariul de parlamentar decit credinta strabuna? In aceasta varianta, e si el unul care l-a vndut pe Mintuitor pentru cativa arginti.

E o mare prostie ca romanii au acceptat aceste acte biometrice dar, pentru brasoveni, e si o mare rusine ca au trimis in Parlament un asemenea tradator. E adevarat, de unde era sa stim si cine s-ar fi asteptat? Eu o voi simti primul, la intoarcerea la munca, pentru ca ma voi legitima cu un pasaport de care eram sigur ca nu voi fi obligat sa-mi fac, pentru ca ma reprezenta in legislativul tarii un luptaot de la 15 Noiembrie 1987. Am trait sa ma vad inselat si de cei mai credibili concetateni. Poate ca o merit, pentru ca prea am crezut in cuvintele lor frumoase si in poza de incoruptibili cu care ne-au amagit.
Nu semnez cu numele intreg pentru ca nu am inca noul pasaport si cred ca au dreptate ai mei cand imi spun ca e mai bine sa fiu prudent, pentru ca omul acum e pe cai mari si poate fi o fire razbunatoare, chiar daca e secretaul Comisiei pentru drepturile omului, culte etc. Nu mai exista onoare si nici garantii pentru nimic.   Nelu B.Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Mai 07, 2010, 14:29:37
Exista ceva despre povestea asta pe blogu lui Ovidiu Eftimie (nu stiu cinei tipu), la adresa
http://www.eftimie.net/search?updated-max=2010-01-19T09%3A55%3A00%2B02%3A00&max-results=7.

joi, ianuarie 14, 2010
Ba n-am nicio treabă cu Postolachi

Zilele astea un anume Nelu Ion are o problemă. Cică deputatul Florin Postolachi a promis la un moment dat că se va lupta împotriva paşapoartelor biometrice şi, când colo, se duce acest Nelu Ion la paşapoarte Braşov [chestie administrată de Prefectura Braşov] şi descoperă că i se face paşaport biometric.

De aici urmează raţionamentul "logic": Postolachi e în PDL, Ion Gonţea [prefectul] e în PDL, deci Postolachi e un mincinos. Şi un trădător.

Toate bune şi frumoase, acest Nelu Ion se umple de curaj şi trimite o anonimă la toate redacţiile din Braşov. Şi acolo bubuie curajul, mi se forwardează mesajul din vreo cinci locuri, pentru că cineva are impresia că am ceva cu Postolachi. Buey, practic io n-am nimic cu Postolachi, ultima oară când ne-am văzut faţă în faţă am discutat civilizat, ce am avut să-i spun i-am spus.

Revenind la problema de fond mi se pare de căcat să i se pună în cârcă povestea cu paşapoarte biometrice. Până una alta, şi el o să aibă parte de unu. Aaa, şi când Postolachi, aşa cum e el cu păcate lui spune o prostie o spune personal, nu prin anonime pe la redacţie. Am priceput Nelule cum e treaba? Sau ţi-e frică că te dibuieşte Postolachi cu biometricul şi te pune să-i admiri mustaţa?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Mai 09, 2010, 14:31:46
Ziaristii din Brasov "nu-u nicio treaba cu Postolachi" atat de mult incat nu-l deranjeaza cu nimic. Nu-i pun intrebari incuietoare, nu-i amintesc de promisiunile pe care le facea in campania electorala, nu il intreaba de ce nu si-a dat demisia din functia de presedinte al asociatiei ca sa nu zica lumea ca o politizeaza. Dau cu pixu tot in pesedisti si liberali. Il cocolosesc pe Postolachi si toata asociatia lui. Si adevaru e ca asa cum s-a dus Postolachi la pedelisti, tot asa s-a dus si asociatia. De cand am plecat la munca afara, nu au mai dat un comunicat, nu au mai scris un protest, nu au sarit nici macar cu vorba in sprijinul muncitorilor care au fost dati afara din fabrici, de exempul de la I.C.A. Ghimbav. Fac exact cum fac foarte multi revolutionari, isi iau mita de la stat si ciocu mic. Poate sa crape pensionarii sau muncitorii dinafara asociatiei ca nu le pasa. Au facut ceva extraordinar in 1987, pentru care tara le multumeste, inclusiv prin acordarea drepturilor revolutionarilor, dar lor nu le mai pasa de tara. Ce-si zic? Sa ne luam noi indemnizatiile, ca meritam, ca am facut ceva pentru Romania in 1987, iar restu sa se descurce cum or putea. Ieri l-am vazut pe unu din conducere la volanu unui gipan. Mama, mama ce plin de el era! Cred ca i-ar fi stat bine ca secretar de partid dinainte. Bine mancat, ingrijit imbracat, relaxat si plin de el. Uite asa privea in jur, de parca ar fi fost mult mai sus decat restu trecatorilor. Cred ca reprezinta noua imagine a asociatiei 15 Noiembrie. Trebe sa ma interesez daca nu au aparut si la ei impostorii, ca prea aducea cu Bebe Certificat.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Mai 09, 2010, 14:59:13
Nici nu stiu de ce ma mai mir si pun la suflet chestia asta. Nu au trecut ei in tabara lui Basescu cu totul, cu catel cu purcel, la alegeri? Daca Postolachi a pozat pentru afise electorale alaturi de Ioan Neculaie, cel care i-a lasat pe stegari fara locurile de munca si de Florin Staicu, progenitura securistului Staicu, unu care s-a "ocupat" de revolta stegarilor, ce ma mai mira? Nu ma mira cat ma umple de scarba. Au avut un sindicat, au avut un ziar, nu s-au dat de partea lui Iliescu cand a fost la putere. Chiar imi placeau. Frate, cum si-au incasat indemnizatia, cum au aplecat capu in fata tatucului de la Cotroceni si a loctenentului lui de la Brasov, primaru Scripcaru. No sa nu le pese de someri si de fostii colegi de munca, da sa nu se mirati cand o sa-i scuipe lumea in gura ca au mancat rahat 20 de ani numa pentru indemnizatii. Ca daca nu ar fi asa, ar fi aniversat printr-o demonstratie implinirea celor 20 de ani de cand au infintat asociatia lor si acum, dupa taierea salariilor si ajutoarelor de somaj, ar fi chemat brasovenii la greva generala. Da s-au vindut. Pacat. Erau mandria Brasovului muncitoresc.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Gheorghe Iosif din Septembrie 01, 2010, 20:18:48
Un om deosebit si gestul sau de curaj.
Am aflat abia acum despre el si faptele sale - de exceptie - citind acest articol in cotidianul "Adevarul", www.adevarul.ro/locale/galati/Memoriile-golan-arestat-Securitate_0_284971540.html. Daca stie cineva cum pot intra in contact cu el, il rog sa-i dea datele noastre de contact, sau sa ni le ofere pe ale sale pe acest forum, sau pe adresa de e-mail a Portalului.

Memoriile unui „golan” arestat de Securitate - Omul care a lipit afişe anticomuniste pe poarta CSG

Liviu Ghinea

Ioan Grigorescu a primit trei luni de închisoare, în 1989, pentru revoltă anticomunistă. În noiembrie 1989, inginerul a lipit pe poarta Combinatului Siderurgic afişe anticomuniste, motiv pentru care a fost arestat şi băgat în beciul Securităţii.

Ioan Grigorescu este unul dintre puţinii români care a avut tupeul de a înfrunta pe faţă regimul comunist, ignorând riscurile la care se expunea atât el, cât şi familia lui.

„Pe mine nu mă deranja atât ideea de comunism, cât modul în care era aplicat la noi în ţară. Tatăl meu fusese comunist încă din ilegalitate şi nu puteam suporta modul în care ajunsese să fie tratat poporul român", ne-a povestit inginerul, acum pensionar.

În amintirea Braşovului

În data de 15 noiembrie 1989, chiar în ziua comemorării a doi ani de la evenimentele sângeroase de la Braşov, Grigorescu a lipit afişe anticomuniste pe stâlpii staţiei de tramvai din poarta Combinatului Siderurgic Galaţi.

Nu era la prima manifestare de acest gen, dar acest ultim act de revoltă avea să-l trimită după gratii.

„La începutul anilor '80, când, dacă apucai, ţi se punea în rezervor benzină de 100 lei, am spart un geam la staţia PECO Şendreni pentru că se terminase cota de patru tone pe acea zi, iar eu nu apucasem. Eu m-am ales cu 1100 lei amendă pentru deranjarea ordinii publice, dar a meritat. În 15 noiembrie '89 am lipit manifeste la poarta CSG. Tot pentru deranjarea ordinii publice, am primit trei luni de închisoare. Regret că gestul meu nu a fost recunoscut când s-au acordat brevete de revoluţionar", a rememorat inginerul.

Vlad Vasiliu, preşedintele Ligii Luptătorilor din decembrie 1989-Galaţi spune însă că inginerul Grigorescu a refuzat de mai multe ori să primească certificatul de revoluţionar.

„El este indiscutabil un simbol al Galaţiului, însă a rămas un revoltat şi nu a vrut să recunoască guvernul instaurat în 1990. E păcat, dar nu avem cum să îi băgăm certificatul pe gât", a spus acesta.

Ioan Grigorescu îşi aminteşte cu plăcere despre ziua în care s-a iscat o adevărată legendă despre el în combinat.

„Nu am ales ziua întâmplător. Pe lângă faptul că se împlineau doi ani de la evenimentele de la Braşov, era şi ziua meciului România-Danemarca, iar combiniştii plecau mai devreme acasă", a povestit Grigorescu.

Şi-a pregătit 11 afişe, cu lozinici anticomuniste, pe care şi le-a ascuns pe sub haine şi s-a dus la poarta principală de intrare în combinat, cu gândul de a le lipi în staţia de tramvai.

„Şi acum îmi amintesc ce scriam acolo «Nu vrem în disperare un nou BRAŞOV» era numai pe unul dintre afişe".

În beciul Securităţii

A reuşit să lipească numai trei, până a fost reperat de oamenii Securităţii, care l-au arestat şi l-au băgat la beci.

După o noapte de declaraţii la sediul Securităţii, a urmat un proces scurt şi o condamnare la trei luni de închisoare. A fost eliberat la Revoluţie, pe 22 decembrie.

Ulterior, Grigorescu s-a revoltat şi împotriva actualei clase politice, intrând în conflict cu toţi liderii politici.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Gheorghe Iosif din Noiembrie 07, 2010, 20:38:57
Se apropie cea de-a 23 aniversare a Revoltei de la 15 Noiembrie 1987.

www.monitorulexpres.ro/?mod=ultima_ora&a=citeste&p=ultora_local&s_id=95071
Miercuri, 3 noiembrie 2010


Documentele Securităţii despre Revolta din 15 Noiembrie 1987, prima dată într-o piaţă publică

   Cercetătorii CNSAS Oana şi Mihai Demetriade, cu sprijinul Asociaţiei 15 Noiembrie 1987, au vernisat în Piaţa Sfatului expoziţia de fotografie şi documente „Harta Solidarităţii - Mişcări de rezistenţă în Europa Centrală şi de Est, 1956 - 1987“. Potrivit cercetătorului Mihai Demetriade, expoziţia este o premieră internaţională prin conţinutul documentar referitor la revolta muncitorilor braşoveni, expus în 29 planşe din totalul de aproximativ 70, care se referă la evenimentele din Polonia, fosta Cehoslovacie, Budapesta şi Braşov. Expoziţia este prezentă în Piaţa Sfatului pînă pe 15 noiembrie 2010 şi deschide seria evenimentelor comemorative organizate de Asociaţia 15 Noiembrie 1987. Documentele referitoare la momentul Braşov provin din dosarele de Securitate ale participanţilor, din presa internaţională, din arhiva Radio Free Europe Reasearch Budapesta şi din arhive personale.
La vernisaj au participat, pe lîngă membri ai Asociaţiei 15 Noiembrie 1987 şi cei doi cercetători, şi conducerea Primăriei, prefectul Ion Gonţea, şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean, Dorel Agache, parlamentarul braşovean Lili Farkas, membri ai Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politic din România, soţia eroului-martir Liviu Babeş.

de: A.P.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Gheorghe Iosif din Noiembrie 07, 2010, 20:44:54
www.mytex.ro/expres/lectie-de-istorie-in-piata-sfatului_269290.php
Joi, 4 noiembrie 2010


Lecţie de istorie în Piaţa Sfatului

În Piaţa Sfatului a fost vernisată ieri expoziţia „Harta Solidarităţii- Mişcări de rezistenţă în Europa Centrală şi de Est, în perioada 1956-1987”.
Inedita expoziţie în aer liber este deschisă în perioada 3 -15 noiembrie şi urmează cronologia mişcărilor anticomuniste din fostul lagăr socialist, începând cu revolta de la Budapesta, din 1956 şi cu puternica mişcare din 1968 din Cehoslovacia, ambele înăbuşite cu tancurile sovietice (dar există şi un panou cu „Primăvara de la Praga” din 1989) cu fenomenul „Solidarităţii”, din 1980, extins de la Gdansk în toată Polonia (în întreg deceniul 9) şi încheind cu revolta din 15 Noiembrie 1987 de la Braşov.
„Novembriştii” spun că nu ar fi reuşit să organizeze expoziţia fără munca de câţiva ani a cercetătorilor Oana şi Mihai Demetriade de la CNSAS), cărora le revine şi meritul concepţiei asupra modului în care se „lecturează” panourile. Protestul braşovenilor este slab ilustrat cu fotografii. În contrapondere vin extrasele din presa românească din acea vreme, în care se ridicau osanale lui Ceauşescu şi se minţea despre cât de bine o duc oamenii, care stăteau la cozi, primeau mâncare pe cartelă, stăteau în frig, nu aveau libertate, iar braşovenii, după 1987, erau terorizaţi de Miliţie şi Securitate. „Expoziţia conţine mai puţine imagini din 15 Noiembrie 1987 de la Braşov, dar în schimb, sunt fotografii din presa internaţională şi am putut reda astfel ecourile pe care le-a avut mişcarea de la Braşov”, a spus Oana Demetriade. 

„Suntem mândri că suntem braşoveni!”
Atât primarul George Scripcaru, cât şi inspectorul general şcolar Dorel Agache şi celelalte oficialităţi prezente la eveniment, au salutat iniţiativa şi au subliniat importanţa unei expoziţii care este o lecţie vie despre o istorie deloc sau prea puţin cunoscută. „Este foarte bine că rememoraţi acest moment extraordinar din 15 noiembrie 1987, care face cinste Braşovului şi ne face să fim mândri că suntem braşoveni, fiindcă mulţi dintre cei care le-au trăit le-au uitat, iar tinerii, elevii, nu au de unde să afle. Aşa, o expoziţie cu fotografii şi documente face mai mult decât o expunere seacă într-o sală şi ne ajută să conştientizăm că ar trebui ca noi, ca braşoveni, să facem mai multe ca acest moment să fie cunoscut şi aşezat la locul pe care îl merită în istoria Europei!”. La rândul său, Florin Postolachi, preşedintele Asociaţiei 15 Noiembrie 1987 şi deputat PD-L, a declarat: „Expoziţia din Piaţa Sfatului îşi doreşte să aşeze Braşovul acolo unde îi este locul, adică alături de cele mai mari mişcări de rezistenţă din Europa”.

Liliana JIGHIRA


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Gheorghe Iosif din Noiembrie 14, 2010, 17:51:01
Ieri a avut loc "Creosul 15 Noiembrie" si alte competitii sportive dedicate aniversarii a 23 de ani de la Revolta muncitoreasca din 15 Noiemgrie 1987. Voi posta un articol care ofera mai multe informatii despre cele petrecute ieri la Brasov, dar si cateva fotografii care surprind atmosfera de la punctul "Sosire", aflat intre cladire Consiliului Judetean si Colegiul National Unirea.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Gheorghe Iosif din Noiembrie 14, 2010, 17:53:30
Alte patru fotografii.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Gheorghe Iosif din Noiembrie 14, 2010, 17:56:32
Si ultimele patru.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Gheorghe Iosif din Noiembrie 14, 2010, 18:11:15
Adevarul, editia de Brasov, Duminica, 14 Noiembrie 2010
www.adevarul.ro/locale/brasov/brasov-cros_brasov-15_noiembrie_brasov-participanti_brasov-premiere_brasov_0_371962884.html


Câştigătorii Crosului 15 Noiembrie sunt din Ungaria, Republica Moldova şi România

După o competiţie de cinci kilometri, organizatorii au împărţit premiile participanţilor clasaţi pe locurile fruntaşe. Câştigătorii sunt din Ungaria, Republica Moldova şi România.

În clasamentul general, la bărbaţi, pe locul I s-a clasat D N Barna din Ungaria, iar pe locul al II-lea, Ion Luchianov, din Republica Moldova. Pe locul trei a terminat tot un reprezentant al Ungariei, Laszlo Toth. La femei, primele trei locuri au fost ocupate de românce, sportive legitimate la diferite cluburi sportive: locul I Ancuţa Bobocel, de la Dinamo Bucureşti, locul II, Roxana Bârcă, de la Steaua Bucureşti şi Cristina Furmuz, de la CSM Buzău.

După premiere au existat şi participanţi nemulţumiţi. „Crosul nu mi s-a părut să fie organizat şi nu cred ca o să mai particip altă dată. În primul rând au fost persoane pe care nu le-am văzut iniţial..., am cerut un clasament şi mi-i s-a spus că ei nu divulgă aceste informaţii", ne-a scris pe adresa redacţiei Anca Stanciu, una dintre participante.

Organizatorii spun că listele nu au putut fi consultate de fiecare participant în parte, din lipsă de timp. „Din păcate, nu am beneficiat de o înregistrare electronică a rezultatelor, ca la marile concursuri, şi era foarte dificil ca listele să fie vizualizate de fiecare concurent. Orice problemă a existat în concurs, am rezolvat-o însă la faţa locului", a declarat Corneliu Scurt, unul dintre organizatori.


FOTOGRAFII DE LA FESTIVITATEA DE PREMIERE


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Gheorghe Iosif din Noiembrie 14, 2010, 18:12:48
Ultimele fotografii publicate de ziar.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: k@os din Decembrie 30, 2010, 01:34:17
Dragi colegi,va doresc un 2011 fericit si fac cadou tuturor participantilor din acest Forum un toolbar cu multiple functii utile ,sper,tuturor revolutionarilor. Link descarcare: http://decembrie1989.ourtoolbar.com/


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Cristian din Martie 15, 2011, 09:05:50
LUPII MORALISTI VIRTUALI SA IASA DE SUB ANONIMAT SI SA POSTEZE SUB NUME REALE ...DACA NU O VA FACE ACESTIA SUNT IMPOSTORII ADEVARATI SI TURNATORII INAINTE DE '89 CAT SI DUPA ...DACA AVETI CURAJUL UIMITI-MA DACA NU SUNTETI DECAT NISTE LASI ORDINARI SI DIN CAUZA UNORA CA VOI ACEST NEAM A AVUT DECAT DE SUFERIT LASILOR...
IESITI DE SUB ANONIMAT ...NUMAI POSTATI SUB NUME CONSPIRATIVE ...AICI NU AVEM CE ASCUNDE SUNTEM PE "PORTALUL REVOLUTIEI" DOMNILOR X,Y,Z
[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/color]


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Gheorghe Iosif din August 30, 2011, 11:19:58
www.monitorulexpres.ro/?mod=ultima_ora&p=ultora_local&s_id=101727
Marti, 14 iunie 2011


Expoziţie despre mineriada din 13-15 iunie 1990

Autor: H.O.

Asociaţia „15 Noiembrie“, împreună cu Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc şi Primăria Braşov, a organizat în Piaţa Sfatului o expoziţie de fotografie care îşi propune să readucă în memoria braşovenilor ceea ce s-a întîmplat în Piaţa Universităţii exact în urmă cu 21 de ani. Intitulată „O altfel de «democraţie» 13-15 iunie 1990“, expoziţia prezintă 50 de fotografii din timpul evenimentelor care au înăbuşit în violenţa fenomenul „Piaţa Universităţii“, în 13-15 iunie 90, adică intervenţia în forţă a organelor de ordine din dimineaţa zilei de 13 iunie, dar, mai ales, venirea minerilor la chemarea preşedintelui Ion Iliescu şi actele de vandalism şi de violenţă. „Această expoziţie prezintă mineriada din iunie 1990, acea perioadă care a speriat Europa. Ne dorim ca astfel de evenimente să nu se mai petreacă niciodată, pentru că din cauza lor România a pierdut atunci tot capitalul de încredere şi mulţi oameni din întreaga lume au descoperit oripilaţi o cu totul altă Românie prin prisma minerilor înarmaţi cu bîte care au ocupat Bucureştiul şi au bătut şi maltratat oameni nevinovaţi. Sperăm ca publicul braşovean să aprecieze mesajul acestei expoziţii, sperăm ca oamenii să-şi amintească, chiar dacă este dureros, tocmai pentru ca să nu se mai întîmple vreodată aşa ceva“, a declarat deputatul Florin Postolachi, preşedintele Asociaţiei „15 Noiembrie“. Piaţa Sfatului a mai fost, datorită Asociaţiei „15 Noiembrie“, loc de expoziţie, tot aici fiind organizată, anul trecut, o expoziţie legată de cele patru evenimente majore care au marcat istoria Europei în ultimele decenii ale secolului XX. După expoziţia de acum, membrii Asociaţiei vor organiza, împreună cu Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, o altă expoziţie care va aduce în faţa braşovenilor activitatea Sindicatului „Solidaritatea“ din Polonia şi a liderului acestuia Lech Walesa. Postolachi a mai spus că la fenomenul Piaţa Universităţii au participat, în 1990 şi braşoveni, membri ai Asciaţiei „15 Noiembrie“, oameni care s-au aflat la Bucureşti şi în zilele de 13-15 iunie 1990. „Celor care se întreabă care este legătura dintre noi şi Piaţa Universităţii le spunem că destui dintre noi am fost atunci în Piaţa Universităţii timp de cîteva săptămîni şi am fost acolo cînd minerii au venit «să facă curăţenie»“, a încheiat preşedintele Asociaţiei „15 Noiembrie“. Expoziţia din Piaţa Sfatului poate fi vizionată exact în cele trei zile în care evenimentele au avut loc în urmă cu 21 de ani, între 13 şi 15 iunie.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 01, 2011, 12:15:05
http://www.brasovultau.ro/Concurs-organizat-de-Asociatia-15-NOIEMBRIE-1987-49814.html

Asociaţia   15 NOIEMBRIE 1987  organizează,  cu  prilejul manifestărilor  dedicate  revoltei  anticomuniste  a muncitorilor braşoveni,  un concurs  cu tema "Literatura de sertar" din România.
Cei  care doresc  să  participe  sunt  rugaţi  să  trimită  textele, scrise  înainte  de 1989,  pînă  la  data  de  10  noiembrie 2011 la  adresa: OFICIUL POŞTAL 12, CĂSUŢA POŞTALĂ 1022 - BRAŞOV. Autenticitatea  lor  şi  riscul  asumat  de  autori  la  vremea respectivă,  precum  şi  calităţile  literare  ale  producţiilor,  vor fi  criteriile  după  care  juriul,  format  din  membri ai  UNIUNII SCRIITORILOR,  va  aprecia  lucrările  şi  va  acorda  premii.


Interesanta denumirea "Literatura de sertar" premiul este cu dedicatie!
Cîstigatorul se stie cine este :D


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 01, 2011, 21:54:22
http://www.pnlbrasov.ro/articole.php?stid=1619
Florin Postolachi, deputat PDL:

Până nu bat măr un ziarist, ceilalţi nu se potolesc!
http://www.adevarul.ro/locale/brasov/Brasov-_Topul_cheltuielilor_deputatilor_brasoveni_0_265173779.html
Demnitarii beneficiază de cazare de lux, deplasări în străinătate, diurne babane, totul pe banii noştri. În timp ce guvernanţii propun reduceri salariale pentru bugetari, pensionari sau asistaţi social, pentru fiecare parlamentar braşovean se cheltuiesc mii de lei lunar.

CITEŞTE ŞI:

Absurd. Chirie de senator: 100.000 de lei anual

Dintre deputaţii braşoveni, fruntaş la cheltuieli este PDL-istul Florin Postolachi. În perioada aprilie 2009-martie 2010, 249.425 de lei au fost cheltuiţi pentru cazarea, deplasările, diurnele şi plata indemnizaţiei acestuia. Într-un an, peste 100.000 de lei au fost suportaţi de stat pentru ca parlamentarul să fie cazat în capitală.

„Noi am cerut tot anul să se găsească o modalitate de cazare mai ieftină, indiferent că este vorba de un hotel mai ieftin sau de un apartament închiriat. Eu sunt dispus să mă mut într-o altă locaţie pentru reducerea cheltuielilor", a declarat Postolachi.

Vizită în China de 23.000 de lei

Nici cheltuielile cu deplasările în străinătate nu sunt de neglijat. O singură deplasare a deputatului, realizată în decembrie 2009, a scos de la bugetul de stat peste 23.000 de lei. „Am fost invitaţi de guvernul chinez , am participat la o întâlnire cu reprezentanţii guvernului şi cu cei din comisiile pentru drepturile omului. Bineînţeles că sunt de acord ca, în acest moment de criză, să se taie orice deplasare în străinătate, considerată costisitoare", a comentat deputatul.
2 comentarii
1

    -- Comentariu dezactivat din motive de securitate/spam --2010-05-21 20:51:31
    Raspunde »
    0
    0
    I Cohalm2010-05-30 18:03:56
Pai tocmai la chinezi domnule deputat anticomunist? In cultura ta de oponent al sistemului rosu nu sti ca acea mare tara e comunista si acum? Mai bine ai fi cinstit si ai recunoaste ca te-ai dus in excursie pe banii statului in China. Pe tine poate te iertam pentru ca stim ca macar ai iesit din sectie in 15 noiembrie 1987. Dar fi cinstit si recunoaste ca nu te-ai putut abtine de la o asemenea excursie pe spinarea noastra, nu pe banii tai. Si totusi... cum se impaca anticomunismul cu turismul in tarile comuniste? Sau ai avut o misiune subversiva? Te pomenesti ca in 15 noiembrie 2010 China va sarbatori aniversarea a 23 de ani de la revolta brasovenilor printr-o mare demonstratie anticomunista. Beijingul va redeveni Pekin, dar sub numele eliberatorului Postolachi! As rade daca n-ar fi de plans.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: florin1989 din Noiembrie 02, 2011, 00:48:56

  Exista un principiul al " compensatiei ". Dupa ce ai suferit foarte mult de lipsuri si neajunsuri cind ai posibilitatea sa te "indestulezi" o faci cu o intensitate iesita din comun! Pina la urma e ceva uman! Sa ne aducem aminte numai cu cita furie s-a furat si distrus dupa 1990!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nor din Noiembrie 03, 2011, 00:27:42
Deci consideri ca furturile si distrugerile de dupa `90 sunt ceva uman, scuzbil?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: florin1989 din Noiembrie 03, 2011, 01:43:12
Deci consideri ca furturile si distrugerile de dupa `90 sunt ceva uman, scuzbil?

 Explicabil nu inseamna scuzabil! Dupa 1997 cei mai multi din cei de la Asociatia 15 Noiembrie au ramas fara servici ca urmare a distrugerii uzinei de Autocamioane Brasov unde lucrau.S-au confruntat cu mari lipsuri si neajunsuri materiale.In acelasi timp tortionarii lor se imbogateau nemasurat si ocupau mari demnitati politice in stat.Unul dintre cei mai duri anchetatori ai Securitatii era chiar consilierul lui Adrian Nastase! Cind Postolachi ,presedintele Asociatiei 15 Noiembrie a ajuns parlamentar, a functionat " princpul compensatiei " !


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: florin1989 din Noiembrie 03, 2011, 02:10:02

 " http://www.ziaristionline.ro/2011/09/15/tismaneanu-nu-stie-ce-a-raportat-brasov-noiembrie-1987-o-greva-de-proba-pentru-bucuresti-decembrie-1989-marturia-mariei-petrascu/vladimir-tismaneanu-nu-stie-ce-a-condamnat-miscarile-greviste-de-la-1977-1987-sau-1933/"


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Diplomatul007 din Noiembrie 04, 2011, 19:32:33
Principiul compensatiei functioneaza altfel in cazul domului deputat PDL Florin Postolachi. De exemplu, in Brasov a inceput sa se afle de o firma a sa, sau de care se foloseste, Steel Security (nu garantez exactitatea denumirii pentru ca nu mi-am notat nimic atunci cand am primit informatia), firma care ar face afaceri cu statul.
Iar daca va referiti la ansamblul membrilor asociatiei, va spun cu precizie ca ei beneficiaza de drepturile prevazute de legea revoutionarilor inainte de intrarea in politica partinica a presedintelui lor.
Ma intreb insa, "domunle" Florin 1989, daca zvonul care a aparut, cum ca ati fi Maria Petrascu, nu este adevarat? Am dat curs adresei de Internet postate de dumneavoastra si am ajuns la o pagina putin relevanta pentru discutie, dar plina de propaganda pro Marius si Maria Petrascu. Am cerut un extract si am atasat imaginea pentru a demonstra mai direct faptul. Daca sunteti Maria, de ce nu postati pe vechiul nume, caci am vazut ca aveti contul inca activ?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: florin1989 din Noiembrie 05, 2011, 19:09:54
Principiul compensatiei functioneaza altfel in cazul domului deputat PDL Florin Postolachi. De exemplu, in Brasov a inceput sa se afle de o firma a sa, sau de care se foloseste, Steel Security (nu garantez exactitatea denumirii pentru ca nu mi-am notat nimic atunci cand am primit informatia), firma care ar face afaceri cu statul.
Iar daca va referiti la ansamblul membrilor asociatiei, va spun cu precizie ca ei beneficiaza de drepturile prevazute de legea revoutionarilor inainte de intrarea in politica partinica a presedintelui lor.
Ma intreb insa, "domunle" Florin 1989, daca zvonul care a aparut, cum ca ati fi Maria Petrascu, nu este adevarat? Am dat curs adresei de Internet postate de dumneavoastra si am ajuns la o pagina putin relevanta pentru discutie, dar plina de propaganda pro Marius si Maria Petrascu. Am cerut un extract si am atasat imaginea pentru a demonstra mai direct faptul. Daca sunteti Maria, de ce nu postati pe vechiul nume, caci am vazut ca aveti contul inca activ?

Intimplator , despre 15 Noiembrie 1987 s-a scris putin, exista putine materiale pe internet si din pacate, materialele ,multe din ele au ca autor sau sint mentionate de ziarista Maria Petrascu! Alte legatura intre mine si aceasta persoana nu exista!Imi pare rau ca va dezamagesc " deductiile logice"! :)


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 15, 2011, 11:50:26
http://ziarero.antena3.ro/article/view/id/4121

Ce a fost la 15 Noiembrie 1987. Marturia jurnalistei Maria Petraşcu, sotia publicistului anticomunist Marius Petraşcu

Comentarii

cititor
 Cand spun "povestea asta" ma refer la povestea d-nei Petrascu.

15 noiembrie 2011 10:34

cititor
 Cu tot respectul, dar povestea asta ne-a fost postata inca din luna Oct. de cel putin 3 ori.

15 noiembrie 2011 10:29

Staicu Cretu
Maria Petrascu Ziarista si realizatoare de emisiuni tv. Dupa propriile-i marturii scrise: a aderat la Partidul Comunist Roman de tanara. S-a inscris in P.C.R. la crearea ei, a dorit sa faca in mod expres ziaristica, loc cunoscut ca unul de intensa indoctrinare comunista. A preferat sa piarda un an numai pentru a deveni membra a Partidului Comunist si a urma respectiva facultate. A absolvit in cadrul Academiei “Stefan Gheorghiu”, epicentru formarii cadrelor comuniste. A fost repartizata la cerere in Brasov, la ziarul propagandei de partid “Drum Nou”, unde a desfasurat o activitate in conformitate cu cerintele P.C.R., fara abateri doctrinare, revolte, fara sa fie data afara de la ziar din motive de eventuale deviatii de la linia partidului, fara sa fi scris nici macar in particular ceva impotriva comunizarii tarii (nu a avut “literatura de sertar”). Dealtfel, in comunitatea ziaristilor din Brasov, mai vechi si mai noi, este bine cunoscuta lipsa ei de talent gazetaresc. A fost sustinuta, indrumata si corectata aproape in permanenta de sotul ei, Marius Petrascu,un ziarist talentat, de o cu totul alta capacitate intelectuala. In epoca, era cunoscuta ca un zbir comunist, care nu ezita sa-si faca plinul prin alimentare in cadrul unor asa-zise anchete de presa, de fapt niste actiuni de tip “muncitoresc” ca la carte !!! (comunista, desigur). Exista suspiciunea ca i-a fost “plasata” ca sotie lui Marius Petrascu chiar de catre superiorii din partid, o actiune obisnuita pentru P.C.R. si Securitate in cazul in care doreau sa supravegheze pe cineva in permanenta si foarte indeaproape. Faptul este credibil mai ales prin viata de familie complet dezorganizata pe care a avut-o cuplul dupa dobandirea libertatii in decembrie 1989. Desele “plecari” de acasa ale sotului dupa caderea comunismului, traiul cu o alta femeie, uneori perioade indelungate, de ani, da consistent suspiciunilor mentionate, indicand o incercare de elibereare a ziaristului de sub permanenta supraveghere la care era condamnat prin mariajul contractat in tinerete. O multime de “activitati civice” o indica pe Maria Petrascu ca pe un agent sub acoperire, unealta docila (din convingere sau fortuita) a vechilor structuri comuniste. A cautat permanent sa se apropierie de oponentii autentici ai regimului, fostii detinuti politic, muncitorii care au facut revolta din 15 noiembrie 1987 sau revolutia din 1989, apropiere care a avut un rol multiplu, informativ, dezinformativ si, la nevoie, provocator. Dau un singur exemplu: a facut parte din grupul celor care au incercat sa cloneze demonstratia anticomunista din Piata Universitatii din Bucuresti. Cei care au incercat initial sa adere la acea manifestatie, au renuntat foarte repede cand au vazut erau cei mai infocati agitator: activisti si activiste P.C.R. din marile intreprinderi brasovene de la aceea vreme. Martorii intamplarii exista si pot fi intrebati care au fost motivele plecarii lor: prezenta printre cei mai activi (guralivi) a tovarasei Schiau, activista P.C.R. din “Steagu Rosu”, a tovarasei Petrascu, de la fostul ziar al P.C.R. “Drum Nou” etc.

15 noiembrie 2011 10:15


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: sergiu din Noiembrie 15, 2011, 12:01:17
Liga Suporterilor Stegari şi grupul de acţiune Noii Golani aniversează marţi, 15 noiembrie, 24 de ani de la revolta anticomunistă din 15 noiembrie 1987.

Întâlnirea va avea loc la ora 17.30 în Centrul Civic (zona parcului), după care cei prezenţi vor reface o parte din traseul muncitorilor din ’87.

De la ora 19.00, în Rockstadt, va fi o proiecţie a documentarului “Memorialul Durerii – Totul despre 15 noiembrie 1987”. Invitaţi vor fi şi membri ai Asociaţiei 15 Noiembrie 1987.

Vă aşteptăm în număr cât mai mare, să fiţi alături de noi, pentru a cunoaşte mai multe şi pentru a ne arăta respectul faţă de cei care au avut curajul să strige pentru prima dată “Jos Comunismul!”.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Asociaţia 15 Noiembrie 1987, PRIME Braşov şi Rockstadt.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: kostas din Noiembrie 15, 2011, 12:38:50
d-le Sergiu daca veti merge la aceasta manifestatie sa stiti ca noi cei din Galati suntem cu inima si gandul langa dv-tra si va rugam sa aprindeti si o lumanare din partea noastra.va mai rugam,pe domnii politicieni sa nu-i goniti,dar in momentul cand vor sa tina o cuvantare intorcetiva cu spatele sa vada si ei cum este cand cand cineva nu te baga in seama.multumesc si raman dator.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 15, 2011, 12:51:43
http://www.adevarul.ro/locale/brasov/Ziua_de_15_noiembrie-o_amintire_dureroasa_pentru_brasoveni_0_591541022.html
Câteva sute de persoane s-au adunat, marţi dimineaţa, la troiţa de la Spitalul Judeţean, pentru a aduce un ultim omagiu celor care acum 24 de ani au avut curajul să înfrunte comunismul.

15 Noiembrie 1987 a fost primul strigăt al românilor împotriva regimului comunist. An de an, braşovenii îşi amintesc de revolta muncitorilor de la uzina Steagul Roşu.
Pe Aceeaşi Temă
Una dintre imaginile surprinse acum 24 de ani, pe Calea Bucureşti, cu coloana de protestatari. Foto: Maria Petraşcu
Prima revoltă anticomunistă, rememorată la Braşov

De la copii la vârstnici, de la politicieni, la revoluţionari, cu toţii s-au rugat, în această dimineaţă, pentru sufletele celor care pe 15 noiembrie 1987 au avut curajul să strige „Jos comunismul" sau să cânte „Deşteaptă-te române". Un sobor format din cinci preoţi a oficiat slujba de pomenire a celor 14 braşoveni care au participat la revolta muncitorească, alături de alţi aproape 300, dar pe parcursul anilor s-au îmbolnăvit, din cauza torturilor la care au fost supuşi, şi au murit.

 „Sunt 24 de ani în care am văzut aproape în fiecare murind oameni care au fost arestaţi, deportaţi, pentru că au avut curaj să-şi spună durerea în 1987. De mulţi ani nu se mai întâmplase nimic în Europa de Est, iar occidentalii se obşnuiseră cu ideea că în România nu se mai poate întâmpla nimic, dar pe 15 noiembrie 1987, braşovenii au arătat nu sunt fricoşi şi există demnitate în poporul român", a spus Florin Postolachi, preşedintele Asociaţiei 15 Noiembrie 1987 Braşov.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: MERISAN SILVIA din Noiembrie 15, 2011, 15:49:57
15 NOIE.1987.IN PLINA GLORIE CEAUSISTA SA STRIGI: JOS COMUNISMUL...ESTE CULMEA CURAJULUI.EI AU DESCHIS CALEA REVOLUTIEI DIN 89.  MULT RESPECT ACELOR OAMENI CURAJOSI,SI RECUNOSTINTA VESNICA.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: MERISAN SILVIA din Noiembrie 15, 2011, 16:00:50
DAR IATA CA CEEA CE NU A REUSIT CEAUSESCU SA DISTRUGA,AU FACUT-O CONTINUATORII LUI CEAUSECU IN 22 DE ANI DE CIND NE CONDUC. UZINA STEAGUL ROSU,MAI EXISTA ? ARE ALTA DENUMIRE ? DACA AU VINDUT-O SAU AU PUS-O PE BUTUCI,AU SUPRIMAT LOCURILE DE MUNCA ACESTOR OAMENI CURAJOSI. PACAT...AU VENIT LA COMEMORARE OFICIALI GROPARI ?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 16, 2011, 13:15:26
http://www.tvr.ro/articol.php?id=114698&c=47


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Trocarul din Noiembrie 16, 2011, 13:39:05
ALRUE Braşov îşi exprimă cu toată energia protestul faţă de declaraţiile deputatului PDL Florin Postolachi, preşedintele (încă) în exerciţiu al Asociaţiei „15 Noeimbrie 1987” Braşov, publicate în cotidianul „Tranilvania expres” din data de 16 noiembrie 2011, prin care afirmă că o mare parte din revoluţionari sunt nişte jogodii. Această afirmaţie fără precedent făcută la adresa celor care s-au sacrificat în 1989 demonstrează fără drept de tăgadă faptul că prin carierismul fără scrupule manifestat de acest individ se reflectă de fapt în fondul problemei în care se regăseşte în prezent mişcarea revoluţionară din România: ura actualei clase politice aflată la putere împotriva celor care au dărâmat sistemul totalitar comunist, iar ceea ce rezultă din aceasta este faptul că ne aflăm în plină restauraţie criptocomunistă. Deputatul PDL Florin Postolache a lovit deunăzi în deţinuţii politic din România, a murdărit sângele celor morţi la Revoluţie votând anularea drepturilor urmaşilor acestora, a acceptat să voteze împotriva revoluţionarilor fără de care el astăzi nu ar fi fost nici deputat şi nici un om liber, chiar liber să scuipe pe cei care l-au scos la lumină. În spiritul adevărului şi dreptăţii suntem obligaţi să-i aducem la cunoştinţă domnului deputat că asociaţia pe care o păstoreşte şi care beneficiază de sume imense de la Bugetul de Stat are în cuprinsul ei o seamă de membrii cu drepturi la Legea 341/2004 care nu au avut nicio legătură cu evenimentele din 15 noiembrie 1987. Asupra acestei chestiuni cât şi a unora legate de biografia domnului deputat vom reveni cu informaţii utile.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: bambilici din Noiembrie 16, 2011, 19:22:47
Abia astept!

ALRUE Braşov îşi exprimă cu toată energia protestul faţă de declaraţiile deputatului PDL Florin Postolachi, preşedintele (încă) în exerciţiu al Asociaţiei „15 Noeimbrie 1987” Braşov, publicate în cotidianul „Tranilvania expres” din data de 16 noiembrie 2011, prin care afirmă că o mare parte din revoluţionari sunt nişte jogodii. Această afirmaţie fără precedent făcută la adresa celor care s-au sacrificat în 1989 demonstrează fără drept de tăgadă faptul că prin carierismul fără scrupule manifestat de acest individ se reflectă de fapt în fondul problemei în care se regăseşte în prezent mişcarea revoluţionară din România: ura actualei clase politice aflată la putere împotriva celor care au dărâmat sistemul totalitar comunist, iar ceea ce rezultă din aceasta este faptul că ne aflăm în plină restauraţie criptocomunistă. Deputatul PDL Florin Postolache a lovit deunăzi în deţinuţii politic din România, a murdărit sângele celor morţi la Revoluţie votând anularea drepturilor urmaşilor acestora, a acceptat să voteze împotriva revoluţionarilor fără de care el astăzi nu ar fi fost nici deputat şi nici un om liber, chiar liber să scuipe pe cei care l-au scos la lumină. În spiritul adevărului şi dreptăţii suntem obligaţi să-i aducem la cunoştinţă domnului deputat că asociaţia pe care o păstoreşte şi care beneficiază de sume imense de la Bugetul de Stat are în cuprinsul ei o seamă de membrii cu drepturi la Legea 341/2004 care nu au avut nicio legătură cu evenimentele din 15 noiembrie 1987. Asupra acestei chestiuni cât şi a unora legate de biografia domnului deputat vom reveni cu informaţii utile.

De ce te cheama Trocar? Vrei sa-l faci troaca de porci pe tradator?
Nor m-a lovit sub centura cu un mesaj in care imi amintea ca din 15 se intra in post si ca a obs ca sunt printre cei care posteaza in timpoul slujbei de la biserica, ca s-ar cuveni sa tac m mult in perioada aceasta a anului. Crestineste sunt de acord si ma caiesc (iata ca i-am dat satisfactie), dar satanele astea tocmai acum vor sa danseze pe capetele noastre. Ce ne facem? Nu putem sa ramanem impasibili. Deci e fb ca ai aparut. Spune ce ai de spus Trocare.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: kostas din Noiembrie 16, 2011, 21:09:47
Va salut d-lor.D-le Bambilici cred ca dl. postolachi nu stie ca orice asoc. uniune etc.nu este sub stapanirea vreunui individ iar functia de presedinte se dobandeste si se pierde la propunere si prin vot.eu cred ca,camarazii nostrii au toate motivele intemeiate ca sa-l inlocuiasca pe acesta tinand cont de declaratiile si comportamentul acestuia la adresa camarazilor nostrii si chiar a noastra.eu am mai tras atentia prin vara sau primavara ca toata tradarea vine din partea tov.presed.de asoc.si pana ce acestia nu vor fi inlocuiti totul se va duce de rapa cu toata revol. si revolutionarii.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 17, 2011, 09:21:00
http://www.mytex.ro/expres/revolutionarii-contraataca-si-novembristii-ar-avea-in-randul-lor-impostori_300715.php
Revoluţionarii contraatacă: şi „novembriştii” ar avea în rândul lor impostori

   
Miza scandalului dintre cele două a­sociaţii o reprezintă indemnizaţiile de cel puţin 2.000 de lei pe care unii dintre re­­voluţionari nu le vor mai primi în 2012, în timp ce membrii Asociaţiei 15 Noiembrie 1987, care beneficiază doar din 2008, şi le păstrează.

Revoluţionarii din 73 de asociaţii, s-au în­­trunit pentru a doua la Braşov, unde au stabilit agenda viitoarelor acţiuni de pro­test faţă de decizia guvernanţilor prin care luptătorii „cu merite deosebite” nu vor mai bene­ficia, de la 1 ianuarie 2012, de indem­nizaţiile a­cor­date prin Legea re­cunoştinţei, 341/2004. Ei vor să orga­nizeze un marş pentru a protesta împotriva celor doi parlamentari bra­şoveni - Florin Pos­tolachi, care este şi preşe­din­tele A­so­ciaţiei 15 Noiembrie 1987, şi Gheorghe Ialomiţianu, totodată mi­nis­tru al Finanţelor - care au votat pentru tă­­ie­rea indemnizaţiilor revoluţionarilor şi cărora le cer demiterea, respectiv de­mi­­sia. În urma actu­lui normativ, peste 12.000 de re­vo­luţionari - afirmă pre­şe­din­­tele Blocului Naţional al Re­vo­lu­ţio­na­rilor (BNR-1989) şi al Asociaţiei Lup­tă­to­rilor, Răniţilor şi Urmaşii Eroilor (ALRUE) Braşov-Decembrie 1989, Dorin Lazăr Maior- nu vor mai primi in­dem­­­­nizaţiile ce pornesc de la 2.000 de lei, lunar. La şedinţa BNR s-a decis şi organizarea unui congres na­ţio­nal, în 3 decembrie. De ­asemenea, s-a cerut imperios de­mi­te­rea se­cre­ta­ru­lui de stat George Cos­tin. „Vor fi ini­ţia­te ac­ţiuni în instanţă îm­potriva pa­tronilor «fabricii de cer­tificate», Geor­­ge Costin, Teodor Mă­rieş şi a a­co­liţilor lor”, mai spune Maior.

Replică dură

Preşedintele ALRUE a reacţionat dur la declaraţiile deputatului PDL Florin Postolachi, publicate în coti­dianul nostru de ieri, că o mare parte din revolu­ţionari sunt „nişte jigodii”. Afirmaţia a fost făcută în contextul în care i-am solicitat să justifice votul dat, iar Postolachi a susţinut că 50% dintre revoluţionari sunt impostori şi numai după ce asociaţiile îşi vor face cu­ră­ţe­ni­e, indemnizaţiile ( „no­vem­briş­tii” le iau doar din 2008 şi le păstrează, a­­lă­turi de răniţi şi de urmaşii eroilor-ma­r­tir din 1989) vor fi repuse în plată. Ma­ior susţine că afirmaţiile lui Pos­to­la­chi re­flectă „ura actualei clase po­li­tice la pu­tere împotriva celor care au dă­râ­mat sistemul totalitar co­mu­nist”, con­chizând că ne aflăm în plină „res­tau­raţie criptocomunistă”. „De­pu­ta­tul PDL Florin Postolachi a ac­cep­tat să voteze împotriva re­vo­lu­ţio­na­ri­lor fără de care el astăzi nu ar fi fost nici deputat şi nici un om liber, chiar liber să scuipe pe cei care l-au scos la lumină”, mai acuză Maior, a­fir­mând că şi în rândurile asociaţiei pe ca­re o conduce Postolachi s-ar fi stre­curat impostori, promiţând că va face ulterior dezvăluiri complete.
http://casasfatului.ro/2011/11/16/asociatia-revolutionarilor-protesteaza-in-fata-asociatiei-%E2%80%9E15-noiembrie%E2%80%9D/


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Diplomatul007 din Noiembrie 19, 2011, 22:58:58
Am primit un text lansat de un revolutionar din Brasov. Am observat ce s-a dat forward spre multe adrese de e-mail.

Cand a fugit Ceausescu, Postolachi…dormea!
 

  Despre "participarea" lui Florin Postolachi Presedintele Asociatiei "15 Noiembrie’87” la Revolutia din decembrie ’89 de la Brasov, am primit in toamna lui 2007 "stenograma" unei emisiuni de la un post local TV din partea unui "stegar furios.”

Reporter M. Petrascu:  D-le Florin Postolachi dupa ce "ati fost in primele randuri" la revolta din’87, haideti sa discutam despre participarea dvs. la Revolutia de la Brasov.
R: - Cand ati auzit ca la Timisoara s-au ridicat oameni la fel ca in 15 noiembrie la Brasov ati incercat sa mobilizatii muncitorii?
F.P. – Nu pentru ca mi-a fost teama!
R: - Dar in 21 decembrie cand a iesit IAR Ghimbav, ati fost in centrul orasului!
F.P. - Nu pentru ca nu am stiut!
R: - Dar cand a fugit Ceausescu unde va aflati?
F.P. - ... cand a fugit Ceausescu dormeam …m-a sculat mama, si mi-a zis ca s-a adunat multa lume in centrul orasului.
R. - Si ce ati facut?
F.P. - Am fost si eu.
R: - Fiind unul dintre cei din’87 care a ramas in Brasov, v-ati luptat sa ajungeti in conducerea Brasovului?
F.P. - "Nu…. M-am bucurat ca nu mai era Ceausescu!"
R. - Ati fost in centrul Brasovului si cand a inceput sa se traga?
F.P. - "Nu… pentru ca dupa ce am auzit ca a inceput sa se traga la Bucuresti s-a zvonit ca o sa se traga si la Brasov."
R.  - Si ce ati facut?
F.P. - "Am plecat acasa!"
R. - De ce?
F.P. - "Mi-a fost frica, cui nu-i era frica in momentele acelea..."
R. - Erati in zona la Fabrica de Suruburii cand s-a tras de pe podul de pe str. Zizinului vis-vis de Tipografie?
F.P. - Nu, pentru ca in decembrie ’89 lucram din nou in ,,Steagu’parasind locul de munca  obligatoriu de la "Suruburi".


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Diplomatul007 din Noiembrie 19, 2011, 23:25:22
http://casasfatului.ro/2011/11/16/asociatia-revolutionarilor-protesteaza-in-fata-asociatiei-%E2%80%9E15-noiembrie%E2%80%9D
Revoluţionarii protestează în faţa Asociaţiei „15 Noiembrie”

Revoluţionarii au decis ieri să organizeze un marş pentru a protesta împotriva celor doi parlamentari braşoveni care au votat pentru tăierea indemnizaţiilor revoluţionarilor: Florin Postolachi şi Gheorghe Ialomiţeanu. „Cel puţin jumătate dintre revoluţionarii cu certificat sunt impostori şi cu fiecare comisie de verificare au mai răsărit alţii”, şi-a justificat votul deputatul Postolachi, preşedintele „Asociaţiei 15 Noiembrie”.

Rămân fără bani
„În anul 2012 indemnizaţiile prevăzute la art 4 alin.(4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri care au contribuit la victoria revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr. 341/2004 cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă”, se arată în ordonanţa care îi scoate pe revoluţionari în stradă. Indemnizaţia medie lunară încasată de un revoluţionar este de 1.770 lei, bani pe care cei care au profitat până acum de participarea lor la evenimentele din 1989 nu-i vor mai primi.

