Main Content:

  Afişează mesaje
Pagini: 1 2 3 [4] 5 6 ... 402
46  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Mai 14, 2021, 21:54:29
Cei care i-au votat pe nenorociții care conduc acum țara ore chiar le mai cred și acum propaganda mincinoasă?
47  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Mai 14, 2021, 21:50:37


Niciodată să nu lași pe cineva care nu a făcut nimic să-ți spună să faci ceva. Indiferent despre ce ar fi vorba.
48  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Imaginea Revolutiei din 1989 si a revolutionarilor : Mai 14, 2021, 21:47:32
Cam așa arată Imaginea Revoluției din 1989 și a revoluționarilor! E un montaj, evident, dar exprimă adevărul.

49  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Activitatea SSPR : Mai 14, 2021, 21:43:17
FUNCȚIILE PUBLICE VACANTE
pentru care se organizează
CONCURS DE RECRUTARE:


I.             Consilier juridic clasa I grad profesional Asistent (ID 362452)
Serviciul Juridic – Compartiment Contencios Administrativ


Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

Condiţiile de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția condiției de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;

studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul juridic;
minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
 

Bibliografia/tematica

Constituția României, republicată;
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: Partea a VI a – Titlul I si II;
Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 563/2014, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 341/2004 modificată prin O.U.G. nr. 95/2014;
Hotărârea de Guvern 1412/2004 modificată prin H.G. nr. 99/2015;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu completările și modificările ulterioare;
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu completările și modificările ulterioare: Cap. I si II;
Cod Civil: Subiectele de drept civil ( art. 25-33); Capacitatea civilă a persoanei juridice (art. 209-251); Modalitățile obligațiilor ( art. 1396-1515);
Cod Procedură Civilă: Participanții la procesul civil ( 41-93); Executarea silită (art. 622-913);
Cod Penal: Infracțiunea ( art. 15-52);
Cod Procedură Penală: Probele, mijloacele de proba si procedeele probatorii ( art. 97-201);
Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată cu completările și modificările ulterioare: Răspunderea juridică;
*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Atribuțiile postului:

– Ține evidența in format electronic a cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată, în care este parte, precum și a hotărârilor judecătorești pronunțate, urmărind punerea în executare a hotărârilor judecătorești definitive;
– Ține evidenta și actualizează tabelul privind persoanele care sunt beneficiari ai legii nr. 341/2004 cu modificările si completările ulterioare și au calitatea de colaboratori sau lucrători ai Securității.
– Întocmește/redactează toate actele specifice pentru susținerea, în instanță a intereselor legitime ale Secretariatului de Stat;
– Acordă asistenţă juridică celorlalte compartimente funcţionale ale Secretariatului de Stat;
– În situaţia în care se solicită punctul de vedere al compartimentului pentru soluţionarea memoriilor înaintate Secretariatului de Stat, serviciul/compartimentul de specialitate trebuie să precizeze în cuprinsul corespondenţei propriul punct de vedere, pentru a se putea corobora aspectele juridice cu aspectele tehnice/de oportunitate supuse analizei;
Are obligația să cunoască, să respecte și să răspundă de buna aplicare în domeniul său de competență a regulamentului de Organizare și funcționare, a Regulamentului intern, a procedurilor și a celorlalte regulamente interne aplicabile la nivelul Secretariatului de Stat;
Are obligația să cunoască, să respecte și să răspundă de buna aplicare în domeniul său de competență a actelor normative privitoare la atribuțiile sale de serviciu, cu modificările si actualizările ulterioare;
Îndeplinește orice alte sarcini în scopul rezolvării programelor și proiectelor pentru finalizarea obiectivelor Secretariatului de Stat, stabilite de către șefii profesionali cu respectarea legii;
Poate îndeplini și alte atribuții prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare ori însărcinări încredințate de secretarul de stat;
Îndeplineşte întocmai obligaţiile ce îi revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu prevederile art. 22 şi art. 23 din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătății în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor prevăzute în instrucţiunile proprii de securitate și sănătate în muncă elaborate la nivel de secretariat;
Îndeplineşte întocmai obligaţiile ce îi revin în domeniul apărării împotriva incendiilor, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare;
Îndeplineşte întocmai obligaţiile ce îi revin în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor, precum şi a celor prevăzute în actele administrative interne și procedurile proprii elaborate la nivel de instituție;
Are obligația să constituie, să ordoneze, să lege în dosare și să inventarieze toate documentele/înscrisurile proprii pe care le-a primit sau redactat și să le predea la arhiva instituției în al doilea an de la constituire pe bază de inventar întocmit pe termene de păstrare și proces verbal de predare – primire cf. prevederilor Legii nr. 16/1996 (republicată) privind Arhivele Naționale.