„Sunt multe jigodii în asociaţiile de revoluţionari”
Iniţiativa îi aparţine ministrului braşovean de Finanţe, Gheorghe Ialomiţianu, iar pentru aceasta decizie a votat în Comisie şi deputatul Florin Postolachi, preşedintele Asociaţiei „15 Noiembrie 1987”, ai cărei membrii beneficiau şi ei de indemnizaţii ca şi revoluţionarii. Postolachi a confirmat că a votat „pentru” şi şi-a motivat opţiunea afirmând că, în opinia sa, cel puţin jumătate dintre revoluţionarii cu certificat sunt impostori. „Nu vorbesc de cei de la Timişoara, de la Bucureşti şi de la Braşov care sunt deasupra oricărei suspiciuni, ci de faptul că sunt multe jigodii, iar asociaţiile nu au fost în stare să-i elimine din rândul lor. Indemnizaţiile vor fi suspendate un an, timp în care să-şi facă curăţenie, astfel încât să beneficieze doar revoluţionarii autentici!”, a declarat Postolachi. Deputatul a mai precizat că actul normativ nu îi afectează pe „novembriştii” care abia din 2008 beneficiază de indemnizaţii.

Unde vor protesta revoluţionarii
„Am depus şi o cerere pentru a ni se aproba un miting de protest cu un marş până la sediul Asociaţei 15 noiembrie pentru a protesta împotriva celor doi deputaţi care au votat împotriva asociaţiei din Braşov, a Asociaţiei 15 Noiembrie şi a tuturor asociaţiilor din ţară” a declarat preşedintele BNR, Dorin Lazăr Maior. Maior a ameninţat însă că revoluţionarii vor picheta sediile PD-L sau prefecturile din oraşele-martir, iar apoi sediul Guvernului, iar când actul normativ va fi contestat la Curtea Constituţională, în ziua când judecătorii vor dezbate această speţă, revoluţionarii vor protesta în faţa sediului.


Titlul: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: scheianul din Noiembrie 20, 2011, 12:28:57
Chiar un fost președinte, debarcat pe la începutul anilor '90, a sesizat anumite aspecte bizare din actuala politichie mioritica. De urmarit cu atentie maxima...

http://www.novapress.ro/video/revolta-brasovenilor-impotriva-comunismului.html


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Diplomatul007 din Ianuarie 06, 2012, 10:00:32
O comisie de verificare ar fi necesara si pentru revoltatii de la 15 noiembrie 1987. Am toata consideratia pentru curajul lor de atunci, dar in prezent multi dintre ei abuzeaza de legea revolutionarilor (mai e a revolutionarilor sau e numai a lor?) si s-au transformat in profitori, cu nimic mai verosi decat cei pe care i-am criticat pe acest forum. In continuare puteti sa va convineti citind un articol scurt despre beneficiarii prin alipire la Legea Recunostintei. Si inregistrarea semnalata de domnul Scheianul e indicat sa fie vizionata.

Peste 1.800 de braşoveni beneficiază de „Legea recunoştinţei“

65 de braşoveni au reuşit să obţină prin sentinţe judecătoreşti alocaţii reparatorii acordate persoanelor persecutate în timpul regimului comunist, după ce comisia formată la nivelul Agenţiei Judeţene de Prestaţii Sociale le-a respins iniţial cererile. Este vorba de o serie de solicitări depuse de participanţi la revolta anticomunistă din 1987 sau de urmaşii lor. Din cele 65 de dosare cărora judecătorii le-au dat cîştig de cauză, 17 aparţin unor persoane care au participat la revolta din 1987, opt sînt ale soţilor, 39 ale copiilor, dintre care doi au fost născuţi chiar după 1987, iar unul este dosarul unui urmaş. La cele 65 de cereri se adaugă alte 104 dosare aprobate de comisie, pentru revoluţionarii din 1987. Pe rolul instanţelor se află, în acest moment, încă 19 astfel de dosare pe care comisia AJPS le-a respins iniţial. Cuantumul lunar al sumelor pentru persoanele cărora li s-a acordat dreptul la prestaţii reparatorii în urma Revoltei muncitoreşti anticomuniste din 1987 este de 2.224 de lei. Reprezentanţii AJPS spun însă că există cazuri în care de aceste drepturi beneficiază chiar şi şase membri ai aceleiaşi familii. În baza „Legii recunoştinţei” la Braşov primesc alocaţii în bani şi persoanele persecutate în timpul regimului comunist. Comisia AJPS a aprobat, în perioada iunie 1998 - martie 2011, 1.661 de dosare ale unor braşoveni care au putut dovedi că în timpul regimului comunist au primit pedepse privative de libertate, au fost strămutaţi sau deportaţi. „Prestaţiile pentru aceste persoane diferă în funcţie de perioada în care au fost persecutaţi. Ei primesc 200 de lei lunar pentru fiecare an privativ de libertate”, explică directorul executiv al Agenţiei Judeţene de Prestaţii Sociale Braşov, Diana Borş.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: ciulin din Ianuarie 15, 2012, 16:42:28
AM SI EU O INTREBARE PENTRU DOMNUL FLORIN POSTOLACHI, PRESEDINTELE ASOCIATIEI 15 NOIENBRIE BRASOV.DOMNULE PRESEDINTE VA ROG SA CONFIRMATI DACA URMASII CELOR MORTI DIN REVOLTA DIN 15 NIEMBRI BRASOV BENEFICIAZA DE INDEMNIZATIA CONFORM LEGII 341/2004 SI IN ANUL 2012.VA ROG SA`MI SPUNETI DACA URMASII DE LA REVOLTA DIN BRASOV AU FOST AFECTATI DE TAIEREA INDEMNIZATIILOR PE ANUL 2012.PENTRU K URMASII EROILOR MARTIRI AI REVOLUTIEI ROMANE DIN DECEMBRIE 1989 AU FOST AFECTATI,ADICA LI S`AU TAIAT INDEMNIZATIILE PE ANUL 2012.VREAU SA STIU SI DACA URMASILOR DIN ASOCIATIA PE CARE O CONDUCETI LE`AU FOST TAIATE INDEMNIZATIILE.MULTUMESC ANTICIPAT.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: florin1989 din Februarie 28, 2012, 02:00:06

 
 "
Anunt
>
> A incetat din viata inca un luptator pentru adevar si dreptate Constantin
> Bradu, participant activ la revolta din 15 noiembrie 1987 de la Brasov.
> Dumnezeu  sa-l odihneasca in pace! Inmormantarea va avea loc astazi
> 28.02.2012 la ora 15.00 la Biserica Cuvioasa Parascheva – Triaj
> Brasov.                      Mircea Sevaciuc
>
>

>
 

Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: ctiron din Februarie 28, 2012, 07:16:53
Dumnezeu sa-l ierte.!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: bzcosty din Martie 16, 2012, 19:13:55
CINE POATE SA-MI RASPUNDA SI MIE LA O INTREBARE.
  1.CARE ESTE DIFERENTA DINTRE UN URMAS AL REVOLTEI DE LA BRASOV,RESPECTIV ASOCIATIA 15 NOIEMBREI.SI UN URMAS AL REVOLUTIEI DIN DCEMBRIE 1989?
  2.DE CE URMASILOR DE LA REVOLUTIA DIN DECEMBRIE 1989 LI SA SISTAT INDEMNIZATIA PE 2012?
  3.DE CE URMASII DIN REVOLUTIA DIN DCEMBRIE 1989 SUNT CONDITIONATI PANA LA 26 ANI SA PRIMEASCA INDEMNIZATIA IAR URMASII DE LA REVOLTA DIN BRASOV 1987 NU SUNT CONDITIONATI DELOC?
  4.AS DORI DACA SE POATE SA`MI RASPUNDA DOMNUL POSTOLACHII LA ACESTE INTREBARI PRECUM SI TOTI CARE CUNOSC FENOMENUL


Titlul: Răspuns:caz de forta majora
Scris de: bzcosty din Martie 17, 2012, 20:51:15
CINE POATE SA-MI RASPUNDA SI MIE LA O INTREBARE.
  1.CARE ESTE DIFERENTA DINTRE UN URMAS AL REVOLTEI DE LA BRASOV,RESPECTIV ASOCIATIA 15 NOIEMBREI.SI UN URMAS AL REVOLUTIEI DIN DCEMBRIE 1989?
  2.DE CE URMASILOR DE LA REVOLUTIA DIN DECEMBRIE 1989 LI SA SISTAT INDEMNIZATIA PE 2012?
  3.DE CE URMASII DIN REVOLUTIA DIN DCEMBRIE 1989 SUNT CONDITIONATI PANA LA 26 ANI SA PRIMEASCA INDEMNIZATIA IAR URMASII DE LA REVOLTA DIN BRASOV 1987 NU SUNT CONDITIONATI DELOC?
  4.AS DORI DACA SE POATE SA`MI RASPUNDA DOMNUL POSTOLACHII LA ACESTE INTREBARI PRECUM SI TOTI CARE CUNOSC FENOMENULTitlul: Răspuns:anunturi
Scris de: bzcosty din Martie 17, 2012, 20:55:28
CINE POATE SA-MI RASPUNDA SI MIE LA O INTREBARE.
  1.CARE ESTE DIFERENTA DINTRE UN URMAS AL REVOLTEI DE LA BRASOV,RESPECTIV ASOCIATIA 15 NOIEMBREI.SI UN URMAS AL REVOLUTIEI DIN DCEMBRIE 1989?
  2.DE CE URMASILOR DE LA REVOLUTIA DIN DECEMBRIE 1989 LI SA SISTAT INDEMNIZATIA PE 2012?
  3.DE CE URMASII DIN REVOLUTIA DIN DCEMBRIE 1989 SUNT CONDITIONATI PANA LA 26 ANI SA PRIMEASCA INDEMNIZATIA IAR URMASII DE LA REVOLTA DIN BRASOV 1987 NU SUNT CONDITIONATI DELOC?
  4.AS DORI DACA SE POATE SA`MI RASPUNDA DOMNUL POSTOLACHII LA ACESTE INTREBARI PRECUM SI TOTI CARE CUNOSC FENOMENULTitlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Valance Abbey din Martie 22, 2012, 22:55:00
http://cdn.content.sweetim.com/sim/sweetim_wink.swf?ContentURL=http://cdn.content.sweetim.com/sim/cp/icons/00010911.swf&StageW=220&StageH=225&XScale=35&   


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Valance Abbey din Martie 23, 2012, 05:23:44
 http://cdn.content.sweetim.com/sim/sweetim_wink.swf?ContentURL=http://cdn.content.sweetim.com/sim/cp/icons/0001098A.swf&StageW=220&StageH=225&XScale=35&YScale=35&LPURL=http


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Diplomatul007 din Aprilie 24, 2012, 14:48:14
Ocolite sunt caile... Am primit o informatie de la Brasov, care se refera la "activitatile parlamentare" ale deputatului Florin Postolachi, Brasovean, cu rugamintea de a fi postata pe forum. Mentionez ca domnul deputat este si presedinte al Asociatiei 15 Noiembrie din Brasov, dar si votant in Parlamentul Romaniei pentru taierea salariilor, pensiilor si a altor drepturi ale romanilor, inclusiv ale revolutionarilor.

PRIETENUL LA NEVOIE SE CUNOASTE
                                                   
          Parlamentarul „infractor” Mihail Boldea a declarat in fata Judecatorilor de la I.C.C.J precum ca:  "Stau într-o boxă de 3 metri pătraţi, în care curge apa.  Nu suport arestul ăsta. Traficant, proxenet, asasin. Nu mă mai trimiteţi în boxa aia. Nu mă terminati ca om, vă implor" http://www.libertatea.ro/detalii/articol/boldea-max-balasescu-arest-paste-388763.html.
          Deputatul PDL Florin Postolachi  a sarit ca „ars”- cand a aflat ca colegul sau de partid deputatul PDL Mihai Boldea „nu suporta regimul de detentie” Conform unei surse, a contactat in calitate de Secretar al Comisiei Drepturilor Omului din Camera Deputatilor, Penitenciarului din Galati solicitand explicatii din partea conduceri inchisorii in legatura cu declaratiile prietenul sau Mihail Boldea. Mai mult, deputatul Postolachi specializat in respectarea drepturilor detinutilor intentioneaza sa il  viziteze in zilele urmatoare pe Mihail Boldea, urmand a verifica si constata daca declaratiile sunt conforme cu realitatea, si masurile ce se impun. Conform unor informatii media neconfirmate, cei doi demnitari sunt parteneri de afaceri in mai multe tranzactii imobiliare cu terenuri in Predeal, Poarta Bran, Rasnov etc.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Diplomatul007 din Aprilie 24, 2012, 14:53:28
Deputatul Mihail Boldea va face Paştele în spatele gratiilor
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/boldea-max-balasescu-arest-paste-388763.html
Săptămâna Patimilor nu e cu noroc pentru deputatul Mihail Boldea, arestat pentru înşelăciuni imobiliare după ce anterior, a fost adus cu escortă din Kenya acolo unde, spune el, plecase în vacanţă. Deşi s-a plâns că nu suportă regimul de detenţie, judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie n-au fost blânzi cu parlamentarul, iar în această dimineaţă i-au respins cererea de eliberare sub control judiciar.
De când a fost încarcerat, deputatul Boldea s-a plâns de nenumărate ori magistraţilor de condiţiile de detenţie. "Stau într-o boxă de 3 metri pătraţi, în care curge apa. Nu m-am sustras, ştiam că imunitatea se ridică de principiu în 20 de zile. Nu mă terminaţi fizic. Nu suport arestul ăsta. Traficant, proxenet, asasin. Nu mă mai trimiteţi în boxa aia. Nu mă terminati ca om, vă implor", a strigat el către judecători, cerând să fie eliberat. Şi ieri, parlamentarul a avut acelaşi tip de discurs. „Nu sunt interesat să fug ori să mă sustrag. Eu m-am prezentat singur autorităţilor când am aflat că s-a emis mandat împotriva mea. Chiar dacă unele dintre fapte sunt prescrise din punct de vedere a răspunderii penale, eu mă consider nevinovat şi îndreptăţit să lupt pentru a dovedi asta", a spus Boldea. Cu toate acestea, nici acum rugăminţile sale nu au avut efect. La rândul lor, avocaţii săi au ridicat probleme de procedură extrem de complicate, însă magistraţii Curţii Supreme au decis în această dimineaţă să respingă cererea de eliberare sub control judiciar formulată de Boldea ceea ce înseamnă că acesta îşi va petrece sărbătorile de paşte alături de colegii de celulă
Şi procurorul Maximilian Bălăsescu, cel care se ocupa de dosarul în care două vrăjitoare sunt anchetate pentru că ar fi înselat-o pe Oana Zăvoranu cu aproape 400.000 de euro, va sta în arest în perioada sărbătorilor pascale. Acuzat că ar fi luat mită de la apropiaţi ai celor două ghicitoare, şi el a cerut judecătorilor de la Curtea Supremă să fie eliberat, însă nici solicitarea sa nu a fost acceptată de magistraţi.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: bambilici din Aprilie 24, 2012, 19:00:47
Tare-mi plac mie povestile acestea cu impostori si tradatori. Iti adresez un ms diplomatule si te anunt ca am sa bag si eu una, dar la "prietenii" mei, Boacana si Semi de la BMV. I-am scris in ordinea aceasta, ca sa nu se inteleaga altceva daca o schimb. Semi Boacana nu ar exprima adevarul.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Diplomatul007 din Aprilie 26, 2012, 09:08:03
Am vazut manipu larea din emisiunea respectiva. Inregimentatii actualului regim politic nu sunt nici mai destepti, nici mai subtili decat cei ai regimului trecut. Poate doar cu mai mult tupeu, mai obraznici. Referitor la Presedintele Asociatiei 15 Noiembrie 1987 Brasov, am aflat de la ziaristii locali, care l-au poreclit "Prostolache", ca mandatul de deputat P.D.L. i-a adus si debutul in lumea afacerilor. Afacerile, asa cum ii sta bine "demnitarului" roman, sunt cu statul, iar firma care-l ajuta sa dreneze banul public spre buzunarul personal este una de security. Daca au mintit ziaristii, nici eu nu spun adevarul, dar va dau aceasta informatie pentru ca respectivii apartineau trustului de presa al P.D.L. Brasov, aflat in subordinea primarului George Scripcaru, deci au infromatiile "din interior" cum s-ar spune.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Gheorghe Iosif din Iunie 24, 2012, 21:35:50
Un grup de membrii fondatori ai Asociaţiei  „15 Noiembrie 1987“  din Braşov cer
 
Demisia de „Onoare“ a preşedintelui asociaţiei,
deputatul PDL Florin Postolachi!


Comunicat:

Grupul ’87 –  „Adevăr, Dreptate şi Demnitate”, compus din membri fondatori ai Asociaţiei „15 Noiembrie 1987” Braşov, solicită deputatului Florin Postolachi să-şi dea demisia din funcţia de preşedinte al Asociaţiei „15 Noiembrie 1987” în cel mai scurt timp posibil, avându-se în vedere următoarelor motive:
 
►1. A încălcat grav timp de peste 10 ani statutul Asociaţiei „15 Noiembrie 1987“, statut recent „desecretizat“, şi prin intermediul căruia numitul şi-a arogat puteri absolute, discreţionare şi în totală contradicţie cu spiritul democratic al unei coabitări organizaţionale în cadrul asociaţiei, spirit pentru care adevăraţii eroi ai lui 15 noiembrie 1987 au luptat şi au avut de suferit pe timpul regimului comunist. Modificările statutare au fost făcute fără acordul membrilor fondatori ai asociaţiei. (Anexa 1)

►2. A plagiat faptele de eroism ale colegilor din’87, însuşindu-şi-le în mod fraudulos şi prezentându-le ca ,,fapte de vitejie” personale, falsificând astfel, împreună cu vicele Dănuţ Iacob, istoricul revoltei din 1987. (Anexa 2).

►3. A TRĂDAT interesele legitime ale ,,novembriştilor” în mai multe rânduri : 16 ian.2002 si 14.04, 30.09-2008. De asemenea, s-a situat împotriva intereselor foştilor deţinuţi politici, iar în 08.11 2011 a votat pentru suspendarea pentru anul 2012 a indemnizaţiilor revoluţionarilor din decembrie 1989(Anexa 3)  

► 4. A declarat în campania electorală din toamna lui 2008 că: ,,Dacă ajunge deputat îşi dă demisia din funcţia de preşedinte al Asociaţiei „15 Noiembrie 1987“, lucru pe care nu l-a realizat nici până acum.

►5. Conform ,,Statutului lui Postolachi”, adunarea generala a asociaţiei poate avea loc doar dacă este solicitata de Consiliul de Conducere. Însă, Consiliul de Conducere ,,poate, prin delegare de competenţă să transfere din atribuţiile sale preşedintelui ales, hotărârile şi/sau acţiunile luate/intreprinse de acesta considerându-se (din oficiu) ca având aprobarea Consiliului de conducere”. O asemenea infamie statutară intreprinsă de dl Postolachi în chiar interiorul  unei organizaţii care a luptat pentru democraţie şi libertate demonstrează clar incompatibilitatea acestui individ cu principiile şi programul unor luptători pentru drepturile omului.

Astfel, este imperios necesar să cerem lui Florin Postolachi să demisioneze, prezenţa acestuia la conducerea asociatiei fiind un pericol pentru  interesele legitime ale celor care au avut de suferit cu adevărat dupa evenimentele de la 15 noiembrie’87. Acest gest este aşteptat de peste 90% dintre „novembriştii”braşoveni, precum şi de către familiile celor care au suferit pe timpul comunismului şi în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989.

Semnatarii şi sustinatorii  demersului de mai sus:  

23 „ novembrişti“ arestaţi, anchetaţi, în frunte cu decanul de vârsta Werner Sommeraurer, urmat de Mircea Sevaciuc, Floarea Căruceru, Florin Tulai, Petru Enache, Ioan Petre, Livius Ursulean, Mate Istvan, Ioan Bruma, Radu Pătrăuceanu, Ilie Ionel, Gheorghe Haldan, Gheorghe Zaharia, Vasile Jarcă, Stelian Potop, Vasile Rusu, Maria Creţu, Ion Grădinaru, Petru Creanga, Stelian Soare, Ilie Gheorghe, Paraschiva Risko, Olimpia şi Petre Holotă.

P.S. Grupul’87 „Adevăr, Dreptate şi Demnitate” ii indeamna pe camarazii „novembristi“, sa asteapte cu calm, dezvaluirile, informatiile, explicatiile si argumentele din anexe, si numai dupa aceia vor putea lua orice decizie cred de cuviinta, in  cunostinta de cauza.

              Braşov, 23 iunie 2012
                                             Pentru conformitate si informatii – Tel. 0723381925 , 0268.426845
                                                                                               E-mail : mirceasevaciuc@gmail.com


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: kostas din Iunie 24, 2012, 21:56:10
DACA NU DEMISIONEAZA POATE FI DEMIS DE 2/3 DIN MEMBRII.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: remus43de din Iunie 25, 2012, 00:54:51
Acesta ese deputatul de Brasov, intrat in politica pe baza de trecut glorios, presedinte al Asociatiei 15 Noiembrie 1987, dar care a votat impotriva noastra. Numai a noastra, nu si a membrilor asociatiei lui, pentru ca au gasit chichita legislativa cu omiterea punctului din lege la care erau amintiti noiembristii. Practic ne-a dat afara din propria noastra lege, noi nu mai luam indemnizatii, iar ei le iau fara intreruperi si fara probleme. Ei au luat tot timpul indemnizatiile si au tacut tot timpul pentru ca ne-au tradat. Au devenit oamenii banului, renuntand la onoare. Asociatia 15 Noiembrie a ajuns de rahat. In toti anii de abuzuri PDL nu a protestat nciodata. S-au multumit sa-si primeasca indemnizatiile si au tacut, indiferenti la problemele numeroaselor categorii sociale de care si-au batut joc pedelistii lor, in frunte cu presedintele Postolachi. Dar Brasovul e un oras ciudat. In loc sa-i ia presa la intrebari, ii menajeaza. S-a vazut si la vot, au ramas cu primarul Scripcaru, un coate goale care a ajuns un fel de baron local. Ce a fost Brasovul pe vremea cand il admiram cu totii si ce a ajuns.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: remus43de din Iunie 25, 2012, 01:20:10
http://www.monitorulexpres.ro/?mod=ultima_ora&p=ultora_local&s_id=113767
Asociaţia „15 Noiembrie 1987 Braşov” dezminte orice legătură cu revoluţionari din asociaţia lui Maior

Preşedintele Asociaţiei „15 Noiembrie 1987 Braşov”, Florin Postolachi, dezminte informaţiile apărute într-un ziar local în data de 24 mai 2012, conform cărora el ar fi organizat, în data de 23 mai 2012, o întîlnire la care au participat revoluţionari braşoveni.
Florin Postolachi reaminteşte că ,,nu va avea niciodată întîlniri sau activităţi comune cu revoluţionarii, atîta timp cît Asociaţia Revoluţionarilor este condusă de domnul Lazăr Maior,,. Tot ceea ce a apărut în presă ,,este o acţiune concertată de Dorin Lazăr Maior şi, cu siguranţă vor urma şi alte atacuri de acest fel,,, se mai arată în comunicat. Practic, stirea din publicaţia locala era un fel de ameninţare, anunţând ,,că a decis să retragă avizele pentru preschimbarea certificatelor de revoluţionar celor care au participat la o întrunire, organizată de Florin Postolachi - preşedintele Asociaţiei 15 Noiembrie 1987 Braşov,,.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nor din Iunie 25, 2012, 18:26:35
Sunt confuz, nu mai stiu daca am mai vazut sau nu acest articol pe forum. E din noiembrie 2011. L-am primit si-l postez pentru ca releva complezitatea relatiilor din urbea lui Postolachii si Maior, viermuirea de interese si partizanate.

Probleme cu certificatul de revoluţionar al lui Scripcaru

În încercarea de a mai scăpa de acuzele repetate că au în rândurile lor prea mulţi impostori, revoluţionarii braşoveni au anunţat că au început să facă deja curăţenie în rândul lor. Conform unui comunicat de presă, (VEZI IN GALERIA FOTO) Dorin Lazăr Maior a decis să retragă avizele date pentru preschimbarea certificatelor, conform Legii 341/2004, pentru 14 persoane. Pe listă se regăsesc securişti (Nicolae Paraschiv, actualul secretar al Primăriei Braşov, fost ofiţer de securitate şi torţionar dovedit de arhivele CNSAS), impostori (Mihai Tarbă, fostul şef al Casei de Pensii, posesor pe nedrept al unui certificat de revoluţionar) şi infractori (pedofilul Marian Ambrozi). Pe listă se găseşte şi primarul Braşovului, George Scripcaru, împotriva căruia Asociaţia Luptătorilor, Răniţilor şi Urmaşilor Eroilor Braşov 1989” (ALRUE) a anunţat că va face o plângere penală, la fel ca şi împotriva celorlalţi de pe listă.
„Lista de persoane va continua, urmând ca ulterior să facem şi plângere penală împotriva acestor persoane”, susţine în comunicat preşedintele ALRUE. Se va face plângere penală şi împotriva deputatului Florin Postolache, preşedintele Asociaţiei 15 Noiembrie 1987, şi a vicepreşedintelui acesteia, Dănuţ Iacob.

Scripcaru ar avea „brevet de Bucureşti”.
De departe, cea mai mare surpriză este prezenţa pe lista celor care nu vor mai primi aviz pentru preschimbarea certificatului de revoluţionar a primarului George Scripcaru. Chestionaţi de ce abia acum retrag avizele, colegii lui Dorin Lazăr Maior au precizat că  respectivele persoane şi-au depus documentele pentru preschimbare la alte asociaţii din ţară, iar acum demersul e făcut de Maior în calitate de preşedinte al Blocului Naţional al Revoluţionarilor din România, adică de şef suprem peste toţi revoluţionarii. Printre cei cu „brevet de Bucureşti” ar fi şi George Scripcaru.

Ce a făcut Scripcaru la Revoluţie.
Nu se ştie ce a făcut Scripcaru la Revoluţie, dar, în urmă cu un an, într-un reportaj difuzat de ProTV în emisiunea „România, te iubesc”, intitulat „Falşii revoluţionari”, primarul Braşovului era dat de exemplu, „Suspiciuni apar şi atunci când primarii s-au înghesuit pe listele de revoluţionari cu privilegii, cum ar fi primarul din Braşov- George Scripcaru. Cei care se ocupau de manevrarea certificatelor aveau interesul să obţină terenuri pentru cei care cumpărau certificatele. Şi atunci au mers la acei primari coruptibili, vei fi şi tu revoluţionar la rândul tău”, se comenta în reportajul menţionat. (A.G.)


La http://www.brasovultau.ro/Probleme-cu-certificatul-de-revolutionar-al-lui-Scripcaru-50913.html, exista o fotografie a primarului moldovean din Brsov si o copie dupa un comunicat al asociatiei Brasov Decembrie 1989, in care Maior afirma ca i-a retras avizul de revolutionar primarului Scripcaru. Se mai site ceva de aceasta "afacere", cum a evoluat, in ce stadiu se afla?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: bambilici din Iunie 25, 2012, 19:21:52
Ce ai cu moldovenii. Daca chiar vrei sa sti, 007 spune ca e ceangau. Deci nu moldovenii au primar la BMV, ci ungurii, pt ca aceasta e teza lor, cu care incearca sa-i devieze de cap pe catolicii ro de la poalele Carpatilor. E de parastas cu BMV-ul!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Diplomatul007 din Septembrie 02, 2012, 19:39:09
Se discuta faorte putin pe forum despre indemnizatiile pe care le iau fara probleme cei intrati pe usa din dos in Legea Recunostintei, lege data pentru revolutionari, dar de care profita "legal" multi nerevolutionari. Domnul Remus a copiat niste comentarii de pe site-ul Asociatiei 21 Decembrie 1989 Bucuresti la topicul asociatiei de pe acest forum, http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=70.1875. Dintre ele am ales ultimul comentariu pentru dumneavoastra:

# ionpe 01 Sep 2012 la 9:18 am

Domnule Maries trebuie sa luati in discutie la acea adunare impreuna cu secretarul de stat d-nul Vintila Mester problema cu beneficiarii legi 341/2004 cei de la Brasov din noiembrie 87, acestia nu au nicio legatura cu revolutia din dec. 89 dar ei isi incaseaza indemnizatiile pe anul 2012
La acea data au fost deportati 60 de persoane iar beneficiari ai legi sunt vreo 450. Se tot spune ca printre revplutionari sunt impostori, printre acestia cati impostorii sunt.
La revolutia din dec. 89 au iesit in strada numai raniti si urmasi, cei cu merite deosebite nu au fost la revolutie? de ce li sau suspendat indemnizatiile.
Daca se va lua masura de verificare a dosarelor pentru eliminarea impostorilor atunci si dosarele celor din nov. 87 sa fie verificate si eliminarea impostorilor de aici


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: mihai377 din Septembrie 02, 2012, 19:42:58
Se discuta faorte putin pe forum despre indemnizatiile pe care le iau fara probleme cei intrati pe usa din dos in Legea Recunostintei, lege data pentru revolutionari, dar de care profita "legal" multi nerevolutionari. Domnul Remus a copiat niste comentarii de pe site-ul Asociatiei 21 Decembrie 1989 Bucuresti la topicul asociatiei de pe acest forum, http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=70.1875. Dintre ele am ales ultimul comentariu pentru dumneavoastra:

# ionpe 01 Sep 2012 la 9:18 am

Domnule Maries trebuie sa luati in discutie la acea adunare impreuna cu secretarul de stat d-nul Vintila Mester problema cu beneficiarii legi 341/2004 cei de la Brasov din noiembrie 87, acestia nu au nicio legatura cu revolutia din dec. 89 dar ei isi incaseaza indemnizatiile pe anul 2012
La acea data au fost deportati 60 de persoane iar beneficiari ai legi sunt vreo 450. Se tot spune ca printre revplutionari sunt impostori, printre acestia cati impostorii sunt.
La revolutia din dec. 89 au iesit in strada numai raniti si urmasi, cei cu merite deosebite nu au fost la revolutie? de ce li sau suspendat indemnizatiile.
Daca se va lua masura de verificare a dosarelor pentru eliminarea impostorilor atunci si dosarele celor din nov. 87 sa fie verificate si eliminarea impostorilor de aici

De ce nu se fac diligentele necesare pentru ca cei de la brasov sa fie scosi din legea noastra??? Sa aibe legea lor si sa ne lase in pace. De abia nu mai baga zazanie intre noi. Mie nu mi se pare corect ca ei sa faca parte dintre noi.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Septembrie 04, 2012, 10:03:39
http://brasovultau.ro/articol/stiri/lui-florin-postolachi-nu-prea-ia-priit-politica.html
Lui Florin Postolachi nu prea i-a priit politica


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Diplomatul007 din Septembrie 05, 2012, 21:56:06
De la articolul indicat de domnul Kronstadt, exista un link spre arhiva emisiuilor "MIX Actual", unde se gaseste si inregistrarea emisiunii in care invitatul a fost domnul deputat P.D.L. de Brasov Florin Postolachi, presedinte al Asociatiei 15 Noiembrie 1987. Inregistrarea mi-a fost semnalata de ziaristii prieteni din Brasov. Precizez ca ma refer la emisiunea din 30 august a.c., care poate fi urmarita la adresa http://www.mixtvbrasov.ro/13021-mix-actual-30-08-2012. Se numeste "DUPĂ 25 DE ANI…". E bine sa o vedeti. Este un concentrat de referinta de ipocrizie si nesimtire de politician.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: remus43de din Septembrie 21, 2012, 01:53:56
Am urmarit emisiunea. Provoaca sila. Pare ca vor sa-l "recupereze" liberalii pe individ. Si articolul urmator indica faptul ca nu mai are loc la P.D.L. si incearca sa se "reorienteze" (numai parlamentar sa rmana) http://newsbv.ro/2012/deputatul-florin-postolachi-a-explicat-cum-au-facut-bani-pdl-istii-la-brasov/.

Deputatul Florin Postolachi a explicat cum au făcut bani PDL-iștii la Brașov

Deputatul PDL Forin Postolachi, care este și președintele Asociației „15 Noiembrie 1987“ și-a criticat foarte dur colegii din Brașov la emisiunea „Mix Actual“, moderată de Onelia Pescaru.
Postolachi vine și confirmă faptul că, la Brașov, partidul este plin de băieți deștepți, care au intrat în politică să facă bani.  „Trebuie să schimbăm această clasă politică care a tăiat pensii și salarii. Vă dați seama până unde merge nesimțirea? Adică, tu – consilier local PDL,  spui de parlamentarii PDL care au votat legi și au fost acolo și au menținut guvernul ca să vină bani spre Brașov și spre tine, implicit, pentru că v-ați dat mari cu blocurile pe care le-ați izolat, voi consilierii locali și parcurile pe care le-ați făcut și tot ce ați făcut voi prin munca noastră.  Noi ne-am sacrificat pentru ei, că mulți au firme de construcții, și-au făcut blocuri, băieții. Și le-au izolat și acum vin și spun despre noi –  parlamentarii ăștia – care ne-au stricat imaginea. Dar, nu vă e rușine așa puțin?“, a întrebat retoric Postolachi.
Postolachi s-a înregimentat politic cu scuza că va reuși să facă mai mult pentru membrii Asociației „15 Noiembrie“, dar și pentru revoluționari și foștii deținuți politic. În fapt, partidul domniei sale a acționat contra intereselor acestora. Acum Parlamentarul PDL pretinde acum că este „dezgustat“: „Am văzut colegi de-ai mei și chiar pe președinta Camerei care nu avea nicio treabă cu problemele revoluționarilor“, a declarat Postolachi la Mix Actual, precizănd că se simte înfrânt, însă nu regretă că a intrat în politică. Întreaga emisiune, aici.
Cei care l-au susținut încă așteaptă scuze. Există voci care spun, însă, că actuala poziție adoptată de Postolachi vizează obținerea de fonduri de la Guvernul Ponta pentru organizarea evenimentelor dedicate împlinii a 25 de ani de la revolta stegarilor.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: remus43de din Septembrie 22, 2012, 16:28:00
Cautand numarul celor din Asociatia 15 Noiembrie 1987 din Brasov care beneficiaza (in mod ilegal consider eu) de drepturile prevazute pentru de Legea Recunostintei pentru revolutionari, m-am reintors la articol si am citit cele doua comentarii. Cred ca e bine sa le cititi si dumneavoastra.

Ioan Ursu says:
 September 6, 2012 at 1:18 pm
Domnule Postolachi!Dacă PDL ar fi rămas la guvernare,nici prin gând nu ți-ar fi trecut să-ți critici ”colegii” consilieri de la Brașov!Părerea mea este că-ți pregătești debarcarea…Ți-am urmărit evoluția din parlamentul rușinii și,în afară de inițiative legate de asociația 15 Noiembrie,nu te-ai făcut evidențiat cu nimic!!! Și,apropo`nu asociația ta te-a trimis acolo! După patru ani în care ai beneficiat de mulți bani și avantaje diverse din postura de deputat acum,încerci să te delimitezi de PDL care,poate au lăsat pe tușă un om mai vrednic și mai apropiat de brașoveni,punându-te pe tine pe listă! Inclusiv pe pagina ta de ”socializare” de pe fb,n-ai postat decât fel de fel de felicitări,poze cu ”înaltul demnitar” (adică cu tine)dar,nimic să-ntrebi oamenii de ce ai putea pune-n discuție pe comisiile de profil sau,să provoci dezbateri legate de legi mai mult sau mai puțin reușite! Când ai făcut parte din talpa poporului și ai făcut ce ai făcut acum 25 de ani,nu cred că aveai intenția de a deveni tu însuți un activist de partid cu fel de fel de avantaje materiale,mai mult sau mai puțin meritate! Și asta ți-o spune un fost stegar,foarte dezamăgit de prestația ta ca deputat…

irina pop says:
 September 15, 2012 at 2:55 am
Nu i-o fi priit politica lui Florin Postolachi …cel putin asa da sa se inteleaga. Dar daca nu era “mare ” politician mai primea el bani ( 5000 euro )de la Sofica Vasile ( colega lui de la doctorat ) ????? Oare din ce motiv o fi cerut el banii??? sau din ce motiv i-o fi primit ???? Nu o fi politica asta “bat-o vina ” cheia multor succese ???


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: remus43de din Septembrie 22, 2012, 16:37:26
Cautand dupa numele amintite de comentatoarea Irina Pop si doctoratul de care amintea, am descoperit ca intr-adevar exista o Sofica Vasile, mai precis Miscodan Vasile T. Sofica, doctorand la Scoala Doctorala de Sociologie a Universitatii din Bucuresti in anul 2008. Deci povestea mitei de 5000 de Euro are macar confimarea existentei personajelor. Cei din Bucuresti ar putea sa o gaseasca pe aceasta Sofica Vasile si sa incerce sa afle adevarul despre mita de 5000 de Euro. Nu ar fi un efort deplasat, mai intai pentru ca ne intereseaza corectitudinea oricarui parlamentar si apoi pentru ca domnul deputat Florin Postolachi a votat impotriva noastra cu mai multe ocazii, cel mai important vot fiind cel privitor la suspendarea indemnizatiilor pentru luptarori si urmasii eroilor martiri.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: remus43de din Septembrie 22, 2012, 17:03:18
Cautarea mi-a rezervat o noua surpriza la acest nivel al cautarii. De pe site-ul Camerei Deputatilor, am aflat ce studii a facut domnul deputat:

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=250&cam=2&leg=2008&pag=0
Florin POSTOLACHI
Curriculum Vitae
Studii şi specializări
•   2005 - Universitatea Europeană Drăgan din Braşov, Facultatea de Drept
•   2008 - Master în Studii de securitate la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
•   în prezent urmez cursurile Şcolii Doctorale la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială.

Mi s-a parut cam ciudat faptul ca a facut Dreptul, dar s-a inscris la masterat la Sociologie, dar si mai ciudata e performanta de a se inscrie in acelasi an si la aceeasi facultate si la masterat si la doctorat. Cine stie, poate ca exista alte reguli pentru parlamentarii "studiosi", de care vulgul (ma includ) nu stie si eu risc sa par un chitibusar nefericit si invidios pe cariera "celebruli" deputat anonim de Brasov.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: remus43de din Septembrie 22, 2012, 17:13:28
Ultimul nivel (pana acum) al surprizelor rezervate de aceasta cautare pe Internet. Cei doi s-au inscris la doctorat in acelasi an, 2008, la aceeasi universitate si la aceeasi Scoala Doctorala de Sociologie si si-au luat ca si conducator stiintific al lucrarilor de doctorat acelasi cadru didactic universitar. Pe cine? Pe nimeni altul decat... Surpriza!... Celebrul Virgil Magureanu, seful de la "Doi si-un sfert", din "vremurile bune", in care se ardeau dosarele Securitatii la Balotesti.

Școala Doctorală de Sociologie
Universitatea din București

http://doctorat.sas.unibuc.ro/doctoranzi-2008

Doctoranzi înscriși în 2008

Nr crt         Numele şi prenumele           Titlul tezei                                                Conducator stiintific

44              Mişcodan (Vasile) T. Sofica      Liderul politic al viitorului                            Măgureanu Virgil
      
59              Postolachi C. Florin                 Şantaj geopolitic - războiul hidrocarburilor    Măgureanu Virgil


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nor din Septembrie 22, 2012, 21:51:58
Nu cred ca mai am nervi si pentru revoltatii din 1987. Dar am incredere ca vei gasi calea sa aflam cati sunt in plata, caci am observat ca toata lumea intreaba, dar nimeni nu raspunde. Presul Postolachii e un tradator si trebuie tratat ca atare, sa-i nemurim numele pe lista tradatorilor.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: bambilici din Septembrie 23, 2012, 23:42:20
Ce? Il coordoneaza stiintific Magureanu ca sa ajunga doctor in ce? Cine-l cunoaste, sa-l intrebe daca nu-si da si examenul cu seful lui, pt ca adevarata problema e daca ii e doar coordonator, sau nu cumva chiar sef.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Diplomatul007 din Septembrie 26, 2012, 15:58:42
Poate ca informatiile de mai sus nu sunt simple cancan-uri, deci au importanta lor si e bine sa tinem sema de ele, dar cel mai mult ar trebui sa ne concentram pe prelungirea termenului pana la care muncitorii implicati in revolta de la 15 noiembrie 1987 pot sa-si depuna dosare pentru a beneficia de legea revolutionarilor. Ei isi depun insa dosare? Si unde? Acestea ar trebui sa fie unele dintre intrebarile explicite pe care sa le adresam domnuli secretar de stat Sorin Vintila Mester.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Septembrie 26, 2012, 23:40:52
Salut domnule Nor. Esti luptator de cursa lunga. La salaru tau puteai sa iti faci forum personal, ma mir ca inca mai esti membru activ. Inseamna ca te-a marcat puternic Revolutia. Prin ce tara mai esti sau te-ai intors acasa? Sa trecem la cestiune. Numarul si numele celor din Asociatia 15 Noiembrie 1987 pot fi procurate usor de pe site-ul asociatiei. Am luat lista de la http://www.15noiembrie1987.ro/membri.php.

Membrii

Nr    Numele si Pronumele
crt

1       Anghel Vasile
2       Anghel Eugenia
3       Anghel Catalin Beniamin
4       Anghel Daniel
5       Apetroaia Puiu
6       Baciu Gheorge
7       Baciu Silvia
8       Garti Angela
9       Badin Vasile
10     Badica Marin
11     Bahnareanu Costica
12     Bahnareanu Viorica
13     Bahnareanu Anca
14     Bejenariu Aurel
15     Bencze Denes
16     Biro Iuliana
17     Boeriu Marius
18     Bradu Constantin
19     Broasca Dumitru
20     Buceanu Aurel
21     Caruceru Floarea
22     Chiriac Corina
23     Ciaca Nicolae
24     Chivi Gabriela
25     Cutumbeanu Gheorghe
26     Cocan Constantin
27     Cristea Catalin
28     Damaschin Ana
29     Damiean Teodor
30     Dan Ioan
31     Dascalu Petrica
32     Dascalu Aurica
33     Dascalu Alina
34     Dascalu Eusebiu
35     Dobre Stana
36     Dochia Stefan
37     Farcas Iosif
38     Farcas Suzana
39     Farcas George Adrian
40     Farcas Delia Gabriela
41     Fejer Attila
42     Filichi Gavrila
43     Filichi Leanuta
44     Filichi Mariana
45     Filichi Ionut
46     Geneti Aurica
47     Geneti Rodica
48     Geneti Aurel Gabriel
49     Gergely Arpad
50     Gruia Milica
51     Gyerko Gheorghe
52     Gyerko Eniko
53     Gyerko Emese
54     Huian Aurel
55     Huian Maria
56     Huian Adrian Ionut
57     Huian Claudiu Daniel
58     Huian Razvan Alexandru
59     Haidu Cornel
60     Hosszu Aurel
61     Hosszu Daniela
62     Hosszu Emil Traian
63     Iacob Danut 
64     Iacob Corina
65     Ilie Ionel
66     Iosif Gheorghe
67     Jeler Augustin
68     Juganaru Cecilia
69     Lungu Constantin
70     Macovei Mihai
71     Micu Stefan
72     Micu Neculina
73     Micu Daniel Ionut
74     Micu Florin
75     Micu Gabriel
76     Muresean Vasile
77     Nastasa Dumitru
78     Nicutari Pavel
79     Nicutari Lenuta
80     Nicutari Florin
81     Nitescu Gheorghe
82     Ola Silvia
83     Oprisan Gheorghe
84     Oprisan Camelia
85     Oprisan Petronela
86     Paraschiv Nicuta
87     Paraschiv Ana
88     Paraschiv Andreea
89     Petrascu Maria
90     Pintea Ciprian
91     Postolachi Florin
92     Popovici Danut
93     Postelnicu Sofia
94     Raducanu Sorin
95     Ricu Marian
96     Sevaciuc Mircea
97     Sevaciuc Elena
98     Sevaciuc Catalina
99     Sevaciuc Laurentiu
100    Sommerauer Werner
101    Sommerauer Florentina
102    Stoica Misu
103    Selariu T.
104    Serb Ioan
105    Tulai Florin
106    Tulai Mandita
107    Tudose Eugen
108    Tudose Carmen
109    Vitos Ludovic
110    Vitos Adela
111    Voinea Stan
112    Voinea Fanica
113    Voinea Laura
114    Voinea Valentin
115    Vieru Angelica
116    Vieru Elena Liliana
117    Vieru Bogdan Vasile
118    Vieru Claudia
119    Vieru Ionut
120    Vieru Adrian
121    Zaharia Gheorghe
122    Zaharia Anisoara
123    Zaharia C-tin Cristian
124    Zaharia Lucian
125    Zavela Cristian
126    Sicoe Andrei

Aici sint toti si arestatii si anchetatii si altii care au scapat de secu si militie.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Diplomatul007 din Septembrie 28, 2012, 22:41:13
Or fi, dar beneficiari ai "Legii revolutionarilor" sunt mult mai multi. De asemenea, nu cred ca domnul Gheorghe Iosif, administratorul forumului, ia indemnizatie prin cei de la Asociatia 15 Noiembrie 1987. Postarea seamana mai mult cu "o cotita". Propun sa ne mentinem in registrul serios al discutiilor, pentru ca realitatile despre care discutam sunt foarte serioase si grave in anumite cazuri.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Septembrie 29, 2012, 10:10:39
Am verificat. Nu toti de pe lista iau indemnizatii. Sint citiva decedati cum e la pozitia 18 Bradu Constantin care a murit anul asta. Lui Iosif i-a luat nu i-a dat indemnizatia fostii lui colegi de la 15 noiembrie. Chestia asta e chiar perversa ca trebe sa se stie ca el le-a cerut sa isi faca asociatie la inceputul anului 1990. Era vice la consiliu local si a spus ca pot fi ajutati mai usor daca isi angajeaza un jurist cu care sa lucreze sau daca isi fac o asociatie. Consilierii de dupa revolutie le-au dat apartamente, ajutoare, au cerut si obtinut reincadrarea lor la vechile locuri de munca. Iosif si Vulsan ia-u ajutat cel mai mult in primele luni cand le-a fost cel mai greu. Au primit apartamente in blocurile abia terminate in noul centru civic al Brasovului, in care trebea sa stea securisti si activisti pecere, ca erau putini altii care aveau repartitie acolo, niste sefi de servicii de prin uzine, cate un inginer care avea inportanta mai mare pentru ca inventase ceva. Niste muncitori de rand cum erau arestatii de le revolta nu ar fi ajuns in viata lor sa locuiasca in apartamentele pregatite pentru activisti si securisti, asa mari si exact in centrul civic. Ca sa stiti exact, cei mai multi au primit apartamente in blocul K, in care e acuma la parter Camera de Comert. Ce curva ii viata! fostii deportati au primit mai mult decat au sperat, pe ei nu i-au dat afara din uzina la reducerile de personal, i-au bagat in legea revolutionarilor, cand s-au taiat indemnizatiile lor nu le-au taiat. Pe de alta parte pe cei care i-au ajutat s-au razbunat. Lui Vulsan i-au inscenat un proces si l-au bagat in aceeasi celula cu activistii pecere de la oras si judet. Ne povestea ca nu stia daca se mai scoala dimineata ca puteau sa-l stranguleze fara probleme in timpul noptii. Lui Iosif i-au taiat din salar cand s-a intors la vechiul loc de munca si l-au calomniat in presa si l-au urmarit tot timpul. Si acum aflu ca chiulangiul de Postolachi le-a taiat indemnizatiile! In cazul administratorului portalului e si mai dura smechereala furacioasa a lui Postolachi pentru ca Iosif a ajutat asociatia de la infiintare si pana au obtinut indemnizatii de revolutionari. Nu stiu inca de ce s-au despartit dar am sa aflu. Rugamintea mea e sa ne spui chiar tu Iosife. La asociatia 15 Noiembrie s-a aplicat metoda luam cat putem mai mult si-i belmim pe toti de care nu mai avem nevoie. Inca o data s-a verificat zicala bine faci, rau primesti.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: remus43de din Septembrie 30, 2012, 10:25:45
Am incercat sa ascult cat mai bine ce se spune in filmul de la intrunirea revolutionarilor Partidului Social Democrat. Domnul Secretar de Stat Mester a pronuntat parca cifra de sapte sute zece muncitori bneficiari ai legii noastre prin Asociatia 15 Noiembrie 1987. Mi se pare cam mare diferenta de la 61 sau 126 la 710. Daca au dobandit atat de multi beneficiile legii noastre, inseamna ca procentul impostorilor (spun procent, nu numar) din  randurile lor este de cateva ori mai mare decat al celor din randurile noastre. Ma refer la filmul anuntat de domnul Diplomatul007 la "BLOCUL NAŢIONAL AL REVOLUŢIONARILOR - 1989 ROMÂNIA", la http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=515.735 si postat pe You Tube la http://www.youtube.com/watch?v=et5TKxgCYuU&feature=youtu.be, e al doilea filmulet postat. Fragmentul in care se mentioneaza cifra este la inceput, in primele minute, mai precis dupa minutul doi.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Magnus din Septembrie 30, 2012, 15:17:48
Citind infomatiile scrise de dumneavoastra la acest capitol, mi-am format o parere care este mult mai critica decat cea la adresa revolutionarilor. Cinsprezecenovembristii sunt mai compromisi decat revolutionarii si e numai o chestiune de timp pana cand scandalul legat de umflarea pana la nesimtire a numarului de beneficiari ai legii recunostintei, data pentru revolutionari si numai printr-o greseala si lor, va exploda in presa. Deputatul Postolachi, presedintele asociatiei, discuta despre voi folosind expresii vulgare si avand o atitudine jignitoare: "Da-i in masa de de nesimtiti", "javrele Pesedeului", "Le-am tras-o de i-am indoit" "limbricii aia" etc. Iar cei din conducere ii tin isonul, cu precizarea putin importanta ca doi dintre ei par mai retinuti putin, dar, in general, la asociatia lor se poarta sfidarea si denigrarea revolutionarilor. Imi pare rau ca asociatia a incaput pe mainile interlopilor din randurile membrilor ei. E un dezastru si, ca brasovean, constat ca nu pot sa mai fiu mandru de ei. Au ajuns o rusine a Brasovului, niste porfitori grobieni si fara obraz.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Diplomatul007 din Octombrie 02, 2012, 21:40:29
Salut domnule Nor. Esti luptator de cursa lunga. La salaru tau puteai sa iti faci forum personal, ma mir ca inca mai esti membru activ. Inseamna ca te-a marcat puternic Revolutia. Prin ce tara mai esti sau te-ai intors acasa? Sa trecem la cestiune. Numarul si numele celor din Asociatia 15 Noiembrie 1987 pot fi procurate usor de pe site-ul asociatiei. Am luat lista de la http://www.15noiembrie1987.ro/membri.php.

Membrii

Nr    Numele si Pronumele
crt

1       Anghel Vasile
2       Anghel Eugenia
3       Anghel Catalin Beniamin
4       Anghel Daniel
5       Apetroaia Puiu
6       Baciu Gheorge
7       Baciu Silvia
8       Garti Angela
9       Badin Vasile
10     Badica Marin
11     Bahnareanu Costica
12     Bahnareanu Viorica
13     Bahnareanu Anca
14     Bejenariu Aurel
15     Bencze Denes
16     Biro Iuliana
17     Boeriu Marius
18     Bradu Constantin
19     Broasca Dumitru
20     Buceanu Aurel
21     Caruceru Floarea
22     Chiriac Corina
23     Ciaca Nicolae
24     Chivi Gabriela
25     Cutumbeanu Gheorghe
26     Cocan Constantin
27     Cristea Catalin
28     Damaschin Ana
29     Damiean Teodor
30     Dan Ioan
31     Dascalu Petrica
32     Dascalu Aurica
33     Dascalu Alina
34     Dascalu Eusebiu
35     Dobre Stana
36     Dochia Stefan
37     Farcas Iosif
38     Farcas Suzana
39     Farcas George Adrian
40     Farcas Delia Gabriela
41     Fejer Attila
42     Filichi Gavrila
43     Filichi Leanuta
44     Filichi Mariana
45     Filichi Ionut
46     Geneti Aurica
47     Geneti Rodica
48     Geneti Aurel Gabriel
49     Gergely Arpad
50     Gruia Milica
51     Gyerko Gheorghe
52     Gyerko Eniko
53     Gyerko Emese
54     Huian Aurel
55     Huian Maria
56     Huian Adrian Ionut
57     Huian Claudiu Daniel
58     Huian Razvan Alexandru
59     Haidu Cornel
60     Hosszu Aurel
61     Hosszu Daniela
62     Hosszu Emil Traian
63     Iacob Danut 
64     Iacob Corina
65     Ilie Ionel
66     Iosif Gheorghe
67     Jeler Augustin
68     Juganaru Cecilia
69     Lungu Constantin
70     Macovei Mihai
71     Micu Stefan
72     Micu Neculina
73     Micu Daniel Ionut
74     Micu Florin
75     Micu Gabriel
76     Muresean Vasile
77     Nastasa Dumitru
78     Nicutari Pavel
79     Nicutari Lenuta
80     Nicutari Florin
81     Nitescu Gheorghe
82     Ola Silvia
83     Oprisan Gheorghe
84     Oprisan Camelia
85     Oprisan Petronela
86     Paraschiv Nicuta
87     Paraschiv Ana
88     Paraschiv Andreea
89     Petrascu Maria
90     Pintea Ciprian
91     Postolachi Florin
92     Popovici Danut
93     Postelnicu Sofia
94     Raducanu Sorin
95     Ricu Marian
96     Sevaciuc Mircea
97     Sevaciuc Elena
98     Sevaciuc Catalina
99     Sevaciuc Laurentiu
100    Sommerauer Werner
101    Sommerauer Florentina
102    Stoica Misu
103    Selariu T.
104    Serb Ioan
105    Tulai Florin
106    Tulai Mandita
107    Tudose Eugen
108    Tudose Carmen
109    Vitos Ludovic
110    Vitos Adela
111    Voinea Stan
112    Voinea Fanica
113    Voinea Laura
114    Voinea Valentin
115    Vieru Angelica
116    Vieru Elena Liliana
117    Vieru Bogdan Vasile
118    Vieru Claudia
119    Vieru Ionut
120    Vieru Adrian
121    Zaharia Gheorghe
122    Zaharia Anisoara
123    Zaharia C-tin Cristian
124    Zaharia Lucian
125    Zavela Cristian
126    Sicoe Andrei

Aici sint toti si arestatii si anchetatii si altii care au scapat de secu si militie.

Nu e suficient ce ati facut, dar lista de mai sus este cea mai mare dintre cele vazute de mine prin diverse publicatii. Totusi, diferenta de la 710 beneficiari ai Legii Recunostintei, la 126 e foarte mare, de 584 de persoane, adica mai mare de 4,5 ori si, conform secretarlui de stat Sorin Vintila Mester, continua sa creasca, Asociatia 15 Noiembrie putand inca sa inainteze dosare.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nor din Octombrie 09, 2012, 08:09:41
Daca secretarul de stat nu va face o conferinta de presa in care sa denunte faptul ca, in paralel cu focusarea institutiei (oare?) pe eliminarea impostorilor din randurile revolutionarilor, intrusii din legea lor, a revolutionarilor din Decembrie 1989, revoltatii din Noiembrie 1987 din Brasov, continua sa fabrice dosare si "revoltati" pe banda, inseamna ca ne-a tradat. Situatia la care s-a ajuns este inadmisibila.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: mihai377 din Octombrie 09, 2012, 20:31:12
Totusi nu inteleg de ce nu se fac diligentele necesare ca cei din 1987 sa fie scosi dil legea noastra. Sant ca o piatra de moara legata de picioarele noastre.Nu le contest meritele dar. Si asa santem noi luati la ochi, nu ne mai trebuie altii.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: kostas din Octombrie 09, 2012, 21:25:38
legii 341 tocmai de asta i sa adaugat "anticomunista" si mariesi de asta tot o tragea cu preschimbarea denumirii si includerea tuturor transfugilor in aceasta.dupa parerea mea acestea isi aveau locul la deportati pentru ca multi din ei au fost stramutati prin toate zonele tarii si la detinuti politici.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: mihai377 din Octombrie 09, 2012, 22:34:06
Am spus ca ii respect  pentru ce au facut in noiembrie 87, dar, nu poti sa amesteci merele cu perele ca sa faci gem de prune.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Octombrie 10, 2012, 08:45:30
http://www.bzb.ro/index.php?page_name=stire_detalii&id_stire=77620
   
Novembriştii se „mănâncă” între ei: Sevaciuc îi vrea iar capul lui Postolachi

Mircea Sevaciuc îl acuză pe actualul preşedinte al asociaţiei că a „cerşit” 10.000 de dolari de la Iliescu, Postolachi îi aduce aminte că a băgat în buzunar 10.000 de dolari de la Soros

Cu doar o lună şi nici o săptămână înaintea aniversării a 25 de ani de la mişcarea muncitorească de la 15 noiembrie 1987, unul dintre novembrişti, Mircea Sevaciuc (foto stânga), a lansat pe blogul său personal un atac foarte dur la adresa liderului acestei Asociaţii, Florin Postolachi (foto dreapta). Sevaciuc susţine că la ,,la întâlnirea dintre Preşedintele României domnul Ion Iliescu, consiliat de Octavian Ştireanu, din data de 16 ianuarie 2002, ora 17.00, la Palatul Cotroceni, şi delegaţia Asociaţiei «15 Noiembrie 1987» compusă din Florin Postolachi - preşedinte, Dănuţ Iacob - vicepreşedinte şi consilierul Mihai Macovei, domnul Iliescu aştepta o solicitare oficială din partea conduceri Asociaţiei «15 Noiembrie 1987» privind transferarea unor fonduri… când, spre stupoarea lui şi a celor doi consilieri, Florin Postolachi şi Dănuţ Iacob i-au cerut o donaţie de 10.000$, pentru «mici şi o bere» cu prilejul împliniri a 15 ani de la revolta din’87”.
Astfel, spune sursa citată, „Şedinţa de informare anunţată pentru a doua zi cu membrii Asociaţiei, despre rezultatul întâlnirii cu Preşedintele României dl Ion Iliescu, nu a mai avut loc niciodată. Informaţiile despre întâlnirea de la Palatul Cotroceni au fost furnizate în media chiar de către cei doi care şi-au făcut un titlul de glorie ca au cerut bani de la preşedintele României. (…), Florin Postolachi susţinând că: «Pentru a strânge fonduri, s-a solicitat susţinerea Preşedintelui României, care ne-a acordat o audienţă, promiţând sprijin în toate problemele existente» (Vol. «Ziua care nu se Uita» F.P. pag. 247)”

Pentru un pumn de dolari...
Sevaciuc conchide că „Datorită unui interes meschin, pentru «un pumn de dolari», gest josnic şi umilitor, pentru «Cetăţenii de Onoare» ai Braşovului, Postolachi a trădat interesele celor care au avut de suferit după revolta din ’87. Ratând şansa oferită de puterea politică majoritară de la acea vreme, trădarea lui Postolachi a avut consecinţe directe după numai doi ani, când Legea 42/90 a fost transformată în Legea 341/2004, iar «novembriştii» au pierdut câte aprox. 20.000 de euro fiecare (…). În data de 12 iulie 2004, Parlamentul României a adoptat Legea Recunoştinţei Naţionale. De Legea 341/2004 beneficiau eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei Române. Iniţiator a fost senatorul Sergiu Nicolaescu. Am constatat că noi, cei care am avut de suferit după 1987, ne încadram foarte bine în această Lege a Recunoştinţei 341/2004, cum ar fi : art. 1 aliniat 1 şi 2, art.2 litera a, b, c, d, e şi f, art.3 aliniat 1 litera b, punctul 3 - Luptător remarcat prin Fapte Deosebite – atribuit celor care în perioada 14-25 decembrie 1989 au contribuit la Victoria Revoluţiei Române”.
În opinia sursei citate, o posibilă explicaţie la ce s-a întâmplat în data de 16 ianuarie 2002 la întâlnirea de la Palatul Cotroceni, este următoarea: „Înainte de vizita de la Cotroceni, Postolachi & Iacob declarau peste tot că merg la Bucureşti pentru drepturile «novembriştilor». S-au sucit, pentru că nu au rezistat tentaţiei de a face ce au învăţat de ani de zile! «Cei în mână nu-i minciună». În minţile lor credeau că preşedintele deschide un seif şi le dă 10.000$ cash! De mai mulţi ani, «Băieţii de Cartier» s-au specializat cu masca umilului pe faţă, în cerşirea, căciulirea şi milogirea în faţa reprezentanţilor instituţiilor de stat, pentru a obţine sume de bani publici, pentru organizarea diferitelor activităţi aniversare, comemorative etc. Niciodată, timp de 13 ani nu au explicat contribuabililor cum au fost cheltuiţi banii publici”. Concluzia lui Sevaciuc este destul de dură: „După 1 aprilie 2008 ne întrebăm de ce, dacă suntem beneficiarii Legii Recunoştinţei, nu ne luăm indemnizaţiile restante din 2004, la fel ca şi colegii revoluţionari din’89. Răspunsul a fost dat, în rândurile de mai sus: datorită trădătorilor, Postolachi şi Iacob. Vor trebui să dea explicaţii celor din’87 şi copiilor care şi-au pierdut părinţii eroi, pentru că nu au fost bani pentru tratament!”.
„Mă voi întâlni cu
dânsul în instanţă”
Contactat telefonic de noi, deputatul Florin Postolachi, preşedintele Asociaţiei 15 Noiembrie 87 ne-a declarat că „Domnul Sevaciuc are probleme. Eu nu îmi vorbesc urât colegii, dânsul are 60 de ani şi cred că la vârsta lui nu ar trebui să spună lucruri trăsnite. Nimeni dintre noi nu îl ia în serios. Noi avem alt gen de probleme. Dacă colegii din Asociaţie vroiau să mă schimbe, până acum mă schimbau dacă nu îi reprezentam cu decenţă. În primăvară a publicat o scrisoare prin care se solicita schimbarea mea, scrisoare pretins semnată şi de colegi care de fapt nu au ştiut de aşa ceva. Atunci unii dintre noi au vrut să îl de-a în judecată. De această dată, deşi am aflat de la dumneavoastră de aceste acuzaţii, îl voi acţiona în instanţă pentru toate aceste calomnii. Nu este normal să facă acest lucru. El a mai luat în urmă cu mulţi ani 10.000 de dolari de la Fundaţia Soros, în numele Asociaţiei. Şi atunci am preferat să nu acţionăm în judecată un coleg care într-adevăr a suferit în 1987. Dar deja mă calomniază constant şi inutil. Mă voi întâlni cu dânsul în instanţă”, a încheiat sursa citată.

Nu sunt fonduri pentru organizarea a 25 de ani de la mişcarea din `87
Liderul Asociaţiei 15 Noiembrie 87, deputatul Florin Postolachi, spune că în acest moment „novembriştii” nu au fonduri pentru aniversarea a douăzeci şi cinci de ani de la revoluţia din 1987. „Mai avem puţin timp la dispoziţie şi nu avem fondurile necesare organizării evenimentelor. Am trimis o adresă domnului Căncescu (preşedintele Consiliului Judeţean, n.red.) dar nu am primit nici un răspuns. Am solicitat şi domnului Victor Ponta sprijin, am trimis o adresă pentru a solicita subvenţii, de fapt l-am invitat şi pe domnia sa la ceremonii, dar şi în acest caz nu avem nici un răspuns. Cred că ne vom face de ruşine. Nu avem nici un răspuns de nicăieri, deşi avem mulţi invitaţi şi din afara ţării. Şi mai avem un calendar de evenimente propus de asociaţie. Vă amintesc că ne-am propus să organizăm o expoziţie dedicată acelei importante mişcări muncitoreşti în aer liber, proiecţii de film, discuţii tematice la care am invitat istorici, reprezentanţi ai CNSAS, elevi şi studenţi, precum şi personalităţi ale societăţii civile. Evident, ar trebui să aibă loc şi cros-ul devenit deja tradiţie. Am comandat şi o ediţie limitată de 300 de monezi comemorative la Monetăria Statului, unde am reuşit să plătim un avans, respectiv doar o parte din suma totală de 10.000 de lei. Nu ştiu cum ne vom descurca”, a conchis sursa citată.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: gheorghe din Octombrie 10, 2012, 09:29:38
Puteti sa faceti fiecare din asociatie o donatie si sa cumparati o coroana pe care sa o depuneti in locul care va reprezintaNu trebuie tambalau. Smerenie, demnitate si UNITATE.
Este un sfat, sper sa nu mi-o ia nimeni in nume de rau.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 14, 2012, 22:50:28
Buna dimineata neam de revolutionari. Am o stire care n-o sa-ti placa. Povestea cu impostori trebe analizata bine si cred ca trebe sa profitam ca la sesepere e un sef care a anuntat ca va scoate magarii dintre noi. Deaia scriu la anunturi ca sa vada si el si sa ia masuri. Hai ca ne lamunrim repede daca chiar vrea sau numa mimeaza. Eu sper ca e om serios si nu numa ca vrea, da si face.
Neam de revolutionari, domnule sese Mester fiti atenti la ce va spun. Acum de dimineata am luat hartiile pe care am imprimat ieri lista cu revolutionari de pe saitul sesepere. Am vazut ca pe prima coloana e trecut orasu si am vrut sa trec in revista brasovenii. Mai si mi-au cazut ochii pe un nume care m-a facut sa clipesc repede, repede ca nu imi venea sa le cred lor. Pe lisat e trecut Mihai Fercala adica bosul de la SIF Transilvania. Daca si comunistu asta e revolutionar inseamna ca au dreptae cei care zic fara retinere ca sint mii de impostori. Eu ajut cu o fotografie pentru identificarea impostorului si un cv luat de pe saitu lui de la sif ca sa stiti cine a fost.
Am consultat evidentele si am constatat ca domnul Mihai Fercala nu se regaseste in ele. De aceea, va fac o sugestie care va poate ajuta sa intelegeti, postati acest text la "Revolta din 15 Noiembrie 1987", adresa fiind http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?board=2.0.
Gata. Am mutat postarea de la Anunturi la 15 Noiembrie si fac aici un anunt important. Se pare ca Mihai Fercala, pe care l-am descoperit pe lista de la sesepere, e unul dintre cei foarte multi si nestiuti "muncitori" "revoltati" in 15 noeimbrie 1987 pe care nu-i stie nimeni si care nu existau pana cand i-a bagat in legea noastra. Trebe sa folosesc multe ghilimele ca nimic nu se pupa in chestia asta. Da Mihai Fercala e "muncitor" "revoltat" si "lptator anticomunist"? O laie! Fercala a fost comunist sadea, a ocupat functii de conducere date de partid si a trait bine si pe vremea lui Ceausescu si dupa. Cum a ajuns asta in Asociata 15 Noiembrie? Nu stiu da pot sa anunt in premiera ca Miahi Fercala e primul impostor din asociatie. Sa ma dea in judecata daca se considera calomniat.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 14, 2012, 23:47:41
Fiti atenti ce cv are.

Dr. Ec. Mihai FERCALA
Anul nasterii: 1950
Studii:
An abosolvire             Institutia de invatamant                         Facultate-specializare
1975                           Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi        Specialitatea Finante
                                  Facultatea de Stiinte Economice
2004                           Universitatea Lucian Blaga Sbiu                  Doctor in stiinte ecnomice
                                                                                                Specialitatea "Management"
Experienta Profesionala:
Perioada                      Denumire   companie/institutie                   Functia
1992-prezent                F.P.P.III/S.I.F. Transilvania                        Presedinte/Director General
1990-1992                   Parlamentul Romaniei                                Senator, Secretar Comisie
                                                                                                 Buget finante
Ian. 1990-                    Centrala Industriala de Tractoare,               Economist principal I/
apr. 1990                     Autocamioane si Masini Agricole, Brasov      consilier economic
Dec. 1987-                   Intreprinderea de Mecanica Fina Sinaia        Economist principal
ian. 1990                                                                                    Sef birou financiar
Oct. 1983-                    Centrala Industriala de Autovehicole           Sef birou financiar-
Dec. 1987                     pentru Transport (C.I.A.T.) Brasov             contabilitate
                                                                                                 Contabil sef
                                                                                                 Director Economic
Ian. 1982-                     Autoexportimport Brasov                          Economist, Departament
Oct. 1983                                                                                   Contractari externe
Oct. 1975-                     Intreprinderea de Autocamioane Brasov     Economist, Serviciul Financiar
Dec. 1981


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nor din Octombrie 15, 2012, 00:45:44
M-am uitat pe CV, la functiile pe care le-a detinut, inclusiv in anul 1987 si nu cred ca a participat la revolta de la Brasov. Nu vad ce legatura poate fi intre el si 15 Noiembrie. Ce sti mai mult si nu ne spui?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: bambilici din Octombrie 15, 2012, 09:35:35
Am devenit fan Brasoveanul. Info e tare de tot!
Atentie dle SS! Exista impostori printre muncitorii de la 15 Noiembrie 1987. Atentie dle SS! Ei inca fabrica beneficiari ai legii date pt revi! Ce faceti dle SS ca sa stopati furtul banului public? Ce pesedist sunteti daca sprijiniti coruptia din randul pedelistilor. Postolachi a votat taierea indemnizatiilor pt revi, e deputat PDL, e adversarul politic al partidului dv, de ce il protejati?
Bani pt luptatorii care au daramat regimul comunist din Ro nu aveti, sau nu vreti sa dati, desi legea le acorda indemnizatii lunare, dar pt revoltatii din BMV no problem, nu ati intrerupt platile chiar daca au fost asimilati artificial si beneficiaza de drepturile revilor in dauna si sfidarea celor care au eliberat Romania in 1989. Bani pt urmasii de eroi martiri nu dati, dar dati pt cei care erau de partea cealalta a baricadei in tmpul revoltei din 1987. Ce mai putem sa credem in aceste conditii? Suntei dusmanul nostru? Prin protestele din iarna pana in primavara (sa stiti ca am luat si eu parte la ele pe timpul concediului) si toata lupta dusa de revi impotriva piratului si pedelizdimii, pana le-am dat exit, sa inteleg ca nu am realizat altceva decat schimbarea dusmanilor la conducerea tarii?
Iata un impostor bogat, fost barosan comunist, promovat de PCR in functii de conducere, strecurat de niste tradatori si infractori in randurile muncitorilor revoltati la 15 Noiembrie 1987. Seful de la SIF Transilvania e abonat la Legea Recunostintei, la care le interziceti accesul celor pentru care a fost data, care au luptat cu adevarat, sau au avut parinti omorati in luptele din Decembrie 1989. Cum aveti de gand sa reactionati la aceasta stire si cat de repede?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: bambilici din Octombrie 15, 2012, 10:53:26
Daca facem scaderea muncitorilor revoltati in 1987 din nr total de beneficiari ai legii noastre, aflam nr aprox de impostori facuti de conducerea aso din BMV. Eu cred ca nu poate fi vb numai de deputatul Postolachii in aceasta afacere mafiota, pt ca la dosare trebuia sa mai lucreze cu cineva din conducere, de aceea acuz intreaga conducere a aso.
Ia fiti atenti la monitoare, am sa tastez socoteala aritmetica:
Avem cifra 720, nr de beneficiari ai legii noastre de la Aso 15 Noiembrie 1987 din BMV.
Mai avem cifta 126, nr de beneficiari legali ai legii, nr dat de Brasoveanul, care e localnic si stie m bine despre ce e vb.
Acum facem socoteala aritmetica, care e simpla, de calasa I-a:

720 - 126 = 594
Rezulta:  594  de impostori  (aprox, pt ca m pot fi cativa de care nu se stia inainte)
Mai rezulta ca sunt aproape de cinci ori m multi impostori decat revoltati reali, arestati, anchetati, inchisi si deportati!

MA DECLAR
S O C A T !
De unde au scos 720 cand in imagini se vad vreo suta de manifestanti, la care probabil s-au m adaugat pe drum m multi gura casca?
(http://roncea.ro/wp-content/uploads/2011/11/15-noiembrie-1987-Foto-Marius-Petrascu-Ziaristi-Online.jpg)


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Magnus din Octombrie 15, 2012, 17:56:22
Brasoveni, pana sa faca secretarul de stat ceva in privinta aceasta, va sfatuiesc sa protestati impotriva abuzurilor si tradarii acestui netrebnic si a colaboratorilor sai. Va dau o idee care, cel mai usor si mai indreptatit, poate fi pusa in practica de revolutionari. Cu ocazia implnirii unui sfert de secol de la revolta din 15 noiembrie 1987, cereti declararea lui Prostolachi persona non grata in Brasov. Lui si celor de la conducerea asociatiei. Daca nu ma insel, parca au fost facuti si cetateni de onoare ai orasului nostru. Cereti retragerea calitatii respective celor vinovati de magariile acestea, dar in primul rand pentru votul dat in Parlament impotriva mamelor, pensionarilor si pentru inchiderea spitalelor. Faceti o petirie catre Consiliul Local al Municipiului Brasov si sustineti acest punct de vedere. Magarii care au tradat brasovenii trebuie sa fie pedepsiti. Sunt de parere ca si Consiliul Judetean ar trebui sesizat, sa nu le mai dea bani pentru aniversare. Aniversarea o poate organiza chiar unul dintre cnsilii si pe fostii revoltati sa-i invite doar, dar fara conducerea marsava si in special fara Prostolachi. M-am exprimat urat, va rog sa ma scuzati, m-a scos din sarite ce am citit aici. Dar propunerea e valabila si ar fi o pedepasa meritata pentru tradarea lor.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: kostas din Octombrie 15, 2012, 21:19:48
Magnus a venit c-o idee geniala care se poate pune in practica usor si poate avea o eficieta maxima,acelas lucru poate sa-l faca si ceilalti camarazi care stiu ca astfel de impostori sunt printre ei.si uite asa se afla impostorii si-i si pedepsim.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: bambilici din Octombrie 16, 2012, 11:01:43
Buna dimineata neam de revolutionari. Am o stire care n-o sa-ti placa. Povestea cu impostori trebe analizata bine si cred ca trebe sa profitam ca la sesepere e un sef care a anuntat ca va scoate magarii dintre noi. Deaia scriu la anunturi ca sa vada si el si sa ia masuri. Hai ca ne lamunrim repede daca chiar vrea sau numa mimeaza. Eu sper ca e om serios si nu numa ca vrea, da si face.
Neam de revolutionari, domnule sese Mester fiti atenti la ce va spun. Acum de dimineata am luat hartiile pe care am imprimat ieri lista cu revolutionari de pe saitul sesepere. Am vazut ca pe prima coloana e trecut orasu si am vrut sa trec in revista brasovenii. Mai si mi-au cazut ochii pe un nume care m-a facut sa clipesc repede, repede ca nu imi venea sa le cred lor. Pe lisat e trecut Mihai Fercala adica bosul de la SIF Transilvania. Daca si comunistu asta e revolutionar inseamna ca au dreptae cei care zic fara retinere ca sint mii de impostori. Eu ajut cu o fotografie pentru identificarea impostorului si un cv luat de pe saitu lui de la sif ca sa stiti cine a fost.
Am consultat evidentele si am constatat ca domnul Mihai Fercala nu se regaseste in ele. De aceea, va fac o sugestie care va poate ajuta sa intelegeti, postati acest text la "Revolta din 15 Noiembrie 1987", adresa fiind http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?board=2.0.
Gata. Am mutat postarea de la Anunturi la 15 Noiembrie si fac aici un anunt important. Se pare ca Mihai Fercala, pe care l-am descoperit pe lista de la sesepere, e unul dintre cei foarte multi si nestiuti "muncitori" "revoltati" in 15 noeimbrie 1987 pe care nu-i stie nimeni si care nu existau pana cand i-a bagat in legea noastra. Trebe sa folosesc multe ghilimele ca nimic nu se pupa in chestia asta. Da Mihai Fercala e "muncitor" "revoltat" si "lptator anticomunist"? O laie! Fercala a fost comunist sadea, a ocupat functii de conducere date de partid si a trait bine si pe vremea lui Ceausescu si dupa. Cum a ajuns asta in Asociata 15 Noiembrie? Nu stiu da pot sa anunt in premiera ca Miahi Fercala e primul impostor din asociatie. Sa ma dea in judecata daca se considera calomniat.
Ai m sapat? Ai m aflat ceva?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 16, 2012, 23:54:30
Dapai! Da mai intai copiez aici nota de fundamentare ca sa nu uitam niste termeni si niste motive.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
 
 Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
 
            Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind unele măsuri financiare referitoare la beneficiarii Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987.

 
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale

            Pentru spiritul de sacrificiu de care au dat dovadă, într-o perioadă în care în România erau foarte puţini cei care aveau curajul să protesteze, iar lumea civilizată nu mai aştepta nimic spectaculos din această ţară, participanţii la revoluţia din decembrie 1989 au fost împuşcaţi,răniţi şi mutilaţi,arestaţi, torturaţi de către miliţie şi securitate, pentru ca apoi să contribuie la schimbarea regimului comunist şi la crearea spaţiului  de libertate democratică în care se dezvoltă şi evoluează societatea actuală.
            Având în vedere prevederile art. 18 din Legea nr. 283/2011, conform căruia  pentru  anul 2012,  indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 , cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă, au dus la apariţia unui impactul social negativ, prin crearea unor dezechilibre în viaţa  beneficiarilor Legii nr. 341/2004, cu consecinţe grave – manifestaţii stradale unde nucleul principal al protestatarilor l-au constituit permanent grupurile de revoluţionari - ce  au dus la căderea celor două guvernări anterioare .
            Menţionăm faptul că nemulţumirile au fost generate de imposibilitatea plăţii ratelor la împrumuturile bancare obţinute în baza indemnizaţiilor reparatorii , precum şi  datorită imposibilităţii asigurării necesarului zilnic de hrană şi medicamente  pentru cei peste 90 % dintre beneficiarii Legii nr. 341/2004, care au ca singură sursă de venit indemnizaţia reparatorie , peste 75 % sunt gravi bolnavi şi cu vârstă înaintată.
            Ţinând cont  că sumele necesare plăţii indemnizaţiilor pentru luptătorii remarcaţi, nu au fost prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat al anului 2012, se impune asigurarea resursei financiare necesare , prin modificarea OUG nr. 53/2010, privind reeşalonarea plaţilor restante ale indemnizaţiilor aferente perioadei 2005 – 2010, precum şi diminuarea cu 10% a indemnizaţiilor aflate în plată pentru anul 2012.
            Aceste modificări sunt necesare pentru a se respecta prevederea imperativă a art. 2 alin ( 1 ) lit. a din Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, în sensul în care indemnizaţiile sunt acordate pentru “ respectul şi gratitudinea faţă de eroii-martiri şi luptătorii participanţi la acţiunile desfăşurate pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 şi grija faţă de urmaşii eroilor-martiri ”, ele nefiind acordate ca efect al vreunui act de asistenţă socială . 
            În realitate, aceste norme legale sunt aproape golite de conţinut, pe de o parte, datorită unor drepturi pecuniare în cuantumuri extrem de reduse  ce se acordă acestor persoane, iar, pe de altă parte, întrucât alte drepturi prevăzute sunt specifice unor persoane vârstnice, pentru care priorităţile sunt diferite de cele ale unor persoane active, cum sunt majoritatea persoanelor  care beneficiază de prevederile Legii 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987.
            În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public, recunoştinţa  şi gratitudinea pentru beneficiarii prezentei legi, şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată :
            în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
 
2. Schimbări preconizate

            Prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă are în vedere acordarea de gratitudini beneficiarilor Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, prin modificarea şi completarea cadrului legislativ privind situaţia juridică şi drepturile acordate persoanelor care au participat la cea mai importantă mişcare împotriva regimului comunist din România , respectiv a Legii nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare.
            Faţă de situaţia actuală, se impune ca intenţia iniţială a legiuitorului român, aceea de a onora comportamentul şi sacrificiile participanţilor la Revoluţia din Decembrie 1989 să capete un conţinut concret şi decent, expresie a recunoştinţei societăţii româneşti pentru curajul manifestat în condiţii deosebit de dificile, să fie respectată.
            Drepturile propuse a fi acordate prin prezentul proiect de act normativ  reprezintă o modalitate de a reda demnitatea umană, măcar în parte, în raport cu aportul, pierderile şi suferinţele acestor persoane.
 
3. Alte informatii
 
Secţiunea a 3-a

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
 
2. Impactul asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
 
3. Impactul social
            Proiectul de act normativ urmăreşte reabilitarea situaţiei persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de faptul că cei care au supravieţuit se află într-o situaţie deosebit de grea, fiind bolnavi, şomeri ori cu o stare materială precară.
 
4. Impactul asupra mediului
            Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
- mii lei -
Indicatori   Anul curent   Următorii 4 ani   Media pe 5 ani
1   2   3   4   5   6   7
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care :
A. buget de stat, din acesta:
a. impozit pe profit
b. impozit pe venit
B. bugete locale
a. impozit pe profit
C.  bugetul asigurarilor sociale de stat :
        a. contributii de asigurări   
Proiectul de act normativ nu implica elaborarea de proiecte de acte normative suplimentare
 
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care :
A. buget de stat, din acesta:
a.  cheltuieli de personal
b.  bunuri şi servicii
B.  bugete locale:
a.  cheltuieli de personal
b. bunuri şi servicii
C.bugetul asigurărilor sociale de stat:
a. cheltuieli de personal
b. bunuri şi servicii   
 
Proiectul de act normativ nu implica elaborarea de proiecte de acte normative suplimentare
 
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
A.  buget de stat
B. bugete locale   Nr. de beneficiar/total suma/6 luni
11.200/144.883.200 lei

 
4.  Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare    29% OUG 53/2011= 168.910.000 lei
10% beneficiari aflaţi în plată= 12.179.034 lei
Total general = 181.089.034 lei
Economie bugetară= 36.205.834 lei
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare   Diminuarea cu 29% a sumei prevăzută în bugetul asigurărilor sociale de stat şi reeşalonarea sumei pentru perioada 2012-2016 inclusiv
Diminuarea cu 10% a indemnizaţiilor reparatorii ale urmaşilor Eroilor-Martiri, Răniţilor şi Reţinuţilor aflaţi la acest moment în plată, sume care sunt prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare   Necesar de plată 11200(beneficiar)*2156 lei(valoare indemnizaţie-lună) = 24.172.200 lei * 6 luni= 144.883.200 lei
Sume necesare pentru acoperirea cheltuielilor bugetare sus-menţionate-
Cuantum total prevazut cnf. OUG 53/2010 = 177.800.000 lei
29% procent de dimuare prevăzut în prezentul act normativ =  168.910.000 lei
10% procent de dimuare a indemnizaţiilor aflate în plata în prezent = 2.029.839 lei
Sumă totală pentru 6 luni = 12.179.034 lei
Total sume diminuate din bugetul asigurărilor sociale = 181.039.034 lei
Economie bugetară = 181.039.034 - 144.883.200 = 36.205.834 lei
7. Alte informatii                       
 
Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Acte normative care se modifică ca urmare a intrării in vigoare a proiectului de act normativ
1. Proiecte de acte normative suplimentare   Proiectul de act normativ nu implica elaborarea de proiecte de acte normative suplimentare
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materia   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Evaluarea conformităţii   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
6. Alte informaţii
   
Secţiunea a 6-a

Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate.   Proiectul de act normativ nu se referă
la acest subiect
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ.   Proiectul de act normativ a fost supus spre consultare şi analiză tuturor asociaţiilor de revoluţionari, care au fost de acord cu forma şi conţinutul prezentului act normativ
3. Consultările organizate cu autoritaţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autoritaţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.   Proiectul de act normativ nu se referă
 la acest subiect
 
4.Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale , în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente.
    Proiectul de act normativ nu se referă
la acest subiect
 
5.Informaţii privind avizarea de către:
a). Consiliul Legislativ
b). Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c). Consiliul Economic şi Social
d). Consiliul Concurenţei
d). Curtea de Conturi
    Proiectul de act normativ  se completează cu observaţiile din avizul Consiliului Legislativ

6. Alte informaţii   
Secţiunea a 7-a


Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act normativ   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma implementarii proiectului de act normative, precum si efectele asupra sanatatii si seuritatii cetatenilor sau diversitatii biologice   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Alte informatii
   
Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare
 
1. Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritaţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2.    Alte informaţii
   
 
 
            Din considerentele expuse, supunem spre adoptare prezentul proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind unele măsuri financiare referitoare la beneficiarii Legii nr. 341/2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie , pentru care a fost îndeplinită procedura stabilită de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
 
 
PRIM-MINISTRU
 
VICTOR VIOREL PONTA

 
 
AVIZĂM FAVORABIL


             Ministerul                                                                              Ministerul Muncii, Familiei şi                                                         Ministerul Justiţiei
                                                                                                             Protecţiei Sociale
 Finanţelor   Publice                                   
          Ministru,                                                                                             Ministru,                                                                               Ministru,
                                                                                                                                               
FLORIN GEORGESCU                                                                    MARIANA CÂMPEANU                                                      TITUS CORLĂŢEAN


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 17, 2012, 00:08:36
Nu stiu ce fac ceilalti revolutionari si de ce nu se implica in desfacerea pecetilor puse pe secretul beneficiarilor de legea noastra dintre cinspenoiembristi. Chestia asta e de interes general si in toata tara, deci ar trebui sa fim activi toti.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 17, 2012, 11:52:11
Brasoveni, pana sa faca secretarul de stat ceva in privinta aceasta, va sfatuiesc sa protestati impotriva abuzurilor si tradarii acestui netrebnic si a colaboratorilor sai. Va dau o idee care, cel mai usor si mai indreptatit, poate fi pusa in practica de revolutionari. Cu ocazia implnirii unui sfert de secol de la revolta din 15 noiembrie 1987, cereti declararea lui Prostolachi persona non grata in Brasov. Lui si celor de la conducerea asociatiei. Daca nu ma insel, parca au fost facuti si cetateni de onoare ai orasului nostru. Cereti retragerea calitatii respective celor vinovati de magariile acestea, dar in primul rand pentru votul dat in Parlament impotriva mamelor, pensionarilor si pentru inchiderea spitalelor. Faceti o petirie catre Consiliul Local al Municipiului Brasov si sustineti acest punct de vedere. Magarii care au tradat brasovenii trebuie sa fie pedepsiti. Sunt de parere ca si Consiliul Judetean ar trebui sesizat, sa nu le mai dea bani pentru aniversare. Aniversarea o poate organiza chiar unul dintre cnsilii si pe fostii revoltati sa-i invite doar, dar fara conducerea marsava si in special fara Prostolachi. M-am exprimat urat, va rog sa ma scuzati, m-a scos din sarite ce am citit aici. Dar propunerea e valabila si ar fi o pedepasa meritata pentru tradarea lor.
Mai nea Magnus esti bine garnisit cu idei bune! Am facut cercetari si am gasit lista cu membrii Asociatiei 15 Noiembrie 1987 care au primit titlu de cetatean de onoare al Brasovului. Si sa vezi surpriza masi, pe lista e si Florin Postolachi!
Lista
Titlul de Cetăţeni de Onoare ai Municipiului Braşov, acordat în 2002 prin H.C.L. m. 50/2002, membrilor Asociaţiei 15 Noiembrie Braşov, persoane condamnate şi deportate ca urmare a participării la revolta muncitorească anticomunistă din 15 noiembrie 1987:
394)   Doamnei JUGÂNARU CECILIA
395)   Domnului BRADU CONSTANTIN
396)   Domnului ŞERB IOAN
397)   Doamnei POSTELNICU SOFIA
398)   Domnului CRISTEA CĂTĂLIN
399)   Doamnei DOBRE STANA
400)   Domnului DOCHIA ŞTEFAN
401)   Doamnei CĂRUCEARU FLOAREA
402)   Domnului BĂDICA MARIN
403)   Domnului FEJER ATTILA
404)   Domnului FLORIN POSTOLACHI


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 17, 2012, 12:23:01
Nu stiu cum i-a prostit Postolachi pe toti, pe colegii de asociatie, pe presari, pe politicieni, autoritatile din Brasov si din tara, dar are un mare ghinion cu ceilalti, ca mai traiesc colegii lui de la Autocamionae Brasov, care il stiu si nu trebe sa se documenteze din presa ca sa stie ce e de capu lui. De exemplu ei stiu ca Florin Postolachi nu a fost condamnat si deportat in lotul 15 Noiembrie 1987. Asta inseamna ca mai exista un argument pentru a-i fi retrasa cetatenia de onoare a Brasovului. Deci am descoperit un argument prin care se poate cere retragerea cetateniei pentru un motiv foarte grav, ca a obtinut-o prin inselaciune. Numa pentru ca a fost anchetat o data si ca era presedintele asociatiei in 2002 nu trebea sa-i dea titlul, pentru ca nu indeplinea conditiile pentru care baiatul cu ochi albastri a fost facut cetatean de onoare. Textul spune clar ca "Titlul de Cetăţeni de Onoare ai Municipiului Braşov, acordat în 2002 ... membrilor Asociaţiei 15 Noiembrie Braşov, persoane condamnate şi deportate ca urmare a participării la revolta muncitorească anticomunistă din 15 noiembrie 1987". Deci e un fals cetatean de onoare. Sau unul devenit prin sarlatanie.

(http://gazetabrasovului.ro/wp-content/uploads/2012/05/postolachi.jpg)


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: bambilici din Octombrie 17, 2012, 15:11:59
Ma uit la poza lui Prostolache (PROSTOLACHE brasovene, Diplomatul ne-a spus ca asa l-a poreclit presa din BMV, dar nu-i spun asa in tiparituri, ci numai atunci cand vb intre ei) si-i vad grimasa de om rau si scarbos. Vb cu afect, se strambat, in sila si cu dispret. Exact! Acum imi dau seama. Asta ai descoperit brasovene, ca Prostolache e si el un impostor.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: bambilici din Octombrie 17, 2012, 16:32:31
Prostolache, presul Aso 15 Noiembrie 1987 din BMV, e un performer: e atat impostor cat si tradator.
- Impostor pt ca a fost facut cetatean de onoare al BMV-ului fara sa indemplineasca acele criterii pe care chiar municipalitatea le-a prevazut si
- Tradator pt ca a votat impotriva revilor, pensionarilor, angajatilor, mamelor, bolnavilor, pt inchiderea spitalelor si nenorocirea romanilor.

Prostolache: Impostor si Tradator!  O rusine a Ro actuale!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 17, 2012, 22:27:04
Multumesc domnule Bambilici si sa sti ca sint de acord cu dumneata ca Prostolachi (imi place porecala pt ca il caracterizeaza destul de precis) e impostor. Exact asta e, un impostor. Am adunat din evidente pe toti cei care au fost declarati cetateni de noare ai Brasovului din motive de participare la revolta din 15 noiembrei 1987.

88) Domnului GENETI AURICĂ – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
89) Domnului MUTIHAC FLORIN – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
90) Domnului ŞTEFĂNOIU ION – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
91) Domnului GYERKO GHEORGHE – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
92) Domnului BROASCĂ DUMITRU – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
93) Domnului SBÂRN COSTICĂ – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
94) Domnului BORDEI NICOLAE – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
95) Domnului ZAVELEA CRISTIAN – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
96) Domnului TOMA LUCIAN TUDOR – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
97) Domnului MOCANU OVIDIU – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
98) Domnului COJOCEA NICUŞOR – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
99) Domnului GRĂDINARU IOAN – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
100) Domnului DASCĂLU PETRICĂ – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
101) Domnului BRUMĂ IOAN – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului
Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997, participanţilor la revolta
din 15 noiembrie 1987;
102) Domnului FĂRCAŞ IOSIF – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
103) Domnului MUREŞAN VASILE – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
104) Domnului NICUŢARI PAVEL – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
105) Domnului ANGHEL DANIEL – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
106) Domnului STATE CONSTANTIN – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
107) Domnului ANGHEL VASILE – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
108) Domnului DUDUC GHEORGHE – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
109) Domnului SOMMWRAUER WERNER – titlul de Cetăţean de Onoare
al Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
110) Domnului DUDUC RADU – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului
Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997, participanţilor la revolta
din 15 noiembrie 1987;
111) Domnului GERGELY ANDRAS – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
112) Domnului RICU MARIAN – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
113) Domnului COCAN CONSTANTIN – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
114) Domnului MANIU GAVRILĂ – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
115) Domnului TULAI FLORIN – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
116) Domnului ILIE IONEL – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului
Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997, participanţilor la revolta
din 15 noiembrie 1987;
117) Domnului NECULĂESCU MARIUS – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
118) Domnului VULPE PAVEL (DECEDAT) – titlul de Cetăţean de Onoare
al Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
119) Domnului NĂSTASE DUMITRU – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
120) Domnului HOSSU AUREL – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
121) Domnului MACOVEI MIHAI – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
122) Domnului CSOMOS IOSIF IOAN – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
123) Domnului ZAHARIA GHEORGHE – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
124) Domnului PUŞCAŞU ENEA – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
125) Domnului OPRIŞAN GHEORGHE – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
126) Domnului PARASCHIV NICUŢĂ – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
127) Domnului SEVACIUC MIRCEA – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
128) Domnului VOINEA STAN – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
129) Domnului GERGELY ARPAD – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
130) Domnului TUDOSE EUGEN – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
131) Domnului BUCEANU AUREL – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
132) Domnului CREANGĂ PETRU – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
133) Domnului APETROAE PUIU – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
134) Domnului HUIAN AUREL – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
135) Domnului PINTEA CIPRIAN – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
136) Domnului BUHNĂREANU COSTICĂ – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
137) Domnului PRICOPE PETRU – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
138) Domnului BOERIU PETRU MARIUS – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
139) Domnului BANCIU GHEORGHE – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
140) Domnului HALDAN GHEORGHE – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
141) Domnului ROBOTĂ DUMITRU – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
142) Domnului VIERU VASILE (DECEDAT) – titlul de Cetăţean de Onoare
al Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
143) Domnului VITOŞ LUDOVIC – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
144) Domnului BENCZE DENEŞ – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
145) Domnului MICU ŞTEFAN – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
146) Domnului FILICHI GAVRILĂ – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
147) Domnului NĂSTASE ION (DECEDAT) – titlul de Cetăţean de Onoare
al Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
148) Domnului IACOB DĂNUŢ – titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,
participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;

Titlul de Cetăţeni de Onoare ai Municipiului Braşov, acordat în 2002 prin
H.C.L. nr. 50/2002, membrilor Asociaţiei 15 Noiembrie Braşov, persoane
condamnate şi deportate ca urmare a participării la revolta muncitorească
anticomunistă din 15 noiembrie 1987:
394) Doamnei JUGĂNARU CECILIA
395) Domnului BRADU CONSTANTIN
396) Domnului ŞERB IOAN
397) Doamnei POSTELNICU SOFIA
398) Domnului CRISTEA CĂTĂLIN
399) Doamnei DOBRE STANA
400) Domnului DOCHIA ŞTEFAN
401) Doamnei CĂRUCEARU FLOAREA
402) Domnului BĂDICA MARIN
403) Domnului FEJER ATTILA
404) Domnului FLORIN POSTOLACHI

Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat prin H.C.L.
nr. 402/01.10.2012 unor membri ai Asociaţiei „15 Noiembrie 1987 Braşov” în
semn de respect şi recunoştinţă pentru curajul de a manifesta împotriva
regimului:
458) Domnului BRÂNCOVEANU MARIAN
459) Domnului BIA CĂTĂLIN
460) Domnului LUPOI MARIAN
461) Domnului SILAGHI LUCIAN
462) Domnului ŞERBAN HORIA
463) Domnului TORJO MIHAI


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Diplomatul007 din Octombrie 17, 2012, 23:42:49
Buna seara. Va rog sa observati ca ultimele persoane care au devenit cetateni de onoare ai Brasovului au fost declarate ca atare, de catre consilierii locali, intr-o sedinta recenta, prin H.C.L. nr. 402 din 01.10.2012, adica de luni, intai octombrie ac, deci e vorba de luna aceasta. Va amintiti ce am spus despre faptul ca legea 341/2004 este inca activa pentru muncitorii de la 15 Noiembrie 1987? Va reamintesc:
"Nu e suficient ce ati facut, dar lista de mai sus este cea mai mare dintre cele vazute de mine prin diverse publicatii. Totusi, diferenta de la 710 beneficiari ai Legii Recunostintei, la 126 e foarte mare, de 584 de persoane, adica mai mare de 4,5 ori si, conform secretarlui de stat Sorin Vintila Mester, continua sa creasca, Asociatia 15 Noiembrie putand inca sa inainteze dosare."
Cred ca ultimii sase cetateni de onoare sunt si ultimii beneficiari ai legii. Ultimii pana acum, dar procesul fabricarii continua, altfel nu solicita domnul deputat si presedinte al asociatiei Postolachi prorogarea legii pana in decembrie a.c.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: kostas din Octombrie 18, 2012, 12:51:36
Diplomatule ca le creste numarul in asociatie mai putin sa ne intereseze,dar pe langa aceasta cresterea lor creste si cei din legea 341 si se va tipa in gura mare ca s-au inmultit inpostorii printre revolutionari.am zis multi dintre noi; noembristiilor sa le faca o lege separata sau sai includa in legea deportatilor si detinutilor politici.sa se tina cont cum se tine cont si la noi,cei participanti sa ia un certificat iar de legea in sine sa beneficieze cei care au fost persecutati,exact ca la politici si detinuti.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: bambilici din Octombrie 18, 2012, 12:58:18
Nu te-ai prins ca nu vor nicidecum asta? Ei stau mascati in legea noastra. Si-au umflat numarul de cateva ori, dar presa ne acuza numai pe noi, nu si pe ei. Pt mine e f clar ca au mult m multi impostori decat noi. Vb de procente.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: kostas din Octombrie 18, 2012, 13:37:51
Bambi la asta m-am prins dar stii la ce nu m-am prins?cum se face ca acestea au luat in continuare indemnizatii si noi am stat cu foamea-n gat.pentru unii muma pentru altii ciuma sau altii cu malaiul si altii cu f.taiul.buna treaba nu-i asa?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: bambilici din Octombrie 18, 2012, 14:32:29
Simplu. E vb de discriminare politica. Presedintele BNR este si era Maior, cel care a facut primul mars antipedele din Ro. Presedintele aso 15 noiembrie este si era Postolachi, deputat PDL care a votat legea de suspendare. A votat, dar a avut grija ca sa se ia numai de la revi, nu si de la revoltati. Revii au strigat cat i-a tinut gura ca piratul a facut dictatura ca sa fure tot ce are Ro, muncitorii lui peste prajit din BMV au tacatu chitic si si-au luat banii m deprte fara probleme. Au fost bagati prin dos in legea noastra ca pana la urma sa ne dea pe noi afara. Rezultatul revoltei lor a fost nul, al Revolutiei a schimbat sistemul. Pt secu si peceristi ei sunt mai de iertat decat noi.
Ei n-au strigat "vom muri si vom fi liberi! "
Noua ne striga fostii "muriti daca ati vrut sa fiti liberi! "
M fac o obs f importanta. Daca la revi avem cazuri de impostori si tradatori, inclusiv la nivel de presuri de aso, la revoltati e ceva unic: sunt singura aso care a tradat Romania si romanii in mod integral. Presul, deputatul Prostolachi, e impostor, tradator si profitor. Ok, s-au m vazut cazuri. Dar si asociatia e la fel. Sa-mi arati un singur comunicat dat de aso lor in ultmii patru ani impotriva conducerii abuzive a piratului. E ca la neuroatlantica lui Perju, n-ai sa gasesti. Din eroii Ro, au ajuns tradatorii Ro si romanilor. Absolut rusinos!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: mihai377 din Octombrie 18, 2012, 14:43:04
Bambi la asta m-am prins dar stii la ce nu m-am prins?cum se face ca acestea au luat in continuare indemnizatii si noi am stat cu foamea-n gat.pentru unii muma pentru altii ciuma sau altii cu malaiul si altii cu f.taiul.buna treaba nu-i asa?
S-a intamplat exact cum s-a intamplat si la reducerea cu 25% a salariilor bugetarilor. CCR a zis ca este constitutional, numai pentru ei NU.La toata lumea as-au taiat salariile , numai lor NU.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: bambilici din Octombrie 18, 2012, 14:54:42
Sa facem o socoteala aritmetica dle mihai_lrfd, adica simpla, pe care o poate intelege tot prostul, pt ca tot ne cred prosti smecherii din politica si din Aso 15 Noiembrie si incearca sa ne prosteasca m mult in fiecare zi.
Din "Lista membrilor Asociatiei 15 Noeiembrie 1987 Brasov, care au fost declarati cetateni de onoare ai Municipiului Brasov", scoatem nr de muncitori declarati cetateni de onoare ai BMV-ului prin fiecare HCL. Astfel, conf listei Brasoveanului, avem trei HCL-uri din trei ani dif:

1. H.C.L. nr. 232/1997
2. H.C.L. nr. 50/2002
3. H.C.L. nr. 402/2012

1. In 1997 au fost facuti cetateni de onoare 67 de persoane.
2. In 2002, 11 persoane
3. In 2012, 6

67 + 11 + 6 = 84

Cifra e apropiata de ceea ce se stia ca inseamna revoltatii de la 15 noiembrie 1989, deprotatii plus arestatii. Dif cred ca se explica prin faptul ca au mai murit dintre ei intre timp, caci 126 - 84 = 42, sau au domiciliul in alte localitati (probabil). Deci ramane intrebarea cum s-a ajuns la nr 720 de beneficiari ai legii dintre cei revoltati la 15 noiembrie 1987 in BMV?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: bambilici din Octombrie 18, 2012, 15:13:38
Intrebarea nu are decat un raspuns:
Prostolache, presul Aso 15 Noiembrie 1987 din BMV, e un performer: e atat impostor cat si tradator.
- Impostor pt ca a fost facut cetatean de onoare al BMV-ului fara sa indemplineasca acele criterii pe care chiar municipalitatea le-a prevazut si
- Tradator pt ca a votat impotriva revilor, pensionarilor, angajatilor, mamelor, bolnavilor, pt inchiderea spitalelor si nenorocirea romanilor.

Prostolache: Impostor si Tradator!  O rusine a Ro actuale!
Si punctul 3:
Prostolache: a fabricat diferenta de la 126 la 720 de beneficiari ai Legii Recunostintei, adica (aprox) 600 de... IMPOSTORI!      I M P O S T O R I !


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: mihai377 din Octombrie 18, 2012, 17:06:30
Am spus si repet ca este necesara scoaterea lor din legea 341.
SS ul nostru ar trebui , in paralel cu reverificarea dosarelor noastre , sa se ocupe si de aceasta treaba. Este rusinos , legea noastra ( casa noastra - ei musafiri , si ajungi sa te dea afara din ea . Cine ??? Postolachi.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: kostas din Octombrie 18, 2012, 18:42:28
Mihai stii cu zici tu?il primesti in casa sa se incalzeasca,iti faci mila de el si-i dai sa manance si pentru ca la prins noaptea la tine in ograda il lasi sa doarma la picioarele tale.dar el nenorocitul se pune sa-ti lucreze fumeia iar dimineata te da afara din ograda ca deja se crede stapan.asa si cu noi si noembristii si de fapt nu cu toti noembristii,numai cei care sunt facuti de p(r)ostolachii si probabil ghise(ft).da Mester ar putea sa faca ceva macar sa opreasca inmultirea lor(sa prelungit termenul pentru trecerea dosarelor prin comisii numai pentru noembristi.de ce?)