II.             CONSILIER JURIDIC Clasa I grad profesional SUPERIOR
Serviciul Juridic – Compartiment Contencios Administrativ


Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

Condiţiile de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția condiției de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;

Condiții specifice

studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul juridic;
minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
 

Bibliografia/tematica:

Constituția României, republicată;
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: Partea a VI a – Titlul I si II;
Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 563/2014, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 341/2004 modificată prin O.U.G. nr. 95/2014;
Hotărârea de Guvern 1412/2004 modificată prin H.G. nr. 99/2015;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu completările și modificările ulterioare;
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu completările și modificările ulterioare: Cap. I si II;
Cod Civil: Subiectele de drept civil (art. 25-33) ; Capacitatea civilă a persoanei juridice (art. 209-251); Proprietatea publică (art. 858-875); Răspunderea civilă ( art. 1349 – 1395); Modalitățile obligațiilor (art. 1396-1515); Executarea silită a obligațiilor;
Cod Procedură Civilă;
Cod Penal: Infracțiunea (art. 15-52); Răspunderea penală a persoanei juridice (art. 135-151);
Cod Procedură Penală;
Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată cu completările și modificările ulterioare: Conflictele de muncă; Răspunderea juridică;
*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Atribuțiile postului:

– Formulează propuneri și observații la proiectele de acte normative inițiate de alte autorități publice centrale, care au incidentă în domeniul de activitate al Secretariatului de Stat potrivit legii;
– Întocmește/redactează toate actele specifice pentru susținerea, în instanță a intereselor legitime ale Secretariatului de Stat
– Asigură reprezentarea și susținerea intereselor instituției în față instanțelor judecătorești de orice grad și a altor organe jurisdicționale, redactând orice înscris în acest scop,potrivit legii;
– Exercită căile de atac împotrivă hotărârilor judecătorești în care instituția este parte;
– La solicitarea conducerii formulează puncte de vedere cu caracter juridic în ceea ce privește aplicarea și interpretarea actelor normative cu privire la problematică solicitată;
– Ține evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată, în care este parte, precum și a hotărârilor judecătorești pronunțate, urmărind punerea în executare a hotărârilor judecătorești definitive;
– Fundamentează și propune, în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate, în conformitate cu Programul de guvernare și potrivit strategiei Secretariatului de Stat privind îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul specific, proiecte de acte normative (legi, ordonanțe de urgentă, ordonanțe, hotărâri ale Guvernului, ordine cu caracter normativ, norme, normative, instrucțiuni etc.);
– Acordă asistenţă juridică celorlalte compartimente funcţionale ale Secretariatului de Stat;
– În situaţia în care se solicită punctul de vedere al compartimentului pentru soluţionarea memoriilor înaintate Secretariatului de Stat, serviciul/compartimentul de specialitate trebuie să precizeze în cuprinsul corespondenţei propriul punct de vedere, pentru a se putea corobora aspectele juridice cu aspectele tehnice/de oportunitate supuse analizei;
– Îndrumă şi sprijină compartimentele de specialitate la întocmirea proiectelor de contracte pe care le avizează, întocmind, în toate situaţiile, puncte de vedere scrise asupra clauzelor neconforme cu legea şi/sau neoportune;
Are obligația să cunoască, să respecte și să răspundă de buna aplicare în domeniul său de competență a regulamentului de Organizare și funcționare, a Regulamentului intern, a procedurilor și a celorlalte regulamente interne aplicabile la nivelul Secretariatului de Stat;
Are obligația să cunoască, să respecte și să răspundă de buna aplicare în domeniul său de competență a actelor normative privitoare la atribuțiile sale de serviciu, cu modificările si actualizările ulterioare;
Îndeplinește orice alte sarcini în scopul rezolvării programelor și proiectelor pentru finalizarea obiectivelor Secretariatului de Stat, stabilite de către șefii profesionali cu respectarea legii;
Poate îndeplini și alte atribuții prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare ori însărcinări încredințate de secretarul de stat;
Îndeplineşte întocmai obligaţiile ce îi revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu prevederile art. 22 şi art. 23 din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătății în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor prevăzute în instrucţiunile proprii de securitate și sănătate în muncă elaborate la nivel de secretariat;
Îndeplineşte întocmai obligaţiile ce îi revin în domeniul apărării împotriva incendiilor, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare;
Îndeplineşte întocmai obligaţiile ce îi revin în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor, precum şi a celor prevăzute în actele administrative interne și procedurile proprii elaborate la nivel de instituție;
Are obligația să constituie, să ordoneze, să lege în dosare și să inventarieze toate documentele/înscrisurile proprii pe care le-a primit sau redactat și să le predea la arhiva instituției în al doilea an de la constituire pe bază de inventar întocmit pe termene de păstrare și proces verbal de predare – primire cf. prevederilor Legii nr. 16/1996 (republicată) privind Arhivele Naționale.