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: mihai377 din Octombrie 18, 2012, 18:45:24
Mihai stii cu zici tu?il primesti in casa sa se incalzeasca,iti faci mila de el si-i dai sa manance si pentru ca la prins noaptea la tine in ograda il lasi sa doarma la picioarele tale.dar el nenorocitul se pune sa-ti lucreze fumeia iar dimineata te da afara din ograda ca deja se crede stapan.asa si cu noi si noembristii si de fapt nu cu toti noembristii,numai cei care sunt facuti de p(r)ostolachii si probabil ghise(ft).da Mester ar putea sa faca ceva macar sa opreasca inmultirea lor(sa prelungit termenul pentru trecerea dosarelor prin comisii numai pentru noembristi.de ce?)
:))))))))))) Frate Kostas , eu am vrut sa spun asta mai plastic(artistic ) chiar daca nu a iesit , dar in mare parte este exact cum ai spus tu.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: kostas din Octombrie 18, 2012, 18:55:17
Mihai sa le mai zicem putin si pe Romaneste,(cu perdea dar sa fie Romaneste)ca tot "ce-i Rommanesc (e frumos si) nu piere"(Jan Moskopol-anii '930)


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 18, 2012, 18:58:15
E mai grav decat credeti. Din mandria Brasovului in tara si chiar peste hotare, nenorocitul de Postolachi va transforma Asociatia 15 Noiembrie 1987 in rusinea noastra. Va arat imediat cat e de grav ce au facut hraparetii si tradatorii de la conducerea asociatiei.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 18, 2012, 19:08:50
Fiti atenti ce cv are.

Dr. Ec. Mihai FERCALA
Anul nasterii: 1950
Studii:
An abosolvire             Institutia de invatamant                         Facultate-specializare
1975                           Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi        Specialitatea Finante
                                  Facultatea de Stiinte Economice
2004                           Universitatea Lucian Blaga Sbiu                  Doctor in stiinte ecnomice
                                                                                                Specialitatea "Management"
Experienta Profesionala:
Perioada                      Denumire   companie/institutie                   Functia
1992-prezent                F.P.P.III/S.I.F. Transilvania                        Presedinte/Director General
1990-1992                   Parlamentul Romaniei                                Senator, Secretar Comisie
                                                                                                 Buget finante
Ian. 1990-                    Centrala Industriala de Tractoare,               Economist principal I/
apr. 1990                     Autocamioane si Masini Agricole, Brasov      consilier economic
Dec. 1987-                   Intreprinderea de Mecanica Fina Sinaia        Economist principal
ian. 1990                                                                                    Sef birou financiar
Oct. 1983-                    Centrala Industriala de Autovehicole           Sef birou financiar-
Dec. 1987                     pentru Transport (C.I.A.T.) Brasov             contabilitate
                                                                                                 Contabil sef
                                                                                                 Director Economic
Ian. 1982-                     Autoexportimport Brasov                          Economist, Departament
Oct. 1983                                                                                   Contractari externe
Oct. 1975-                     Intreprinderea de Autocamioane Brasov     Economist, Serviciul Financiar
Dec. 1981
Acest sector inrosit de mine este de interes pentru a deslusi misterul prin care domnul sef comunist si manager capitalist Miahai Fercala a ajuns sa beneficieze de legea noastra, a revolutionarilor. Sint cativa ani si funcitii pe care trebe sa reusim sa le interpretam corect ca sa pricepem ce s-a intpimplat.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: kostas din Octombrie 18, 2012, 19:25:45
Brasovene cred ca pe langa aceste studii si functii omul nostru era si un membru credincios al pcr.dupa cum stim functiile se ocupau daca erai si membru


Titlul: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: scheianul din Octombrie 18, 2012, 20:00:46
Descrierea situaţiei actuale

            Pentru spiritul de sacrificiu de care au dat dovadă, într-o perioadă în care în România erau foarte puţini cei care aveau curajul să protesteze, iar lumea civilizată nu mai aştepta nimic spectaculos din această ţară, participanţii la revoluţia din decembrie 1989 au fost împuşcaţi,răniţi şi mutilaţi,arestaţi, torturaţi de către miliţie şi securitate, pentru ca apoi să contribuie la schimbarea regimului comunist şi la crearea spaţiului  de libertate democratică în care se dezvoltă şi evoluează societatea actuală.
            Având în vedere prevederile art. 18 din Legea nr. 283/2011, conform căruia  pentru  anul 2012,  indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 , cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă, au dus la apariţia unui impactul social negativ, prin crearea unor dezechilibre în viaţa  beneficiarilor Legii nr. 341/2004, cu consecinţe grave – manifestaţii stradale unde nucleul principal al protestatarilor l-au constituit permanent grupurile de revoluţionari, ce au dus la căderea celor două guvernări anterioare.Din însăşi enunţul notei de fundamentare pentru emiterea Ordonanţei de urgenţă se fac anumite distincţii şi-n acelaşi timp se continuă discriminarea între beneficiarii legii 341/2004.
Citește din nou și analizează-n profunzime; revoluționarii au meritele lor, iar fără sacrificiul lor, revoltații noiembriști erau poate și acum deportați, torționați și condamnați de sistemul de represiune comunist.
Nefiresc îmi pare acum, complicitatea lor cu teroarea portocalie declanșată împotriva noastră.
Pot să afirm duplicitar, dat fiind faptul că aceștia beneficiază de drepturi pe când noi, nu. Atașarea lor la Legea Recunoștinței este artificială și a fost făcută cu anumite interese.
Firesc era să beneficieze de o LEGE SEPARATĂ, cum se procedează cu veteranii de război și deținuții politic. Eventual, în cel mai bun caz introduși veteranii și deținuții politic în aceeași lege a recunoștinței. Nu sunt deloc mulțumit de această atașare.
Au procedat cam în același fel ca la începutul anului 1990. Erau foarte mândri și plini de ei. Nu știu dacă-ți mai amintești. Asta a fost și este realitatea. Nu uita cine au fost cei care au manifestat la noi, în Brașov. Au totuși un mare merit; au creat precedentul, punctul de reper ulterior.
Trist este că vor ajunge mai rău ca revoluționarii. Asta au vrut, asta vor avea. Nu cunosc prea multe amănunte, dar Sevaciuc m-a convins cam ce calități morale posedă majoritatea lor. Ca de altfel și revoluționarii.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 18, 2012, 20:08:23
Brasovene cred ca pe langa aceste studii si functii omul nostru era si un membru credincios al pcr.dupa cum stim functiile se ocupau daca erai si membru
Exact despre asa e vorba domnule. Fercala era P.C.R. de la inceputu carierei. A crescut in funcitii si a ocupat posturi de conducere pt ca era in structura de partid. Multi au fost, sa fie sanatosi. Dar cu el problema e ca beneficiaza de legea noastra. Pai eu iti garantez ca nu a iesit nici in 15 Noiembrie 1987 la Revolta, nici in 22 Decembrie 1989 la Revolutie. Atunci cum a ajuns intre cei carora statul le e recunoscator prin Legea Recunostintei? E, asta e problema!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 18, 2012, 20:37:25
Salut Scheiene. Sa sti ca oricine ma poate numara printre admiratorii revoltei, mai ales ca am si participat la ea. Eu nu lovesc aici in oamenii cinstiti care au fost deportati si s-au unit in asociatie dupa 1989. Eu sint ingrozit de ce a putut sa faca actuala ei conducere cu asociatia. Cum a ajuns Postolachi in functia de deputat P.D.L., au terminat cu orice protest la adresa politicienilor, indiferent cat au furat si au inselat romanii. Iosif si Sevaciuc au infiintat sindicatul 15 Noiembrie si bine inteles ca m-am inscris in el deaia stiu multe lucruri direct de la sursa, sau chiar am participat la ele. Sindicatu a fost vertical pana la capat si capatul a fost privatizarea pe un Euro a I.A.Bv., adica magaria lui Nita si a P.D.S.R. Bv, ca i-au dat lui Niculae Steagu Rosu pe un euro gaurit, ca sa taie toate utilajele si sa le vanda la fier vechi, alungand pe drumurile Europei, ca pe mine, mii si mii de brasoveni.
Unu dintre smecherii din gasca de la Steagu a ajuns sef la S.I.F. Transilvania. Bravo lui, doar nu era sa ajung eu mare economist cand am invatat prelucrari prin aschiere. Nus ividios, dar nu pot sa suport magaria asta fara margini prin care cei care ne aratau cu degetul portretul lui Ceausescu sau poarta (Valea daca nu sinteti cuminti!), acum pretind ca sint luptatori anticomunisti! Nu imi vine sa cred ca se poate. Si pentru asta nu mai putem da vina pe Maior, ca nu a intrat in lege prin Asociatia Brasov, Decembrie 1989, ci prin Asociatia 15 Noeimbrie 1989 Brasov, o asociatie pe care o credeam infinit mai curata decat a noastra. Si Iosif, administratoru de aici, a activat acolo foarte multi ani exact pentru acest motiv, ca oamenii se stiau intre ei si nu erau scandalurile cu impostori de la Maior. Ce ma mira si mai tare este ca s-a pus batista pe tambal si nimeni din presa din Brasov nu scrie despre noua hazna descoperita, a impostorilor facuti prin intermediul intrarii in legea noastra a celor de la 15 Noeimbrie 1987.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 18, 2012, 21:03:24

Ian. 1990-                    Centrala Industriala de Tractoare,               Economist principal I/
apr. 1990                     Autocamioane si Masini Agricole, Brasov      consilier economic
Dec. 1987-                   Intreprinderea de Mecanica Fina Sinaia        Economist principal
ian. 1990                                                                                    Sef birou financiar
Oct. 1983-                    Centrala Industriala de Autovehicole           Sef birou financiar-
Dec. 1987                     pentru Transport (C.I.A.T.) Brasov             contabilitate
                                                                                                 Contabil sef
                                                                                                 Director Economic

Ce vedem? Ca intre `83 si `87 Fercala a avut o evolutie profesionala ascendenta, Sef birou financiar contabilitate, apoi Contabil sef si la urma, in `87, Director Economic. In niciuna dintre functiile alea nu ar fi stat daca nu ar fi fost cu partidu. Bine inteles ca face ca toti comunistii si nu isi trece si avansurile in P.C.R. in C.V., da nu putea inainta in functii in Steagu fara sa avanseze si in structura de partid.
Asa l-a prins revolta, Director Economic.
Ce vedem mai departe, ca dupa revolta a fost transferat la  Intreprinderea de Mecanica Fina Sinaia, ca economist principal, adica a fost printre cei mustrati de partid pt ca nu au fost atenti si oamenii au ajuns sa se revolte, facand de cacao partidu. In ianuarie `90 l-au avansat Sef birou financiar, da n-a durat mult, pentru ca imediat dupa asta, tot in ianuarie `90, l-au facut Economist principal I la Centrala Industriala de Tractoare, adica l-au readus la Brasov, adica acasa, sa nu mai faca naveta la sinaia, ca statea bine la Brasov si nu dardaia de frig ca muncitorii care nu devenisera peceristi. In aprilie devenise deja "domnul consilier economic" la Autocamioane si Masini Agricole, tot in Brasov, pregatindu-se de lovitura cea mare a vietii lui, numita S.I.F. Transilvania, unde nu ajungea fara sa fi fost si "putin" secu. E parerea mea.
Astept contre si, sau argumente suplimentare.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: kostas din Octombrie 18, 2012, 21:05:35
daca administratorul nostru a fost unul din cei care au infiintat sindicatul 15 noembrie inseamna ca-i cunoaste pe majoritatea celor de la inceputuri si pe cei adevarati si poate are un cuvant greu de spus.indiferent de cum ar fi el adevarul,dulce sau amar noi trebuie sa-l acceptam si trebuie sa-l accepte si cei in cauza.la fel ca si tine Brasovene am respectat si o sa respect pe toti care au luptat atat inpotriva lui ceausescu si a comunistilor lui cat si inpotriva totalitarismului.deci am sa ridic palaria in fata celor din Brasov dar cu conditia sa fie cei care merita,cei care au suferit cu adevarat.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: kostas din Octombrie 18, 2012, 21:13:00
Brasovene sa inteleg ca omul nostru a pus umarul la vanzarea,pardon,privatizarea intreprinderilor de stat catre asa zisii baieti destepti?bun baiat n-am ce zice.probabil de asta a fost ajutat sa ascede mai sus si sa aiba si un certificat de revolutionar in loc de certificat de buna purtare.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: mihai377 din Octombrie 18, 2012, 21:26:20

Ian. 1990-                    Centrala Industriala de Tractoare,               Economist principal I/
apr. 1990                     Autocamioane si Masini Agricole, Brasov      consilier economic
Dec. 1987-                   Intreprinderea de Mecanica Fina Sinaia        Economist principal
ian. 1990                                                                                    Sef birou financiar
Oct. 1983-                    Centrala Industriala de Autovehicole           Sef birou financiar-
Dec. 1987                     pentru Transport (C.I.A.T.) Brasov             contabilitate
                                                                                                 Contabil sef
                                                                                                 Director Economic

Ce vedem? Ca intre `83 si `87 Fercala a avut o evolutie profesionala ascendenta, Sef birou financiar contabilitate, apoi Contabil sef si la urma, in `87, Director Economic. In niciuna dintre functiile alea nu ar fi stat daca nu ar fi fost cu partidu. Bine inteles ca face ca toti comunistii si nu isi trece si avansurile in P.C.R. in C.V., da nu putea inainta in functii in Steagu fara sa avanseze si in structura de partid.
Asa l-a prins revolta, Director Economic.
Ce vedem mai departe, ca dupa revolta a fost transferat la  Intreprinderea de Mecanica Fina Sinaia, ca economist principal, adica a fost printre cei mustrati de partid pt ca nu au fost atenti si oamenii au ajuns sa se revolte, facand de cacao partidu. In ianuarie `90 l-au avansat Sef birou financiar, da n-a durat mult, pentru ca imediat dupa asta, tot in ianuarie `90, l-au facut Economist principal I la Centrala Industriala de Tractoare, adica l-au readus la Brasov, adica acasa, sa nu mai faca naveta la sinaia, ca statea bine la Brasov si nu dardaia de frig ca muncitorii care nu devenisera peceristi. In aprilie devenise deja "domnul consilier economic" la Autocamioane si Masini Agricole, tot in Brasov, pregatindu-se de lovitura cea mare a vietii lui, numita S.I.F. Transilvania, unde nu ajungea fara sa fi fost si "putin" secu. E parerea mea.
Astept contre si, sau argumente suplimentare.

Sa nu fim rautaciosi. Omul a avut de suferit de pe urma revoltei din 87, fiind destituit si mutat disciplinar. Deci are tot dreptul sa beneficieze de legea 341.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 18, 2012, 21:36:52
Domnule Kostas trebe sa inteleaga toti ca facea parte din SISTEM si ca si acum face parte tot din SISTEM. Numa ca are aceleasi beneficii de imagine si materiale ca si cei care au fost ANTISISTEM, adica au luptat cu el. Asta e magaria de care il acuz pe Postolachi, ca daca n-a facut-o chiar el, a inchis ochii la ea, deci i-a permis magarului sa se porceasca. Deja am intrebat daca Asociatia 15 Noiembrie a protestat la grozavia asta da nimeni nu stia nimic. Brasovenii nu stiu nici macar ca Fercala e pe listele beneficiarilor legii revolutionarilor. Deci, daca nu e autor, Postolachi e cel putin tainuitor. Sa-l trimit la originle lui de neam de tradatori imputiti, sa-si rupa gatu pe care a baut otrava tradarii si sa-i cada capu care a gandit tradarea. Ma opresc ca sa nu va bag niste injuraturi groaznice, amintiri din Steagu Rosu.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 18, 2012, 21:38:57
Aoleu! Te-ai tampit domnule Mihai? Pai ala era de partea cealalta a baricadei. Sa mearga pe lumea cealalta s-ai ceara lui Ceausescu despagugiri. M-ai dat gata cu argumentu sasta!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: mihai377 din Octombrie 18, 2012, 21:42:54
Domnule Kostas trebe sa inteleaga toti ca facea parte din SISTEM si ca si acum face parte tot din SISTEM. Numa ca are aceleasi beneficii de imagine si materiale ca si cei care au fost ANTISISTEM, adica au luptat cu el. Asta e magaria de care il acuz pe Postolachi, ca daca n-a facut-o chiar el, a inchis ochii la ea, deci i-a permis magarului sa se porceasca. Deja am intrebat daca Asociatia 15 Noiembrie a protestat la grozavia asta da nimeni nu stia nimic. Brasovenii nu stiu nici macar ca Fercala e pe listele beneficiarilor legii revolutionarilor. Deci, daca nu e autor, Postolachi e cel putin tainuitor. Sa-l trimit la originle lui de neam de tradatori imputiti, sa-si rupa gatu pe care a baut otrava tradarii si sa-i cada capu care a gandit tradarea. Ma opresc ca sa nu va bag niste injuraturi groaznice, amintiri din Steagu Rosu.
Brasovene, injuraturile nu sant bune de nimic , decat , poate , pentru a te descarca. Tot ce trebuie facut este de competenta voastra , a celor din Bv. Faceti toate demersurile si la asociatia lor si in presa voastra ( am inteles ca stiti ceva jurnalisti ) , serviti-le o painme buna de mancat celor din presa.Nu exclud si interventia SS ului Mester , pentru a face demersurile necesare.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: mihai377 din Octombrie 18, 2012, 21:44:21
Aoleu! Te-ai tampit domnule Mihai? Pai ala era de partea cealalta a baricadei. Sa mearga pe lumea cealalta s-ai ceara lui Ceausescu despagugiri. M-ai dat gata cu argumentu sasta!
:)))))))))))))))))))))))))))) Hai domnule ce naiba. Nu te credeam asa lipsit de simtul umorului >


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 18, 2012, 21:47:26
Na! Am vrut sa scriu "asta" nu "sasta". Chiar ca m-ai nevrozat. Nu te supara da umorul meu a fost teleportat instantaneu pe ziua de maine. Sper ca nu pe poimaine. Fercala a facut parte dintre comunistii grei, da grei nu gluma. Daca i-a zis partidu ca trebe sa se dea putin deoparte, cu un transfer temporal, da tot pe post bun, de birocrat, crezi ca aceasta chestie de partid, intre membrii de partid, poate sa fie socotita deportare? Imi vine sa vars numa cand ma gandesc ca ar fi posibil sa se fi folosit de un asemenea tertip nesimtit.


Titlul: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: scheianul din Octombrie 18, 2012, 21:57:36
Contactele avute de mine cu cei de la 15 Noiembrie 1987 s-au rezumat la nivel de conducere. Desigur, i-am stimat, îi stimez și îi voi stima întotdeauna. Ei au fost deschizători de schimbare, chiar dacă în momentul respectiv nu s-a putut mai mult. Nu se putea mai mult; conjunctura nu era favorabilă. Mă înclin în fața lor cu respect. La fel în fața deținuților politic și veteranilor de război.
În schimb nu pot uita atitudinea zeflemitoare, chiar superioară care au adoptat-o în 1990. Aveau impresia că sunt un fel de buricul pământului, iar fără ei schimbarea din ’89 nu era posibilă. Aveau o lege a lor care le conferea drepturi de drepturi. Sume de bani lunare (intemnizație), apartamente duplex în centru civic, electrocasnice de tot felul, samd. Toți au profitat de aceste avantaje. Nu știu precis ce s-a ales de lege.
Ai amintit de un cert Sevaciuc care a pus bazele asociației; împreună cu Iosif. Nu știu cât este real. După nici doi ani s-au acuzat între ei, cei de la asociație sau sindicat pentru niște sume de bani (dolari). Vreo 5000, parcă. Cert este că Sevaciuc a fost demis din toate funcțiile deținute. Parcă a dispărut o perioadă de timp, mai lungă prin străinătate. De ce, nu mă pot pronunța. Poate ai tu detalii.
Prin 1997, dacă nu mă înșel, i-am luat un interviu celui care era președinte în acel moment, pentru a încerca să-i ajut logistic și pecuniar cu ajutorul creștinilor belgieni. N-am prea reușit. Nu erau compatibili cu doctrina lor iar sindicatele belgiene sunt afiliate partidelor. Principalul este că am încercat.
Nu mai cunosc ce s-a întâmplat ulterior. La acel moment erau părăsiți de toți, dar mai ales ce nu pot să uit, trădați.
Nu te contrazic în acest caz Fercală; ceva îmi spune numele. Am însă o întrebare? Ce căuta după 89 la Universal Tractor? Sau CITAMA Brașov? Acolo erau cei mai rasați seco economici pe minister. Sau a fost repus pe foncţie cu misie. Măi să fie…   


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: mihai377 din Octombrie 18, 2012, 21:58:45
Na! Am vrut sa scriu "asta" nu "sasta". Chiar ca m-ai nevrozat. Nu te supara da umorul meu a fost teleportat instantaneu pe ziua de maine. Sper ca nu pe poimaine. Fercala a facut parte dintre comunistii grei, da grei nu gluma. Daca i-a zis partidu ca trebe sa se dea putin deoparte, cu un transfer temporal, da tot pe post bun, de birocrat, crezi ca aceasta chestie de partid, intre membrii de partid, poate sa fie socotita deportare? Imi vine sa vars numa cand ma gandesc ca ar fi posibil sa se fi folosit de un asemenea tertip nesimtit.
Voi brasovenii il cunoasteti pe acest individ, e in ograda voastra , asa ca voi trebuie sa il puneti la stalpul infamiei prin orice mijloace le aveti la indemana ( de preferinta legale ). Si nu uita ca santm ROMANI si la noi exista o expresie : a face haz de necaz . Asa ca mai si radem cateodata . Face bine la sanatate si mai tine si de foame . :))))))))))))))


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: bambilici din Octombrie 18, 2012, 22:05:35
Aoleuuu! Uuuuuuuu! Valeleuuu! Sa sti ca asa a procedat Mihai Fecala. A zis ca si el a fost deportat. Si daca n-a zis nimic asociatia lui Prostolachi, a devenit rev cu drepturi depline.
Mihai, 007 ne-a spus ca presa din BMV e cumparata suta la suta, 80% e a lui Scripcaru, primaru pedelizd reales de prostimea din BMV (na ca si prostimea se da cu BMV-ul), restu e a sfului de la judet, care e uselist. Dar sefimea face afaceri transpartinice in BMV. E! Banu` democratizeaza relatiile mafiotilor oriunde! Cel mai bine ar fi sa se adreseza seseului, da parca vad ca Mescheru o da cotita. Pe pariu?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 18, 2012, 22:11:35
Exact. la C.I.A.T., Universal Tractor, C.I.T.A.M.A. etc. erau cei mai mari comunisti si securisti, oamenii de incredere ai partidului. Daca iti spun ca imi vine sa vars cand ma gandesc sau imi reamintesc de Fercala revoutionaru lu peste sa sti ca sint sincer. Chiar imi vine sa vars.


Titlul: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: scheianul din Octombrie 18, 2012, 22:19:46
Am aceeaşi senzație, brașovene. În schimb, deseori mi se face lehamite combinată cu dezgust. Ce mai de toată fecala. Parca ar fi singura persoană care profită de implozia statului de drept. Mai sunt și alții. Circulă prin Brașov mai nou un zvon că dosarul lui Florea s-ar redeschide. Știi ceva în acest sens?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 18, 2012, 22:28:54
Nu stiu. Nu am auzit de asta da ma pot interesa ca mai am zile destule de stat acasa. Sa vad daca stie cineva ceva.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 18, 2012, 22:37:23
Nu stiam de interviul cu presedintele de la asociatie, da stiu de scandalu cu dolarii. Merita discutata intamplarea separat pentru ca a facut valva atunci. Dar tu il sti pe Iosif, ca ati fost petitionari in Decembrie `89, poate si pe Sevaciuc, poti sa-i intrebi direct. Iosif a descoperit povestea cu banii, a venit in Steagu la o sedinta de sindicat, a spus ce a aflat si a pus problema cinstei si vulnerabilitatii (urmau alegeri parlamentare si scandalul nu era de dorit) lui Sevaciuc in fata consiliului sindical. Da anii au trecut, fabrica a murit, cu ea si sindicatu, amandoi au ajuns sa lucreze la privati si acum s-au impacat. Am auzit ca si Iosif si Sevaciuc nu mai dau pe la Asociatia 15 Noiembrie de scarba conducerii de acum.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: bambilici din Octombrie 18, 2012, 22:43:58
Cine-i Florea?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: bambilici din Octombrie 18, 2012, 22:48:46
Brasovene, tu nu te uiti la Badea?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 18, 2012, 22:58:47
Ba da. Insa vad ca tu nu te uiti. Iti raspund pentru ca acum e pauza.


Titlul: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: scheianul din Octombrie 18, 2012, 23:03:58
Acum vreo trei săptămâni, un prieten ziarist din Belgia mi-a înapoiat caseta originală. S-a folosit de ea, de fapt a încercat s-o includă într-un program de dezbateri publice pe tema sindicatelor europene. Mi-a promis un remember și poate o intervenție în direct pe această temă.
Avem mari probleme cu sindicatele politizate acum. Au devenit impotente.
Despre scandalul dolarilor din '90 prea multe nu mai am în tolbă. Probabil sunt prieteni; n-am nici-o idee. Noi am răcit relațiile în ultima vreme. Au fost mai multe acumulate-n timp. Nu suport duplicitatea. Iar când este influențată de o anumită culoare politică, fac alergie. Mai ales când vine de la cine nu te aștepți. Poate este mai bine acum.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 18, 2012, 23:40:44
Nu pot fi mai impotente decat in Romaia. Sa vezi ce compromisuri au facut aici si cati lideri au intrat si au iestit din politica, sau au ajuns traseisti politici. E unul care a sarit de la stanga la dreapta, api s-a intors iar al stanga. Daca stiam la ce se va ajunge, nu ma inscriam in sindicat. Nu sti cat de sabotati am fost in Steagu dupa ce s-a infiintat Miscarea 15 Noiembrie. Mai tare decat cei din asociatie. De ei nu prea le pasa ca nu aveau potential de crestere, dar noi le incurcam rau socotelile. Noi credeam ca luptam cu comunismul din ei, dar ei erau mafioti sadea si mai mult ii derajam in afacerile lor mafiote decat in prostia lor comunista.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Diplomatul007 din Octombrie 18, 2012, 23:44:55
Am sa va indatorez in aceasta noapte domnule Brasoveanul. Iti spun ceva ce te va interesa in mod deosebit: domnul Iosif a mai facut un portal, unul sindical. E un proiect la care vad ca lucreaza de ceva timp. Il gasesti la http://www.portalulsindical.ro. Exista si acolo o sectiune "Forum", dar nu este functionala inca, insa, in ea exista o "Blogosfera sindicala", in care o sa gasesti blogul domnului Mircea Sevaciuc din Brasov. Daca faci o vizita, te asigur ca vei avea o surpriza placuta. Va trebui sa-ti iei cel putin o zi liber pentru studiu.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 19, 2012, 00:06:52
Am spus ca merita discutat separat. E cu implicatii multe. Seful nostru de sindicat, cand a venit la sectie de la sedinta, ne-a spus ca el crede ca Iosif a facut prima greseala mare de cand a infintat sindicatu. Sevaciuc era pe atunci ca o vedeta sindicala. Dadea interviuri, aparea la telviziuni, se batea cu marii sindicalisti din Bucuresti. Si Iosif, da el nu-si facea reclama, nu se baga in fata pentru ca avea alte pasiuni. Mi-am dat seama mai tarziu de asta. Insa sa spui ca Sevaciuc a facut o smecherie cu valuta era foarte grav si nimeni nu te credea. Consiliul Miscarii a hotarat sa convoace o sedinta a confederatiei, vorbesc de Confederatia 15 Noiembrie, unde Sevaciuc era presedinte si sa fie chemat Sevaciuc sa-si spuna pareea. Majoritatea credeau ca il va zbura pe Iosif dar a fost invers. Dupa 20 de ani l-a iertat si am vazut ca l-a lasat sa-si faca cont pe forum. Asta e dovada.
Nu stiu despre ce duplicitate vorbesti, fi mai clar. Iosif nu a fost in partide. Daca ar fi fost, ar fi avut numai de castigat, eu asa cred, dar am spus ca era interesat de cu totul altceva.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Diplomatul007 din Octombrie 19, 2012, 00:09:37
Domnul Mircea Sevaciuc este coleg de forum cu noi intr-adevar, dar scrie putin si foarte rar. Explicatia o gasiti la adresa indicata mai sus. Va fi o surpriza va garantez.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 19, 2012, 00:17:02
Ooo, ai dreptate. Multumesc mult. Chiar ca am de studiat vreo doua zile. Multumesc! Am gasit imediat articolul CUM AU FOST TRADATI “NOVEMBRISTII” PENTRU “UN PUMN DE DOLARI”. Are legatura cu ce discutam aici. Mergeti la http://portalulsindical.ro/blogosferasindicala/blog/post/2012/10/08/cum-au-fost-tradati-novembristii-pentru-un-pumn-de-dolari-. Formidabil, chiar ca e o surpriza.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: gally din Octombrie 19, 2012, 01:14:57
 – 2001 Florin Postolachi declara: „ Daca Romania mai are o sansa atunci aceasta o reprezinta Asociatia “15 Noiembrie 1987”si Asociatia ”Brasov-Decembrie ‘89”,(n.r. presedinte D.L.Maior.) „Acestea sunt singurele organizatii credincioase unor principii cum ar fi verticalitatea, curajul si consecventa“  (T.Ex.16.11.2001) [3]

inexplicabi,impardonabil,si de necrezut:-acest individ sinistru,parlamentar pana pe 9 decembrie,a votat alaturi de tradatorii de neam si tara,celebra de acum lege 283/2011...
  – Intalnirea dintre Presedintele Romaniei dl Ion Iliescu , consiliat de Octavian Stireanu si delegatia Asociatiei “15 Noiembrie 1987” compusa din Florin Postolachi presedinte, Danut Iacob vicepresedintele si consilier Mihai Macovei a avut loc in data de 16 ian.2002 ora 17 la Palatul Cotroceni. D-nul Iliescu  astepta o solicitare  oficiala din  partea conduceri Asociatiei “15 Noiembrie 1987” privind transferarea…cand spre stupoarea lui si a celor doi consilieri > Florin Postolachi si Danut Iacob i-au cerut o donatie de 10.000$, pentru “mici si o bere” cu prilejul impliniri a 15 ani de la revolta din’87. [6]
 ■ – Datorita unui interes meschin, “un pumn de dolari” gest josnic si umilitor, pentru “Cetatenii de Onoare” ai Brasovului, Postolachi  a TRADAT interesele celor care au avut de suferit dupa revolta din’87.
   Asa de bine a reprezentat interesele colegilor,incat nici o data nu s-a pus problema includerii novembristilor in legea 341/2004,cel putin pana la aparitia ei in anul 2004...acest individ meschin este doar un..TRADATOR INFECT!!!...


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nor din Octombrie 19, 2012, 01:27:51
Sunt atat de obosit incat nu pot sa dorm. Nu stiu daca ati patit asa ceva vreodata. Am intrat sa arunc o privire si am citit aceste informatii despre deputatul-presedinte Postolachi si m-am intrebat cum de si-a putut face acei muncitori din Brasov atat de mult rau, alegand unul ca Postolachi in fruntea lor. E reducerea la scara a ce s-a intamplat in Romania ultimelor doua cicluri electorale, adica te intrebi cum de au ales romanii un presedinte acuzat ca a traficat flota tarii? Ciudate orbiri.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: kostas din Octombrie 19, 2012, 12:00:58
Brasovene,tinand cont ca am fost inclus in miscarea sindicala timp de cca.18 ani iti dau dreptate.dupa revolutie presedintele Iliescu ai P.Roman au declarat daca iti mai aduci aminte,ca putere este in mainile sindicatelor,a marei mase a celor care muncesc(tocmai asta a dus si la macelurile din piata universitatii,excesul de zel al sindicatelor).sindicatele au mers bine si aveau un cuvant de spus in politica Romanesca pana in toamna lui 94 cand premier era Vacaroiu.atunci a fost un mare miting cu toate sindicatele din Romania(piata Victoriei era arhiplina).dand de gandit politicienilor ce pericol poate fi sindicatele acestia au inceput sa racoleze pe rand liderii marelor federatii din confederatii(Ciorbea,Mitrea,Andrei Ioan).putini au fost care n-au fost tradatori dar care au sfarsit prin a fi inlaturati cu brutalitate(Sehlen de la trefo Iasi omorat,Miron Cosma arestat etc)iar liderii mai mici si vocali au fost eliminati din sectoarele de activitate si intreprinderi pe diferite motive.cea mai ramas din sindicate la ora actuala se vede,o mana de oameni cu lideri tot atat de corupti ca si cei care au plecat inspre politica.de fapt(parera mea)ultimul lider de sindicat carea luptat pentru oameni si pentru industria care o reprezenta a fost Cozma numai ca acesta a atras mania multor locuitori ai tarii din cauza mineriadelor.acum se poate face un sindicat al somerilor,ar fi mult mai numeric si mai eficient.daca stai si faci o paralela intre miscarea sindicala si miscarea revolutiona ai sa constati ca nu sunt mari diferente intre cele doua.amandoua trebuiau sa fie apolitice-amandoua sau bagat in politica,ambele trebuiau sa apere niste drepturi al unor oameni-amandoua au tradat,amandoua trebuiau sa apere niste volori ale tarii-amandoua au vandut,amndoua trebuiau sa apere traditiile care le-au catigat in decursul deceniilor-amandoua au calcat in picioare inpreuna cu clasa politica acele traditii.daca stam si ne uitam la un sindicat dintr-o tara fosta comunista (soladaritea-Polonia)o sa vedem cata diferenta este si cata hotarare,cata impunere poate avea acestia in fata clasei politice de la ei.si ne mai miram de ce nu prea auzim de evenimente si de ce merge treaba bine la ei.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: kostas din Octombrie 19, 2012, 12:13:51
Nor acelas nesomn l-am avut in primele 3zile de revolutie dupa care numai ma putea lua somnul,cat despre cum isi poate face cineva rau;ce-si face omul cu mana lui nici ala negru numai desface asa si cu cei din Brasov si romanul general


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nor din Octombrie 19, 2012, 21:30:44
Au luat in serios perioada de doua zile? Vad ca n-a mai postat nimeni pe acest topic infara de dvs dle kostas.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: kostas din Octombrie 20, 2012, 18:02:16
Nor,ma cheama kostas,costel,sau costica dar fara domn in fata.primele 2-3zile ma speriasem apoi cand am scapat la somn 20 si ceva de ore am dormit non stop nici la baie n-am avut nevoie.oricum nu-ti recomand tratament medicamentos ci mai degraba ceaiuri de la plaffar,exemlu;ceai de seminte de mac cu conditia sa nu sofezi.de postat a mai fost si brasoveanu,gally.cred ca n-o fac din rautate mai de graba din comoditate sau din obisnuinta sa posteze pe alelalte topicuri.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 20, 2012, 20:05:50
Buna seara. Am fost sa vad portalu sindical si blogul Sevaciclon de pe el. Sevaciuc a scris neica nu gluma! Sint convins ca are multe vizite pe el da a si facut treaba. Iosif a avut o idee formidabila sa faca portalu sindical. Daca se tine de el sint convins ca o sa obtina succese mai marei decat cu asta. Si el are blog acolo dar e abandonat sau in constructie, asa ceva, nu-mi dau seama ca e un singur text pus, da fara legatura cu sindicatele. De la Sevaciuc se pot afala multe. Il salut aici ca am vazut ca citeste forumu asta. Deci am noutati si am sa vi le dau numa ca trebe sa le copiez.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: kostas din Octombrie 20, 2012, 20:39:55
Brasovene degeaba face treaba pe portal daca in viata de zi cu zi sindicatele(miscarea sindicala)indiferent din ce domeniu sunt la pamant,sunt sub papucul politicului.de vrajeala este lumea satula.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 20, 2012, 21:45:03
Daca da drumu la forum pe portalu sindical sa vezi ce ingramadeala de discutii vor fi. S-a furat aproape toata industria Romaniei domnle Kostas si la toate furturile exista martori. Multi dintre ei pot depune marturii importante si cei mai calificati martori sint sindicalistii. Sint multi tradatori si intre ei, dar au fost si oameni cinstiti. Trebe sa se afle numele hotilor si metodele folosite la fiecare intreprindere de stat pe care au facut ce au facut ca sa dispara. Daca nu ar fi fost victimele revolutiei, de noi nu se mai vorbea acuma. Tine cont ca banii cheltuiti cu indemnizatiile noastre sint 0,0000 din ce au furat in ultimii 23 de ani politicienii si partenerii lor la jaf.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 21, 2012, 07:13:05
La unu octombrie 2012

Deputatul Postolachi: „a abandonat un „Cetatean de Onoare“ in morga..” Vice-Presedintele Danut Iacob dixit: „Oricum , eu eram certat cu el…“

In acest an 2012, se va comemora si totodata aniversa 25 de ani de la «Revolta brasovenilor impotriva comunismului din 15 noiembrie 1987» , si al 23–lea an de la «Victoria Revolutiei Romane din Decembrie‘89». Doua momente unice, extraordinare si complementare din viata poporului roman, consemnate la loc de cinste in istoria recenta a Romaniei.             
 
 * - Din pacate, unul  dintre liderii proieminenti  ai Asociatiei „15 Noiembrie1987”  Constantin Bradu (†)  nu va mai participa la jubileul aniversar „Un Sfert de Veac de la Semnalul de Alarma“ din acest an. Dupa cum este cunoscut, „Nea Costica“ , a incetat din viata duminica la ora 6.00, in ziua de Lasata Secului,  prima zi de post a sfintelor Sarbatori de Paste. Nu avea rude in Brasov, iar trupului neinsufletit a fost depus, la casa mortuara de la Spitalul Judetean Brasov.
* - Voi incerca in randurile ce urmeaza sa, rememorez ce s-a intamplat atunci, si cum a fost posibil ca , colegul nostru de suferinta din’87 , sa fie parasit de toti, inclusiv de  „familia de „suflet” a lui dupa 1990,  Asociatia „15 Noiembrie 1987”, pentru a nu se mai repeta niciodata.
* - Prima persoana care a aflat despre deces, a fost prof. Elena Braga. L-a instiintat telefonic pe Parintele Sicoe despre deces, spunandu-i totodata  ca raposatul nu are rude in Brasov.  Parintele a revenit cu un telefon si i-a dat asigurari, ca a vorbit cu conducerea Asociatiei „15 Noiembrie1987”, care si-a asumat rolul de organizator al ceremoniei de inmormantare, urmand sa fie contactata de Vice-Presedintele asociatiei Danut Iacob.
* - A urmat intalnirea de la garsoniera lui „Nea Costica“  (†) din strada Soarelui, la care au participat: Danut Iacob, prof. Elena Braga, un fost elev si presedintele Asociatiei de locatari. Iacob a refuzat participarea politistului de sector. Dupa nici 10 minute, vicele  Iacob a concluzionat, ... „eu stiu ca are bani in banca” ... „oricum, eu eram certat cu el”...iar inainte de a parasi imobilul a incheiat ...”.. „nu am timp de pregatirea inmormantarii pentru ca mâine plec din tara”.?!?
* - Faptul ca nu a desemnat o alta persoana si nu a dus la indeplinire promisiunea facuta parintelui Sicoe, este dovada elocventa ca si  presedintele Asociatiei  „15 Noiembrie1987” deputatul Florin Postolachi, era „certat” cu raposatul. Drept consecinta, trupul neînsufletit a lui Constantin Bradu „Cetatean de Onoare” al Brasovului,  a fost abandonat intr-un frigider de la morga Spitalului Judetean din Brasov.
* - Au evitat sa-l anunte pe parintele Sicoe, ca au lasat lucrurile in voia sorti, oficial insa a fost transmisa informatia la biserica, ca va fi o inmormantare modesta la care vor participa 10-12 persoane, si ca va fi nevoie pentru pomana de coliva si niste japoneze.                     
* - Despre deces, am aflat a doua zi , cand am fost sunat de catre prof. Elena  Braga. Am suferit un soc. Vorbisem cu „Nea Costica“, cu doua saptamani in urma, ocazie cu care mi-a inmanat un dosar cu mai multe  inscrisuri. Sa-i fie tarana usoara!. M-am intalnit cu d-na Braga si mi-a relatat despre situatia fara iesire in care se afla. Sora cea mare a raposatului se zbatea intre viata si moarte la un Spital din Iasi, iar conducerea asociatiei s-a lepadat de cuvantul dat parintelui Sicoe. Peste toate mi-a spus ca este suferinda, dupa o complicata operatie de cancer si nu dispunea de posibilitati financiare necesare pentru organizarea unei inmormantari crestinesti.
* - Am inteles situatia grava si m-am implicat total, inclusiv contribuind cu o suma de bani pe care i-am recuperat dupa aproape doua luni. Chiar daca nu a fost gasit atunci, certificatul de nastere al raposatului la imobil, fiindu-ne necesar pentru eliberarea certificatului de deces, am reusit sa obtinem de la spital in baza unei declaratii de “sora vitrega” data de d-na Braga , Certificatul Medical Constatator al decesului, iar din partea Primariei Brasov o„Adeverinta de Inhumare”   
* - Intr-un final dupa 33 de ore de la deces, sicriul cu trupul neinsufletit a lui Constantin Bradu, a fost depus la Capela Biserici din Triaj , iar la ora 17.00 a avut loc “Priveghiul”, la care au participat 12 persoane. 
* - Deasemenea , i-am anuntat  telefonic pe “novembristi” despre deces si program , recomandandu-le sa anunte mai departe,  totodata am publicat anuntul de mai jos, , in ziarele locale Transilvania Exp., M. Expres si pe site-ul “Portalul Revolutiei Romane” , “A incetat din viata inca un luptator pentru adevar si dreptate, Constantin Bradu participant activ la revolta din 15 noiembrie 1987 din Brasov.  Inmormantarea va avea loc astazi 28.02.2012 la ora 15.00 la Biserica Cuvioasa Parascheva –Triaj Brasov.”                           
                           Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!

 
Mircea Sevaciuc
     
   
* - In ziua de marti 28.02.2012, in semn de recunostinta fata de regretatul Constantin Bradu, au participat cu coroane si jerbe de flori la  Slujba de inmormantare de la Biserica „Cuvioasa Parascheva“ din Triaj, “novembristi” , delegatii unor organizatii reprezentative ale societatii civile din Romania, prieteni, cunostinte , vecini, in total peste 60 de persoane. 
 
* - D-l Petru Starcovici – A.F.D.P. – Filiala Brasov, d-l Gheorghe Iosif – Asociatiei “Brasov Decembrie’89”,  d-l Gheorghe Neghina – Asociatia “21Decembrie’89” Brasov. D-nul Marius Oprea, initiatorul O.U.G.6/2008, presedintele C.I.C.C. din Romania, a trimis o coroana de flori in semn de apreciere pentru cel disparut.   

* - Ceremonia de inmormantare s-a desfasurat intr-o atmosfera sobra, de smerenie, si  evlavie, in semn de recunostiinta fata de personalitatea celui ce a fost Constantin Bradu. > Recomandarea  parintelui Sicoe dupa ce a fost incheiata Slujba de inmormantare. „D-le Sevaciuc nu trebuie sa mai spuneti nimic despre raposatul Constantin Bradu, pentru ca am spus eu destul!“ a fost elucidata dupa ce a fost finalizat ritualul.

 * - Impreuna cu d-na Elena Braga, le-am  multumit celor care au participat la ceremonie,  celor care au transmis condoleante, iar celor care nu au stiut, le-am cerut scuze pentru ca nu i-am anuntat la timp: Fam. Cecilia si Ivan Juganaru, Rodica si Aurica Geneti, Ricu Marian, Laurentiu Paveliuc, Aurel Hoszu, Stana Tudoran, Radu Patrauceanu, Petre Ion ,Denes Bencze, Stefan Micu, Ionel Cartan, Florin Barna, Gherghely Arpad, Ioan Serb, Fejer Atilla, Ovidiu Mocanu, Postelnicu Sofia, Dan Ordace etc     
                                           Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!
 
Comentariu:  – A fost o cinste si o onoare pentru noi sa ne aducem prinosul de recunostinta, fata de regretatul Constantin Bradu, prin organizarea ceremoniei de inmormantare, stopand inca odata tentativa de compromitere a <  avea obligatia morala dar si statutara de a rezolva cazul special cum ar fi: Art.6 , 11,15 s.a. „Îi vom cinsti ca pe nişte eroi ai neamului pe cei căzuţi în lupta împotriva comunismului şi le închinăm prinosul recunoştinţei noastre.”   
– „sa dezvolte actiuni de sprijinire a persoanelor care nu beneficiaza de o suficienta protectie sociala cum ar fi: bolnavi, batrani...“ –  „–  „ajutoare acordate membrilor asociatiei; sociale sau in caz de deces”  In caz contrar: isi pierd calitatea de membrii ai asociatiei conform Art.13 lit.d. “Savarsirea unor fapte nedemne, neloiale fata de asociatie”

22 sept.2012 Brasov            Grupul’87 Adevar Dreptate si Demnitate


 
In Memoriam
 
   
In acest an 2012 a incetat din viata inca un luptator pentru adevar si dreptate, Constantin Bradu (†26.02.2012) participant activ la revolta din 15 noiembrie 1987 din Brasov.     
* - C-tin Bradu s-a nascut in data de 10 oct.1935 in localitatea Tansa din judetul Neamt, si  s-a stabilit in Brasov in 1964. A lucrat la mai multe intreprinderi, iar din 1972 a lucrat la   IABv sectia 430. Nu a fost casatorit, locuia intr-o garsoniera din strada Soarelui si nu avea rude in Brasov. A participat la revolta din 15 noiembrie 1987 de la Brasov , si a suportat consecintele dupa cum urmeaza.
* - A fost arestat si anchetat la Militia din Brasov. Prin decizia nr. 331 din data de 17.12. 1987 conducerea IABv. i-a fost desfacut contractul de munca conform art.130 lit.i. In data de 18.01/1988 Bradu Constantin a contestat la Judecatoria Brasov decizia de desfacere a contactului de munca, actionand in judecata conducerea IABv. O actiune curajoasa,  de consemnat in istoricul revoltei din’87.
Judecatoria Brasov – Dosar Nr.1010/9o da Sentinta Nr.1265 din 28.02/1990 In numele legii Hotaraste “Anuleaza decizia de desfacere a contractului de munca(…)si dispune reintegrarea contestatarului la vechiul loc de munca cu acordarea tuturor drepturilor legale de la data luarii masurii.”                                               
*  -  In luna ianuarie 1990 a fost initiata o  campania  prin intermediul Revistei „Astra“ de reporterul – jurist Marius Petrascu(†2003), privind preschimbarea statutului juridic al „novembristilor“ din „huligani“ in fosti detinuti politici. In luna mai’90 la Brasov Av. George Vlad (†2005),  l-a convins Procurorul General al Romaniei Gheorghe Robu (†1992, despre necesitatea  promovarii unui „Al doilea recurs Extraordinar“. Av. George Vlad mi-a solicitat o persoana pentru pregatirea dosarelor „novembristilor”, l-am recomandat fara ezitare pe „Nea Costica”  „Asistentul“ Bradu, a pregatit peste 150 de dosare cu actele necesare, iar  Av. George Vlad , le-a finalizat prin sentinte definitive si irevocabile, ca beneficiari ai D-Lege 118/’90.
*  -   Institutiile  Statului i-a acordat in semn de recunostinta de-a lungul anilor,  mai multe distictii si medalii.  „Diploma si Medalia 15 Noiembrie“  –  Muzeul Judetean Brasov in 8 apilie 1990, Diploma de  „Cetatean de Onoare” al Brasovului –  Primaria Brasov – Primar Ioan Ghise in 14 noiembrie 2002 „Diploma de Onoare“  –  Prefect Otilian Neagoie in 15 .11.2002, Diploma „Medalia de Argint si Titlul de Cetatean de Onoare” al Brasovului, Primaria Brasov –  Primar George Scripcaru in 2007. 
*  -  Regretatul C-tin Bradu a mai avut o realizare de care era mandru, dar despre care a vorbit foarte rar, si doar in anumite cercuri de prieteni.  A reusit sa-l convinga dupa mai multe discutii pe  Rectorul Facultatii de Drept „I.C.Dragan” Emil Poenaru (†2012) sa-l inscrie la Facultate de Drept din Brasov  pe Florin Postolachi. Deasemenea datorita precedentului creat de C-tin Bradu prin  Sentinta Nr.1265 din 28.02/1990, Postolachi si altiiv au beneficiat de drepturile conferite de legile in vigoare. Constantin Bradu a fost un om al faptele si a lucrului temeinic facut in luptele nesfarsite din justitie in favoarea exclusiva a „novembristilor“
                                                      D-zeu  sa-l odihneasca in pace
Brasov 01.10.2012
                                                       
Grupul’87 Adevar Dreptate si Demnitate
http://portalulsindical.ro/blogosferasindicala/blog/post/2012/10/01/deputatul-postolachi-a-abandonat-un-cetatean-de-onoare-in-morga..-vice-presedintele-danut-iacob-dixit-oricum-eu-eram-certat-cu-el-


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 21, 2012, 07:17:58
La 8 octombrie 2012

CUM AU FOST TRADATI “NOVEMBRISTII” PENTRU “UN PUMN DE DOLARI”

,,Cel vinovat nu trebuie sa se bizuie pe incetineala cu care vine pedeapsa. Rar s-a intamplat ca vinovatul sa scape nepedepsit.” Horatiu   “Adevarul ramane, oricare ar fi soarta slujitorilor sai” G.I.B.    “La inceput a fost cuvantul”
   
 
Tradarea nr. 1 – 16 ian.2002

     In data de 26 nov. 2.000 a avut loc Alegerille Generale  din Romania.  Presedinte  D-nul Ion Iliescu , Parlament – PDSR, Prim-Ministru desemnat dl. Adrian Nastase. Alternanta la putere plasa Romania in randul tarilor candidate la N.A.T.O. si U.E.
 
■ –2001 Drepturile conferite de D-Lege 118/1990  “Cetatenilor de Onoare” sunt mai mult decat modeste. In acea perioada situatia celor care au avut de suferit dupa 15 noiembrie 1987, era precara. Cu prilejul ultimilor disponibilizari de la Roman S.A.  multi dintre “novembristi” au ales sa paraseasca uzina. Se aflau in fata unei situatii complexe. Unii dintre ei erau prea tineri sa poata iesi la pensie, iar alti erau considerati de catre angajatori  prea in varsta. [1]
■ – 2001 Deputat C-tin Nita :„Deportatii din noiembrie’87 nu beneficiaza de drepturile ce li se cuvin” Cotidianul Transilvania Expres a publicat in 28 mai 2001, un articol sub titlul “O nedreptate care dureaza de mai bine de10ani”.Deputatul PDSR de Brasov C-tin Nita, declara ca a initiat si depus in Parlament  un proiect de modificarea Legi 42/1990 pentru ca si cei care au avut de suferit dupa ’87, sa poata beneficia de aceleasi drepturi ca revolutionari din decembrie ‘89. “Nu saraceste nimeni din cauza facilitatilor […] a celor care merita intr-adevar recunostinta. Reporter–Florian Din [2] 
■ – 2001 Florin Postolachi declara: „ Daca Romania mai are o sansa atunci aceasta o reprezinta Asociatia “15 Noiembrie 1987”si Asociatia ”Brasov-Decembrie ‘89”,(n.r. presedinte D.L.Maior.) „Acestea sunt singurele organizatii credincioase unor principii cum ar fi verticalitatea, curajul si consecventa“  (T.Ex.16.11.2001) [3]
■ –  2002 O delegatie a Asociatiei “15 Noiembrie 1987” - a fost invitata de catre presedintele Romaniei  la Palatul Cotroceni. D-nul Ion Iliescu castigase al treilea mandat la pas, si era hotarat sa dea verde modificari Legii 42/90, pentru includerea celor care au avut de suferit dupa 15 noiembrie’87, fiind cunoscuta sensibilitatea domniei sale fata de  simbolurile nationale. [4]   
■ – 2002 “Novembristii” in procent de 99% erau de acord cu transferarea drepturilor conferite de D-Lege 118/’90, pentru a deveni beneficiarii prevederilor Legei 42/’90. Ziua de 16 ianuarie ar fi putut fi o zi istorica, o reparare a unei nedreptati care dura de peste 10 ani. Intalnirea a fost perfectata de Prefectul Brasovului Otilian Neagoe, deputatul PDSR C-tin Nita si Consilierul prezidential dl.Octavian Stireanu.  Revolutionarii din 89 si-au exprimat public acordul. [5]   
■ – Intalnirea dintre Presedintele Romaniei dl Ion Iliescu , consiliat de Octavian Stireanu si delegatia Asociatiei “15 Noiembrie 1987” compusa din Florin Postolachi presedinte, Danut Iacob vicepresedintele si consilier Mihai Macovei a avut loc in data de 16 ian.2002 ora 17 la Palatul Cotroceni. D-nul Iliescu  astepta o solicitare  oficiala din  partea conduceri Asociatiei “15 Noiembrie 1987” privind transferarea…cand spre stupoarea lui si a celor doi consilieri > Florin Postolachi si Danut Iacob i-au cerut o donatie de 10.000$, pentru “mici si o bere” cu prilejul impliniri a 15 ani de la revolta din’87. [6]   
■ – Sedinta de informare anuntata pentru a doua zi cu membrii Asociatiei , despre  rezultatul intalnirii cu Presedintele Romaniei dl Ion Iliescu, nu a mai avut loc niciodata. Informatiile despre intalnirea de la Palatul Cotroceni au fost furnizate in media chiar de catre cei doi care si-au facut  un titlul de glorie ca au  cerut bani de la presedintele Romaniei. Deputatul C-tin Nita declara in 2008: :„Eu am susţinut cauza novembriştilor încă din 2001..” [7] 
■ – Florin Postolachi:„Pentru a strange fonduri, s-a solicitat Presedintelui Romaniei care ne-a acordat o audienta, promitand sprijin in toate problemele existente“(Vol. Ziua care nu se Uita F.P pag. 247)
■–  Danut Iacob:„ In primavara, presedintele Iliescu ne-a promis sprijin, iar acum am primit o adresa prin care ni se comunica sa apelam la parlamentarii si autoritatile locale, de la care se preconizeaza sa primim 10.000 de dolari, ori noua nu ni s-a aprobat un leu”,a afirmat vicepresedintele asociatiei, D. Iacob (T.Exp.23.10.2002) 
■– “E o bataie de joc, o sa le dam bani inapoi, (23 milioane lei) nu avem nevoie de ei [..]ne-au facut sa induram, tinadu-ne cateva ore la  usa , ca pe cersetori. […] Asa inteleg sa respecte primarul Ghise si  Consiliul local simbolul 15 noiembrie” a declarat Florin Postolachi [8]   
■ – Datorita unui interes meschin, “un pumn de dolari” gest josnic si umilitor, pentru “Cetatenii de Onoare” ai Brasovului, Postolachi  a TRADAT interesele celor care au avut de suferit dupa revolta din’87.
Ratand sansa oferita de puterea politica majoritara de la acea vreme, tradarea lui Postolachi , a avut consecinte directe dupa numai 2(doi) ani, cand Legea 42/90 a fost transformata in Legea 341/2004 iar “novembristi” au pierdut cate aprox. 20.000 de euro fiecare. Raport  BNR - 30 miliarde euro offshore!? [9]
■ –  În data de 12 iulie 2004 – Parlamentul României a adoptat Legea Recunoştinţei Nationale. De Legea 341/2004  beneficiau eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei Române Initiatiator  Senator Sergiu Nicolaescu. Am constatat că noi, cei care am avut de suferit după 1987 ne încadram foarte bine în această Lege a Recunoştinţei  341/2004 , cum ar fi : art. 1 aliniat 1 şi 2, art.2  litera a,b,c,d,e şi f, art.3 aliniat 1 litera b punctul 3- Luptător remarcat prin Fapte Deosebite – atribuit celor care în perioada 14-25 decembrie 1989 , au contribuit la Victoria Revoluţiei Române  .[10] 
■ –   Presedintele Ion Iliescu  declara , intr-un mesaj prilejuit de comemorarea revoltei muncitoresti din 15 noiembrie 1987 ca: "Luna revoltei muncitorilor brasoveni poate fi luna in care Romania este invitata sa adere la NATO, semnul cel mai clar al rupturii definitive de trecutul totalitar" A. Nastase a spus: “Avem datoria sa pretuim curajul celor care au infruntat dictatura si sa le exprimam recunostinta noastra pentru sacrificiul pe care l-au facut, ca astazi, Romania sa fie o tara cu adevarat libera si democratica" [11]
■ – O posibila  explicatie la  ce s-a intamplat in data de 16 ian.2002 la intalnirea de la Palatul Cotroceni, este urmatoarea: Inainte de vizita de la Cotroceni  Postolachi & Iacob declarau peste tot ca merg la Bucuresti pentru drepturile “novembristilor”. S-au sucit pentru ca nu au rezistat tentatiei de a face ce au invatat de ani de zile! “ Cei in mana nu-i minciuna.”  In mintile lor credeau ca presedintele deschide un seif si le da 10.000$ cash! [12] 
■ – De mai multi ani “Baietii de Cartier” s-au specializat cu masca umilului pe fata, in cersirea, caciulirea si milogirea  in fata reprezentantilor Institutiilor de stat, pentru a obtine sume de bani publici , pentru organizarea diferitelor activitati aniversare, commemorative etc. Niciodata, timp de 13 ani nu a explicat contribuabililor cum au fost cheltuitii banii publici, erodand  astfel << Simbolul 15 Noiembrie>>[13]
■ – Spre stiinta beneficiarilor drepturilor conferite de prevederile O.U.G. 6  /2008. Dupa 1 aprilie 2008  ne intrebam, de ce daca sunt beneficiarii Legii Recunostintei, nu ne luam indemnizatiile restante din 2004, la fel ca si colegii revolutionarii din’89  - Raspunsul a fost dat, in randurile de mai sus , datorita tradatorilor, Postolachi si Iacob. Vor trebui sa dea explicatii celor din’87, si a copiilor  care si-au pierdut parintii eroi, pentru ca nu au fost bani pentru  tratament! [14] 
                                                                                                               
 In loc de concluzii: Tradarile 1 si 4 fiind prezentate, urmeaza tradarile 2 si 3 din
14.04 -30.09 2008:
 
Comentarii:
 Brasov 8 oct.2012                 Grupul’87 Adevar Dreptate si Demnitate
http://portalulsindical.ro/blogosferasindicala/blog/post/2012/10/08/cum-au-fost-tradati-novembristii-pentru-un-pumn-de-dolari-


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 21, 2012, 07:28:43
La 19 octombrie 2012

FORUMISTII DE PE PORTALUL REVOLUTIEI IL PUN LA ZID PE TRADATORUL POSTOLACHI:

,,Baa… o sa ii spun lui S…a  ca ma pis pe cacatul lui de ziar.. si sa mai stii ceva, am sa vorbesc eu...nu o sa te mai publice nimeni!”  (F.Postolachi 11.07.2007) “Pana nu bat mar un ziarist ceilalti nu se potolesc.” (F.Postolachi 05.12.2008)
 
► – Portalul Revolutiei Septembrie 05, 2012, 22:56:06 De la articolul indicat de domnul Kronstadt, exista un link spre arhiva emisiuilor "MIX Actual", unde se gaseste si inregistrarea emisiunii in care invitatul a fost domnul deputat P.D.L. de Brasov Florin Postolachi, presedinte al Asociatiei 15 Noiembrie 1987. Inregistrarea mi-a fost semnalata de ziaristii prieteni din Brasov. Precizez ca ma refer la emisiunea din 30 august a.c., care poate fi urmarita la adresa http://www.mixtvbrasov.ro/13021-mix-actual-30-08-2012. Se numeste "DUPĂ 25 DE ANI…". E bine sa o vedeti. Este un concentrat de referinta de ipocrizie si nesimtire de politician.”
► –  Portalul Revolutiei September 6, 2012 at 1:18 Domnule Postolachi!Dacă PDL ar fi rămas la guvernare,nici prin gând nu ți-ar fi trecut să-ți critici ”colegii” consilieri de la Brașov! […] După patru ani în care ai beneficiat de mulți bani și avantaje diverse din postura de deputat acum,încerci să te delimitezi de PDL care,poate au lăsat pe tușă un om mai vrednic și mai apropiat de brașoveni,punându-te pe tine pe listă![…] Când ai făcut parte din talpa poporului și ai făcut ce ai făcut acum 25 de ani,nu cred că aveai intenția de a deveni tu însuți un activist de partid cu fel de fel de avantaje materiale,mai mult sau mai puțin meritate! Și asta ți-o spune un fost stegar,foarte dezamăgit de prestația ta ca deputat…”http://newsbv.ro/2012/deputatul-florin-postolachi-a-explicat-cum-au-facut-bani-pdl-istii-la-brasov/.
 
    Deputatul PDL Florin Postolachi “acuzat” ca a primit mita 5.000 de euro!?
 ► –  Portalul Revolutiei September 15, 2012 at 2:55 “Nu i-o fi priit politica lui Florin Postolachi …cel putin asa da sa se inteleaga. Dar daca nu era “mare ” politician mai primea el bani ( 5000 euro )de la Sofica Vasile ( colega lui de la doctorat )  Oare din ce motiv o fi cerut el banii??? sau din ce motiv i-o fi primit? Nu o fi politica asta “bat-o vina ” cheia multor succese”
► – Portalul Revolutiei Septembrie 22, 2012, 17:37:26  ” Cautand dupa numele amintite de comentatoarea Irina Pop si doctoratul de care amintea, am descoperit ca intr-adevar exista o Sofica Vasile, mai precis Miscodan Vasile T. Sofica, doctorand la Scoala Doctorala de Sociologie a Universitatii din Bucuresti in anul 2008. Deci povestea mitei de 5000 de Euro are macar confimarea existentei personajelor. Cei din Bucuresti ar putea sa o gaseasca pe aceasta Sofica Vasile si sa incerce sa afle adevarul despre mita de 5000 de Euro. Nu ar fi un efort deplasat, mai intai pentru ca ne intereseaza corectitudinea oricarui parlamentar si apoi pentru ca domnul deputat Florin Postolachi..”
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=250&cam=2&leg=2008&pag=0
 
          Conducator stiintific a lui Florin Postolachi –  Virgil Măgureanu ..
 ► –  Portalul Revolutiei Septembrie 22, 2012, 18:03:18  “Ultimul nivel (pana acum) al surprizelor rezervate de aceasta cautare pe Internet. Cei doi s-au inscris la doctorat in acelasi an, 2008, la aceeasi universitate si la aceeasi Scoala Doctorala de Sociologie si si-au luat ca si conducator stiintific al lucrarilor de doctorat acelasi cadru didactic universitar. Pe cine? Pe nimeni altul decat... Surpriza!... Celebrul Virgil Magureanu, seful de la "Doi si-un sfert",din "vremurile bune",in care se ardeau dosarele Securitatii la Balotesti.”
– Școala Doctorală de Sociologie Universitatea din București http://doctorat.sas.unibuc.ro/doctoranzi2008
Doctoranzi înscriși în 2008 Nr crt 44. Numele şi prenumele Mişcodan (Vasile) T. Sofica Titlul tezei  Liderul politic al viitorului Conducator stiintific Măgureanu Virgil Nr.crt. 59. Postolachi C. Florin  Şantaj geopolitic - războiul hidrocarburilor  Conducator stiintific  Măgureanu Virgil 
► –  Portalul Revolutiei Septembrie 24, 2012, 00:42:20 Il coordoneaza stiintific Magureanu ca sa ajunga doctor in ce? Cine-l cunoaste, sa-l intrebe daca nu-si da si examenul cu seful lui, pt ca adevarata problema e daca ii e doar coordonator, sau nu cumva chiar sef.
 
               “Presul Postolachi e un tradator si trebuie tratat ca atare..”
► – Portalul Revolutiei Septembrie 22, 2012, 22:51:58 Nu cred ca mai am nervi si pentru revoltatii din 1987. Dar am incredere ca vei gasi calea sa aflam cati sunt in plata, caci am observat ca toata lumea intreaba, dar nimeni nu raspunde. Presul Postolachii e un tradator si trebuie tratat ca atare, sa-i nemurim numele pe lista tradatorilor.”
► –  Portalul Revolutiei Septembrie 30, 2012, 11:25:45 “Am incercat sa ascult cat mai bine ce se spune in filmul de la intrunirea revolutionarilor Partidului Social Democrat. bneficiari ai legii noastre prin Asociatia 15 Noiembrie 1987. Mi se pare cam mare diferenta de la 61 sau 126 la 710. Daca au dobandit atat de multi beneficiile legii noastre, inseamna ca procentul impostorilor (spun procent, nu numar) din  randurile lor este de cateva ori mai mare decat al celor din randurile noastre.” Ma refer la filmul e al doilea filmulet postat.” http://www.youtube.com/watch?v=et5TKxgCYuU&feature=youtu.be,
 
              “Au ajuns o rusine a Brasovului, niste profitori grobieni si fara obraz.”
► –  Portalul Revolutiei – Septembrie 30, 2012, 16:17:48 “Citind infomatiile scrise de dumneavoastra la acest capitol, mi-am format o parere care este mult mai critica decat cea la adresa revolutionarilor. Cinsprezecenovembristii sunt mai compromisi decat revolutionarii si e numai o chestiune de timp pana cand scandalul legat de umflarea pana la nesimtire a numarului de beneficiari ai legii recunostintei, data pentru revolutionari si numai printr-o greseala si lor, va exploda in presa.
–  Deputatul Postolachi, presedintele asociatiei, discuta despre voi folosind expresii vulgare si avand o atitudine jignitoare: "Da-i in masa de de nesimtiti", "javrele Pesedeului", "Le-am tras-o de i-am indoit" "limbricii aia" etc. Iar cei din conducere ii tin isonul, cu precizarea putin importanta ca doi dintre ei par mai retinuti putin, dar, in general, la asociatia lor se poarta sfidarea si denigrarea revolutionarilor. Imi pare rau ca asociatia a incaput pe mainile interlopilor din randurile membrilor ei. E un dezastru si, ca brasovean, constat ca nu pot sa mai fiu mandru de ei. Au ajuns o rusine a Brasovului, niste profitori grobieni si fara obraz.”  http://www.15noiembrie1987.ro/membri.php.
 
“Avem cifra 710 nr. de beneficiari ai legii noastre de la Aso 15 Noiembrie 1987..”
► –  Portalul Revolutiei Octombrie 15, 2012, 11:53:26 “Daca facem scaderea muncitorilor revoltati in 1987 din nr total de beneficiari ai legii noastre, aflam nr aprox de impostori facuti de conducerea aso din BMV. Eu cred ca nu poate fi vb numai de deputatul Postolachii in aceasta afacere mafiota, pt ca la dosare trebuia sa mai lucreze cu cineva din conducere, de aceea acuz intreaga conducere a aso.[…] Avem cifra 720, nr de beneficiari ai legii noastre de la Aso 15 Noiembrie 1987 din BMV.Mai avem cifta 126, nr de beneficiari legali ai legii, nr dat de Brasoveanul,[…] Acum facem socoteala aritmetica, care e simpla, de calasa I-a:720 - 126 = 594 Rezulta:  594  de impostori  (aprox, pt ca m pot fi cativa de care nu se stia inainte) Mai rezulta ca sunt aproape de cinci ori m multi impostori decat revoltati reali, arestati, anchetati, inchisi si deportati!”
 
                 “Declararea lui Postolachi persona non grata in Brasov.!”
► – Portalul Revolutiei - Octombrie 15, 2012, 18:56:22 “Brasoveni, pana sa faca secretarul de stat ceva in privinta aceasta, va sfatuiesc sa protestati impotriva abuzurilor si tradarii acestui netrebnic si a colaboratorilor sai. Va dau o idee care, cel mai usor si mai indreptatit, poate fi pusa in practica de revolutionari. Cu ocazia implnirii unui sfert de secol de la revolta din 15 noiembrie 1987, cereti declararea lui Prostolachi persona non grata in Brasov. Lui si celor de la conducerea asociatiei. Daca nu ma insel, parca au fost facuti si cetateni de onoare ai orasului nostru.” […]
 –  “Faceti o petitie catre Consiliul Local al Municipiului Brasov si sustineti acest punct de vedere. Magarii care au tradat brasovenii trebuie sa fie pedepsiti.” […]  “Am facut cercetari si am gasit lista cu membrii Asociatiei 15 Noiembrie 1987 care au primit titlu de cetatean de onoare al Brasovului. Si sa vezi surpriza masi, pe lista e si Florin Postolachi!”
► –  Portalul Revolutiei Octombrie 17, 2012, 23:27:04  “Am adunat din evidente pe toti cei care au fost facuti Cetateni de Onoare ai Brasovului, persoane condamnate şi deportate ca urmare a participării la revolta muncitorească anticomunistă din 15 noiembrie 1987”

http://portalulsindical.ro/blogosferasindicala/blog/post/2012/10/19/forumistii-de-pe-portalul-revolutiei-il-pun-la-zid-pe-tradatorul-postolachi-


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 21, 2012, 07:31:51
Continuare.

Cetateni de onoare ai Brasovului - persoane condamnate şi deportate dupa’87
Titlul de Cetăţeni de Onoare ai Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997, membrilor Asociaţiei 15 Noiembrie Braşov, persoane condamnate şi deportate ca urmare a participării la revolta muncitorească anticomunistă din 15 noiembrie 1987:
88) Domnului GENETI AURICĂ – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat în1997 prin H.C.L.nr.232/1997,participanţilor la revolta din15 noiembrie1987;
89) Domnului MUTIHAC FLORIN – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului
Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor  la revolta din 15 noiembrie 1987;
90) Domnului ŞTEFĂNOIU ION – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
91) Domnului GYERKO GHEORGHE – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
92) Domnului BROASCĂ DUMITRU (†) – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
93) Domnului SBÂRN COSTICĂ (†) – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
94) Domnului BORDEI NICOLAE (†) – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
95) Domnului ZAVELEA CRISTIAN – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
96) Domnului TOMA LUCIAN TUDOR – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
97) Domnului MOCANU OVIDIU – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
98) Domnului COJOCEA NICUŞOR – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
99) Domnului GRĂDINARU IOAN – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
100) Domnului DASCĂLU PETRICĂ (†) – titlul de Cetăţean de Onoare alMunicipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
101) Domnului BRUMĂ IOAN – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat în1997 prin H.C.L.nr.232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembri1987;
102) Domnului FĂRCAŞ IOSIF – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat în1997 prin H.C.L.nr.232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembri1987;
103) Domnului MUREŞAN VASILE – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
104) Domnului NICUŢARI PAVEL – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
105) Domnului ANGHEL DANIEL – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
106) Domnului STATE CONSTANTIN – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
107) Domnului ANGHEL VASILE – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
108) Domnului DUDUC GHEORGHE (†) – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
109) Domnului SOMMWRAUER WERNER– titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr.232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie1987;
110) Domnului DUDUC RADU – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat  în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997, participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
111) Domnului GERGELY ANDRAS – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
112) Domnului RICU MARIAN – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat  în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
113) Domnului COCAN CONSTANTIN(†) – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov,acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie1987;
114) Domnului MANIU GAVRILĂ (†) – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
115) Domnului TULAI FLORIN – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
116) Domnului ILIE IONEL – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997, participanţilor la revoltadin 15 noiembrie 1987;
117) Domnului NECULĂESCU MARIUS – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov,acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie1987;
118) Domnului VULPE PAVEL (†) – titlul de Cetăţean de Onoareal Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
119) Domnului NĂSTASE DUMITRU – titlul de Cetăţean de Onoare alMunicipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
120) Domnului HOSSU AUREL – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
121) Domnului MACOVEI MIHAI – titlul de Cetăţean de Onoare alMunicipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
122) Domnului CSOMOS IOSIF IOAN – titlul de Cetăţean de Onoare alMunicipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
123) Domnului ZAHARIA GHEORGHE – titlul de Cetăţean de Onoare alMunicipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
124) Domnului PUŞCAŞU ENEA – titlul de Cetăţean de Onoare alMunicipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
125) Domnului OPRIŞAN GHEORGHE – titlul de Cetăţean de Onoare alMunicipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
126) Domnului PARASCHIV NICUŢĂ – titlul de Cetăţean de Onoare alMunicipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
127) Domnului SEVACIUC MIRCEA – titlul de Cetăţean de Onoare alMunicipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
128) Domnului VOINEA STAN (†) – titlul de Cetăţean de Onoare alMunicipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
129) Domnului GERGELY ARPAD – titlul de Cetăţean de Onoare alMunicipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
130) Domnului TUDOSE EUGEN – titlul de Cetăţean de Onoare alMunicipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
131) Domnului BUCEANU AUREL – titlul de Cetăţean de Onoare alMunicipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
132) Domnului CREANGĂ PETRU(†) – titlul de Cetăţean de Onoare alMunicipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
133) Domnului APETROAE PUIU – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
134) Domnului HUIAN AUREL – titlul de Cetăţean de Onoare alMunicipiului Braşov,
acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
135) Domnului PINTEA CIPRIAN – titlul de Cetăţean de Onoare alMunicipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
136) Domnului BUHNĂREANU COSTICĂ – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov,acordat în 1997prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
137) Domnului PRICOPE PETRU – titlul de Cetăţean de Onoare alMunicipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
138) Domnului BOERIU PETRU MARIUS – titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov,acordat în 1997prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
139) Domnului BANCIU GHEORGHE – titlul de Cetăţean de Onoare alMunicipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
140) Domnului HALDAN GHEORGHE – titlul de Cetăţean de Onoare alMunicipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
141) Domnului ROBOTĂ DUMITRU (†) – titlul de Cetăţean de Onoare alMunicipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
142) Domnului VIERU VASILE (†)  – titlul de Cetăţean de Onoareal Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
143) Domnului VITOŞ LUDOVIC (†) – titlul de Cetăţean de Onoare alMunicipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
144) Domnului BENCZE DENEŞ – titlul de Cetăţean de Onoare alMunicipiului Braşov, acordat  în 1997prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie1987;                   
145) Domnului MICU ŞTEFAN – titlul de Cetăţean de Onoare alMunicipiului Braşov,
acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
146) Domnului FILICHI GAVRILĂ – titlul de Cetăţean de Onoare alMunicipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
147) Domnului NĂSTASE ION (†) – titlul de Cetăţean de Onoareal Municipiului Braşov, acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;
148) Domnului IACOB DĂNUŢ – titlul de Cetăţean de Onoare alMunicipiului Braşov,
acordat în 1997 prin H.C.L. nr. 232/1997,participanţilor la revolta din 15 noiembrie 1987;

Titlul de Cetăţeni de Onoare ai Municipiului Braşov, acordat în 2002 prin H.C.L. nr. 50/2002, membrilor Asociaţiei 15 Noiembrie Braşov, persoane condamnate şi deportate ca urmare a participării la revolta muncitorească anticomunistă din 15 noiembrie 1987:
394) Doamnei JUGĂNARU CECILIA
395) Domnului BRADU CONSTANTIN
396) Domnului ŞERB IOAN
397) Doamnei POSTELNICU SOFIA
398) Domnului CRISTEA CĂTĂLIN
399) Doamnei DOBRE STANA
400) Domnului DOCHIA ŞTEFAN
401) Doamnei CĂRUCEARU FLOAREA
402) Domnului BĂDICA MARIN
403) Domnului FEJER ATTILA
404) Domnului FLORIN POSTOLACHI
 
Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, acordat prin H.C.L. nr. 402/01.10.2012 unor membri ai Asociaţiei „15 Noiembrie 1987 Braşov” în semn de respect şi recunoştinţă pentru curajul de a manifesta împotriva regimului.
- 458) Domnului BRÂNCOVEANUMARIAN
- 459) Domnului BIA CĂTĂLIN
- 460) Domnului LUPOI MARIAN
- 461) Domnului SILAGHI LUCIAN
- 462) Domnului ŞERBAN HORIA
- 463) Domnului TORJO MIHAI
 
 “Florin Postolachi nu a fost condamnat si deportat in lotul 15 Noiembrie 1987”
► – Portalul Revolutiei – Octombrie 17, 2012, 13:23:01 “Nu stiu cum i-a prostit Postolachi pe toti, pe colegii de asociatie, pe presari, pe politicieni, autoritatile din Brasov si din tara, dar are un mare ghinion cu ceilalti, ca mai traiesc colegii lui de la Autocamionae Brasov, care il stiu si nu trebe sa se documenteze din presa ca sa stie ce e de capu lui. De exemplu ei stiu ca Florin Postolachi nu a fost condamnat si deportat in lotul 15 Noiembrie 1987. Asta inseamna ca mai exista un argument pentru a-i fi retrasa cetatenia de onoare a Brasovului.” […]
► – “Deci am descoperit un argument prin care se poate cere retragerea cetateniei pentru un motiv foarte grav, ca a obtinut-o prin inselaciune. Numa pentru ca a fost anchetat o data si ca era presedintele asociatiei in 2002 nu trebea sa-i dea titlul, pentru ca nu indeplinea conditiile pentru care baiatul cu ochi albastri a fost facut cetatean de onoare. Textul spune clar ca "Titlul de Cetăţeni de Onoare ai Municipiului Braşov, acordat în 2002 ... membrilor Asociaţiei 15 Noiembrie Braşov, persoane condamnate şi deportate ca urmare a participării la revolta muncitorească anticomunistă din 15 noiembrie 1987". Deci e un fals cetatean de onoare. Sau unul devenit prin sarlatanie.”
► –  Portalul Revolutiei Octombrie 17, 2012, 23:27:04  “Multumesc domnule Bambilici si sa sti ca sint de acord cu dumneata ca Prostolachi (imi place porecala pt ca il caracterizeaza destul de precis) e impostor. Exact asta e, un impostor. Am adunat din evidente pe toti cei care au fost declarati cetateni de noare ai Brasovului din motive de participare la revolta din 15 noiembrei 1987.
► –  Portalul Revolutiei  Octombrie 17, 2012, 17:32:31: “Prostolache, presul Aso 15 Noiembrie 1987 din BMV, e un performer: e atat impostor cat si tradator.
- Impostor pt ca a fost facut cetatean de onoare al BMV-ului fara sa indemplineasca acele criterii pe care chiar municipalitatea le-a prevazut si
- Tradator pt ca a votat impotriva revilor, pensionarilor, angajatilor, mamelor, bolnavilor, pt inchiderea spitalelor si nenorocirea romanilor.”
► –  Portalul Revolutiei Octombrie 18, 2012, 15:54:42 “Sa facem o socoteala aritmetica dle mihai_lrfd, adica simpla, pe care o poate intelege tot prostul, pt ca tot ne cred prosti smecherii din politica si din Aso 15 Noiembrie si incearca sa ne prosteasca m mult in fiecare zi.
Din "Lista membrilor Asociatiei 15 Noeiembrie 1987 Brasov, care au fost declarati cetateni de onoare ai Municipiului Brasov", scoatem nr de muncitori declarati cetateni de onoare ai BMV-ului prin fiecare HCL. “ Astfel, conf listei Brasoveanului, avem trei HCL-uri din trei ani diferiti:1. H.C.L. nr. 232/1997 2. H.C.L. nr. 50/2002 3. H.C.L. nr. 402/2012 1. In 1997 au fost facuti cetateni de onoare 67 de persoane.2. In 2002,11 persoane 3. In 2012, 6  67 + 11 + 6 = 84
► –  Portalul Revolutiei Octombrie 18, 2012, 19:58:15  “E mai grav decat credeti. Din mandria Brasovului in tara si chiar peste hotare, nenorocitul de Postolachi va transforma Asociatia 15 Noiembrie 1987 in rusinea noastra. Va arat imediat cat e de grav ce au facut hraparetii si tradatorii de la conducerea asociatiei.”
► –  Portalul Revolutiei Octombrie 18, 2012, 23:37:23 “Nu stiam de interviul cu presedintele de la asociatie, da stiu de scandalu cu dolarii. Merita discutata intamplarea separat pentru ca a facut valva atunci. […] Da anii au trecut, fabrica a murit, cu ea si sindicatu, amandoi au ajuns sa lucreze la privati si acum s-au impacat. Am auzit ca si Iosif si Sevaciuc nu mai dau pe la Asociatia 15 Noiembrie de scarba conducerii de acum.”
► –  Portalul Revolutiei Octombrie 19, 2012, 00:44:55 “Am sa va indatorez in aceasta noapte domnule Brasoveanul. Iti spun ceva ce te va interesa in mod deosebit: domnul Iosif a mai facut un portal, unul sindical. E un proiect la care vad ca lucreaza de ceva timp. Il gasesti la http://www.portalulsindical.ro. Exista si acolo o sectiune "Forum", dar nu este functionala inca, insa, in ea exista o "Blogosfera sindicala", in care o sa gasesti blogul domnului Mircea Sevaciuc din Brasov. Daca faci o vizita, te asigur ca vei avea o surpriza placuta. Va trebui sa-ti iei cel putin o zi liber pentru studiu.”
► –  Portalul Revolutiei Octombrie 19, 2012, 01:06:52 “Am spus ca merita discutat separat. E cu implicatii multe. Seful nostru de sindicat, cand a venit la sectie de la sedinta, ne-a spus ca el crede ca Iosif a facut prima greseala mare de cand a infintat sindicatu. Sevaciuc era pe atunci ca o vedeta sindicala. Dadea interviuri, aparea la telviziuni, se batea cu marii sindicalisti din Bucuresti. Si Iosif, da el nu-si facea reclama, nu se baga in fata pentru ca avea alte pasiuni. Mi-am dat seama mai tarziu de asta. Insa sa spui ca Sevaciuc a facut o smecherie cu valuta era foarte grav si nimeni nu te credea.” 
► –  Portalul Revolutiei Octombrie 19, 2012, 01:09:37 “Domnul Mircea Sevaciuc este coleg de forum cu noi intr-adevar, dar scrie putin si foarte rar. Explicatia o gasiti la adresa indicata mai sus. Va fi o surpriza va garantez.”
► –  Portalul Revolutiei Octombrie 19, 2012, 01:17:02  “Multumesc mult. Chiar ca am de studiat vreo doua zile. Multumesc! Am gasit imediat articolul CUM AU FOST TRADATI “NOVEMBRISTII” PENTRU “UN PUMN DE DOLARI”. Are legatura cu ce discutam aici. Mergeti la http://portalulsindical.ro/blogosferasindicala/blog/post/2012/10/08/cum-au-fost-tradati-novembristii-pentru-un-pumn-de-dolari-. Formidabil, chiar ca e o surpriza. “
► –  Portalul Revolutiei Octombrie 19, 2012, 02:14:57 – “2001 Florin Postolachi declara: „ Daca Romania mai are o sansa atunci aceasta o reprezinta Asociatia “15 Noiembrie 1987”si Asociatia ”Brasov-Decembrie ‘89”,(n.r. presedinte D.L.Maior.) „Acestea sunt singurele organizatii credincioase unor principii cum ar fi verticalitatea, curajul si consecventa“  (T.Ex.16.11.2001) […] “ Asa de bine a reprezentat interesele colegilor,incat nici o data nu s-a pus problema includerii novembristilor in legea 341/2004,cel putin pana la aparitia ei in anul 2004...acest individ meschin este doar un..TRADATOR INFECT!!!...”
► –  Portalul Revolutiei Octombrie 19, 2012, 02:27:51 ”Sunt atat de obosit incat nu pot sa dorm. Nu stiu daca ati patit asa ceva vreodata. Am intrat sa arunc o privire si am citit aceste informatii despre deputatul-presedinte Postolachi si m-am intrebat cum de si-a putut face acei muncitori din Brasov atat de mult rau, alegand unul ca Postolachi in fruntea lor. E reducerea la scara a ce s-a intamplat in Romania ultimelor doua cicluri electorale, adica te intrebi cum de au ales romanii un presedinte acuzat ca a traficat flota tarii? Ciudate orbiri.”
Florin Postolachi 15.11.2007. ”Sa stii ca toate televiziunile trebuie sa ma caute numai pe mine…daca apare alcineva in vreo emisiune, dau un comunicat ca.. nu a avut mandat.!?”
 
Brasov 19 oct 2012

Grupul ’87 Adevar Dreptate si Demnitate


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Lex enim plebes din Octombrie 21, 2012, 08:47:21
D-le Brasoveanu...si Victor sau cum te-oi numi... NISTE "DILETANTI si IMBARLIGATORI CU CEVA INTERESE" v-au "bagat" in legea 341/2004 alaturi de noi...IAR PE NOI NU NE PREA INTERESEAZA (SINCER !...) ACEASTA "LA-OLALTA REVOLUTIONARI cu LUPTATORI ANTICOMUNISTI !.. DACA MILITATI SI D-VOASTRA, DRAGA DOMNULE BRASOVEANU VICTOR , CA TOTI REVOLUTIONARII SA FIE ATESTATI si RECUNOSCUTI SI CA LUPTATORI ANTI-COMUNISTI , ATUNCI POATE NE VOR INTERESA SI PE NOI IMPOSTORII D-VOASTRA de la BRASOV, PROBLEMELE D-VOASTRA DE ACOLO , LISTELE D-VOASTRA si alte alea ! DEOCAMDATA VOI DE BINE DE RAU VA RIDICATI INDEMNIZATII LUNAR si din cate -mi dau seama (sper sa nu ma-nsel !..), tot prin PREVEDERILE LEGII NOASTRE (chipurile..) REPARATORII si de RECUNOSTINTA !!!... >:(  Pai daca-i asa...HAI SA-I PRINDEM SI PE MINERII REVOLTATI DIN 1977 DIN VALEA JIULUI , PTR CA SI EI AU FOST PRIMI CARE S-AU REVOLTAT CONTRA DICTATURII CEAUSISTE , NU ?!.. SAU EI AU FOST POTOLITI DE CEAUSESCU CU O MASA CALDA TOVARASEASCA SI EI NU SE MAI INCADREAZA ?!.. PREZENTA D-VOASTRA PE LEGEA NOASTRA A REVOLUTIONARILOR ESTE PUR O MASINATIUNE CU IZ DIVERSIONIST si POLITIC SUSTINUT DE " BRAVII REVI FARA DE CERTFICATE", SECURISTI IN FRUNTE CU DORULETZ MARIESH -pupala-r mama (dec/10 dec 2003) de grevist infometat- SI ALTE FACATURI FACUTE DUPA 2007 DE UNII CA GEORGE COSTIN si alte HAHALERE CA ELE !...  :o >:( :(


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: kostas din Octombrie 21, 2012, 10:44:49
nici mie nu-mi sunt dragi ziaristii pentru ca in cazul nostru a torsionat adevarul,ne-a umplut de mizerie dar in cazul lui prostolache cand se spune despre adevar(urile) si hotiile acestui nenorocit dati-mi voie sa le tin parte si sa-i apar.daca politicianul tradator al Brasovului isi permite sa ameninte  niste oameni care isi fac meseria si-si manifesta nemultumirea (Baa… o sa ii spun lui S…a  ca ma pis pe ****ul lui de ziar.. si sa mai stii ceva, am sa vorbesc eu...nu o sa te mai publice nimeni!”  (F.Postolachi 11.07.2007) “Pana nu bat mar un ziarist ceilalti nu se potolesc.” (F.Postolachi 05.12.2008)),atunci de ce nu mi-as permite si eu sa spun cam asa;bai jigodie portocalie care ti-ai batut joc de cei care au luptat inpotriva comunistilor,a ceausistilor si a totalitarismului pana nu bat un politician nu am sa plec din aceasta lume,ai grija nenorocitule.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nor din Octombrie 21, 2012, 21:14:00
Da, cred ca e singurul limbaj de care ar tine seama. Dar problema care ne intereseaza pe noi cu prioritate in aceasta chestiune este alta: existenta impostorilor in organizatia 15 Noeimbrie si proliferarea lor, in contrast cu discriminarea la care sutnem supusi noi, revolutionarii. Eventual, inca una, secudarea, de ce conducerea BNR nu s-a ocupat serios de aceste lucruri? Pentru ca ceea ce au facut, parca al consiliul national de la Brasov, in primavara, au "condamnat si au infierat", e neprofesionist si chiar primitiv. Premierului i-a fost pusa pe masa o situatie comparativa cu beneficiarii si impostorii celor doua legi? Ce asteapta BNR-ul, Maior si cei care se recomanda a fi liderii revolutionarilor?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: bambilici din Octombrie 25, 2012, 22:56:33
Maior sa-si dea demisia. Macar sa-i arate lui Fitila cum se face.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 26, 2012, 00:52:42
Ma grabesc sa va dau vestea buna: Postolachi nu mai candideaza. Articolul din Brasovul Tau care anuta retragerea lui este urmatoru: http://www.brasovultau.ro/articol/stiri/postolachi-renunta-la-politica.html

Postolachi renunţă la politică

Deputatul Florin Postolachi a anunțat că nu va mai candida pentru un nou post de parlamentar. Mai mult, la finalul mandatului, se va retrage din PDL. Postolachi a acceptat să candideze în 2008 în numele PDL, cu gândul că va reuși să facă ceva pentru deținuții politic, pentru revoluționari și pentru novembrişti. Nimic nu i-a ieșit, însă proiectele nu le-a abandonat.  “Mă întorc acolo de unde am plecat: în societatea civilă ca preşedinte al Asociaţiei 15 Noiembrie.” a spus el.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: kostas din Octombrie 26, 2012, 12:52:54
Brasovene sa-i ia pe toti pdl-istii si slugile acestora cu el si sa se duca unde a-ntarcat cel negru iapa sa ramana cati am botezat si cununat eu.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: kostas din Octombrie 26, 2012, 12:55:47
da a facut mult bine mai ales pentru revolutionari,de i-ar cadea mana care a ridicat-o cand a votat legea283 art.18 si 19.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 27, 2012, 09:27:11
Am ratat un eveniment. A fost sub nasu meu cum s-ar zice, da n-am stiut si am lipsit. Imi pare rau pentru ca nu as fi ratat ocazia sa-i strig in piata publica lui Postolachi ca e tradator. Trebe sa intreb, sa vad de ce nu au intervenit revolutionarii de la asociatie, ca vernisaju a fost sub ferestrele sediului lor. Nu inteleg cum de s-au spanzurat doi revolutionari in Brasov si Postolachi isi mai permite sa se manifeste in spatiu public, ca si din cauza lui s-au spanzurat, din cauza tuturor celor care au votat taierea indemnizatiilor luptatorilor din 1989. Rusine, rusine, rusine!
www.brasovultau.ro/articol/stiri/expozitie-in-piata-sfatului-dedicata-novembristilor.html

Expoziţie în Piaţa Sfatului, dedicată novembriştilor

Vineri, în Piaţa Sfatului, a avut loc  vernisajul expoziţiei "Braşovul pe harta europeană a luptei anticomuniste. Mişcări de Rezistenţă în Europa Centrală şi de Est". Expoziţia e deschisă în Piaţa Sfatului până în 16 noiembrie şi e organizată de Asociaţia "15 Noiembrie 1987" Braşov. Pe 50 de panouri se află fotografii şi documente din arhiva CNSAS despre revolta de la Braşov din 15 noiembrie 1987, de la revolta minerilor de la Motru din anul 1977, dar şi documente despre acţiunile Sindicatului 'Solidaritatea' din Polonia puse la dispoziţia organizatorilor de Centrul Cultural Polonez din Bucureşti. "Prin organizarea acestei expoziţii vrem să arătăm lumii încă odată că a existat 15 Noiembrie 1987, să arătăm că, pe lângă revolta de la Braşov, au existat şi alte revolte. Avem câteva fotografii şi documente legate de Motru, mişcarea din 1977, foarte puţin cunoscută în România, sunt documente în premieră puse la dispoziţie de CNSAS, dar şi imagini şi informaţii din dosarele muncitorilor arestaţi după revolta din 15 noiembrie de la Braşov, destul de interesante puse la dispoziţie tot de CNSAS", a declarat preşedintele Asociaţiei '15 Noiembrie 1987' Braşov, Florin Postolachi, pentru agerpres.ro. În plus  tinerii au la dispoziţie 10 panouri pe care pot evoca, prin graffiti, momentul 15 noiembrie aşa cum îl văd ei. În acest an se împlinesc 25 de ani de la Revolta anticomunistă a muncitorilor de la Uzina Steagu Roşu din 15 noiembrie 1987.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Octombrie 31, 2012, 02:41:05
De ce nu iti faci dosar de 15 Noiembrie Iosife. Cine nici nu gandesi si-a facut si isi ia indemnizatie babana si fara sa fie limitat de salar. Am primit un pont de la Cluj. Zi trei nume pe care le sti de acolo si eu iti zic cine e revoltat de Brasov `87.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Gheorghe Iosif din Octombrie 31, 2012, 20:17:10
Va raspund cu intarziere pentru ca am fost plecat din Brasov. Nu-mi fac dosar sa-l depun la asociatie pentru ca o consider tradatoare. Poate o sa explic de ce, dar cred ca va dati si singur seama. Privitor la "revoltatul de Brasov" de la Cluj, va spun ca toti trei sunt. Aceasta o stiati?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 01, 2012, 00:24:30
Nu. Te rog sa imi zici cares ceilalti doi ca nu-i stiu. Vezi Iosife ca iau altii indemnizatii de pe urma introducerii celor din `87 in legea data pentru noi, iar noi care am participat stam pe tusa? Daca as fi depus dosar sau ce au astia as fi primit si eu indemnizatie pentru ca a lor nu e limitata de marimea salarului. Da merita sa intri intr-o asociatie de impostori condusa de un tradator? Nu, asai.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: bzcosty din Noiembrie 02, 2012, 10:25:31
Nu. Te rog sa imi zici cares ceilalti doi ca nu-i stiu. Vezi Iosife ca iau altii indemnizatii de pe urma introducerii celor din `87 in legea data pentru noi, iar noi care am participat stam pe tusa? Daca as fi depus dosar sau ce au astia as fi primit si eu indemnizatie pentru ca a lor nu e limitata de marimea salarului. Da merita sa intri intr-o asociatie de impostori condusa de un tradator? Nu, asai.
BRASOVEANUL SI MAI E O PROBLEMA.
URMASII CELOR DIN RELOLTA DIN 1987 PRIMESC INDEMNIZATIE CU TOATE CA NU LE`AU MURIT PARINTII IMPUSCATI IN 1987, IAR URMASII CELOR DIN 1989 CARE AU FOST IMPUSCATI NU MAI PRIMESC INDEMNIZATII.CE ARE DE SPUS ASOCIATIA 15 NOIEMBRIE LA ACEASTA CHESTIE? RUSINE LUI BOC SI PDL-ULUI PRECUM SI LUI POSTOLACHI.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nor din Noiembrie 02, 2012, 18:54:04
N-au nimic de spus, prefera sa taca si stai linistit ca nu le pasa, cat despre rusine nici nu poate fi vorba. Din cei mai respectati oponenti sau dizidenti ai regimului comunist, vor ajunge cei mai dispretuiti. Pentru bani au pornit revolta, ati uitat? Daca le da statul bani, poate sa se intample orice pentru ca pe ei nu-i va interesa. Bani sa primeasca, in rest si de restul nu le mai pasa. Sa se bucure de ei si sa-si cumpere lumanari, caci maine va fi ziua mortilor crestinilor ortodocsi.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 11, 2012, 19:50:57
Are dreptate domnu Nor domnule Costi. Nu mai au rusine. Ar f si pe masa numai sa-si ia indemnizatia. Am vent azi inapoi de la munca. Am o vacanta in tara ca imi pare rau ca mi-am luat cncediu. M-au muncit de parca am vent din concediu acasa. Cine n-are rude sa-si cumpere, cine are... sa le vinda.
Ai vazut emisiunea Secvential a lui Ursu, pe Antena trei? Cine a urmarit emisiunea din seara asta?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 11, 2012, 20:00:35
http://inregistrari.antena3.ro/view-11_Nov-2012-Secvential-107.html


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 11, 2012, 20:08:54
Multam fain pentru link. Cine vrea sa vada, mascarada e in partea a doua. In prima e academicianu Malita, in cealalta sint invitati doi brasoveni, Danut Iacob de la Asociatia 15 Noiembrie 1987 si istoricu Marius Oprea. Vedeti mai intai ca sa putem discuta despre cat de mincinoasa a fost emisiuna lui nea Ursu asta care pare cam aerian. Nu prea stie pe ce lume traieste desi lucreaza la o televiziune de stiri.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nor din Noiembrie 11, 2012, 23:20:39
Multumesc pentru link, acum am urmarit si eu emisiunea. Nu stia ca presul Postolachi e deputat PDL si ca a votat taierile respective?! Da, a fost penibil realizatorul Adrian Ursu. Istoricul si "somerul" viceperes or fi avand niste tabuuri locale, dar nici dna Longin nu stia? Parca nu-mi vine sa cred.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Gheorghe Iosif din Noiembrie 11, 2012, 23:30:58
INVITATIE
 
    Imi face o deosebita placere sa va anunt ca marti, 13 noiembrie 2012 ora 13, la Galeria - KronArt  pe str Postavarului nr.18, imi voi lansa prima mea carte INIMA DE BOLOVAN - INIMA DE TIGAN autoar Elena Sevaciuc - Selena.
 
            Lansarea cartii nu este intamplatoare. Se implinesc 25 de ani de la "Revolta din 15 Noiembrie  1987" cand am participat alaturi de sotul meu Mircea Sevaciuc la acest eveniment. Cred ca  in urma a tot ce s-a intamplat atunci, s-a adunat atata suferinta in sufletul meu. Aceaste sentimente m-au impulsionat sa scriu despre alte suferinte, poate mai mari decat ale noastre.
   In speranta ca ne vom intalni, nu-mi ramane decat sa Va multumesc!
 
Sevaciuc Elena - Selena


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: kostas din Noiembrie 12, 2012, 14:01:09
istoria se scrie sub aripa calda a unui partid politic si care isi hraneste interesele cu noi revolutionarii dupa cum isi pofteste inima,oare de ce noembristii au fost bagati intr-o lege care nu are nimic comun cu revolutia si cum eroii din noembrie sunt mai presus decat cei din decembrie89?cand ar trebuii sa avem acelasi statut si ar trebuii sa avem acelasi regim dupa legea 341 politicienii ne persecuta printr-o lege(283)care ne pune in derizoriu lasandui pe noembristi sa beneficieze de toate drepturile posibile din lege iar pe noi sa beneficiem de foame,boli,suferite si moarte.de ce legea 341 si-a inchis portile pentru cei din 89 si pentru noembristi sa prelungit termenul pana la sfarsitul anului?asta nu este discriminare?a cui mana a fost la mijloc?si oare si de ce se vorbeste de impostori numai la revolutionarii din 89?oare nu sa procedat la fel si cu noi cand sa prelungit termenele din 92in93,96,99 si mai departe invocand ca nu sa intrunit comisia ca n-au fost tipizate etc?de ce atata interes pentru evenimentele din noembrie si aflarea celor care se fac vinovati pentru persecutarea noembristilor si de ce nu este acelas interes si pentru aflarea vinovatilor care stau la baza crimelor din Timisoara,Sibiu,Tg.Mures,Bucuresti etc.?ce nedreapta si oarba este cate odata legea si mai ales cand este facuta de neavizati.lasam ca istoria sa fie scrisa de niste jurnalisti care pe timpuri sarutau poala tatucului lor in fabrici si uzine si politicieni facuti pe bani primiti din diferite spagi si sa ne spuna ca nu a fost revolutie in 89,ca a fost lovitura de stat.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 12, 2012, 19:39:44
Am ratat un eveniment. A fost sub nasu meu cum s-ar zice, da n-am stiut si am lipsit. Imi pare rau pentru ca nu as fi ratat ocazia sa-i strig in piata publica lui Postolachi ca e tradator. Trebe sa intreb, sa vad de ce nu au intervenit revolutionarii de la asociatie, ca vernisaju a fost sub ferestrele sediului lor. Nu inteleg cum de s-au spanzurat doi revolutionari in Brasov si Postolachi isi mai permite sa se manifeste in spatiu public, ca si din cauza lui s-au spanzurat, din cauza tuturor celor care au votat taierea indemnizatiilor luptatorilor din 1989. Rusine, rusine, rusine!
www.brasovultau.ro/articol/stiri/expozitie-in-piata-sfatului-dedicata-novembristilor.html

Expoziţie în Piaţa Sfatului, dedicată novembriştilor

Vineri, în Piaţa Sfatului, a avut loc  vernisajul expoziţiei "Braşovul pe harta europeană a luptei anticomuniste. Mişcări de Rezistenţă în Europa Centrală şi de Est". Expoziţia e deschisă în Piaţa Sfatului până în 16 noiembrie şi e organizată de Asociaţia "15 Noiembrie 1987" Braşov. Pe 50 de panouri se află fotografii şi documente din arhiva CNSAS despre revolta de la Braşov din 15 noiembrie 1987, de la revolta minerilor de la Motru din anul 1977, dar şi documente despre acţiunile Sindicatului 'Solidaritatea' din Polonia puse la dispoziţia organizatorilor de Centrul Cultural Polonez din Bucureşti. "Prin organizarea acestei expoziţii vrem să arătăm lumii încă odată că a existat 15 Noiembrie 1987, să arătăm că, pe lângă revolta de la Braşov, au existat şi alte revolte. Avem câteva fotografii şi documente legate de Motru, mişcarea din 1977, foarte puţin cunoscută în România, sunt documente în premieră puse la dispoziţie de CNSAS, dar şi imagini şi informaţii din dosarele muncitorilor arestaţi după revolta din 15 noiembrie de la Braşov, destul de interesante puse la dispoziţie tot de CNSAS", a declarat preşedintele Asociaţiei '15 Noiembrie 1987' Braşov, Florin Postolachi, pentru agerpres.ro. În plus  tinerii au la dispoziţie 10 panouri pe care pot evoca, prin graffiti, momentul 15 noiembrie aşa cum îl văd ei. În acest an se împlinesc 25 de ani de la Revolta anticomunistă a muncitorilor de la Uzina Steagu Roşu din 15 noiembrie 1987.
Tineti minte articolu asta pe care l-am postat pe 27 octombrie? Ia vedeti ce scrie in privinta perioadei in care expozitia noiembristilor trebea sa fie deschisa. "Expoziţia e deschisă în Piaţa Sfatului până în 16 noiembrie şi e organizată de Asociaţia "15 Noiembrie 1987" Braşov". Ei bine, sau dimpotriva, expozitia a fost inchisa inca de saptamana trecuta. Stiti de ce? E greu sa stiti ca presa nu scrie nimic nici macar de disparitia exponatelro, dapoi de motive. Hai ca va zic fara sa o lungesc. Suportii cu exponate cu tot au fost stransi pentru ca pe imagini au fost scrise de necunoscuti lozinci. Ce lozinci? Lozinci impotriva celor din Asociatia 15 Noiembrie 1987! Iar am ratat evenimentul. As fi vrut sa fostografiez macar una. E istorie adevarata. Noiembristii condusi de Postolachi sint luati la misto. Sa vezi ce paza vor avea la manifestatiile care urmeaza.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Gheorghe Iosif din Noiembrie 12, 2012, 19:49:16
INVITATIE
 
    Imi face o deosebita placere sa va anunt ca marti, 13 noiembrie 2012 ora 13, la Galeria - KronArt  pe str Postavarului nr.18, imi voi lansa prima mea carte INIMA DE BOLOVAN - INIMA DE TIGAN autoar Elena Sevaciuc - Selena.
 
            Lansarea cartii nu este intamplatoare. Se implinesc 25 de ani de la "Revolta din 15 Noiembrie  1987" cand am participat alaturi de sotul meu Mircea Sevaciuc la acest eveniment. Cred ca  in urma a tot ce s-a intamplat atunci, s-a adunat atata suferinta in sufletul meu. Aceaste sentimente m-au impulsionat sa scriu despre alte suferinte, poate mai mari decat ale noastre.
   In speranta ca ne vom intalni, nu-mi ramane decat sa Va multumesc!
 
Sevaciuc Elena - Selena

Vedeti si afisul - este atasat.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nor din Noiembrie 12, 2012, 21:29:44
Chiar ca e mare ratare. As fi vrut sa avem cateva imagini, sau macar texte exacte. Esti defazat Brasovene. Scuze pentru constatatre dar sa n-o iei ca pe un afront, caci si eu sufar uneori de aceasta "boala".


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 13, 2012, 17:05:39
Pe un sait din Timisoara am gasit ceea ce nu se poate publica in presa din Brasov. In presa din Brasov nu se poate publica nimic impotriva celor din Asociatia 15 Noiembrie 1987 pentru ca exista o conspiratie a tacerii, de care sint sigur ca nus de vina numa politicienii si patronii de ziare ci si ziaristii, care iau chestia cu "eroii de la 15 Noiembrie 1987" ca pe sfintele moaste, adica fara spirit critic si o vegheaza de parca pentru asta ar fi platiti, nu petntru a spune adevaru. Mai fratilor, astias numa ziaristii, ca brasovenii s-au cam trezit la realitate. Am sa va prezint versiunea oficiala a felului cum e prezentata aniversarea revoltei de atunci din Brasov si cea a cetatenilor orasului, a oamenilor simpli, care au scris consilierilor locali si judeteni un  protest. Mai intai va pun versiunea oficiala, aparuta in Brasov 100%, o smecherie "informativa" a lui Scripcaru pedelistu, stiti voi, pretenu lui Base si al amantei lui Leana.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 13, 2012, 17:09:34
Versiunea stapanilor Brasovului.
http://brasov100la100.ro/un-sfert-de-secol-de-la-revolta-anticomunista-a-muncitorilor-brasoveni#comment-171


Un sfert de secol de la revolta anticomunistă a muncitorilor braşoveni

Cei interesaţi de istoria recentă sunt invitaţi să ia parte la evenimentele dedicate novembriştilor

Asociaţia 15 Noiembrie 1987 Braşov vine şi în acest an cu lecţii de istorie recentă pentru cei care îşi amintesc sau vor să înveţe despre perioada comunistă şi curajul braşovenilor. La 25 de ani după revolta muncitorilor de la Steagu’ Roşu, pe 15 noiembrie, Aula Universităţii Transilvania va găzdui sesiunea de dezbateri şi proiecţie de film dedicată novembriştilor braşoveni. Între orele 12.00 şi 20.00, participanţii vor putea urmări partea din documentarul „Memorialului durerii” care le este dedicată muncitorilor uzinei de autocamioane Braşov, dar şi filmul artistic „Vieţile altora” (Das Leben der Anderen) film care prezintă viaţa din Germania de Est în anii ’80, film premiat Oscar şi de către Academia Europeană de Film.

La dezbaterile care vor avea loc vor participa personalităţi ale societăţii civile naţionale şi internaţionale, diplomaţi străini, autorităţi locale şi naţionale, istorici renumiţi din ţară şi membri ai Asociaţiei “15 Noiembrie 1987”, alături de studenţi şi liceeni olimpici naţionali la istorie.

În cadrul evenimentului, reprezentanţii Asociaţiei 15 Noiembrie 1987 vor primi medaliile comemorative realizate de Monetăria Statului, cu sprijinul Agenţiei Metropolitane Braşov şi al Primăriei Municipiului Braşov.

Tot în 15 noiembrie, de la ora 10.00, la troiţa ridicată în memoria novembriştilor va avea loc o ceremonie de depunere de coroane de flori.
Crosul 15 noiembrie, ediţia a XXIII-a

Acţiunile dedicate novembriştilor vor continua cu două evenimente sportive devenite deja tradiţionale. Pe 16 noiembrie, între orele 16.00 şi 20.00, meciul demonstrativ dintre echipa vedetelor şi cea asociaţiei „15 Noiembrie 1987 Braşov” ar putea inaugura finalizarea lucrărilor de reabilitare a Sălii Sporturilor. Pe 17 noiembrie va avea loc cea de-a XXIII-a ediţie a Crosului 15 Noiembrie, deschis tuturor celor care se încadrează între 9 şi 99 de ani. Crosul, pe o distanţă de aproximativ 5 km, urmează traseul coloanelor de manifestanţi care au avut curajul să strige „Jos Ceauşescu!” în 15 noiembrie 1987, respectiv Roman SA (fosta Uzină de Autocamioane Steagul Roşu Braşov) – Calea Bucureşti – Spitalul Judeţean – Hidromecanica – Cinema Patria – Bulevardul 15 Noiembrie (Bulevardul Lenin) – Prefectură (fostul sediu al Comitetului Judeţean al PCR ).

Seria evenimentelor dedicate novembriştilor braşoveni a fost deschisă prin vernisajul expoziţiei „Braşovul pe harta europeană a luptei anticomuniste”, expoziţie care cuprinde documente şi fotografii legate de 15 noiembrie 1987, dar şi de mişcările anticomuniste Budapesta (1956), Praga (1968), sau de Solidaritatea poloneză a anilor ’80. Expoziţia va rămâne în Piaţa Sfatului până în 26 noiembrie şi va fi completată de lucrările grafice (grafitti) realizate de studenţi braşoveni în colaborare cu Depoul de Artă Urbană.

Expoziţiile sunt realizate de Asociaţia „15 Noiembrie 1987 Braşov” în colaborare cu CNSAS şi Institutul Polonez, avându-i drept parteneri pe Consiliul Local Braşov, Agenţia Metropolitană Braşov, Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt şi Consiliul Judeţean Braşov.

Novembriştii au strigat „Jos comunismul!” încă din ‘87

Revolta anticomunistă de la Braşov s-a declanşat la Întreprinderea de Autocamioane Steagul Roşu Braşov, printr-o grevă începută de schimbul trei, pe 14 noiembrie, şi continuată dimineaţă printr-un marş de protest. Refuzul autorităţilor comuniste de a dialoga cu demonstranţii a provocat luarea cu asalt a sediului Comitetului Judeţean al Partidului Comunist Român, de către mulţimea adunată. Portretul dictatorului Ceauşescu a fost doborât de pe frontispiciul clădirii şi incendiat. A urmat intervenţia brutală a trupelor speciale de securitate, care au stins protestul. Au fost arestate şi torturate de Securitate peste 300 de persoane, în cadrul unei acţiuni codificate de Securitate ca  „Acţiunea 1511”.

La presiunea opiniei publice internaţionale, manifestată inclusiv prin proteste de stradă, anunţata pedeapsă capitală pentru toţi cei găsiţi „vinovaţi” în urma unui simulacru de proces a fost comutată în deportare pentru 61 de muncitori şi schimbarea locului de muncă şi domiciliu forţat pentru alte 27 de persoane participante. Alte 12 persoane au suferit acelaşi tratament, dar fără nicio justificare legală.

Sunt obligatorii de menţionat solidarizarea Doinei Cornea, la Cluj, cu Braşovul, dar mai ales protestului lui Cătălin Cornel Bia, tânărul student la Silvicultură care a scris pe un banner cuvintele „Muncitorii arestaţi nu trebuie să moară“ şi, în 22 noiembrie 1987, a avut curajul de a-l afişa, de pe o bancă aflată în faţa cantinei din Memorandului, la ora la care studenţii veneau să-şi ia prânzul. Alături de el, s-au aşezat alţi doi studenţi, Lucian Silaghi şi Horia Şerban, care şi-au manifestat astfel tacit solidaritatea cu demersul tânărului. Cei trei au fost arestaţi, anchetaţi, exmatriculaţi din facultate, deportaţi cu domiciliul forţat în localităţile de origine.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 13, 2012, 17:16:04
No si acum ce parere au brasovenii despre festivitatile lui Scripcaru si Postolachi. Brasovenii au facut o petitie. Petitia e catre consilierii locali si judeteni ai Brasovului si au publicat-o pe internet. Poate ca e depusa si cu nr de inregistrare pe la primarie si judet da eu nu stiu sigur ca numa presupun, ca am aflat de ea citind un articol dintr-un ziar din Timisoara. Petitia e scrisa la comentariile la acel articol. Gasiti articolu si comentariile pe forum la Anunturi. No hi, sa va arat petitia.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 13, 2012, 17:21:39
Ziua de Vest, http://www.ziuadevest.ro/actualitate/34832-liviu-bacana-pd-l-prin-ard-mistific-sensul-protestelor-societii-civile-impotriva-lui-traian-bsescu.html

Protestul brasoventilor
la un sfert de secol de la revolta din 15 noiembrie

Acest protest este adresat consilierilor locali si judeteni ai municipiului si judetului Brasov si nu numai lor.


Domnilor consilieri,

Ca cetateni ai Brasovului, ne exprimam nemultumirea privind felul festiv si pagubos in care ati hotarat sa aniversati trecerea unui sfert de secol de la revolta stegarilor din 15 noiembrie 1987, un act istoric cu care noi, cetatenii orasului, ne-am mandrit foarte mult timp, considerand ca revolta din 1987 a fost un fel de preambul, de vestitor al revolutiei care a urmat dupa doi ani si care a schimbat regimul comunist din Romania.
Dar, din pacate, in ultimii 2-3 ani am constatat ca vechii revoltati, majoritatea reuniti in Asociatia 15 Noiembrie 1987, desi au profitat in multe feluri de admiratia si sustinerea noastra, primind o multime de ajutoare materiale si recunoasteri din partea autoritatilor, inclusiv a celor centrale, ne-au tradat in mod cu totul surprinzator. La ultimele alegeri parlamentare, cele din anul 2008, presedintele asociatiei, domnul Florin Postolachi, a candidat din partea Partidului Democrat-Liberal si noi l-am ales ca deputat de Brasov in Parlamentul Romaniei. Dupa alegera sa insa, in mod inexplicabil si surprinzator, a votat cot la cot cu toti pedelistii taierile de salarii si pensii din 2010, dand un vot acelui abuz grosolan care a afectat nu numai brasovenii, ci pe romanii din toata tara.
Tradarea unui om nu e acceptabila niciodata si nici a domnului Postolachi nu e, caci a fost ales de noi deputat pentru ca am fost inselati de idealurile pe care le propaga el si membrii asociatiei sale. Dar toate ar fi fost cum ar fi fost daca nu ne-ar fi tradat si asociatia insasi, membrii ei, pentru ca, in tot rastimpul madatului de deputat al presedintelui ei, nu a protestat niciodata impotriva abuzurilor guvernantilor asupra pop**atiei. Inainte ca membrii asociatiei sa fie rasplatiti de statul roman cu indemnizatii mai mari decat ale revolutionarilor din 1989 si mai inainte de alegerea presedintelui ei ca parlamentar, nu era an, sau luna uneori, in care sa nu taxeze greselile administratiei locale sau centrale prin proteste, marsuri, scrisori deschise, communicate etc. Dupa ce au obtinut ce doreau de fapt, adica nu idealuri, democratie, dreptate, libertate, ci bani si avantaje nesimtite fata de restul pop**atiei, au amutit. Desi romanii au inceput sa faca greva foamei si sa se arunce de la balcoanele Parlamentului in semn de protest fata de dictatura portocalie a preseditnelui Basescu, fata de condamnarea lor la foame, lipsirea de asistenta medicala si educatie, diminuarea veniturilor etc., membrii asociatie revoltatilor din 1987, in frunte cu parvenitul de Florin Postolachi, au tacut, s-au ascuns si au incercat sa treaca neobservati ca sa-si poata duce viata linistita si imbelsugata de paraziti ai societatii actuale, rupti de framantarile si nenorocirile brasovenilor.
Domnilor consilieri, conspiratia tacerii acestei asociatii a facut foarte mult rau orasului nostru si majoritatii brasovenilor. Domnul Postolachi a votat sa ni se taie salarii, sporuri, pensii si alte drepturi, a fost de acord sa fie inchise spitale si scoli, s-a prefacut ca nu observa cum e furat romanul si cum se imbogateste ilegal politicianul basist si asociatii lui, dar si membrii Asociatiei 15 Noeimbrie 1987 au facut la fel, pentru ca nu am auzit sa fi existat dezacorduri intre politica presedintelui lor si ei. Dovada este faptul ca domnul Postolchi este si acum presedintele asociatiei. Daca vi se pare ca exageram, va rugam sa luati nota ca sinuciderea revolutionarului brasovean Rab Arpad in aceasta vara, din motiv ca nu isi mai putea platii ratele la banca, e tot din cauza lor, pentru ca ei au cerut si votat, prin reprezentantul lor in Parlament, taierea indemnizatiilor revolutionarilor.
Prin urmare, va rugam sa constatati ca, la 25 de ani de la revolta cu care ne mandream ca brasoveni, protagonistii ei au tradat idealurile din 1987, au ajuns niste profitori si ne sfideaza prin tacerea lor dispretuitoare si interesata.
Totodata, va rugam sa anulati sumele imense aprobate de dumneavoastra pentru sarbatorirea zilei de 15 Noiembrie, sa suspendati finantarea Crosul 15 Noeimbrie si, in general, sa nu mai cheltuiti banii publici ai brasovenilor cu acesti tradatori. Au indemnizatii enorme si am auzit ca numarul lor s-a marit enorm de cand primesc lunar bani si alte avantaje materiale, conform zicalei “putini am fost, multi am ramas”, deci pot sa-si plateasca singuri toate cheltuielile aniversarii, banii provenind tot de la statul roman, adica din impozitele platite de noi si cu pretul saracirii noastre.
Asteptam sa va autosesizati datorita acestui protest, sa constientizati gravitatea si imoralitatea situatiei si sa incetati orice finantare a acestei dezolante aniversari. Asa cum foarte multi brasoveni stiu de ani de zile, o parte din banii publici alocati cu marinimie de dumneavoastra acestei organizatii, sunt deturnati si folositi la chiolhanul anual al asociatiei, unde se lasa cu betii, certuri si chiar batai.
De aceea, va rugam sa dati curs solicitarilor noastre, care sunt de bun-simt si legitime. Sa stiti ca anul acesta nu o sa mai castigati voturi tinand in brate aceasta asociatie. Faptele membrilor ei sunt prea nesimtite ca cineva sa mai fie iluzionat de ceea ce s-a intamplat in 1987.

Cu speranta ca o sa faceti dreptate, semnam acest protest noi, brasovenii.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 13, 2012, 17:57:45
Minciunile celor de la asociatie le puteti asculat intr-o emisiune de la Antena 3 in care a fost invitat si vicele lui Postolacni, Danut cel golanut: http://videonews.antena3.ro/video/romania/secvential-eroii-proteslor-si-revolutiilor-care-au-schimbat-istoria-romaniei.html.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: bambilici din Noiembrie 13, 2012, 23:19:32
Ai dreptate brasovene si ai un fan in mine, pt ca esti singurul de acolo care m scoti info noi si interesante, chiar bombe, cum e cea cu seful de la SIF Transilvania, dar am impresia ca putin, putin esti si tu ofti ca noiembristii tai iau indemnizatie m mare decat tine. Asa-i?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nor din Noiembrie 14, 2012, 01:14:43
Si pe mine ma oftica nedreptatea, chiar si atunci cand nu sunt subiectul ei. In alta ordine de idei, observ ca desi protestul brasovenilor este foarte interesant, cei din brasov refuza sa-l comenteze. Oare de ce?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 14, 2012, 23:26:46
Fiti atenti ce cv are.

Dr. Ec. Mihai FERCALA
Anul nasterii: 1950
Studii:
An abosolvire             Institutia de invatamant                         Facultate-specializare
1975                           Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi        Specialitatea Finante
                                  Facultatea de Stiinte Economice
2004                           Universitatea Lucian Blaga Sbiu                  Doctor in stiinte ecnomice
                                                                                                Specialitatea "Management"
Experienta Profesionala:
Perioada                      Denumire   companie/institutie                   Functia
1992-prezent                F.P.P.III/S.I.F. Transilvania                        Presedinte/Director General
1990-1992                   Parlamentul Romaniei                                Senator, Secretar Comisie
                                                                                                 Buget finante
Ian. 1990-                    Centrala Industriala de Tractoare,               Economist principal I/
apr. 1990                     Autocamioane si Masini Agricole, Brasov      consilier economic
Dec. 1987-                   Intreprinderea de Mecanica Fina Sinaia        Economist principal
ian. 1990                                                                                    Sef birou financiar
Oct. 1983-                    Centrala Industriala de Autovehicole           Sef birou financiar-
Dec. 1987                     pentru Transport (C.I.A.T.) Brasov             contabilitate
                                                                                                 Contabil sef
                                                                                                 Director Economic
Ian. 1982-                     Autoexportimport Brasov                          Economist, Departament
Oct. 1983                                                                                   Contractari externe
Oct. 1975-                     Intreprinderea de Autocamioane Brasov     Economist, Serviciul Financiar
Dec. 1981
Astazi s-a implinit o luna de cand am facut aceaasta dezvaluire. Credeti ca s-a sesizat presa din Brasov ca un miliardar se bucura pe nedrept de indemnizatii date pentru cei care au luptat impotriva comunismului in revolta din 1987? Nu si nici nu da semne ca ar vrea, sau ca ar avea curaj sa faca ceea ce ar fi normal oriunde altundeva decat in Brasov. Sint lasi sau cumparati.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 14, 2012, 23:38:55
Hai ca m-a luminat unu cum e cu Fercala si gasca lui de comunisti si securisti. Va sta mintea in loc. Cica si-au aranjat cu justitia niste procese ca sa-i scoata oprimati politic si pentru asta au dat Directia de Munca si Protectie Sociala a judetului in judecata. Va pun o lista aici ca sa mai sapati si voi. Poate aveti niste relatii si scoateti mai multe informatii.

CURTEA DE A P E L B R A Ş O V
SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
DECIZIANR. 623/R Dosar nr(...)
Şedinţa publică de la 09 Octombrie 2009
Completul compus din:
Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra recursuluideclarat de pârâta DIRECŢIA DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ AJUDEŢULUI B împotriva sentinţei civile nr. 480/CA din 28.04.2009,pronunţată de T r i b u n a l u l B r a ş o v - secţiacomercială şi de contencios administrativ în dosarul nr(...),având ca obiect refuz acordare drepturi persecutaţi politic D.L nr.118/1990.


CURTEA DE A P E L B R A Ş O V
SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Decizianr. 602/R/2009 Dosar nr(...)
Şedinţa publică de la 6 octombrie 2009
Sentinta civila nr.619/CA/3.06.2009


CURTEA DEAPEL B
Secţiade Contencios Administrativ şiFiscal
DECIZIANR. 426/R DOSAR NR(...)
Sedinţa publică din 05 iunie2009
PRESEDINTE - (...) (...) - judecător
Pentru astăzi fiind amânată pronunţareaasupra recursului declarat de pârâta Direcţia de Muncă şiProtecţie Socială B împotriva sentinţei civile nr. 288/CA din 10martie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B r a ş o v -secţia de contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr(...),având ca obiect refuz acordare drepturi. .


CURTEA DE A P E L B R A S O V SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL DECIZIA NR. 489/r Sedinta publica de la 23 iunie 2009

CURTEA DE A P E L B R A S O V SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL DECIZIA NR. 623/R Sedinta publica de la 09 Octombrie 2009


Cererea reclamantei întrucât art.10 din Decretul-Lege.nr 118/1990 de acordare unor drepturi persoanelor care au participat la evenimentele din de la Baf
CURTEA DE APEL BRAȘOV
SECȚIA CONTENCIOS administrativ ȘI FISCAL
Decizia nr.750/R/2009 Dosar nr-
Ședința publică de la 10 2009
Completul compus din:
PREȘEDINTE: Clara Elena Ciapă
JUDECĂTOR 2: Maria Ioniche Lorența

CURTEA DE A P E L B R A S O V SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Decizia nr.712/R Sedinta publica din 02 O. 2009 Completul compus din: GREFIER - S. E. Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra recursului declarat de parata Directia de Munca si J. Sociala B impotriva sentintei civile nr. 537/CA din 12 mai 2009, pronuntata de T r i b u n a l u l B r a s o v - sectia comerciala si de contencios administrativ in dosarul nr(...), avand ca obiect refuz acordare drepturi.

Reclamant în temeiul Legii.nr 341/2004, modificată sunt drepturi patrimoniale în sensul art 1 din Protocolul.nr 1 la CEDO reclamantul având o" speranță
CURTEA DE APEL
Secția de Contencios administrativ i Fiscal
DECI ZIA NR. 426/ DOSAR NR-
Sedința publică din 05 iunie 2009
PREȘEDINTE: Mirena Radu judecător
- - - - JUDECĂTOR 2: Silviu Gabriel Barbu
- - JUDECĂTOR 3: Comșa
- grefier
Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra recursului declarat de pârâta Direcția de Muncă și Protecție Socială împotriva sentinței civile nr. 288/CA din 10 martie 2009 pronunțată de Tribunalul Brașov - secția de contencios administrativ și fiscal în dosarul nr-, având ca obiect refuz acordare drepturi


Admiterea recursului modificarea sentinței în sensul respingerii acțiunii În motivare recurenta a arătat că intimata nu a probat cu înscrisuri oficiale
CURTEA DE APEL BRAȘOV
SECȚIA CONTENCIOS administrativ ȘI FISCAL
Decizia nr.712/ Dosar nr-
Sedința publică din 02 2009
Completul compus din:
PREȘEDINTE: Silviu Gabriel Barbu judecător
- - - - JUDECĂTOR 2: Mirena Radu
- - - - JUDECĂTOR 3: Clara
GREFIER -
Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra recursului declarat de pârâta Direcția de Muncă și Socială B împotriva sentinței civile nr. 537/CA din 12 mai 2009, pronunțată de Tribunalul Brașov - secția comercială și de contencios administrativ în dosarul nr-, având ca obiect refuz acordare drepturi.


Strămutarea într-o altă localitate sau deportarea fie soțului persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la B din
CURTEA DE APEL BRAȘOV
SECȚIA CONTENCIOS administrativ ȘI FISCAL
DECIZIA NR. 623/ Dosar nr-
Ședința publică de la 09 Octombrie 2009
Completul compus din:
PREȘEDINTE: Marcela Comșa judecător
- - - - - judecător
- - - judecător
GREFIER -
Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra recursului declarat de pârâta DIRECȚIA DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI B împotriva sentinței civile nr. 480/CA din 28.04.2009, pronunțată de Tribunalul Brașov - secția comercială și de contencios administrativ în dosarul nr-, având ca obiect refuz acordare drepturi persecutați politic L nr. 118/1990.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 15, 2012, 00:03:16
Cacaciosu de Andronache se mai cere o tura in parlament. El si cu Postolachi sint cei doi deputati de Brasov care au vrut si ne-au taiat indemnizatiile. Fostul ministru de finante si-a dat si el concursu la netrebnicie. Si el mai vrea o tura. Andronache o freaca cu promisiuni mincinoase pe strazile Brasovului incercand sa ii mai porsteasca o data pe oameni. http://www.mytex.ro/eveniment/gabriel-andronache-si-a-facut-bilantul-activitatii-parlamentare_331032.php 25 octombrie 2012. Nu uitati ca Andronache v-a manipulat la comisia juridica din parlament.

Gabriel Andronache şi-a făcut bilanţul activităţii parlamentare
Deputatul braşovean Gabriel Andronache (PDL) şi-a anunţat astăzi, într-o conferinţă de presă, realizările din mandatul 2008-2012, dar şi-a prezentat şi obiectivele pentru următorul mandat: „La iniţiativa mea au fost aprobată o lege prin care sumele provenite din încasarea taxei de timbru judiciar rămân la autorităţile locale, dar şi legea privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe. O altă lege, cea a Zonelor Metropolitane, este analizată acum de parlamentari”, a declarat Andronache. El a spus că, în cazul în care va obţine un nou mandat de deputat, va încerca să obţină aprobarea legii privind acordarea unor facilităţi la plată şi anularea unor debite înregistrate la Fondul Naţional de Sănătate de persoane fizice sau juridice, modificarea Codului rutier şi aprobarea unui act normativ privind finanţarea, din fonduri guvernamentale, a lucrărilor de izolare a acoperişurilor şi subsolurilor blocurilor de locuinţe, reabilitate termic pe cheltuiala proprietarilor.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 15, 2012, 00:35:33
Dimineata vor fi depuneri de flori la Troita asociatiei in fata spitalului judetean. Oare va lua Postolachi oua stricate in freza? Scrieti adresa http://afiseelectorale.blogspot.ro/2012/03/sorin-postolachi-deputat-pdl-brasov.html?showComment=1350481577228#c5449285731704906709 si intrati la afise electorale ca sa-l vedeti langa Sripca si cu declaratiile lui mincinoase din campania electorala din 2008. Sa va zic ca n-a facut nimic din ce a promis? Nu are rost ca banuiti si voi cum e treaba cu el. Eu va postez trei imagini din campanie. Putini s-au prins atunci ca e reclama unui viitor esec.
O sa vedeti acolo si ce a scris un om:
Anonim 17 octombrie 2012, 16:46
E un tradator imputit! Sa-i fie rusine!
In `87 stegarii au iesit sa protesteze pentru ca puterea comunista de atunci intarziase sa dea salariile trei zile. Dupa 22 de ani, din postura de ales al brasovenilor in Paralamentul Romaniei, Postolachi a votat taieri de salarii! Si nu numai de salarii, dar si de pensii, indemnizatii, ajutoare etc. A lovit in copii, mame, revolutionari, pensionari, batrani, in aproape toata po pu la tia Romaniei. A devenit astfel o rusine a Brasovului si a tarii. Ne dezicem de el si dorim sa stie asta.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 15, 2012, 00:47:16
Singura veste buna e in titlul articolului
Novembristul Postolachi a renunţat la politică
Deputatul democrat-liberal PDL Florin Postolachi a organizat ieri o conferinţă de presă pentru a anunţa că nu mai candidează pentru un nou mandat de parlamentar. El a afirmat că a luat această decizie după ce în mandatul 2008-2012 „nu m-am regăsit în legislativ. De altfel, după şase luni de la preluarea funcţiei de deputat am vrut să renunţ, dar preşedintele PDL Braşov, primarul George Scripcaru, care m-a şi propus atunci drept candidat din partea societăţii civile, m-a convins să îmi continui mandatul. Cred că am ajuns în Parlament la momentul nepotrivit”. El a amintit că şi decizia privind renunţarea la candidatură a luat-o după ce s-a consultat cu liderul PDL Braşov. La rândul său, George Scripcaru, a afirmat că din punctul său de vedere „decizia lui Postolachi este o mare pierdere pentru Parlamentul României, mai ales că el vine din zona societăţii civile şi putea să prezinte o altă viziune asupra a ceea ce înseamnă aşteptările oamenilor”.     (R.C.)
http://www.mytex.ro/eveniment/novembristul-postolachi-a-renuntat-la-politica_331062.php


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 15, 2012, 00:52:22
Nu imi pasa de cariera politica a lui Postolachi daca nu ar fi nenorocit atiatia oameni si in special pentru ca si-a batut joc de simbolul 15 Noiembrie si de idealurile de atunci ale muncitorilor din Steagu si ale brasovenilor si tuturor romanilor care ne admirau din cauza curajului dovedit in 1987. La 23 de ani de atunci, azi avem o aniversare foarte trista si rusinoasa pentru asociatia asta care a devenit a tradatorilor.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: gheorghe din Noiembrie 15, 2012, 11:04:30
Respect si pretuire pentru cei care acum 25 de ani au avut curaj sa isi ceara dreptul la respect si la viata impotriva oranduirii comuniste.
Dreptatea nu va dispare niciodata mai devreme sau mai tarziu  vinovatii vor fii pedepsiti.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: florin53 din Noiembrie 15, 2012, 14:27:43
SI EU VA DORESC SANATATE SI LA MULTI ANI TUTUROR CELOR CARE IN URMA CU 25 DE ANI PRIN CURAJUL DE CARE ATI DAT DOVADA ATI DESCHIS CALEA SPRE RASTURNAREA REGIMULUI CEAUSESCU INCUNUNATA CU SUCCES PRIN VICTORIA REVOLUTIEI ROMANE DIN DECEMBRIE 1989.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: ranit21tg-ms89 din Noiembrie 15, 2012, 16:21:21
 SĂNĂTATE şi NOROC !!!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 15, 2012, 23:43:10
Ba voi sinteti basisti. Pai le doriti toate alea celor care v-au taiat indemnizatiile? Daca sinteti chiar atat de prosti, asa va trebe. Va rog sa-i felicitati in continuare. Voua o sa va analizeze a zecea oara dosarele, in timp ce copii lor nenascuti in `87 vor primi indemnizatii din banii taiati de la voi. Ma, voi de cand ati devenit chiar atat de prosti?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: ranit21tg-ms89 din Noiembrie 16, 2012, 07:58:35
 Nu sunt băsist !
 Eu îi respect pe cei adevăraţi Luptători-Demonstranţi din 15 noi.1987 !!!
 Eu îi respect pe cei adevăraţi Revoluţionari din dec 1989 !!!

 URÂSC IMPOSTORII !!!
 (Scuzaţi pt gramatică!)


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: gheorghe din Noiembrie 16, 2012, 08:23:32
Brasovene nu ma jigni daca nu ma cunosti.
Cum si ranitul a spus ii respectam pe cei adevarati din 1987 care au avut acest curaj cum si ei banuiesc ca ne respecta pe noi cei adevarati care in 1989 am avut curaj sa dam jos dictatura ceausista.
Atata tot, recunoastere si respect.Ce este rau in asta???


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 16, 2012, 09:43:18
Tu numai banuiesti, da eu iti spun de la obraz ca nu sti si ca esti si prost daca poti sa crezi ca ii respecta pe revolutionari. Ma nene, eu nu te cunosc, da tu trebe sa sti ca Postolachi ti-a taiat indemnizatia. Sau poate nu esti luptator si o primesti in continuare? Da chiar si asa tot prost esti pentru ca votarea taierilor in parlament, la care Postolahi a participat cu entuziasm, stiu ca mi s-a povestit de cei care l-au vazut la televizor, a fost facuta impotriva romanilor, a pensionarilor, mamelor, angajatilor si a noastra, astia au votat impotriva tuturor romanilor, inafara de ei si ai lor. Deci sint dusmanii nostri. Daca nu te-ai prins de asta faci degeaba umbra pamantului. Sant destui care ne respecta dintre ei, ca sint oameni simpli ca si mine, da cei din conducerea de acum ne urasc. Ii urasc si pe ai lor care nu le canta in struna. Cu impaciuitorismu vostru ati ajuns sa-i cautati pe aia ca ei sa le cereti bani cu camata ca sa nu va execute bancile si tot nu intelegeti ca isi bat joc de voi? Citeste ce o sa mai scriu in continuare ca sa afli cum e cu iubirea pedelista fata de revolutionari.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 16, 2012, 10:04:44
Toata aniversarea 15 noiembrie a fost o sarbatoare pedelista, adica o minciuna mare cat Brasovu. Chiar si numele e fals, ca nu poate fi comemorat ceva daca nu au fost victime umane, daca nu au murit oameni. Nu a putut dovedi nimeni ca au fost oameni omorati atunci, deaia eu scriu aniversare nu comemorare. Au murit cativa mai tarziu din cauza batailor, sau cel putin unu dintre ei. Dumnezeu sa ii ierte. Da nu e corect sa se vorbeasca de comemorare cand au luat bataie si au fost deportati. Noi sintem indreptatiti sa comemoram, ca ne-au omorat cu sutele, ca a fost macel in Brasov, si in Bucuresti mai ales, da nu ei. Se propaga acest fals ca sa ne inlocuiasca in istorie ca semnificatie si importanta. Ei profita de nenorocirea noastra, a mortilor din `89, ca sa-si traga simpatia oamenilor care nu stiu ca in revolta din `87 n-a murit nimeni. Pot dovedi ce zic. Chiar si cu dovezi de la ultima lor expozitie din Piata Sfatului. Eu zic ce a zis ieri unu care stie sa exprime mai bine decat mine chestiile astea: fac transfer ilegal la nivel simbolic. Da transfer e frumos zis, ca e furt pur si simplu.


Titlul: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: scheianul din Noiembrie 16, 2012, 10:06:02
(http://2.bp.blogspot.com/-O3IbD9UqCnY/T1E48A2YL3I/AAAAAAAABD4/RTo_ADotHHc/s1600/postolachi+4.jpg)


Inițial am crezut că ai luat-o razna brașovene. Îmi făceam probleme. Dar studiind în amănunt problemele puse de tine mi-am dat seama că ai mare dreptate. Cei de la 15 noiembrie s-au făcut de toată stima. Acum vreo trei ani am avut ocazia să stau de vorbă cu un participant la evenimente. Un tip calm, calculat, cu frica lui Dumnezeu. Printre multe altele mi-a povestit mecanismul de multiplicare oficială cu ajutorul justiției, la ei în asociație. Nu l-am crezut. Mi-a făcut proba cu acte oficiale. Era adevărat. Din respect pentru noiembriști n-am făcut valuri. Am considerat reprezentanții acestei mișcări un fel de martiri; mă refer la cei reali. Se pare că o dată cu trecerea timpului, fenomenul s-a amplificat și a ajuns la fel de necontrolabil ca cel de la revoluționari. Poate dacă nu procedau la fel ca la începutul anilor ’90 nu mă deranja. Personal n-am uitat ce chintă ne-au tras.
Situația este trasă la indigo. Atunci la prima comemorare liberă a datei simbolice i-am ajutat fizic, moral și material. Ei în schimb în decembrie ne-au tras clapa. Sunt lucruri care nu se pot uita. Nu mai pun pe tapet avantajele conferite legal. Acum au procedat similar profitând de legea recunoștinței. Nu este normal. Politic, cred că au pus umărul la greu la demolarea noastră. Ce oportunitate mai mare puteau avea când cei ce reprezintă interesele noastre sunt cine sunt.
Studiază bine afișul electoral postat. Oferta lor este aberantă, mai ales cea socială. Schimbările asemenea. Permite-mi să-i citez:
„Dezvoltăm turismul în jurul istoriei recente prin înființarea unui muzeu al luptei anticomuniste (Mișcarea 15 Noiembrie. Liviu Babeș. Rezistența din Munții Făgărașului)”
Mie-mi lasă impresia unui deja vu; din istoria recentă lipsește anul 1989. Ce poate fi mai elocvent?
 


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 16, 2012, 10:23:18
Ieri a fost o aniversare pedelista a revoltei din `87, nu o aniversare a brasovenilor sau a romanilor. Sa-i fie rusine lui Postolachi si conducerii asociatiei.
La troita au fost prezente si alte partide si alte organizatii, da la aula universitatii am fost numa cativa curiosi care nu eram de-ai lor. Prostolachi se lauda ca a mers foarte mult tineret la aula si ca ar fi o mare realizare ca au starnit interesu tinerilor si ca ar fi cea mai mare participare din totdeauna la aniversarile lor. O minciuna. Am fost la aniversari 15 noiembrie cu mult, mult mai multi oameni care au onorat cu prezenta lor evenimentul. Minciuna asta a fost spusa si la Troita si la sala, da in niciunul dintre locuri nu au fost mai multi ca intotdeauna, da lui Postolachi nu-i pasa ca minte, ca el a vrut sa arate ca a organizat foarte bine evenimentu si ca lumea a vent de dragu lor. Minciuni. La aula au adus tineretu pedelist si elevi din scoli. Era un prof care se comporta cu ei ca un satrap. Ii avea pe toti, cateva sute, pe niste tabele si cum incerca unul sa plece fugea dupa el sa-l aduca inapoi. A avut necazuri cu cateva grupuri de elevi care n-au vrut sa-l asculte si au plecat. Am impresia ca mergeau la niste ore de la care nu voiau sa lipseasca, ca i-au motivat profului de ce pleaca toti odata. Cand a vazut ca nu-i poate tine, i-a amenintat si i-a bifat pe fiecare in tabel, ca sa stie ca o sa le faca nu stiu ce. Era ca in Epoca de Aur, participantii elevi, peste 80 la suta dintre toti cei care au fost acolo, erau adusi ca la defilarea de 23 august, cu sarcina, supraveghere, tabelati si amenintati. Am avut impresia ca au refacut demonstratiile gen 1 Mai muncitoresc si 23 August din timpu lui Causescu.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: IULIAN DOFTOREANU din Noiembrie 16, 2012, 10:25:33
http://newsbv.ro/2012/11/15/demisia-domnule-postolachi/


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 16, 2012, 10:52:31
Da scheiene, ai dreptate. O sa ne intoarcem la treburile astea murdare ale lor da acum vreau sa mai zic cateva lucruri ca trebe sa plec. Sa sti ca nu o iau razna decat in aparenta si numa pentru aia care nu au vazut ce am vazut eu. Si de mintit nu v-am mintit niciodata. Pot gresi da nu va pot minti ca n-am de ce sa va mint.
Toata aniversarea a fost discriminatorie (cred ca am scris corect cuvantu ca se ia unu de mine ca cica scriu gresit cu i din i, nu cu i din a, da cand am scris cu i din a tot el mi-a scris ca nu e bine de m-a inebunit etc.), chiar si la troita. Deaia presedintele Consiliului Judetean a plecat imediat dupa ce a depus coroana de flori. Rahatu de Postolachi a vazut cand a plecat si cand a dat cuvantul catorva personalitati l-a invitat la oha si pe Cancescu, ca sa arate la presa ca nu mai e acolo. A inversat ordinea depunerii coroanelor de flori, dand prioritate pedelistilor. De exemplu, a anuntat mai intai asociatia lui Demi si abia dupa aia asociatia mare, care e si cea mai veche din Brasov. Pai asociatia lui Demi e un c a c a t de asociatie de cativa pedelisti tampiti ca si el, adunati de Maries anu trecut ca sa saboteze adevarata asociatie a revolutinarilor, care nu era pedelista si lupta impotriva criminalului de Basescu. Prostu de Mardare, omu lui Maior, a inghitit jignirea si s-a dus dupa Demi la depunere. Eu as fi oprit grupul, care a fost cel mai numeros dintre toate, chiar in fata lui Postolachi, as fi zis in fata camerelor ca e nesimtit si ca face politica de cacao a lui Basescu si Scripcaru si abia apoi as fi depus coroana la troita. Cei dusi dintre noi nu au vina, da c a c a t i i care se folosesc de faptele lor au ajuns niste profitori pupincuristi si intriganti de te apuca borala.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Noiembrie 16, 2012, 11:23:51
Nu stiam de articol Dofto, da discutam tot mai tarziu ca mai vreau sa zic ceva si am plecat. La aula au fost numa pedelisti, elevii adusi cu forta, niste reprezentanti de onegheuri si cativa invitati care nu prea stiau ce se intampla de fapt, cum a fost reprezentantul Ambasadei Cehiei din Bucuresti. Toti ceilalti erau niste pedelisti scarbosi, sau niste pupincuristi de-ai lor. S-au felicitat intre ei, s-au pupat intre ei, s-au medaliat intre ei si si-au dat diplome intre ei. O borala la foc automat, de umplut mai multe ligheane aliniate din timp.
Primaru le-a dat diplome si medalii, Postolachii i-a dat si el primarului diploma si medalie. Primarul i-a laudat, Postolachi l-a laudat si el. Primarul a promis, i-a promis si Postolachi lui etc. Pacat de studentii care au iesit cu pancarta in 1987, care au fost chemati la aniversare ca sa fie facuti cetateni de onoare ai Brasovului. Ei isi merita din plin titlurile, dar a fost foarte trist sa le primeasca de la hotu de Scripca asistat de nesimtitu de Postolachi.
Da conducerea asociatiei pupinbasiste a mers si mai departe cu discriminarea politica. Au decernat o medalie aniversara cu aceasta ocazie. Trebea sa le dea tuturor membrilor asociatiei, dar nu au procedat asa. De exemplu nu i-au dat medalie lui Mircea Sevaciuc, care e membru vechi al asociatiei si nici la altii pe care nu-i agreeaza pentru ca le-au dat pe fata afacerile dubioase si infractiunile, impostura si pupincurismul. Da i-au dat in shimb lui Demi, care n-a avut nimic de-a face cu 15 Noiembrie 1987, singura lui calitate fiind ca si a lor, de sugaci de izmene basiste. Am ramas ca la dentist cand am vazut ce magarii si-au permis sa faca c a c a t i i lui postolachii, cu el in funte, sub forma de mot parlamentar! Erau acolo muncitori care au participat la revolta, da care nu au medalii, diplome, indemnizatii si nciunul dintre drepturile legii noastre, da nimeni nu i-a bagat in seama, ba s-au mai uitat si urat la ei. Postolachii si Danut au fost tot timpul cu ochii pe Iosif si pe Sevaciuc. Am impresia ca le-a fost frica ca o sa intervina in discutii. Am vazut ca lui Iosif i s-a facut scarba si a plecat destul de repede, da Sevaciuc a stat si la faza cu medaliile le-a batut obrazu ca lui nu vor sa-i dea medalia care i se cuvenea. Au motivat ca nu mai e membru al asociatiei, da si asta e minciuna. Si nu v-am zis tot, da trebe sa plec. Sa aveti o zi frumoasa cum e acuma la Brasov si sa va intariti sufletele ca diavolu isi face de cap pe pamant. La aniversare s-a vazut in direct.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 16, 2012, 12:22:18

RECUNOȘTINȚĂ: „Vă mulţumim şi suntem mândri că suntem contemporanii voştri!”
Publicat in: Stiri Brasov, stiri Transilvania, stiri online, stiri locale Brasov
nr. 5868 din Vi, 16 Nov 2012Celebrarea a 25 de ani de la revolta an­ticomunistă din 15 Noiembrie 1987 - care a deschis drumul recuperării li­ber­tăţii şi demnităţii tuturor ro­mânilor, fiind considerată de istoricii străini cea mai semnificativă acţiune de disidenţă din Europa de Est a anilor ’80  - a avut loc, pentru prima dată, în prezenţa co­vâr­şitoare a tinerilor, studenţi şi elevi, într-o atmosferă de retrăire emo­ţio­nan­tă a acelei zile eroice, urmate de su­ferinţe crunte.
Şi solemnitatea comemorării a fost sporită de faptul că, la împlinirea unui sfert de veac, eroii acelor zile, 15 dintre ei trecuţi între timp, din cauza sufe­rin­ţelor îndurate, într-o lume mai bună, au fost pomeniţi, cu onoruri militare, la Tro­iţa de la Spitalul Judeţean. În jurul mo­numentului închinat memoriei bra­şo­venilor care au fost persecutaţi pen­tru curajul lor de a se revolta împotriva dictaturii comuniste, s-au adunat rude, pri­eteni şi membri ai Asociaţiei „15 No­iembrie 1987”, ai Asociaţiei Foş­ti­lor Deţinuţi Politic, ai Asociaţiei Bra­şov-Decembrie ’89, oficialităţile ju­de­ţene şi locale, politicieni, elevi şi stu­denţi. Un sobor de preoţi braşoveni a oficiat slujba de parastas, după care a avut loc depunerea coroanelor de flori.
Aula Magna a Universităţii „Tran­sil­vania” s-a umplut de studenţi şi li­ceeni, alături de membrii Asociaţiei „15 Noiembrie” personalităţi ale so­ci­e­tăţii civile, diplomaţi, autorităţi locale şi naţionale şi istorici. Celebrarea a început cu proiectarea filmului docu­men­tar realizat de studentul Răzvan Ionuţ Dobrică, despre contextul social şi economic care a dus la revoltă, despre evenimentul istoric şi repri­ma­rea lui.
Au onorat cu prezenţa braşo­vea­nul Octav Bjoza, preşedintele Aso­ciaţiei Foştilor Deţinuţi Politic, văduva eroului-martir Etelka Babeş, un re­pre­zen­tant al Ambasadei Cehiei şi al In­sti­tu­tului pentru Studierea Regimurilor To­talitare, istoricul braşovean Marius O­prea, coautor al cărţii „Ziua care nu se uită: 15 Noiembrie 1987”, cerce­tă­tori de la Consiliul Naţional de Stu­diere a Arhivelor Securităţii (CNSAS).
De la primarul George Scripcaru la Bjoza - aplaudat frenetic în pi­cioa­re - şi la scriitoarea Ana Blandiana, toţi au ţinut să îşi exprime gra­titudinea şi res­pectul faţă de curajul e­roilor no­vem­brişti, pe care i-au pro­pus tinerilor de mo­dele, subliniind că încă nu au fost răs­plătiţi pe măsura gestului lor te­me­rar şi a suferinţelor: „Vă mulţumim şi suntem mândri că suntem con­tem­poranii voştri. Voi aţi scris istoria adevărată, curajul vostru ne-a redat dem­nitatea, speranţa şi ne-a făcut să fim din nou mândri că suntem ro­mâni!”.

Medalii comemorative
Primarul George Scripcaru le-a acordat studenţilor de acum 25 de ani, care au fost anchetaţi, exmatriculaţi şi deportaţi după ce s-au solidarizat, ulterior, revoltei cu novembriştii, diplo­mele de cetăţeni de onoare ai muni­cipiului Braşov. Este vorba des­pre Marian Brâncoveanu, Cătălin Bia, Marian Lupov, Lucian Silaghi, Horia Şerban şi Torjo Mihai.
La rândul său, preşedintele Aso­ciaţiei 15 Noiembrie 1987, Florin Postolachi, le-a înmânat primarului, „no­vem­briştilor”, dar şi invitaţilor de onoare medaliile comemorative realizate de Monetăria Statului, cu sprijinul A­genţiei Metropolitane şi al Primăriei Bra­şov.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: kostas din Noiembrie 16, 2012, 13:17:16
am citit articolul si ma indignat foarte mult ce poate si cum poate sa ceara respect un tradator ca acest postolache unei natiuni si mai ales pe cei care ia tradat.acest dobitoc imi cere mie sa respect pe cei revoltati din 87 de parca eu nu stiu ca trebuie sa-i respect pe cei adevarati?el are curajul sa ceara miilor de revolutionari si rudelor acestora care sufera dupa tradarea care a facut-o de dragul functiei si a pumpicurismului?cred ca toti am fost deacord ca cei care merita sa fie respectati dar nu am fost deacord cu ce a facut acest jeg ordinar care pentru asi crea o imagine in fata pupincuristilor a facut o nedreptate ridicand mana inpotriva celor care lea dat libertatea de a face ce vrea in aceasta tara.a facut o nedreptate pentru 14000 de revolutionari inproscandui cu noroi si sa le faca loc catorva sute in lege si sa ramana in ea cu foloasele ce nimeni nu le vor lua pe viata.a fost co autor la sinuciderile si a genocidului dus inpotriva celor care s-au dus dintre noi,este unul dintre autorii morali a tot ce sa intamplat rau in tara asta si cum nimic bun nu sa intamplat si totul este rau ar trebuii sa se ascunda din fata oamenilor.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: florin1989 din Noiembrie 16, 2012, 22:12:40
Buna seara. Va rog sa observati ca ultimele persoane care au devenit cetateni de onoare ai Brasovului au fost declarate ca atare, de catre consilierii locali, intr-o sedinta recenta, prin H.C.L. nr. 402 din 01.10.2012, adica de luni, intai octombrie ac, deci e vorba de luna aceasta. Va amintiti ce am spus despre faptul ca legea 341/2004 este inca activa pentru muncitorii de la 15 Noiembrie 1987? Va reamintesc:
"Nu e suficient ce ati facut, dar lista de mai sus este cea mai mare dintre cele vazute de mine prin diverse publicatii. Totusi, diferenta de la 710 beneficiari ai Legii Recunostintei, la 126 e foarte mare, de 584 de persoane, adica mai mare de 4,5 ori si, conform secretarlui de stat Sorin Vintila Mester, continua sa creasca, Asociatia 15 Noiembrie putand inca sa inainteze dosare."
Cred ca ultimii sase cetateni de onoare sunt si ultimii beneficiari ai legii. Ultimii pana acum, dar procesul fabricarii continua, altfel nu solicita domnul deputat si presedinte al asociatiei Postolachi prorogarea legii pana in decembrie a.c.

  Ultimii sase au fost studenti , la Universitatea din Brasov in anul 1987.Trei au fost de la Facultatea de Silvicultura si trei de la la facultatea de Mecanica.Au scris in salile de curs , Jos comunismul si solidaritate cu muncitorii arestati.Au fost arestati, condamnati la locul de munca si exmatriculati din facultate.
   Altii insa au platit cu viata.Trei dintre muncitorii de la Steagu Rosu au murit la scurta vreme dupa condamnare.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: florin1989 din Noiembrie 16, 2012, 22:46:54
Nu sunt băsist !
 Eu îi respect pe cei adevăraţi Luptători-Demonstranţi din 15 noi.1987 !!!
 Eu îi respect pe cei adevăraţi Revoluţionari din dec 1989 !!!

 URÂSC IMPOSTORII !!!
 (Scuzaţi pt gramatică!)
Si la cei de la 15 Noiembrie 1987 s-a intimplat identic ca si la revolutionari.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: ADRIAN PITCA din Noiembrie 17, 2012, 00:56:16
ADRIAN PITCA
Full Member

 Conectat
Mesaje: 171
 
CITAT Răspuns: Mesaj de la ADRIAN PITCA-muncitorul care a declansat Revolutia in Prahova
« Răspunde #381 : Ianuarie 16, 2012, 00:27:25 »
      In noiembrie 1990, in cadrul unei sedinte solemne a Parlamentului Romaniei, dedicata miscarii muncitoresti din noiembrie 1987 de la Brasov, in calitatea mea de deputat, am tinut prima mea cuvintare. Nu am vorbit mult... Doar citeva fraze...
      Iata ce spunea in noiembrie 1990 muncitorul Adrian Constantin Pitca ajuns membru al Camerei Deputatilor ca urmare a revolutiei din decembrie 1989:
      "DOAMNELOR SI DOMNILOR,
       NU VIN IN FATA DUMNEAVOASTRA PENTRU A FACE ISTORIA EVENIMENTELOR DIN NOIEMBRIE 1987 DE LA BRASOV. SINT ALTII CHEMATI SA FACA ACEST LUCRU...
       VIN IN FATA DUMNEVOASTRA DOAR PENTRU A VA SPUNE CA DACA VREODATA PUTEREA, INDIFERENT DE FORMA SI "CULOAREA" EI, VA UITA CA TREBUIE SA AIBA GRIJA "DE CEI PROSTI, DAR MULTI" ATUNCI ACEI "PROSTI" VOR STI SA-I ARATE "PUTERII" CA NU SINT PROSTI SI NICI NU DORM....."
      ...................................................................................
      Pentru aceste citeva citeva vorbe, reprezentantii brasovenilor (care in 1987 s-au ridicat impotriva comunismului) si membrii Parlamentului Romaniei, ridicati in picioare, m-au onorat cu aplauzele si ovatiile lor....
      ...................................................................................
      Imi place sa cred ca astazi, si in zilele care vor urma, romanii vor arata ca nu sint mamaligari....
      Si imi mai place sa cred ca a venit vremea ca "PROSTII" sa arate "PUTERII" ca nu sint prostii si nici nu dorm...
...
      Asta spuneam in 1990.
      Azi....Azi sa nu uitam ca sintem Romani, traim in Romania, si nimic din ceea ce este romanesc nu ne este strain


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Magnus din Noiembrie 19, 2012, 21:02:05
Domnilor, daca stiti niste nume, de ce nu le scrieti in clar pe forum? Cei trei de la Cluj sunt Vasile Gogea, Doina Cornea si fiul ei? E bine sa se stie, nu deveniti secretosi ca institutiile statului.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nor din Noiembrie 20, 2012, 00:00:16
Eu nu sunt secretos, dar de acel Gogea am auzit vag pe forum, insa am auzit de Doina Cornea si fiul (chiar si fiica) ei. Insa toti membrii forumului au ramas paralizati. Cred ca nu vor mai exista comentarii pe acest topic.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: KRONSTADT. din Noiembrie 20, 2012, 16:13:27
http://newsbv.ro/2012/11/20/am-primit-la-redactie-postolachi-taraste-asociatia-15-noiembrie-prin-noroiul-politic/
 Am primit la redacție: Postolachi târăște Asociația 15 Noiembrie prin noroiul politic
Dă mai departe


 Am primit la redacție comunicatul de presă de mai jos. Încă un motiv pentru care Postolachi trebuie să-și dea demisia!

Cu ocazia impliniri a 25 de ani de la revolta din 15 noiembrie 1987 de la Brasov, Agentia Metropolitana Brasov – director general Dragos David si Primaria Brasov – Primar George Scripcaru – presedinte PDL Filiala Brasov si vicepresedinte a PDL – Romania au avut initiativa sa fie confectionate la Regia Autonoma Monetaria Statului din Bucuresti  un numar de medalii aniversare.

In ziua de joi 15 noiembrie 2012 la ora 12.30 in prezenta a sute de elevi si studenti, invitati de onoare din tara si de peste hotare, oficialitati, media etc a avut loc la Aula Magna a Universităţii „Tran­sil­vania” din Brasov, intr-un cadru festiv, ceremonia de decernare a medaliilor aniversare cu prilejul implinirii a 25 de ani de la <<Revolta brasovenilor impotriva comunismului din 15 Noiembrie 1987>>

In deschidere a rulat timp de 30 de minute un film documentar despre revolta din ’87, dupa care a urmat prezentarea invitatilor si a cuvantul de salut , care a durat inca o ora. <<Vă mulţumim şi suntem mândri că suntem con­tem­poranii voştri. Voi aţi scris istoria adevărată, curajul vostru ne-a redat dem­nitatea, speranţa şi ne-a făcut să fim din nou mândri că suntem ro­mâni!>>

Normal ar fi fost ca aceia care au participat la revolta din ’87, pentru care au fost arestati, anchetati, condamnati si deportati –  sarbatoritii –  sa intre in posesia medaliilor aniversare in aplauzele  tinerilor si al invitatilor prezenti la festivitate , mas-media etc. Aceasta era recunostinta pentru ca in urma cu 25 de ani, si-au riscat viata si si-au sacrificat familiile in lupta cu Regimul Ilegitim si Criminal.

Dupa care pentru a alina suferintele vaduvelor si a copiilor orfani de tata ar fi trebuit medaliatii Post-Morten si cei care nu mai sunt printre noi: Vasile Vieru (†1988), Cornel Vulpe , Ion Nastase , Dumitru Broasca , Nicolae Bordei , Petrica Dascalu , Dumitru Robota , Ludovic Vitos , Gheorghe Duduc , Voinea Stan , Gavrila Maniu ,Costica Sbârn, Petru Creanga , Constantin Cocan ,Viorel Dumitru si C-tin Bradu (†2012)

Deputatul PDL Florin Postolachi si vicepresedintele Asociatiei „15 Noiembrie 1987” Danut Iacob  au coordonat actiunea de la Aula de la inceput pana la sfarsit. Bataia de joc la adresa celor care au avut de suferit dupa’87, a fost pusa la cale de catre cei doi, care au inversat ordinea fireasca a decernarii medaliilor.

Inainte de incheierea actiunii, in jurul orei 19.00 , dupa ce toata lumea a plecat de la Aula “sarbatoritii” au fost strigati dupa un tabel de catre Danut Iacob, (nu dupa listele de la CNSAS)  iar deputatul PDL Florin Postolachi le-a inmanat medalia aniversara. Ne-am simtit la fel de singuri ca in ’87, cand “Am plecat muteste!” din IAB cum afirma Aurel Huian in’90.

Astfel scapati de martorii incomozi din media, a fost posibil ca persoane care NU au fost arestate o ora dupa revolta din ’87, sa fie medaliate  iar persoane care au fost deportate impreuna cu familiile dupa ’87 , la fel ca si sotiile si copiii celor decedatii sa fie ignorate in frunte cu decanul de varsta al “novembristilor” Werner Someraurer, Ilie Ionel , Florin Tulai, Ion Gradinaru, Mircea Sevaciuc, Ioan Bruma, Gheorghe Haldan, Florin Mutihac etc din grupul celor “61”. Din tabelul cu cele 183 de persoane arestate: Maria Gorovei , Petre Enache, Laurentiu Paveliuc, Mihai Paunas, Ion Petre, Vasile Jarca, Ion Cartan, Radu Patrauceanu, Florin Barna si alti cativa zeci  de arestati.

Cum a fost posibil?  Este vorba despre falsificare unui eveniment istoric fara egal in Europa de Est dupa ani ’80. Istoricii si expertii de la CNSAS, dupa ce ne-au povestit despre ce am facut noi in ’87, si-au vazut de drum.“Dar nu va este rusine asa putin…domnilor Postolachi si Iacob! Ati ales sa “ traficatii” medaliile “novembristilor” chiar in ziua cand implineam 25 de ani, batandu-va joc de Cetatenii de Onoare ai Brasovului si Eroii Romaniei!

Dosarele de “invinuire” au fost facute acum 25 de ani si veneti voi in 2012 , si spuneti ca multi dintre deportatii nu sunt membrii Asociatiei “15 Noiembrie 1987” !? Domnule deputat PDL Postolachi – Secretar a Comisiei Drepturilor Omului din Camera Deputatilor, ati citit vreodata Carta: D.U.D.O. 10.12.1948 Art. 20 (2) “Nimeni nu poate fi silit sa faca parte dintr-o asociatie.”

Domnilor David si Scripcaru, daca tot v-ati ocupat de batut medalii, de ce nu v-ati facut treaba pana la capat sau macar sa stabiliti criteriul carect.  De ce l-ati lasat pe Postolachi sa intineze <<Simbolul 15 Noiembrie>> si sa murdareasca  aniversare a 25 de ani. Chiar nu ati sesizat timp de patru ani ca acest individ este un derbedeu.

Intrucat directorul Paunescu de la Monetaria Statului a refuzat sa precizeze numarul de medalii care au fost batute, Grupul ’87 astepta publicarea informatiei in media. De asemenea, asteptam  sa aflam cum au fost cheltuiti banii publici cu ocazia acestei aniversari, pentru prima data in 13 ani.

Conform M.Exp. din 16 oct.2012 ar fi vorba de 36.000 lei din partea Primariei Brasov si, alte sume:  “Membrii asociaţiei spun că întregul calendar al evenimentelor ar fi estimat la aproximativ 273.632 de lei, însă restul sumei va fi acoperit din surse proprii şi din alte resurse obţinute de la autorităţi publice şi sponsori.”

O vorbă deşteaptă spune că poţi să prosteşti puţină lume mult timp sau multă lume puţin timp, dar că nu poţi să prosteşti pe toată lumea la nesfârşit!

Brasov 20.11.2012.                          Grupul’87 Adevar Dreptate si Demnitate


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: bzcosty din Noiembrie 20, 2012, 17:53:54
http://newsbv.ro/2012/11/20/am-primit-la-redactie-postolachi-taraste-asociatia-15-noiembrie-prin-noroiul-politic/
 Am primit la redacție: Postolachi târăște Asociația 15 Noiembrie prin noroiul politic
Dă mai departe


 Am primit la redacție comunicatul de presă de mai jos. Încă un motiv pentru care Postolachi trebuie să-și dea demisia!

Cu ocazia impliniri a 25 de ani de la revolta din 15 noiembrie 1987 de la Brasov, Agentia Metropolitana Brasov – director general Dragos David si Primaria Brasov – Primar George Scripcaru – presedinte PDL Filiala Brasov si vicepresedinte a PDL – Romania au avut initiativa sa fie confectionate la Regia Autonoma Monetaria Statului din Bucuresti  un numar de medalii aniversare.

In ziua de joi 15 noiembrie 2012 la ora 12.30 in prezenta a sute de elevi si studenti, invitati de onoare din tara si de peste hotare, oficialitati, media etc a avut loc la Aula Magna a Universităţii „Tran­sil­vania” din Brasov, intr-un cadru festiv, ceremonia de decernare a medaliilor aniversare cu prilejul implinirii a 25 de ani de la <<Revolta brasovenilor impotriva comunismului din 15 Noiembrie 1987>>

In deschidere a rulat timp de 30 de minute un film documentar despre revolta din ’87, dupa care a urmat prezentarea invitatilor si a cuvantul de salut , care a durat inca o ora. <<Vă mulţumim şi suntem mândri că suntem con­tem­poranii voştri. Voi aţi scris istoria adevărată, curajul vostru ne-a redat dem­nitatea, speranţa şi ne-a făcut să fim din nou mândri că suntem ro­mâni!>>

Normal ar fi fost ca aceia care au participat la revolta din ’87, pentru care au fost arestati, anchetati, condamnati si deportati –  sarbatoritii –  sa intre in posesia medaliilor aniversare in aplauzele  tinerilor si al invitatilor prezenti la festivitate , mas-media etc. Aceasta era recunostinta pentru ca in urma cu 25 de ani, si-au riscat viata si si-au sacrificat familiile in lupta cu Regimul Ilegitim si Criminal.

Dupa care pentru a alina suferintele vaduvelor si a copiilor orfani de tata ar fi trebuit medaliatii Post-Morten si cei care nu mai sunt printre noi: Vasile Vieru (†1988), Cornel Vulpe , Ion Nastase , Dumitru Broasca , Nicolae Bordei , Petrica Dascalu , Dumitru Robota , Ludovic Vitos , Gheorghe Duduc , Voinea Stan , Gavrila Maniu ,Costica Sbârn, Petru Creanga , Constantin Cocan ,Viorel Dumitru si C-tin Bradu (†2012)

Deputatul PDL Florin Postolachi si vicepresedintele Asociatiei „15 Noiembrie 1987” Danut Iacob  au coordonat actiunea de la Aula de la inceput pana la sfarsit. Bataia de joc la adresa celor care au avut de suferit dupa’87, a fost pusa la cale de catre cei doi, care au inversat ordinea fireasca a decernarii medaliilor.

Inainte de incheierea actiunii, in jurul orei 19.00 , dupa ce toata lumea a plecat de la Aula “sarbatoritii” au fost strigati dupa un tabel de catre Danut Iacob, (nu dupa listele de la CNSAS)  iar deputatul PDL Florin Postolachi le-a inmanat medalia aniversara. Ne-am simtit la fel de singuri ca in ’87, cand “Am plecat muteste!” din IAB cum afirma Aurel Huian in’90.

Astfel scapati de martorii incomozi din media, a fost posibil ca persoane care NU au fost arestate o ora dupa revolta din ’87, sa fie medaliate  iar persoane care au fost deportate impreuna cu familiile dupa ’87 , la fel ca si sotiile si copiii celor decedatii sa fie ignorate in frunte cu decanul de varsta al “novembristilor” Werner Someraurer, Ilie Ionel , Florin Tulai, Ion Gradinaru, Mircea Sevaciuc, Ioan Bruma, Gheorghe Haldan, Florin Mutihac etc din grupul celor “61”. Din tabelul cu cele 183 de persoane arestate: Maria Gorovei , Petre Enache, Laurentiu Paveliuc, Mihai Paunas, Ion Petre, Vasile Jarca, Ion Cartan, Radu Patrauceanu, Florin Barna si alti cativa zeci  de arestati.

Cum a fost posibil?  Este vorba despre falsificare unui eveniment istoric fara egal in Europa de Est dupa ani ’80. Istoricii si expertii de la CNSAS, dupa ce ne-au povestit despre ce am facut noi in ’87, si-au vazut de drum.“Dar nu va este rusine asa putin…domnilor Postolachi si Iacob! Ati ales sa “ traficatii” medaliile “novembristilor” chiar in ziua cand implineam 25 de ani, batandu-va joc de Cetatenii de Onoare ai Brasovului si Eroii Romaniei!

Dosarele de “invinuire” au fost facute acum 25 de ani si veneti voi in 2012 , si spuneti ca multi dintre deportatii nu sunt membrii Asociatiei “15 Noiembrie 1987” !? Domnule deputat PDL Postolachi – Secretar a Comisiei Drepturilor Omului din Camera Deputatilor, ati citit vreodata Carta: D.U.D.O. 10.12.1948 Art. 20 (2) “Nimeni nu poate fi silit sa faca parte dintr-o asociatie.”

Domnilor David si Scripcaru, daca tot v-ati ocupat de batut medalii, de ce nu v-ati facut treaba pana la capat sau macar sa stabiliti criteriul carect.  De ce l-ati lasat pe Postolachi sa intineze <<Simbolul 15 Noiembrie>> si sa murdareasca  aniversare a 25 de ani. Chiar nu ati sesizat timp de patru ani ca acest individ este un derbedeu.

Intrucat directorul Paunescu de la Monetaria Statului a refuzat sa precizeze numarul de medalii care au fost batute, Grupul ’87 astepta publicarea informatiei in media. De asemenea, asteptam  sa aflam cum au fost cheltuiti banii publici cu ocazia acestei aniversari, pentru prima data in 13 ani.

Conform M.Exp. din 16 oct.2012 ar fi vorba de 36.000 lei din partea Primariei Brasov si, alte sume:  “Membrii asociaţiei spun că întregul calendar al evenimentelor ar fi estimat la aproximativ 273.632 de lei, însă restul sumei va fi acoperit din surse proprii şi din alte resurse obţinute de la autorităţi publice şi sponsori.”

O vorbă deşteaptă spune că poţi să prosteşti puţină lume mult timp sau multă lume puţin timp, dar că nu poţi să prosteşti pe toată lumea la nesfârşit!

Brasov 20.11.2012.                          Grupul’87 Adevar Dreptate si Demnitate

DE CE PLM ASTIA DE LA ASOCIATIA 15 NOIEMBRIE 1987 BRASOV MAI IA INDEMNIZATIA SI URMASII CELOR CARE AU MURIT LA REVOLUTIA DIN 1989 NU MAI IA INDEMNIZATIE.
CINE PLM LE`A MURIT LOR LA REVOLUTIE? SA SE DUCA DREAQ CU TOT CU PDL-UL LOR.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Decembrie 06, 2012, 12:13:20
Slaba activitate la forumul lui 15 Noiembrie. Am impresia ca voi chiar nu intelegeti cat de importanta este afacerea 15 Noiembrie pentru revolutionari, pentru cei nedreptatiti in special. Apai daca dormiti pe voi sa fiti sanatosi ca de furat si inselat o sa va fure si o sa va insele toata lumea.
Pe portalul sindical al lui Iosif am gasit doua articole care sint importante si pentru subiectul nostru. Sint din 2009, anu in care cei de la 15 Noiembrie au inceput sa-si bage bani in buzunar pe legea noastra, dar mai multi decat noi si in conditii mai avantajoase. Am atasat articolele (sint scnari) ca sa le cititi si sa vedeti ca in luna mai 2009, se vorbea de 100 de beneficiari, nu de 710 sau 720. Un articol precizeaza din titlu: "Circa 100 de "novembristi" vor beneficia de noi drepturi". Cuvantul "noi" e justificat, pentru ca si ei au luat niste drepturi inainte. Ei luau bani si pe vremea cand revolutionarii nu luau, da nimeni nu zice ceva de treaba asta. Cititi articolele sa va convingeti.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Decembrie 18, 2012, 12:05:26
Preasa jidovita din tara a reusit sa asmuta cetatenii tarii asupra noastra. Da e foarte interesant ca impotriva intrusilor din legea recunostintei, data noua de statul roman, nu ii asmute nimeni desi la ei lucrurile stau mai prost cu impostura si castigul il au in urma unor evenimente care nu au fost sangeroase. Gasca lui Postolachi nu are urmasi de eroi martiri da cu toate astea copii lor iau bani cu ghiotura si fara restrictiile impuse dincoace. Pe mine ma mira ca voi nu intelegeti sa exploatati aceasta discriminare grava si revoltatoare. Degeaba scriu aici daca nu pricepeti si nu folositi ca argumente in apararea noastra rezultatu cercetarilor si dezvaluirilor pe care le fac. Un coleg de forum pe nume Mihai a postat comentariile celor care au citit un articol despre dreptruile noastre. Le copiez aici ca sa va deschid ochii. Vad ca vreti laptic da constat ca nici cu suzeta in gura nu stiti sa sugeti mancarea care va poate tine in viata.

http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=304.7185
http://www.dcnews.ro/2012/12/revolutionarii-din-timisoara-au-cerut-demisia-premierului-victor-ponta/

de remarcat commenturile:

omentarii

16 Dec 2012 17:06

cititor a spus:

n-am stiut ca patriotismul se remunereaza ,..
Raspunde
16 Dec 2012 17:05

ioana a spus:

Dragii nostri,care ati beneficiat de aceasta lege,indemnizatii si multe,multe drepturi ,indreptatit sau neindreptatit ,ia stati voi stramb si judecati drept si propuneti guvernului anularea acestei legi si a acestor drepturi .Ca asa-i drept,nu “ne-am dus la revolutie” pentru niste drepturi .Cine a mers din convingere,nu cu “misiuni ” nu stiam ce ne asteapta,apoi unii au scapat,altii au murit si acum voi ce faceti ?Calcati pe memoria acestor eroi ,cerand,cersind si folosind bani si alte drepturi care normal nici nu trebuiau sa existe ! Dati un exemplu in Romania !Si toti banii respectivi sa fie dirijati 50% la sanatate si 50% la educatie.Abia atunci ati fi eroi !
Raspunde
16 Dec 2012 16:26

livia a spus:

Ia mai terminati revolutionarilor cu pretentiile. Ati mers la revolutie pentru indemnizatii si alte avantaje?
Sunt romani adevarati, nu profitori ca voi, care s-au jertfit in razboaie si nu li se recunoaste nici un merit, moral vorbind, si voi vreti bani, bani si iar bani. Pentru ce?
Raspunde
16 Dec 2012 16:10

Romania pitoreasca a spus:

Hahahahaha. Sa Pontati bine !!! Circul continua, domnilor jurati.

:-) :-) :-)
Raspunde
16 Dec 2012 15:24

crista a spus:

in primul rind liderii revolutionarilor ar fi trebuit sa asigure filtrul sever al celor din respectivele organizatii si sa nu permita patrunderea multor secaturi care au tirit in mocirla- pe nedrept-notiunea de revolutionar !iar amenintarea celor ,,Aproximativ 50 de revoluţionari ,, referit la caderea guvernului ii umple de ridic0l
Raspunde
16 Dec 2012 15:04

Radu a spus:

Ei da… acuma se cere deminisia lui Ponta pentru orice porcarie! In cateva luni de guvernare vroiau sa le rezolve pe taote?
Raspunde
16 Dec 2012 15:33

calin a spus:

PE TOATE? dar ce a facut pana acum …….nimic doar promisiuni si cu acelea o sa ramanem
Raspunde
16 Dec 2012 14:59

Mercenarii a spus:

Astia au facut revolutie PEDNTRU BANI, ca mercenarii ?
Hai mars la casele voastre, profitori si falsi revolutionari !
Ia-uzi pentru ce au iesit ei la Revolutie…pentru bani si alte avantaje. Cea mai mare magarie de dupa ’89, a fost emiterea acelor certificate de revolutionar. Adevaratii revolutionari, oamenii cinstiti, au iesit in strada pentru binele si viitorul copiilor lor nu pentru bani
Raspunde
16 Dec 2012 14:40

oana a spus:

Haideti ca deja toata lumea exagereaza. De unde sa scoata guvernul atatia bani pentru toti cei care au fost defavorizxati in ultimii ani. Toate aceste “dreptati” nu se pot face batand din palme. Toata lumea are de recuperat si revendicat ceva. DSar de unde bani?! Toata lumea este in criza, nu doar Romania, care e o taraca saraca.
Raspunde
16 Dec 2012 14:33

nea nelu a spus:

Bai gaozarilor i-a mai puneti osul la treaba ca nu sunteti voi revolutionari ,duceti-va dracului ca a fost lovitura de stat nu a fost nici o revolutie…Iliescu e vinovat cu inventia asta cu revolutionarii ca sa-si ascunda faptele cu gasca lui sovietica !!! Sangele varsat de romanii care au murit nevinovati pt. o bucata de paine in plus,nu este revolutie,este o crima a gastii lui iliescu sustinuta de rusi pt .ca ceausescu devenise prea occidental !Asa ca Iliescu si compania sunt criminali iar voi pretinsii revolutionari sunteti cei care a-ti suferit !De cand statul trebuie sa platesca crimele savarsite de Iliescu impotriva semenilor sai ???Sa plateasca el ,cu gasca lui binecunoscuta …purtatorii de plovere !!
Raspunde
16 Dec 2012 15:40

contrarevolutu a spus:

cati francezi, englezi, americani, unguri, erau in masina cu cenusa pe care o plimba ceauseasca in ’89?
raspundeti mai revolutionari fara revolutie care sunteti.
Raspunde
16 Dec 2012 14:11

mihai a spus:

eu cred ca ajunge .gata pt totdeauna .aceste gunoaie securiste ,acesti parazit trebuie sa se intretina singuri . e suficient , ca niste gunoiea sa fie intretinute timp de 23 de ani . si eu am participat la lovitura de stat si n-am avut nicio pretentie doar ca suntem liberi . daca e nevoie la urmatorul referendum sa se voteze ca niciun parazit sa nu mai beneficiaza de sprijin de la stat,
Raspunde
16 Dec 2012 14:04

papac a spus:

La munca nu la intins mana puturosilor si nesimtitilor,rusine sa va fie,dar voi nu o aveti


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Decembrie 18, 2012, 12:17:28
Cu un singur citat lamurim ce ne reproseaza romanii prostiti de presa mercenara:
Ioana a spus: Dragii nostri,care ati beneficiat de aceasta lege,indemnizatii si multe,multe drepturi ,indreptatit sau neindreptatit ,ia stati voi stramb si judecati drept si propuneti guvernului anularea acestei legi si a acestor drepturi .Ca asa-i drept,nu “ne-am dus la revolutie” pentru niste drepturi .Cine a mers din convingere,nu cu “misiuni ” nu stiam ce ne asteapta,apoi unii au scapat,altii au murit si acum voi ce faceti ?Calcati pe memoria acestor eroi ,cerand,cersind si folosind bani si alte drepturi care normal nici nu trebuiau sa existe ! Dati un exemplu in Romania !Si toti banii respectivi sa fie dirijati 50% la sanatate si 50% la educatie.Abia atunci ati fi eroi !
Deci indemnizatiile s-au dat ca sa poata sa intoarca romanii impotriva noastra bazati pe functionarea zicalei "sa moara si capra vecinului". Dar numa noua ne reproseaza, revotatilor din 1987 nu. Ce ziceti de chestia asta? Stiti sa va folositi de ea? Chiar nu mai sint minti limpezi intre revolutionari care sa stie sa foloseasca piesele mecanismului pus sa functioneze impotriva revolutionarilor ca sa le demonteze si sa le reansmbleze ca sa intoarca mecanismu impotriva lor? Atat cat ma duce mintea va arat eu. Daca nu e bine sa-mi spuneti, da si de ce nu e bine va raog, iar daca e bine va rog sa va apucati de treaba ca nimeni nu va lucra in locul vostru.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Lex enim plebes din Decembrie 18, 2012, 13:09:06
Cu un singur citat lamurim ce ne reproseaza romanii prostiti de presa mercenara:
Ioana a spus: Dragii nostri,care ati beneficiat de aceasta lege,indemnizatii si multe,multe drepturi ,indreptatit sau neindreptatit ,ia stati voi stramb si judecati drept si propuneti guvernului anularea acestei legi si a acestor drepturi .Ca asa-i drept,nu “ne-am dus la revolutie” pentru niste drepturi .Cine a mers din convingere,nu cu “misiuni ” nu stiam ce ne asteapta,apoi unii au scapat,altii au murit si acum voi ce faceti ?Calcati pe memoria acestor eroi ,cerand,cersind si folosind bani si alte drepturi care normal nici nu trebuiau sa existe ! Dati un exemplu in Romania !Si toti banii respectivi sa fie dirijati 50% la sanatate si 50% la educatie.Abia atunci ati fi eroi !
Deci indemnizatiile s-au dat ca sa poata sa intoarca romanii impotriva noastra bazati pe functionarea zicalei "sa moara si capra vecinului". Dar numa noua ne reproseaza, revotatilor din 1987 nu. Ce ziceti de chestia asta? Stiti sa va folositi de ea? Chiar nu mai sint minti limpezi intre revolutionari care sa stie sa foloseasca piesele mecanismului pus sa functioneze impotriva revolutionarilor ca sa le demonteze si sa le reansmbleze ca sa intoarca mecanismu impotriva lor? Atat cat ma duce mintea va arat eu. Daca nu e bine sa-mi spuneti, da si de ce nu e bine va raog, iar daca e bine va rog sa va apucati de treaba ca nimeni nu va lucra in locul vostru.

>:(EU CONSIDER CA PUTEREA AR TREBUI SA EMITA O ORDONANTA ...SAU VREO LEGE...MENITA DE A STOPA ORICE COMENTARIU , ORICE DIALOG OPORTUN  SI CONTRA ORICAREI DIZERTATII PRIVIND REVOLUTIA din Decembrie 89 ' ! AR TREBUI SA FI FOST CINEVA CARE S-O INTREBE PE ACEASTA RAPANDULA " Ioana" sau cum "dracu" s-o numi ea , cati ani avea la Revolutie,ce facea ea atunci,de partea cui era ea si familia ei in acele momente si de pe ce pozitie si "minte limpede" judeca ea moralitatea si "civicul" drepturilor noastre acordate de catre fostele guvernari ?!  >:( Ca aceasta Ioana sunt multe si multi "INTELIGENTI NEAVENITI " daca LI SE TOT TOLEREAZA SA COMENTEZE SI SA NE IMPROSTE LA NESFARSIT CU NOROI !.. >:( ADICA...LUPT EU SI-MI RISC VIATA si LIBERTATEA in REVOLUTIE si...STATUL MA LASA SA MOR DE FOAME ?! IN CE TARA SE JUDECA CU CALCAIELE PRECUM CA "MINTEA LIMPEDE" A ACESTEI "IOANA" ??! >:( IN FRANTA ...DACA CINEVA SE APUCA SA COMENTEZE CHIPURILE CA LI S-AR FI DAT RENTE VIAGERE CU CARACTER TRANSLATIV DE DREPTURI GENERATIILOR VIITOARE si SUPRAFETE DE TEREN EROILOR REZISTENTEI FRANCEZE sau URMASILOR "COMUNEI din PARIS" , ERA LINSAT DE POP*ULATIE SI DEFERIT JUSTITIEI , indiferent ca-r fi fost politician notoriu sau simplu cetatean !!! >:( >:( >:( ASA CEVA LA NOI NU SE POATE ?! :o :o :o NU CREDETI CA AR TREBUI SA LUPTAM PTR ASA CEVA FIIND IN FOND LUPTA NOASTRA DE A NE RECASTIGA DEMNITATEA SI RECUNOSTINTA PO*PORULUI ?! >:( >:( >:(


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Decembrie 18, 2012, 13:53:55
Asa se face in dictatura. Vrei sa ne intoarcem la dictatura? Altfel se face treaba asta. Uitati de "noi vrem respect" si incercati sa-l impuneti prin ce faceti acum si in viitor nu numa prin ce ati facut acum un sfert de secol.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Decembrie 18, 2012, 13:57:44
Acuma ma folosesc numa de exemplu asta da voi stiti ca presa e plina de tot felu de articole sau comentarii cu ideea asta. Daca asa stau lucrurile hai sa lucram cu piesele lor. Zice cetateanca "ia stati voi stramb si judecati drept" si iara "ca asa-i drept,nu “ne-am dus la revolutie” pentru niste drepturi" si iar "acum voi ce faceti ?Calcati pe memoria acestor eroi ,cerand,cersind si folosind bani si alte drepturi care normal nici nu trebuiau sa existe !"
E corect sau nu ce zice lumea, daca se vrea sa se faca dreptate trebe sa fie judecati cu aceeasi masura toti. Deci toti care primesc ceva de pe urma legii recunostintei, deci si cei care au intrat prin dos in ea, adica prin intrarea smechereasca a celor de la 15 noiembrie 1987. In acest caz trebe sa fie acuzati nu numa cei care profita de pe urma muncitorilor deportati, sau numa aresatati, sau chiar numa anchetati, sau nici atat, adica fmiliile lor, ci si ceilalti. Acei ceilalti sint de doua feluri, nesimtitii si altii. La nesimtiti ii bag pe cei de felu lui Fercala, carei multimiliardar acum si care era omu partidului comunist la conducerea uzinei de autocamioane in `87, deci pe el si cei la fel ca el, ca nu-i singuru. La altii, indiferent cat de mult ar merita sa primeasca drepturi prin legea recunostintei, intra si niste personalitati cunoscute si enumar numa trei, Gogea Vasile, ziarist de la revista Astra, Doina Cornea deizidenta si fiul ei. Acum puneti in dreptu numelor lor ce a scris cetateanca inflamata si vedeti ce iese. Idee mai mura in gura decat atat ati primit vreodata? Hai sa va vad de ce sinteti in stare sa faceti cu adevarul asta pus pe tava, cu situatia asta reala, da pe care presa nu vrea s-o discute. Ea da numa in noi care eram nimeni in comunism da am actionat printre gloante pentru daramarea lui. Uite ca va atasez si o poza exact pe tema asta, a marii iubiri dintre revolutionari si dizidenti ca sa nu ziceti ca nu aveti cu ce ilustra actiunile voastre viitoare.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: voica din Decembrie 18, 2012, 14:26:59
In 1987, in una din zile am fost adunati pe birouri, ateliere, etc... fiecare unde lucra, am fost adunati intr-o minisedinta adhoc. De ce credeti, ce urma sa ni se spuna ?! In fabrica , unde lucram, au fost adusi  2 muncitori de la Brasov.   Ni s-a spus sa-i evitam si sa nu le punem intrebari. Erau mutati fortat, erau pedepsiti.  Acum ma intreb, cat or fi suferit acei oameni ? Nici nu stiu daca au fost mutati cu familia sau numai ei. Oricum, i-am privit din curiozitate. Mi s-au parut a fi doi eroi de roman. De cate ori privirea mi se intalnea cu a lor nu ma puteam abtine sa nu-i salut scurt.

Am simtit nevoia sa va impartasesc aceast fapt petrecut cu adevarat. Cinste lor.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Decembrie 18, 2012, 18:47:10
Ai impresia ca eu nu ii respectam Voica si ca nu ii respect si acum pentru isprava lor de atunci? Da nu despre asta e vorba. Cazu asta de discriminare trebe folosit neaparat pentru ca este strigator la cer de nedrept. Conducera asociatiei care e de cind Postolachi a ajuns parlamentar nu mai merita respect pentru ca au devenit niste tradatori. Tu poti sa respecti niste tradatori?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: bambilici din Decembrie 18, 2012, 23:12:00
E interesanta marturia doamnei Voica, dar si mai interesanta e descoperirea Brasoveanului. Deci, dle din BMV, ai gasit ca o serie de dizidenti, care nu s-au afirmat la Revolutie, au ajuns sa obtina avantaje materiale prin legea noastra profitand de usa deschisa pt noiembristii BMV-isti. E fff tare! Cine s-ar fi gandit?!? Pt asta meriti felicitari! Si recunosc faptul ca nu ti-am acordat suficienta atentie pana acum. Scz pt asta!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nor din Decembrie 19, 2012, 12:18:39
Omul care si-a luat numele dupa BMV-ul in care locuieste cerceteaza si scrie cam degeaba despre dedesubturile aso 15 noiembrie pt ca mai nimeni nu e interesant. Si ma mir pt ca aso BMV-ista e f vinovata de taierea indemnizatiilor rev si salariilor, sporurilor etc ro in general. Observ ca foto cu Doina Cornea pupuand cu entuziasm obrazul gros de rev poiet al lui Dinescu n-a fost vizitata decat de trei forumisti. Cam putin, nu?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nor din Decembrie 19, 2012, 13:03:16
Am omis sa pun ghilimelele, textul fiind dintr-un e-mail al lui bambilici. Haideti sa tratam subiectul cum se cuvine. Citez din aceeasi corespondenta:

"Cred ca cel m bine ar fi sa bagam in sah mat hahalerele antirev din presa electrocutata din Ro. Imagineaza-ti un e-mail... Nu, serii de e-mail-uri, cu texte de genul urmator:
Ziaristii din Ro i-au adresat Doinei cornea urm insulte:
- Ca asa-i drept, nu ne-am dus la revolutie pt niste drepturi.
- Acum voi ce faceti? Profitati material de pe urma Rev?
- Calcati pe memoria acestor eroi, cerand, cersind si folosind bani si alte drepturi care normal nici nu trebuiau sa existe!
Go. Fa un text de felul acesta ca sa fie publicat peste tot, pe unde se poate. Ar fi soc. Nu stiu daca dna Cornea ar intelege actiunea noastra. Are niste ani si cred ca trebuie sa tinem cont de ei. Nu pe ea vrem s-o jignim, deci sa avem grija sa nu se interpreteze in acest sens. Trebuie gandit bine totul."


Ideea e foarte interesanta. Brasoveanul a deschis o noua posibilitate de a releva romanilor turpitudinea jurnalistilor mercenari care ne ataca. Caci, atacand Revolutia si pe noi, ataca inclusiv biografiile unor personalitati pe care, altfel, le dau ca exemple pozitive ale societatii din Romania. Inchei cu expresia bulevardiera: cine se baga?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: burada lrm 00264 din Decembrie 19, 2012, 13:28:58
Am omis sa pun ghilimelele, textul fiind dintr-un e-mail al lui bambilici. Haideti sa tratam subiectul cum se cuvine. Citez din aceeasi corespondenta:

"Cred ca cel m bine ar fi sa bagam in sah mat hahalerele antirev din presa electrocutata din Ro. Imagineaza-ti un e-mail... Nu, serii de e-mail-uri, cu texte de genul urmator:
Ziaristii din Ro i-au adresat Doinei cornea urm insulte:
- Ca asa-i drept, nu ne-am dus la revolutie pt niste drepturi.
- Acum voi ce faceti? Profitati material de pe urma Rev?
- Calcati pe memoria acestor eroi, cerand, cersind si folosind bani si alte drepturi care normal nici nu trebuiau sa existe!
Go. Fa un text de felul acesta ca sa fie publicat peste tot, pe unde se poate. Ar fi soc. Nu stiu daca dna Cornea ar intelege actiunea noastra. Are niste ani si cred ca trebuie sa tinem cont de ei. Nu pe ea vrem s-o jignim, deci sa avem grija sa nu se interpreteze in acest sens. Trebuie gandit bine totul."


Ideea e foarte interesanta. Brasoveanul a deschis o noua posibilitate de a releva romanilor turpitudinea jurnalistilor mercenari care ne ataca. Caci, atacand Revolutia si pe noi, ataca inclusiv biografiile unor personalitati pe care, altfel, le dau ca exemple pozitive ale societatii din Romania. Inchei cu expresia bulevardiera: cine se baga?

A RESTRANGE REPREZENTATIVITATEA LA OSINGURA PERSOANA CONSIDER CA ESTE O GRESEALA.DOAMNA CORNEA ESTE UN SIMBOL DE NEATINS! ASTA NU A IMPIEDICAT "MESELE POPULARE" SA O BALACAREASCA IN ANII 90.ACUM E RANDUL NOSTRU.ADEVARUL ESTE CA AM "PUIAT" NE PERMIS DE MULT,SI CA AM TACUT NEPERMIS DE MULT.SI ASTA SE TAXSEAZA. SOLUTIA....ANALIZATI-VA "LIDERII" SI REORGANIZATI-VA! ESTE INADMISIBILA EXISTENTA DUPA 23 DE ANI A MAI MULTOR ORGANIZATII MINUSCULE SI ANTAGONISTE IN ACEEASI LOCALITATE BAZATE PE INTERESE MATERIALE SI FALSE ORGOLII.RECASTIGAREA ONOAREI PIERDUTE INCEPE IN PROPRIILE ORGANIZATII,NU PRIN DECIZII LA VARF.ESTE DOAR O OPINIE.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: maya din Decembrie 19, 2012, 13:43:26
Am omis sa pun ghilimelele, textul fiind dintr-un e-mail al lui bambilici. Haideti sa tratam subiectul cum se cuvine. Citez din aceeasi corespondenta:

"Cred ca cel m bine ar fi sa bagam in sah mat hahalerele antirev din presa electrocutata din Ro. Imagineaza-ti un e-mail... Nu, serii de e-mail-uri, cu texte de genul urmator:
Ziaristii din Ro i-au adresat Doinei cornea urm insulte:
- Ca asa-i drept, nu ne-am dus la revolutie pt niste drepturi.
- Acum voi ce faceti? Profitati material de pe urma Rev?
- Calcati pe memoria acestor eroi, cerand, cersind si folosind bani si alte drepturi care normal nici nu trebuiau sa existe!
Go. Fa un text de felul acesta ca sa fie publicat peste tot, pe unde se poate. Ar fi soc. Nu stiu daca dna Cornea ar intelege actiunea noastra. Are niste ani si cred ca trebuie sa tinem cont de ei. Nu pe ea vrem s-o jignim, deci sa avem grija sa nu se interpreteze in acest sens. Trebuie gandit bine totul."


Ideea e foarte interesanta. Brasoveanul a deschis o noua posibilitate de a releva romanilor turpitudinea jurnalistilor mercenari care ne ataca. Caci, atacand Revolutia si pe noi, ataca inclusiv biografiile unor personalitati pe care, altfel, le dau ca exemple pozitive ale societatii din Romania. Inchei cu expresia bulevardiera: cine se baga?

[/quote]Cum adica ?Doinea Cornea ne face pe noi profitori ? de ce nu-i face profitori pe fostii activisti pcr,sau pe fostii tortionari care au ucis romani anticomunisti ,sau pe criminalii care au ucis in decembrie '89 si in iunie '90 ...adica ei pot avea pensii de sute de milioane si noi care am iesit in decembrie '89 ,nu putem avea o indemnizatie de 2000 de lei ...adica pentru ei se poate ...RUSINE tuturor celor care ne denigreaza pentru ca am avut curajul sa iesim in fata gloantelor cu piepturile goale ...PROFITORI sunt ei ,toata clasa politica si toti securistii-comunisti care s-au catarat pe sangele ,jertfa si curajul eroilor martiri si eroilor in viata ai neamului romanesc...SICTIR LA CIMITIR CU EI...


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: bambilici din Decembrie 23, 2012, 17:39:34
Am cautat o declaratie a Doinei Cornea impotriva noastra, dar n-am gasit nimic de rau, sau in stitlul colonelului turcit cu gradele resetate. Nu ai mai scris nimic brasovene, sau esti EXIT iarasi?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Marius din Ianuarie 02, 2013, 00:27:21
După datele Casei de pensii, în august 2012 încasau indemnizaţii 217 noiembrişti braşoveni din 1987, dintre care 28 de soţi supravieţuitori şi 1 copil.
Vezi http://wp.me/pjejF-3PS
Ar fi interesant de ştiut cine sînt cei 28 care au lăsat soţi supravieţuitori, dat fiind că în lucrări de specialitate despre revolta de la braşov din 1987 nu se pomeneşte despre nici un mort cu acel prilej (vezi cartea lui Marius Oprea şi Stejărel Olaru - "Ziua care nu se uită", editura Polirom). Se dau indemnizaţii familiilor noiembriştilor care au murit la ani de zile după evenimente şi fără legătură cu acestea?
Prin legea 178/2012 termenul de depune a dosarelor pentru noiembrişti a fost stabilit la 31 decembrie 2012, deci pentru numărul final al acestora ar trebui cerute datele de la Casa de pensii în anul acesta. oricine poate cere aceste date, conform legii 544/2001.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: maroniak1960 din Ianuarie 10, 2013, 02:21:49
Oricum, din fo 60...au ajuns fo 360, nostim sau ce?!?
http://www.monitorulexpres.ro/?mod=ultima_ora&p=ultora_local&s_id=113767
Asociaţia „15 Noiembrie 1987 Braşov” dezminte orice legătură cu revoluţionari din asociaţia lui Maior

Preşedintele Asociaţiei „15 Noiembrie 1987 Braşov”, Florin Postolachi, dezminte informaţiile apărute într-un ziar local în data de 24 mai 2012, conform cărora el ar fi organizat, în data de 23 mai 2012, o întîlnire la care au participat revoluţionari braşoveni.
Florin Postolachi reaminteşte că ,,nu va avea niciodată întîlniri sau activităţi comune cu revoluţionarii, atîta timp cît Asociaţia Revoluţionarilor este condusă de domnul Lazăr Maior,,. Tot ceea ce a apărut în presă ,,este o acţiune concertată de Dorin Lazăr Maior şi, cu siguranţă vor urma şi alte atacuri de acest fel,,, se mai arată în comunicat. Practic, stirea din publicaţia locala era un fel de ameninţare, anunţând ,,că a decis să retragă avizele pentru preschimbarea certificatelor de revoluţionar celor care au participat la o întrunire, organizată de Florin Postolachi - preşedintele Asociaţiei 15 Noiembrie 1987 Braşov,,.Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: bambilici din Ianuarie 10, 2013, 10:40:03
Brasoveanul a demo ca sunt 710 sau 720.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: maroniak1960 din Ianuarie 10, 2013, 11:47:07
Mai tare, sunt si in plata, viatza nenicaaaaaa!!!
Brasoveanul a demo ca sunt 710 sau 720.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: kostas din Ianuarie 10, 2013, 15:10:52
MaroniaK apropoo imi poti face rost de un cupon de la cei din noembrie Brasov?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: maroniak1960 din Ianuarie 10, 2013, 16:57:55
Colegule, sigur sunt in plata...dak la asta faci referire!
MaroniaK apropoo imi poti face rost de un cupon de la cei din noembrie Brasov?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: kostas din Ianuarie 10, 2013, 20:15:44
da la asta fac referire dar imi trebuir pentru a dovedii discriminarea in instanta.stii prea bine ca vorbele nu sunt cusute la dosar.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: ilcutgm89 din Ianuarie 10, 2013, 20:25:11
da la asta fac referire dar imi trebuir pentru a dovedii discriminarea in instanta.stii prea bine ca vorbele nu sunt cusute la dosar.

 NU TE SUPARA CA MA BAG,DAR DAU UN EXEMPLU DE DISCRIMINARE FLAGRANTA:IN URMA SCANDALULUI
 SEXUAL DIN POLITIE,TOATE ANGAJATELE FEMEI V-OR FI INTERVIEVATE DE PSIHOLOGI DACA AU FOST
 HARTUITE,DAR BARBATII NU ;D ;D ;D ;D


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Diplomatul007 din Ianuarie 17, 2013, 12:05:46
Trei fotografii din perioada parafarii tradarii Asociatiei 21 Decembrie 1989 Bucuresti, martie 2010. Printre complotistii antirevolutionari, Florin Postolachi, presedintele Asociatiei 15 Noiembrie 1987". Astfel s-a "cimentat" colaborationismul noiembristilor cu P.D.L. si puterea discretionara a presedintelui Traian Basescu. Au colaborat, au jucat rolul care le-a fost distribuit intr-o demonstratie pe care trebuia sa o inteleaga intreaga societate: cei care-l contesta pe marinarul-presedinte vor fi nimiciti, cei care se inclina in fata lui vor fi facuti scapati si se vor bucura din abundenta de drepturile primilor.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: bambilici din Ianuarie 17, 2013, 23:32:58
Ar fi timpul sa le suspende si lor indemnizatiile pt un an, ca sa se invete minte sa dea limbi piratului si hotilor lui. Cel m simplu e sa-i scoata din legea noastra, pt ca n-au ce cauta in ea si eroarea trebuie indreptata. Apoi o sa le faca alta, numai a lor, dar va dura... macar un an.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: kostas din Ianuarie 18, 2013, 12:53:20
Bambi imi pun si pun aceleasi intrebari tuturor,legea341 a fost facuta pentru revolutionari?au fost inclusi noembristii in ea sau noi?cu ce sunt acestea mai presus de noi si chiar de legile statului ca acestia si urmasii acestora sa beneficieze de un alt tratament financiar de cat noi si ceilalti cetateni ai tarii?de ce acestea au beneficiat de-o noua prorogare de la termenul de verificare si eliberarea de certificate?ei se-nmultesc iar penoi vrea sa ne rareasca-elimine-termine?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: bambilici din Ianuarie 18, 2013, 21:29:50
Pai daca nu-l avem pe Nasul in suflet! Sa-si redenumeaca aso in "Aso Basista 15 Noiembrie 1987-2010", ca sa nu uite lumea de votul dat impotriva noastra, a pensionarilor, angajatilor de la stat, a copiilor etc de presul lor, poreclit chiar de bmv-isti Prostolachi. As aduga: Prostolachi, Prostolachi, da sa fure se pricepe!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Ianuarie 31, 2013, 12:49:30
Fiti atenti ce scriam in urma cu peste patru ani la Victime ale comunismului.
Acum alegerile s-au incheiat si n-are decat sa ma baneze administratoru ca eu tot spun adevaru si mai departe nu mai conteaza daca ma baneaza sau nu. Luna asta plec in Germania ca am fost anuntat ca am un loc de paznic pe timpu sarbatorilor daca vreau. Sa nu radeti de mine ca tot e ceva. Am primit mesaj de la el in care zicea ca Postolachi are dreptu sa participe la alegeri si ca nu e normal sa il atacam pe chestia asta. I-am scris ca e corect ce zice. Omu e major si poate candida chiar daca ar fi fost comunist, daramite daca a fost anticomunist. Ce nu accept e ca s-a aliat cu fiu securistului Staicu si cu omu care a furat Autocamioane Brasov (de unde a pornit revolta din 1987) dand giru anticomunist unor netrebnici. Sa-i fie de bine si sa se sature de privilegii ca pentru noi nu va fi bine si nici nu va fi privilegiat Brasovu. Au mizat pe partidu hotomanului de Basescu si au castigat. Vrau sa va zic ca sint victorii care te fac de ocara si ca o asa victorie are si Postolachi cu asociatia lui anticomunista. S-au dus slugi la comunisti si securisti. Pai de ce au mai facut revolta in timpu dicataturii comuniste daca in plina libertate s-au aliat cu securistii si progeniturile lor? Hai ca plec sa pazesc un depozit in Germania si as pleca si sa spal budele nemtilor ca tot ar fi mai curat aeru decat aici. Bravo ploiesteanului! Ala om!
http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=116.msg9301#msg9301

Ploiesteanu era Vasile Paraschiv, fostul sindicalist S.L.O.M.R. care i-a refuzat medalia lui Basescu. Un om de mare demnitate, care i-a scuipat securistului in chelie si le-a aratat tuturor romanilor ca nu trebe sa accepte darurile otravite ale hotomanului.

Iata unul care n-a dat cinstea pe rusine. Bravo lui! Domnu Paraschiv e un adevarat luptaor impotriva comunismului si a dictaturii. Lucru care nu se poate spune despre Florin Postolachii, presedintele de la Asociatia 15 Noiembrie 1987, care a semnat pactu cu P.D.L. si a dat tot capitalu de imagine al asociatiei si al revoltei din 1987 pentru un mandat de deputat.

Cand citesc in forum cat l-au mai pupat in cur pe Basescu o gramada de revolutionari imi vine sa le dau foc la toti ca sint niste javre paduchioase, hamesite si nesimtite. Eu as vota pentru a nu le mai da nimic la toti cei care au sprijinit dictatura Basescu pentru ca ei au tradat Revolutia, ca s-au aliat cu dusmanii ei. Ce rahat au avut in cap cei care au putut sa voteze cu pedelistii si cum au putut sa il lase atatia ani la rand sa dospeasca fara sa ii omoare duhoarea?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: thunder66 din Ianuarie 31, 2013, 13:56:12
Eu as pune problema altfel. Daca revolutia noastra nu reusea si noi, cei cu adevarat vinovati haleam plumb de calibrul 7,62, veneau si ei alaturi de noi din solidaritate? Cred sigur ca nu, asa ca nu au ce cauta nici in Legea 341 langa noi. Am gresit cumva in rationamentul meu?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: burada lrm 00264 din Ianuarie 31, 2013, 14:07:16
Eu as pune problema altfel. Daca revolutia noastra nu reusea si noi, cei cu adevarat vinovati haleam plumb de calibrul 7,62, veneau si ei alaturi de noi din solidaritate? Cred sigur ca nu, asa ca nu au ce cauta nici in Legea 341 langa noi. Am gresit cumva in rationamentul meu?
DA! IN SENSUL CA N-A PREA REUSIT!PAUZA DE CAFEA DE DUPA 22 DIN BANAT NE COSTA SI ACUM .COPII SEFILOR NOSTRII DE ATUNCI PE CARE I-AM GRATIAT,SANT SEFII COPIILOR NOSTRI SI NE INVATA D-ALE DEMOCRATIEI!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Ianuarie 31, 2013, 18:57:48
Pe mine ma mira faptul ca nici Socaciu, carei brasovean, nu ii baga pe astia in cercetari.
Uite cum sta treaba: cine imi da dovezi oficiale cum s-au inmultit astia, ia suta de euro.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nor din Februarie 01, 2013, 01:12:16
200 de Euro ar fi mai tentant daca oferi.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nor din Februarie 05, 2013, 01:15:59
Ceva pesti la undita (momeala)? N-a muscat nimeni?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Februarie 10, 2013, 21:04:37
Nu musca nimeni si cred ca nici pe ceilalti nu-i intereseaza desi ar trebui, ca si daca nu-i intereseaza din spirit al dreptatii, trebea sa se preocupe din interes personal, ca fenta de discriminare facuta de P.D.L. impreuna cu Postolachi poate fi desfiintata in justitie. Daca ar fi mers in justitie pe aceasta discriminare ar fi castigat procesul si ar fi dobandit derpturile pentru toti revolutionarii. Esti mai vechi decat mine pe forum domnule Nor si te intreb pe tine pentru ca ai ceva experienta in plus. De ce sint mai avantajati copii celor care au participat la revolta de la 15 noeimbrie 1987 decat copii eroilor martiri. Da-mi raspunsul la aceasta intrebare si poate se trezeste prostimea revolutionara la realitate. Eu le-am oferit pe tava un argument tare de tot, da prostimea a preferat sa se dea la mine. Prostii cu prostii, sa nu punem la inima si sa continuam sa luptam cum spuneai undeva "lupta cea dreapta". Doamne ajuta.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: kostas din Februarie 10, 2013, 21:33:10
Brasovene tu mai crezi in justitia din aceasta tara?poate unde muncesti tu este inca justitie,la noi se face pe P>C>R>


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Februarie 10, 2013, 22:03:26
Nu stiu cum e ca m-am ferit pana acum, da voi gresiti daca nu mergeti prin justitie, de asta te asigur.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nor din Februarie 10, 2013, 23:06:28
Bine. Nu te lasa.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Februarie 11, 2013, 01:51:56
Dupa prima dezvaluire soc pe care am facut-o in legatura cu profitorii legii 341 din 2004 care au intrat prin usa din dos, aia deschisa pentru cei din asociatia 15 Noiembrie, sint gata sa mai fac una. Insa nu stiu daca merita, ca eu am dezvaluit in premiera mondiala pe forumul asta ca Mihai Fercala, comunistul de la Steagu si capitalistu de la S.I.F. ia drepturi de anticomunist, deci ca, desi e milionar in euro, se bucura la o indemnizatie de revolutionar. Si din cauza lui luptatorii si urmasii nu isi mai primesc banii, pentru ca sint prea multi beneficiari care ii incaseaza, adica prea multi impostori. Nimeni nu a dat la presa stirea asta bomba, nimeni nu a preluat informatia, deci de ce sa ma mai obosesc cu cercetatu si postatu daca tot degeaba e tot efortu?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nor din Februarie 11, 2013, 02:09:47
Hai ca ti-am prins smecheria. Vrei sa te lasi rugat. Uite, te rog eu frumos. Baga.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Februarie 11, 2013, 02:18:15
Bine, fii atent. Sti ca o parte dintre impostori revolutionarilor nu s-au multumit sa isi faca numa lor crtificate ci si-au facut pentru toata familia, pentru fiecare membru in parte. La fel e si cu impostorii de la 15 Noiembrie 1987 si iata un exemplu.
Ilie GHEORGHE
Ilie LUCICA GEORGETA
Ilie RALUCA IOANA
Ilie VALERICA LUCIA


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Diplomatul007 din Februarie 11, 2013, 17:14:13
Nu stiu cine sunt aceste persoane. In evidentele revolutionarilor nu apare decat Ilie Gheorghe din Brasov. Sunteti convins ca sunt rude? Ilie poate fi nume de familie, dar de cele mai multe ori este intalnit ca preume.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nor din Februarie 11, 2013, 23:47:35
Ai avut si zile mai bune. Ce-i cu tine?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Diplomatul007 din Februarie 12, 2013, 00:32:50
As fi avut o zi mai buna, sau mai usoara, daca Brasoveanul ar fi postat un link al sursei de unde a aflat si a copiat numele membrilor familiei Ilie. Iteresant este ca nu au primit pur si simplu certificatele (daca exista, caci suspectez primirea unor indemnizati fara obligatiile carora se supun revolutonarii, fie ei si mari mutilati), in urma unor actiuni revolutionare sau de revolta, ci ca rezultat al unor procese deschise in justitie impostirva Casei de Pensii Brasov. Atasez un document pe care l-am descoperit pe Internet si care demonstreaza presupunerea mea initiala.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nor din Februarie 12, 2013, 01:45:13
Ei da, trbuie sa-mi cer scuze, caci n-ai stat degeaba. Daca inteleg bine, acest grup, aceata familie este una de impostori, adica cei patru nu au participat la revolta de la Brasov, dar au dobandit drepturile materiale prevazute de Legea 341 din 2004, calea de accedere la ele fiind cea a justitiei. Exact ce au incercat si au reusit sa faca tot felul de participanti, informatori si chiar ofiteri de securitate sau activisti pecere. Cred ca incepe sa se ridice misterul si ca ne putem explica de ce a fost instaurata secretomania in privinta celor care beneficiaza de introducerea fortata a revoltatilor de la 15 noiembrie 1987 in legea revolutionarilor de la 1989. Este o actiune diabolica de rasplatire a activistilor comunisti atat prin foloase materiale, cat si prin unele simbolice, cum este bataia de joc pe care aceasta rasplata, dirijata si spre cei din tabara opusa, o constituie la adresa celor care s-au revoltat sau s-au bucurat ca revolta a existat. O bataie de joc la adresa tuturor cetatenilor care au dorit eliberarea tarii de sub comunisti.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Februarie 12, 2013, 09:48:08
Ai spus exact ce simt si eu. Si-au batut joc de noi cu militenii si securistii facuti revolutinari si isi bat joc acum cu fostii activisti si oameni ai partidului din conducerea uzinei pe care i-au facut cu indemnizatii si poza anticomunista, desi ei nu au coborat in curte si nu au umblat pe la sectii ca sa scoata lumea la protest ci exact, da absolut exact din motivul opus, sa ne bage pumnu in gura si sa ne puna la treba fara sa dea salariile. Niciunu dintre astia nu au iesit pe poarta uzinei in acea zi. Poate ca sa mearga de la poarta unu la poarta doi ca sa-si ia tigari, da nu spre Calea Bucuresti, ca sa protesteze in oras. Nedreptatea este atat de mare ca imi vine sa-i caut si sa-i iau la bataie.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Februarie 12, 2013, 10:07:57
Ce ma surprinde cel mai tare e ca trupa de la Asociatia 15 Noiembrie 1987 tace chitic, nu zice nimic si prefera sa-si pape indemnizatiile in rusine si dezonoare. Pe zi ce trece devin mai lasi si mai nesimtiti. Numa Mircea Sevaciuc si inca vreo cativa au facut pasu in fata si au acuzat impostura presedintelui Postolachi. Un lucru de oameni normali la cap, da nici ei nu s-au luat de impostorii comunisti si asta ma pune rau pe ganduri. Tin minte ce scandal a fost in primul an dupa revolutie cu Anghel, unu dintre fostii directori din Steagu care au cerut dupa revolta sa fie impuscati muncitorilor cre i-au scuipat in gura in ziua alegerilor. Au sarit arsi si cei din asociatie si cei din Sindicatu 15 Noiembrie si s-au dat la el cand a inceput sa imbarlige presa de atunci. Acum parca ar fi drogati. Nu misca nimeni in fata lor.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Februarie 12, 2013, 10:42:44
Deaia ii multumesc foarte frumos domnului Diplomatu 007 pentru ca se straduie sa ma ajute. Nici macar nui din Brasov da tot face ceva pentru scoaterea la lumina zilei a imbarligaturii comunistosecuriste din juru si din Asociatia 15 Noeimbrie 1987. Iar presa din Brasov o fi a lor, a securstocomunistilor, daca nu preia nimic din scandalu asta carei cat Tampa de mare. Si lui Nor ii multumesc si la toti care nu sint indiferenti la ce se intampla la noi. Ma asteptam ca Mircea Sevaciuc, carei la cutite cu Prostolachi, sa participe si el pe forum la dezvaluirea manarelii impostorilor. Am vazut ce scrie pe blogu lui si stiu ca citeste cu atentie ce scriem aici. Hai domnule, nu te mai codi, intra pe forum si ajuta la aflarea adevarului ca uite ce treaba buna a facut ieri Diplomatul nostru.

(http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?action=dlattach;topic=59.0;attach=27480;image)


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: remus43de din Februarie 12, 2013, 15:03:19
Colaborarea domnului Mircea Sevaciuc ar fi importanta pentru ca sunt convins ca stie mai multe lucruri din interior.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Februarie 12, 2013, 16:51:27
Bine, fii atent. Sti ca o parte dintre impostori revolutionarilor nu s-au multumit sa isi faca numa lor crtificate ci si-au facut pentru toata familia, pentru fiecare membru in parte. La fel e si cu impostorii de la 15 Noiembrie 1987 si iata un exemplu.
Ilie GHEORGHE
Ilie LUCICA GEORGETA
Ilie RALUCA IOANA
Ilie VALERICA LUCIA

Nu stiu daca asta este Ilie Lucica Georgeta care ia bani pe seama revoltei stegarilor din 1987. O pun ca poate o reucnoaste cineva si ne spune. Am gsit fotografia cautand dupa nume. Fata lui Ilie ne invata varianta capitalista a ecnomiei, ca taticasu neo bagat pe gat cea comunista: http://evaluator-anevar.ro/tag/ilie-lucia-georgeta
expert evaluator autorizat ANEVAR – ILIE LUCIA GEORGETA
ILIE LUCIA GEORGETA expert evaluator autorizat ANEVAR Uniunea Nationala a Evaluatorilor din Romania Legitimatie ANEVAR 13286 Judet/centrul teritorial BRASOV EI – Evaluari de Intreprinderi, de Fond de Comert si alte Active Necorporale.


(http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/427658_362617567103453_487412319_n.jpg)


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: thunder66 din Februarie 12, 2013, 16:55:52
Foarte simpatic catelul.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Februarie 12, 2013, 17:11:56
Mai simpatic e ca eu nu stiu cati dintre muncitorii revoltati in 1987 stiu ca unu care era "de partea cealalta a baricadei" ia indemnizatie pe seama curajului si sacrificiului lor. Si nu numa el, ci toata familia lui. Postolachi si cei din conducerea asociatiei stiu sigur, da tac si ma gandec ca prefera sa taca indiferent ce am scrie noi pe forum pentru ca nu vor sa se amplifice valurile, ca mai mult ca sigur ca nu i-a informat pe membrii asociatiei cine mai ia indemnizatii inafara de ei.
Uite cum copii celor care ne-au condus pe drumu comunismului ne conduc acum pe al cpaitalismului. Astia nu isi fac probleme de morala. Banu sa iasa si in rest poate sa se intample orice.
http://www.ujmag.ro/economie/economie-politica/politici-comerciale-abordari-teoretice-si-practici-internationale


(http://www.ujmag.ro/resize_pic/cache/1024x768/112626783853l3cp.jpg)

http://www.ujmag.ro/economie/tranzactii,-investitii-si-bursa/investitii-internationale-editia-a-ii-a

(http://www.ujmag.ro/resize_pic/cache/1024x768/11261465817kT3wf.jpg)

Nu numa ca sintem in situatia in care copii comunistilor care ne-au calarit inainte de `89 ne calares ei acum, da copii celor care ne invatau comunismu, acum ne invata capitalismu! Voua nu vi se face sila?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din Februarie 18, 2013, 01:30:48
Brasovenii au abandonat lupta cu impostorii care l-au taiat indemnizatiile. Bravo fraierilor. Sa-l lasati pe Postolachi si tradatorii lui din Asociatia 15 Noiembrie 1987 sa se bucure de indemnizatiile pe care le iau pentru ca au vrut sa vi le taie pe ale voastre. Stati ca prostii si nu faceti nimic.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Omega din Martie 06, 2013, 18:36:39
 Brasoveanu daca tot sti cum se numeste persoana care era de partea tortionariilor pe acea vreme si beneficeaza de drepturiile legii 341 la ora actuala de ce nu ai curajul sa-l faci public eu cred ca asa ar fii normal si sa nu ne mai ascundem sau mai bine zis sa nu-i mai ascundem pe acei nenorociti comunisti .


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: ADRIAN PITCA din Martie 10, 2013, 14:14:34
ADRIAN PITCA
Sr. Member

 Conectat
Mesaje: 459
 
CITAT Răspuns: Mesaj de la ADRIAN PITCA-muncitorul care a declansat Revolutia in Prahova
« Răspunde #695 : Martie 09, 2013, 20:39:43 »
      Ieri, aici, am scris despre fapte reale...
      Astazi, o sa revin la naratiune...sau, poate, nu este doar o povestire, ci este ceva real...Vom vedea.
      .........................
      Se spune ca, demult, sub podul Baneasa a ramas intepenit un camion.
      Conform bunelor traditii romanesti, la fata locului au sosit specialistii si au decis infiintarea unei comisii care sa se ocupe de rezolvarea problemei. Dar, ca la orice comisie care se respecta, mai intii au aparut dilemele iar apoi, cum era si firesc, comisia s-a impartit in doua tabere: unii ziceau "-Camionul este prea inalt...", ceilalti replicau "-Ba nu, podul este prea jos", primii reveneau "Camionul trebuie tras", ceilalti contraatacau "Ba nu, camionul trebuie impins"...Dupa un timp, au sosit si specialistii in demolari, dar comisia inca nu ajunsese la un acord: unii spuneau "Trebuie sa taiem podul", ceilalti "Ba nu, trebuie sa taiem camionul"...Si timpul trecea...
      Se mai spune ca, pe trotuar, o fetita se juca cu mingea. Auzind gilceava comisiei si neintelegind ce se intimpla, fetita a intrebat-o pe mama sa, care, rabdatoare, i-a explicat. Ascultind, fetita nu a mai fost atenta la minge care, intimplator, a cazut pe o tufa de trandafiri si, cum este si normal la o minge care se respecta, s-a spart.
      Iar atunci fetita i-ar fi spus mamei sale: "-Mamico, dar de ce nu desumfla roata camionului? Ca uite ce mica s-a facut mingea mea, daca s-a spart!"
      ..............................
      Poate multi dintre voi stiati "povestea" dar am considerat ca este bine sa o reamintesc.
      Pentru ca sint enorm de multi cei care nu vad padurea de copaci...
      Pentru ca, se pare, solutiile simple rezolva cele mai grele probleme...
      Iar revolutionarii Romaniei au o mare, foarte mare problema...Dar nici ei nu stiu cum, nici cei care ar trebui nu vor, sa o rezolve...
      In opinia mea, pentru a rezolva marea lor problema, revolutionarii pot si trebuie sa rezolve una din problemele Romaniei. 
      Poate, cea mai mare problema, azi.
      De la inceput, vin si va spun ca planul de actiune pe care vi-l propun nu necesita mobilizarea unui numar foarte mare de oameni, pentru ca, s-a dovedit, revolutionarii romani sint greu de mobilizat, chiar cind le frige buza... Acest plan poate fi dus la indeplinire de un singur om. Nu necesita investitii mari (maximum 100 lei) dar trebuie, dupa parerea mea, sa fie sustinut timp de o luna de zile, timp suficient pentru a avea o reactie de la cei vizati. Acest plan de actiune nu a mai fost pus in practica de nimeni, in Romania (poate prin alte tari, dar eu nu am cunostinta de asta).
      A incercat cineva ceva asemanator dar am vaga senzatie ca a facut-o mai mult de amorul artei si in interes personal.
      Desi poate fi dus la indeplinire de un singur om, pentru ca timpul oricui este pretios si nu este prea corect ca doar unul sa munceasca si, dupa, ceilalti sa profite, va spun ca cel mai bine ar fi sa existe un numar de minim cinci si maxim 100 de participanti la punerea in practica a planului. Daca vor fi cinci persoane, ele vor trebui sa faca un protest, intr-o forma originala. Daca vor fi 100, ar fi excelent, astfel existind posibilitatea substituirii "protestatarului" la un numar de ore. Cinci persoane care vor protesta, intr-o forma originala, in cinci puncte diferite ale Bucurestiului. Fiind doar cite o persoana nu este necesara obtinerea unei autorizatii de la primarie. Consider ideal ca "protestatarii" sa nu faca nici un fel de comentariu in timpul cit "protesteaza" - sa stea tacuti in locurile stabilite. Fiind un protest original, cred ca va avea si sprijinul mass-media, pentru ca este un protest pentru democratie in Romania si nu numai...
      .................................
      Am mai scris aici ca cel mai bine este sa-ti "bati" adversarul cu propriile arme...Azi, Romania are "in mina un cartof foarte fierbinte"...Dar nu este doar "cartoful" Romaniei si, de aceea, eu cred ca acesta trebuie pus si (sau, mai ales) in miinile celor care sub o forma sau alta, "l-au generat". Daca veti reusi sa realizati indeplinirea planului ce o sa vi-l propun,  se vor obtine rezultate.
      Iar daca rezultatele vor fi cele scontate, va garantez ca premierul Ponta va rezolva marea problema a revolutionarilor relativ rapid...Pentru ca va sti ce-l asteapta...Si pentru ca, printre altele, si de asta a ajuns prim-ministru: sa rezolve problemele oamenilor, chiar daca nu-i convin.
      Planul vi-l expun miine, pentru ca azi v-am plictisit destul si se prea poate ca unora sa le cauzeze asta...
      Acum, am chef sa dezleg SUDOKU...Pentru ca, printre altele, si de la acest joc, foarte interesant (si care in "Eterna si fascinanta Romanie" te poate scapa de ani grei de inchisoare), mi-a venit ideea planului...
      De la SUDOKU si de la un personaj de poveste al revolutiei din decembrie 1989, despre care reciteam cite ceva, zilele astea, aici, pe portal...
      As participa si eu la realizarea planului dar realitatea nu-mi permite. Insa, ceva tot pot sa fac si eu: ma oblig sa suport costurile materiale. Voi fi foarte curios sa va vad reactiile miine. Daca planul reuseste, veti recistiga tot, inclusiv, sau- mai ales, stima romanilor.
      Daca nu!, oricum, ceea ce era mai important pentru voi, zic eu, este pierdut...
     
         


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: remus43de din Martie 11, 2013, 03:12:15
Domnule Pitca, chiar nu aveti limite. Peste tot ati postat acest text? Nu credeti ca e redundant, ba chiar contraindicat sa procedati astfel? De SPAM ati auzit. Dar de buna-cuviinta? Va rog sa va reveniti, caci umpland cu unul si acelasi text tot forumul, n-o sa fiti perceput nici ca cel mai harnic si nici ca cel mai inteligent utilizator.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Diplomatul007 din Mai 20, 2013, 21:12:32
Daca doriti sa initiati discutii cu beneficiarii "Legii revolutionarilor" dintre muncitorii revoltati in noiembrie 1987, va ofer o adresa de facebooc care mi-a intrat astazi in mesagerie: https://www.facebook.com/eugen.tudose.1.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Diplomatul007 din Iunie 25, 2013, 22:32:50
L-a salutat cineva pe acest novembrist brasovean, sau doriti sa nu le stricati tihna indemnizata? Ca sa fiu inteles corect, consider ca muncitorii revoltati atunci, in `87, isi merita indemnizatiile si tihna pe care o au astfel, dar nu sunt de acord cu inmultirea lor, cu sfidarea lor si cu faptul ca reprezentantul lor a votat impotriva revolutionarilor, avand acordul tacit al membrilor Asociatiei 15 Noiembrie 1987. Din acest motiv nu inteleg de ce continuati sa-i menajati? Novemristul nu a fost deranjat de dumneavoastra cu nimic, se vede pe pagina sa Facebook, unde sunt zero mesaje. In schimb, am fost eu cel "deranjat", un deranj acceptat, fiind vorba de o informatie neasteptata, dar nici aceasta nu provine de la un revolutionari, ci de la un ziarist. Domnul din imagine era secretar U.T.C. in 15 noiembrie 1987. Deci era membru P.C.R. cu functie de varf in U.T.C. intr-una din sectiile din Uzina "Steagul Rosu" din Brasov. Spre deosebire de impostorul descoperit de domnul Brasoveanul, acesta a participat insa la revolta.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Gheorghe Iosif din Iunie 25, 2013, 23:23:34
In cotidianul brasovean "Transilvania Expres" de luni, 24 iunie, la rubrica "Decese", a aparut urmatorul anunt:

Cu durere în suflet, familia anunţă trecerea în nefiinţă a lui Căruceru Neculai. Înmormântarea va avea loc în data de 26 Iunie 2013, ora 11.40 la Cimitirul Triaj Braşov. Dumnezeu să-l ierte!
http://anunturi.mytex.ro/anunturi/decese/cu-durere-in-suflet-familia/1406029
Postat de Nicoleta Caruceru

Este vorba de unul dintre noiembristii anului 1987.
Dumnezeu sa-l odihneasca.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nor din Iunie 26, 2013, 01:10:08
Dumnezeu sa-l ierte.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: remus43de din Iunie 26, 2013, 01:17:14
Art. 18 Legea 341/2004 eroii martiri Revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987
   
CAPITOLUL II
Revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987

Art. 18

(1) Prezentul capitol reglementează acordarea unor drepturi pentru:
a) persoanele care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
b) soţul persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege;
c) urmaşii persoanelor care au decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987.
(2) Nu pot beneficia de prevederile prezentului capitol persoanele care au făcut parte din aparatul de represiune, securitate şi miliţie sau au desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Legea 341/2004 a recunostintei fata de eroii-martiri actualizată prin:
Ordonanţă de urgenţă nr. 6/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004 din 13 februarie 2008, Monitorul Oficial 123/2008;

Art. 19
(1) Constatarea calităţii de persoană care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 se face, la cererea persoanei interesate, de către direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza avizului prealabil consultativ al Asociaţiei 15 Noiembrie 1987.
(2) Dovada calităţii prevăzute la alin. (1) se face de către persoana interesată, cu înscrisuri oficiale eliberate de către organele competente, din care să rezulte privarea de libertate în locuri de deţinere, pentru efectuarea de cercetări, care a avut una dintre următoarele consecinţe:
a) stabilirea domiciliului obligatoriu;
b) strămutarea într-o altă localitate;
c) deportarea.
(3) Constatarea calităţii de soţ al persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 se face, la cererea persoanei interesate, de către direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza avizului prealabil consultativ al Asociaţiei 15 Noiembrie 1987.
(4) Dovada calităţii prevăzute la alin. (3) se face de către persoana interesată, cu înscrisuri oficiale eliberate de organele competente, din care să rezulte supunerea la presiuni, din partea securităţii sau a miliţiei, pentru stabilirea domiciliului în localitatea în care se afla deportat soţul, indiferent dacă această urmare s-a produs sau nu.
Legea 341/2004 a recunostintei fata de eroii-martiri actualizată prin:
Ordonanţă de urgenţă nr. 6/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004 din 13 februarie 2008, Monitorul Oficial 123/2008;

Art. 20
(1) Prin urmaşi ai persoanelor care au decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 se înţelege soţul supravieţuitor, copii şi părinţii celui decedat.
(2) Constatarea calităţii prevăzute la alin. (1) se face la cererea persoanei interesate, pe baza înscrisurilor oficiale eliberate de organele competente, de către direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza avizului prealabil consultativ al Asociaţiei 15 Noiembrie 1987.
Legea 341/2004 a recunostintei fata de eroii-martiri actualizată prin:
Ordonanţă de urgenţă nr. 6/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004 din 13 februarie 2008, Monitorul Oficial 123/2008;

Art. 21
(1) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) şi (4) beneficiază de drepturile prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. e), art. 5 alin. (1) şi (2) şi art. 51.
(2) Indemnizaţia reparatorie se acordă independent de veniturile obţinute de beneficiar.
(3) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (2) beneficiază de drepturile prevăzute la art. 5 alin. (1).
Legea 341/2004 a recunostintei fata de eroii-martiri actualizată prin:
Ordonanţă de urgenţă nr. 6/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004 din 13 februarie 2008, Monitorul Oficial 123/2008;

Art. 22
(1) Direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt obligate să se pronunţe asupra cererii formulate în condiţiile art. 19 şi 20, în termen de 30 de zile de la data la care au fost sesizate, printr-o hotărâre motivată.
(2) Împotriva hotărârii pronunţate persoana care se consideră nemulţumită poate formula acţiune la instanţa de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea 341/2004 a recunostintei fata de eroii-martiri actualizată prin:
Ordonanţă de urgenţă nr. 6/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004 din 13 februarie 2008, Monitorul Oficial 123/2008;

Art. 23
Operatorii economici care angajează persoane care au făcut dovada calităţii prevăzute la art. 19 alin. (2) şi (4) beneficiază de facilităţile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru angajatorii care oferă locuri de muncă şomerilor şi tinerilor absolvenţi.
Legea 341/2004 a recunostintei fata de eroii-martiri actualizată prin:
Ordonanţă de urgenţă nr. 6/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004 din 13 februarie 2008, Monitorul Oficial 123/2008;

Art. 24
Sumele aferente plăţii indemnizaţiilor reparatorii prevăzute în prezentul capitol se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
Legea 341/2004 a recunostintei fata de eroii-martiri actualizată prin:
Ordonanţă de urgenţă nr. 6/2008 - pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004 din 13 februarie 2008, Monitorul Oficial 123/2008


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: kostas din Iunie 26, 2013, 19:10:27
ALLOOOOO,politicule ia aminte si noteaza ati mai scapat de unul pupaia-ti picioarele ca sa va ierte pentru cate suferinte i-ati facut
DUMNEZEU SA TE IERTE CAMARADE SI SUFLETUL TAU SA INTRE GRADINA SA
Condoleante sincere familiei indurerate.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Brasoveanul din August 12, 2013, 23:35:33
Salut brasovenri. Slaba activitate pe topicu lui 15 Noeimbrie.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Diplomatul007 din August 14, 2013, 08:07:42
Daca ati revenit la Brasov, va rog sa luati legatura cu mine. Va multumesc.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Gheorghe Iosif din Septembrie 18, 2013, 13:28:26
Niezalezny Samorzadny Zwiazek Zawodowy „Solidarnosc” - Asociatia 15 Noiembrie 1987 Brasov - http://www.youtube.com/watch?v=g9htpV7jU_4&feature=youtu.be.
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/4/46/Solidarnosc.png)


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: DOREL HARAGA din Octombrie 21, 2013, 16:47:15
LISTELE CU BRAȘOVENII CARE AU AVUT DE SUFERIT CA URMARE A PARTICIPĂRI LA REVOLTA DIN 15 NOV. 1987.

PARTEA I.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: DOREL HARAGA din Octombrie 21, 2013, 16:50:29
LISTELE CU BRAȘOVENII CARE AU AVUT DE SUFERIT CA URMARE A PARTICIPĂRI LA REVOLTA DIN 15 NOV. 1987.

PARTEA II.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: DOREL HARAGA din Octombrie 21, 2013, 16:55:11
LISTELE CU BRAȘOVENII CARE AU AVUT DE SUFERIT CA URMARE A PARTICIPĂRI LA REVOLTA DIN 15 NOV. 1987.

PARTEA III.

NOTĂ:

Sursele din care au fost procurate aceste liste sunt:
1. ziarul România Liberă din 09.01.1990,
2. revista Tribuna, anul II, serie nouă, nr. 4, 5, 6 și 7.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: remus43de din Octombrie 21, 2013, 20:08:54
Ce trebuie sa intelegem cu aceasta si ma refer mai ales la ultimul tabel, ca si activistii de partid si cei din conducerea fabricii din Brasov isi merita indemnizatiile? Oare "partidul" nu a procedat corect destituindu-i din functiile ocupate si in care s-au dovedit iresponsabili, pentru ca au provocat o revolta muncitoreasca intr-un stat socialist? Ce ar fi trebuit sa faca primul lor secretar de partid, tov-ul lor drag, Nicolae Ceausescu? Sa-i felicite pentru incompetenta si aroganta dovedita pentru ca a provocat revolta angajatilor fabricii de autocamioane?

(http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?action=dlattach;topic=59.0;attach=29630;image)
(http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?action=dlattach;topic=59.0;attach=29632;image)
(http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?action=dlattach;topic=59.0;attach=29634;image)


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: remus43de din Octombrie 21, 2013, 20:30:49
Pe grupul de la noi, domnul Dorel Haraga a mai facut o precizare. Dorel Haraga:
ȘTIE CINEVA CÂȚI PERSECUTAȚI DIN 15 NOV. 1987 AU CERTIFICATE DE REV. ȘI BENEFICIAZĂ DE „ STIPENDII”?
GURILE ERELE VORBESC DESPRE CIRCA 1500 DE PERSOANE PROMOVAȚI CA PERSECUTAȚI ÎN 15 NOV 1987."


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: DOREL HARAGA din Octombrie 24, 2013, 19:05:23
CHIAR NU MAI COMENTEAZĂ NIMENI AFIRMAȚIILE MELE?
ÎNSEAMNĂ CĂ SUNT ADEVĂRATE ZVONURILE CU PRIVIRE LA CEI APROXIMATIV 1500 BRAȘOVENI CE AU PRIMIT CERTIFICATE ÎN BAZA LEGII 341 ȘI ÎȘI MĂNÂNCĂ LINIȘTIȚI ÎNDEMNIZAȚIA, ÎN TIMP CE REVI REALI DIN 1989 AU AJUNS ÎN PRAGUL SINUCIDERI DIN CAUZA ABUZULUI DE PUTERE AL ACTUALILOR GUVERNANȚI.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: DOREL HARAGA din Octombrie 24, 2013, 19:07:52
ÎNCĂ NU AM ÎNCEPUT SĂ DISCUTĂM DESPRE REVOLUȚIONARII DIN GHIMBAV, HOLBAV, CRISTIAM, RÂȘNOV, PREDEAL, BUȘTENI, ETC...
CE ZICEȚI?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: DOREL HARAGA din Octombrie 24, 2013, 19:09:16
AM UITAT DE SĂCELE, PREJMER,..., ETC....


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: DOREL HARAGA din Octombrie 24, 2013, 19:18:30
DE TEREN AGRICOL ÎN CONDIŢIILE LEGII nr.42/1990 RAPORTATĂ LA PREVEDERILE L.nr.18/1991            
            
LOCALITATEA BOD         -mp-   Nr. hotărâre de atribuire
N.crt   Nume Prenume   Domiciliu   Echiv.arabil   
            1
2   ADAM IOAN      10,000   271/1995
3   BANCIU SIMONA      10,000   271/1995
4   BOIDAC DUMITREL      10,000   271/1995
5   DRĂGUŢĂ MARIA ADRIANA   10,000   271/1995
6   BIAN IOAN      10,000   271/1995
7   COROBIAN AUREL      10,000   271/1995
8   CIOBAN VASILE      10,000   271/1995
9   CĂTANĂ VIOREL      10,000   271/1995
10   DOROFTEI CĂTĂLIN   10,000   271/1995
11   DRĂGAN FILOFTEIA   10,000   271/1995
12   DEDU OCTAVIAN      10,000   271/1995
13   FECIORU ŞTEFAN      10,000   271/1995
14   FRÂNCU CONSTANŢA   10,000   271/1995
15   FILIP MARIA      10,000   271/1995
16   GĂITAN GABRIEL      10,000   271/1995
17   GORIA MIHAI      10,000   271/1995
18   GÂSCĂ ADRIAN      10,000   271/1995
19   ILIE LIVIA      10,000   271/1995
20   ISTUDOR VASILE      10,000   271/1995
21   LAMBUTCHI DAN      10,000   271/1995
22   MUREŞAN PETRE DANIEL   10,000   271/1995
23   MELINTE NICUŞOR      10,000   271/1995
24   MILITARU ILEANA      10,000   271/1995
25   MIHALY IREN      10,000   271/1995
26   RUSU NICOLAE      10,000   283/1995
27   PINTILIE IOAN      10,000   271/1995
28   PETRACHE ANCA      10,000   271/1995
29   PARASCHIV LUCREŢIA   10,000   271/1995
30   SOLOMON SEBASTIAN C-TIN   10,000   271/1995
31   SCARLAT GHEORGHE   10,000   271/1995
32   SPIRIDON GICĂ      10,000   271/1995
33   SANDU ELISABETA      10,000   271/1995
34   ŞANDOR EMA      10,000   271/1995
35   SĂUCĂ MARCEL      10,000   271/1995
36   SĂLĂJAN GAVRIL      10,000   271/1995
37   ŢINTEA ANETA      10,000   271/1995
38   ZIDARU SORIN      10,000   271/1995
39   ZĂBAVĂ MARIA      10,000   271/1995
40   CEPRAGA IONEL      10,000   271/1995
41   CIUPEA ONORIU      10,000   271/1995
42   MOISĂ IOAN      10,000   271/1995
43   CRISTIAN RADU      10,000   271/1995
44   ŢAP LIVIA      10,000   271/1995
45   TOMA GEORGE      10,000   271/1995
46   TOMA MARGARIT IONEL   10,000   271/1995
47   MIHAI PETRE      10,000   271/1995
48   SIMION ION      10,000   271/1995
49   GRIGORAŞ DOREL      10,000   271/1995
50   GHEMEŞ VASILE      10,000   271/1995
51   ILINCĂU IOAN      10,000   271/1995
52   PĂTRAŞCU ŞTEFAN      10,000   271/1995
53   ŢICLĂU VIOREL      10,000   271/1995
54   IMBREA ION      10,000   271/1995
55   STANCIU ALEXANDRU   10,000   271/1995
56   SOHOREANU VLADIMIR   10,000   271/1995
57   SOVA COSTICĂ      10,000   271/1995
58   TUVEAC SILVESTRU   10,000   271/1995
59   LAZĂR SIMION      10,000   271/1995
60   URSU PAUL      10,000   271/1995
61   JUNCU ION      10,000   271/1995
62   URSU CĂLIN      10,000   271/1995
63   COSTEA MIHAI      10,000   271/1995
64   TUBI DĂNUŢ      10,000   271/1995
65   GABOR LUDOVIC      10,000   271/1995
66   LETU MIHAI      10,000   271/1995
67   PÂRVU NICOLAE      10,000   271/1995
68   LASZLO HUBA      10,000   271/1995
69   ANDREI CONSTANTIN   10,000   271/1995
70   IVAŞCU EMIL      10,000   271/1995
71   DEMI IOAN      10,000   271/1995
72   GHIRVAŞE COSTICĂ   10,000   271/1995
73   CAUCĂ DUMITRU      10,000   271/1995
74   POPA SORIN CONSTANTIN   10,000   271/1995
75   TĂTAR VASILE      10,000   271/1995
76   ARNĂUT IOSIF      10,000   271/1995
77   GREŞOIU CONSTANTIN   10,000   271/1995
78   MIULESCU IOAN      10,000   271/1995
79   CHITIC AUREL      10,000   271/1995
80   DRELCIUC RADU      10,000   271/1995
81   NAGY ARPAD      10,000   271/1995
82   BEJGU CRISTIAN      10,000   271/1995
83   BEJGU ADRIAN      10,000   271/1995
84   IRIMIA NICOLAE      10,000   271/1995
85   MORARU DOREL      10,000   271/1995
86   GRECEA CEZAR      10,000   271/1995
87   PREDA NICOLAE      10,000   271/1995
88   ARICIUC ADRIAN      10,000   283/1995
89   LEPĂDATU MARIETA   9,000   283/1995
90   LASZLO MATEI CAROL   10,000   271/1995
         


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: DOREL HARAGA din Octombrie 24, 2013, 19:23:46
DE TEREN AGRICOL ĂN CONDIŢIILE LEGII nr.42/1990 RAPORTATĂ LA PREVEDERILE L.nr.18/1991            
            
LOCALITATEA GHIMBAV      -mp-   Nr. hotărâre de atribuire
N.crt   Nume Prenume      Echiv.arabil   
1   CALCEA GHEORGHE      10,000   150/1993
2   ANGHELUŢĂ IONIŢĂ   10,000   150/1993
3   VLAICU MARIUS      10,000   150/1993
4   TOMA NECULA           10,000   150/1993
5   BEŞCHEA LUCIAN      10,000   150/1993
6   TRIFU STAN      10,000   150/1995
7   CRĂCUŢ DĂNUŢ   Braşov   10,000   150/1996
8   MAIOR LAZĂR DORIN   10,000   190/1993
9   ALBERT MARIA CRINA   10,000   190/1993
10   SARMASI IOAN DEZIDERIU   10,000   190/1993
11   GHIEŢI TRAIAN      10,000   190/1993
12   VASILE IONEL      10,000   190/1993
13   MINEA LUANA      10,000   190/1993
14   MALAIA CODIN      10,000   190/1993
15   ZICHIL FLORIN      10,000   190/1993
16   SCORŢEANU VIOREL   10,000   190/1993
17   COMĂNICI IOAN      10,000   190/1993
18   LUPU ION      10,000   190/1993
19   ALBU VICTOR      10,000   259/1995
20   TINCU MARIA      10,000   259/1995
21   POPESCU STELICĂ      10,000   259/1995
22   ALBERT ALEXANDRU   10,000   259/1995
23   BACAL TUDORICĂ      10,000   259/1995
24   SANDU IOAN      10,000   259/1995
25   ŞENDRULESCU VICTOR   10,000   259/1995
26   GRÂU IOANA      10,000   259/1995
27   TEGHIU VIRGIL      10,000   259/1995
28   MĂRGINEAN AUGUSTIN   10,000   259/1995
29   SAVA IOAN      10,000   259/1995
30   BOGDAN ELENA      10,000   259/1995
31   BEJENARU ŞTEFAN      10,000   259/1995
32   ANDREESCU NICOLAE   10,000   259/1995
33   MIRCEA DORIAN      10,000   259/1995
34   RAB ARPAD      10,000   259/1995
35   MAIER GEORGE      10,000   259/1995
36   SAMSON NICOLAE      10,000   259/1995
37   IANCU VESPASIAN      10,000   259/1995
38   CABANOV ŞTEFAN      10,000   259/1995
39   COSTEA VASILE      10,000   259/1995
40   MARDACHE PETRU      10,000   259/1995
41   ROTAR IOAN      10,000   259/1995
42   CĂPRARU PETRE      10,000   259/1995
43   POPA CONSTANTIN      10,000   259/1995
44   MILEA IONEL      10,000   259/1995
45   SECUI MARCEL      10,000   259/1995
46   NEAGU LAURENŢIU      10,000   259/1995
47   STOICA EMIL      10,000   259/1995
48   SCAFARIU GHEORGHE   10,000   259/1995
49   BRAN VASILE      10,000   259/1995
50   POPA DUMITRU      10,000   259/1995
51   LASCU MIRCEA      10,000   259/1995
52   POVÂRNARU DAN      10,000   259/1995
53   ALBU NICOLAE      10,000   259/1995
54   POPICĂ GHEORGHE      10,000   259/1995
55   DIACONU GHEORGHE   10,000   259/1995
56   COSTIN MARIUS      10,000   259/1995
57   TACEA RODICA      10,000   259/1995
58   NIŢOIU OVIDIU      10,000   262/1995
59   GAGIU LIVIU      10,000   262/1995
60   SCORŢEANU CORNEL VIOREL   10,000   262/1995
61   STAMATIN IOAN      10,000   262/1995
62   ARĂNUŞI CIPRIAN ALBERT   10,000   267/1995
63   VASILACHE CONSTANTIN   10,000   282/1995
64   VÂLCU SERGIU      10,000   282/1995
65   DRĂGAN IONEL NINEL   10,000   282/1995
66   PELIN NICOLAE      10,000   282/1995
67   CRISBĂŞAN FLORIN   10,000   282/1995
68   ANGHEL ION      10,000   282/1995
69   POSPAI DORU      10,000   282/1995
70   PETRE NICOLAE      10,000   282/1995
71   VISEROIU VIOREL      10,000   272/1995
72   GHEORGHE MIRCEA      10,000   272/1995
73   MICU TRAIAN      10,000   272/1995
74   FOGORAŞ RADU      10,000   272/1995
75   RODEANU PETRU      10,000   272/1995
76   DAN CISMAŞ LIVIU   10,000   272/1995
77   SAVIN DORINA      10,000   272/1995
78   TAMAŞ CRISTIN      10,000   272/1995
79   URSESCU ŞTEFAN      10,000   272/1995
80   MOARCĂS RADU      10,000   272/1995
81   BRENCIU MIRCEA AUREL   10,000   272/1995
82   POPESCU ALEXANDRU   10,000   272/1995
83   URSU IOAN      10,000   272/1995
84   LAZĂR CONSTANTIN   10,000   272/1995
85   GANŢU LUCA      10,000   272/1995
86   PAIU VALENTIN      10,000   272/1995
87   NEAGU GHEORGHE      10,000   272/1995
88   DRAGOMIR IULIAN      10,000   288/1995
89   IORDAN MARIUS      10,000   288/1995
90   GEORGESCU NICOLAE   6,000   288/1995
91   DEMETER ADALBERT   4800   38/2002


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: DOREL HARAGA din Octombrie 24, 2013, 19:28:30
LOCALITATEA ZĂRNEŞTI         -mp-   Nr. hotărâre de atribuire
N.crt   Nume Prenume   Domiciliu   Echiv.arabil   
1   CORNEA GH.DANIEL      10,000   129/2000
2   TOACSE I.SORIN               10,000   129/2000
3   PETRUSE DUMITRU                   10,000   129/2000
4   TODOR NICOLAE ARISTIDE      10,000   129/2000
5   LĂPĂDAT IOAN ALEXE       10,000   129/2000
6   FLOCA VALERIU                   10,000   129/2000
7   CONDRAT AUREL              10,000   129/2000
8   GEORGESCU CONSTANTIN      10,000   129/2000
9   IORDĂNESCU ION              10,000   129/2000
10   PANAIT DANIEL              10,000   129/2000
11   PĂRVU NICOLAE              10,000   129/2000
12   COLEŞIU BUCUR IOAN      10,000   129/2000
13   MARINESCU DAN              10,000   129/2000
14   MODIGA GABRIEL MARIUS      10,000   151/2002
15   RĂUŢĂ NICOLAE HORAŢIU      10,000   158/2002
16   NEDELCU CĂTĂLIN   Zărneşti   10,000   132/2003


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: remus43de din Octombrie 25, 2013, 12:25:31
Nu stiu despre ce vorbiti, domnule Haraga. Se gasesc si de la Asociatia 15 Noiembrie printre ei, sau e vorba de impostori? Va rog sa precizati.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Gheorghe Iosif din Noiembrie 13, 2013, 00:55:14
Luni, sau marti (11-12 noiembrie 2013), pe exteriorul sediului Asociatiei "15 Noiembrie 1987" Brasov, au fost lipite caricaturi critice la adresa conducerii asociatiei. Desi au fost descoperite de jurnalisti, probabil din cauza situatiei jenante create in preajma celei de-a 26 aniversari a Revoltei de la Brasov din 1987, presa a trecut evenimentul sub tacere. Intamplarea dezvaluie nemultumirile care exista in sanul asociatiei, intre membrii si conducerea ei - de neschimbat dupa modificarea abuziva a statutului -, sau nemultumirile brasovenilor fata de faptul ca presedintele asociatiei, fostul deputat Florin Postolachi, a votat in Parlamentul Romaniei diminuari grave de pensii, salarii si alte drepturi legale ale cetatenilor tarii, in total dezacord cu  gestul celor care s-au revoltat in 1987, precum si cu promisiunea generica a asociatiei: "Noi nu va vom trada".

Caricaturi pe sediul Asociatiei 15 Noiembrie 1987
http://www.youtube.com/watch?v=wXFlEq8x8os&feature=youtu.be


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: remus43de din Noiembrie 13, 2013, 09:54:09
(http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?action=dlattach;topic=59.0;attach=29823;image)

Un revolutinar furios! (21 noiembrie 2011), cand deputatul de Brasov a votat taierile de venituri dictate de domnul Basescu si asumate de P.D.L., adica a mai dat o gaura, dar in buzunarele romanilor, nu in drapel. E destul de reusita caricatura, pacat ca nu se vede bine. E interesant ca se afirma ca dormea cand a fugit Ceausescu. Domnul Postolachi a fost fotbalist? Bine ca am mai aflat de unul care dormea in 22 decembrie 1989, dar incaseaza indemnizatie de revolutionar.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nor din Noiembrie 14, 2013, 23:28:42
De la Ion Cohalm. S-a prins si presa din Brasov ca la Asociatia 15 Noiembrie 1987 a existat o expozitie nestiuta de caricatura. Deocamdata doar presa online "stie", cea traditionala se mai codeste sa dea stirea.
http://newsbv.ro/2013/11/14/mircea-sevaciuc-consilierul-lui-socaciu-pe-problemele-novembristilor


Mircea Sevaciuc, consilierul lui Socaciu pe problemele novembriștilor

Mircea Sevaciuc – unul dintre participantii la revolta stegarilor din 1987 – a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa – ca a devenit consilierul personal al ministrului secretar de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, Victor Socaciu, pe probleme ce tin de specificul noiembristilor.
Pe de altă parte, trebuie spus că acesta este unul dintre dizidenții care nu au acceptat ca Asociația 15 Noiembrie să devină anexă și mijloc de propagandă politică, indiferent despre ce partid este vorba.
Alături de el, sunt nume sonore și respectabil din rândul protestatarilor care au fost în primele rânduri la data de 15 noiembrie 1987.
Revolta anticomunistă din 1987 s-a declanșat la Uzina de Autocamioane Brașov, printr-o grevă începută în noaptea de 14 noiembrie de muncitorii din schimbul III și continuată a doua zi cu un marș până în centrul orașului, în fața Comitetului Județean al Partidului Comunist Român. Refuzul autorităților comuniste de a dialoga cu demonstranții a provocat luarea cu asalt a sediului județenei de partid. Portretul dictatorului Nicolae Ceaușescu a fost doborât de pe frontispiciul clădirii și incendiat.
A urmat intervenția trupelor speciale de securitate, anchetarea a 500 de manifestanți, la Brașov și la București și procesul din 3 decembrie 1987 care s-a soldat cu condamnări între 3 luni și șase ani la locul de muncă și deportarea unui număr de 61 de muncitori în județele Botoșani, Suceava, Vâlcea, Vaslui, Galați, Mureș și Miercurea-Ciuc. Alte 17 persoane au avut domiciliul obligatoriu în Brașov.
Din cei 61 de muncitori deportați, 14 au decedat pe parcursul anilor din diverse cauze, iar din cei peste 30 care sunt în viață, unii s-au întors, după 1989, în Brașov, alții au rămas în zonele în care au fost deportați. Două persoane încă mai lucrează la Roman S-A la secția turnătorie

Pe de altă parte, trebuie să precizăm că, recent, pe youtube, a fost postat un filmuleț unde sunt prezentate câteva caricaturi la adresa liderului Asociției 15 Noiembrie 1987.
http://www.youtube.com/watch?v=wXFlEq8x8os


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: florin53 din Noiembrie 15, 2013, 19:49:33
Astazi 15 11 2013 ,cand se implinesc 26 de ani de la evenimentele de la Brasov adresez un sincer La multi ani supravietuitorilor acelui maret eveniment din istoria patriei noastre,familiilor acestora si tuturor celor care au avut de suferit ca urmare a revoltei din 16 11 1987.Pentru mine acestia raman niste eroi adevarati iar numele lor nu ar trebui uitat niciodata.-LRFD -N 00391 -FLORIN 53.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: bambilici din Noiembrie 15, 2013, 21:44:19
La Realitatea TV vorbeste presedintele Asociatiei 15 Noeimbrie 1987 din Brasov, domnule Florin 53, deputatul P.D.L. Florin Postolachi, cel care a votat pentru a ti se lua dreptul la indemnizatia de revolutionar. Va rog sa priviti si dumneavoastra, sa va faceti o impresie. Sunt de parere ca domnul Postolachi este beat. E rosu la fata, are nasul rosu, isi da ochii peste cap si priveste ca un om aflat sub influenta alcoolului si spune multe minciuni, sau lucruri care se bat cap in cap. Am tot respectul pentru acel eveniment istoric, inclusiv pentru cei care l-au realizat, dar prin ceea ce au facut in ultimii ani se dezic de ceea ce au facut si fost candva.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: bambilici din Noiembrie 15, 2013, 21:49:54
(nor, am scris bine asa?)


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Gheorghe Iosif din Noiembrie 15, 2013, 23:59:36
Prin SMS, din partea unuia dintre fostii deportati in urma Revoltei din 15 Noeimbrie 1987:

Anunt important.
Sambata 16 nov. 2013 - ora 18.oo, urmariti pe postul TV N24
emisiunea lui Doru Braia despre revolta din `87.
Mircea Sevaciuc


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: tupeu din Noiembrie 20, 2013, 18:13:55
 :o IN ATENTIA UTILIZATORIILOR DE FACEBOOK S-A DESCHIS UN GRUP AL EROIILOR DIN 15 NOIEMBRIE 1987 SI AL SIMPATIZANTIILOR ACESTORA. VA ASTEPTAM SA INTRATI PE FACEBOOK IN GROUP b
BRASOV 15 NOIEMBRIE 1987.


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: tupeu din Noiembrie 20, 2013, 18:16:34
 ;) TOT PE FACEBOOK AM M-AI INFINTAT UN GRUP PENTRU REVOLUTIONARII DIN DECEMBRIE 1987 CARE IL GASITI IN SECTIUNEA GROUP CU DENUMIREA BRASOV 21 DECEMBRIE 1989. VA ASTEPTAM :)


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: nor din Noiembrie 21, 2013, 01:27:34
Ai tupeu, nu gluma, domnule! In 1987 nu a existat o revolutie, ci doar o revolta. Despre ce revolutie din decembrie 1987 vorbesti?


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Misu din Noiembrie 25, 2013, 19:14:08
;) TOT PE FACEBOOK AM M-AI INFINTAT UN GRUP PENTRU REVOLUTIONARII DIN DECEMBRIE 1987 CARE IL GASITI IN SECTIUNEA GROUP CU DENUMIREA BRASOV 21 DECEMBRIE 1989. VA ASTEPTAM :)

Chiar ca ai tupeu,revolutie in 1987?ar trebui sa va scoata cu suturi in dos din legea 341


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: tata shreck din Decembrie 08, 2013, 15:11:40
INTRUCIT CAZUL 15 NOIEMBRIE 1987 ESTE UNUL TABU SI NIMENI NU MAI VREA SA STIE NIMIC AM SA FAC UNELE PRECIZARI.
COMPLETUL DE JUDECATA CARE A DAT SENTINTA MUNCITORILOR DIN 1987:

DOSAR NR.2926/1987
SENTINTA PENALA NR.2823 DIN 3.DEC.1987

PRESEDINTE-STEFAN PANA
JUDECATOR-DUMITRU COMSA
PROCUROR-STEFAN ROMAN
GREFIER-MARIA BOLDEANU

ACTUALMENTE DUMITRU COMSA SI STEFAN PANA AU BIROURI NOTARIALE CHIAR PE STR.15 NOIEMBRIE 1987 !!!!!!
PE ACEASTA STRADA ISI ROTUNJESC EI VENITURILE !!!!!!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: tata shreck din Decembrie 08, 2013, 21:33:15
EXISTA SENTINTA, EXISTA DOSAR, EXISTA CRIMINALI CARE PROSPERA!
TOT SE CAUTA TORTIONARII, DAR NIMENI NU PUNE UMARUL, CREDETI CA SE VA SESIZA CINEVA?!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: bambilici din Decembrie 09, 2013, 13:29:41
007 spune ca Postolachi, presul aso, n-a facut nimic pt aflarea adevarului despre revolta in timpul mandatului sau de parlamentar, deci nu m are voie sa deschida pliscul si nici subalternii din aso, pt ca n-au facut nimic timp de patru ani. Ba da, scz. Au incasat indemnizatiile pe care ni le-au taiat. Tot el spune ca e prietenul tau si al lui Semi Demi. Daca e asa, te rog sa-i transmiti tradatorului sa caute solutii in povestea bibilica a lui Iuda. Si n-am cuvinte!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: tata shreck din Decembrie 09, 2013, 16:37:26
BAMBILICI SPUNEI LUI DIPLOMATUL CA NU SE PRICEPE LA PRIETENI-PRIETENII, IN SCHIMB TU TE PRICEPI LA TRANCANELALA SI LA PUS BATISTA PE TAMBAL. NU POTI SA MA ACUZI PE MINE CA-MI PROTEJEZI ANCHETATORII, DIN CONTRA TOT MAI SINGUR !

http://m.evz.ro/news/1067560Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: tata shreck din Decembrie 09, 2013, 16:38:29
INTRUCIT CAZUL 15 NOIEMBRIE 1987 ESTE UNUL TABU SI NIMENI NU MAI VREA SA STIE NIMIC AM SA FAC UNELE PRECIZARI.
COMPLETUL DE JUDECATA CARE A DAT SENTINTA MUNCITORILOR DIN 1987:

DOSAR NR.2926/1987
SENTINTA PENALA NR.2823 DIN 3.DEC.1987

PRESEDINTE-STEFAN PANA
JUDECATOR-DUMITRU COMSA
PROCUROR-STEFAN ROMAN
GREFIER-MARIA BOLDEANU

ACTUALMENTE DUMITRU COMSA SI STEFAN PANA AU BIROURI NOTARIALE CHIAR PE STR.15 NOIEMBRIE 1987 !!!!!!
PE ACEASTA STRADA ISI ROTUNJESC EI VENITURILE !!!!!!


Titlul: Răspuns: Revolta din 15 Noiembrie 1987
Scris de: Marilena din Decembrie 09, 2013, 17:10:28
http://www.sspr.gov.ro/index.php?comunicate&id=435


Voi ati inteles ceva? Ca se vor distribui biletele de tren ..dar cind? sau de cind ? si unde? la sediul institutiei cum scrie? ce program ? a pus un anunt care nu spune nimic.

il rog pe domnul Secretar de Stat sa posteze si lista cu asociatiile care vor beneficia de bani pentru comemorarea din 22 decembrie 2013.


Titlul: Nicolae a fost evacuat din Roman S.A.
Scris de: Sevaciclon din Mai 27, 2014, 19:28:56
Afaceristul Ioan Neculaie, patronul FC Braşov, evacuat cu executorul judecătoresc şi poliţia de la Roman SA Braşov

http://newsbv.ro/2014/05/14/neculaie-afara-portareii-roman/

FOTOGALERIE Prăpădul de la Roman SA
http://