 Formulare inscriere concurs:

1. FORMULAR DE ÎNSCRIERE

2. ADEVERINTA model

3. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
50  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Activitatea SSPR : Mai 14, 2021, 21:31:31
Adică un anunț al Guvernului României.


http://sspr.gov.ro/w/2021/05/14/anunt-concurs-de-recrutare

ANUNȚ CONCURS DE RECRUTARE
14 mai 2021 alex Comunicate
În temeiul dispoziţiilor Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei, precum şi din cadrul Curţii de Conturi, SSRML organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante (2 funcţii: 1 consilier juridic asistent; 1 consilier juridic superior), astfel:

Data Concursului

Proba scrisă: 15 iunie 2021, ora: 10.00;

Proba interviu: 17 iunie 2021, ora 10,00.

Locaţia desfăşurării probei scrise: sediul SSRML, Piața Presei Libere nr. 1 Corp. B, etaj.3, București, sector 1;

 

Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 14 mai – 2 iunie 2021

Dosarele se depun de luni până joi (orele 9,00-16,00) și vineri (orele 9,00-12,00),

atât la sediul SSRML, cât și prin poștă, ultima zi de depunere fiind 02 iunie 2021 (data poștei).

Pentru dosarele depuse prin poștă, candidații admiși la proba privind selecția dosarelor au obligația ca în ziua susținerii probei scrise să prezinte originalele în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

SSRML, Piaţa Presei Libere, nr.1, corp B, etaj 3, sector 1, Bucureşti; email: relatiicupublicul@sspr.gov.ro;

Relații suplimentare: sediul SSRML, tel: (4021)319.86.26; (4021)319.86.27; fax: (4021)319.86.28; persoana de contact: Moldovan D.M., consilier I superior, telefon: 0766593143; email: md.moldovan@sspr.gov.ro.

 

Acte necesare înscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de executie vacante

1 ) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;

2 ) curriculum vitae, modelul comun european;

3 ) copia actului de identitate;

4 ) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

5 ) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

6 ) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei conform anexei nr. 2D la H.G. nr. 611/2008;

7 ) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

8 ) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

9 ) cazierul judiciar;

10 ) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la punctul 6) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

Copiile prevăzute mai sus, precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.
51  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: NOI CU CINE VOTAM ? : Mai 08, 2021, 02:07:13
Dedic această postare tuturor proștilor care din interes, sau din stupizenie, i-au votat pe cei care conduc (spre dezastru total) țara.
Poate credeau că ei vor fi ocoliți de loviturile care ni le dau vînduții de acum. Ei bine, s-au înșelat. Expun modelul reprimării lor.
Sper că vă amintiți figura domnului doctor Leon Dănilă în timp ce era plimbat prin țară și expus la adunările electorale ale liberalilor.
Profesorul Leon Dănăilă are mari probleme de sănătate: el era pe lista de așteptare la Spitalul Foișor
https://www.stiripesurse.ro/profesorul-leon-danaila-are-mari-probleme-de-sanatate-el-era-pe-lista-de-asteptare-la-spitalul-foisor_1774978.html
Autor: Lucian Negrea, Reporter,  Publicat: 07/05/2021 10:43,  Sursa foto: cuvantul-ortodox.roProfesorul Leon Dănăilă are mari probleme de sănătate și figura printre pacienții care ar fi trebuit să fie operați la Spitalul ”Foișor”, din Capitală.
Din cauza faptului că acest spital a fost transformat în spital Covid-19, profesorul se alătură altor zeci de pacienți care trebuie să găsească soluții alternative.

Lui Leon Dănăilă i se mai spune şi "sculptorul de creiere". El însuşi este un creier cu care România ar trebui să se mândrească. E cel mai mare neurochirurg de la noi, dar şi o somitate internaţională. Academii din întreaga lume îl au, sau îl vor ca membru şi colegi de breaslă, de peste tot îi caută sfatul. Are peste 40 de cărţi scrise, 18 brevete de inventator şi 35.000 de operaţii pe creier la activ. Un record care îl face unic în lume, informează Antena 3.

Pentru posteritate, Leon Dănăilă va rămâne unul dintre cele 500 de mari genii ale secolului XXI, iar pentru pacienţii săi, "Dumnezeu".

El a reuşit performanţa de a reduce mortalitatea din România de la 49%, la 4%, în cazul anevrismelor intracerebrale.

Tot el a fost cel care a introdus în spitalele din Romania microscopul operator în 1979 şi laserul, în 1984.

A trecut o lună de la evacuarea scandaloasă de la Spitalul Foişor, unitatea medicală fiind tranformată în spital COVID.
52  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Mai 08, 2021, 01:54:47
Între timp comentariile incomode au fost șterse. Au rămas doar două, al doamnei Carmen Constanda și al lui Ioan Demi.
Carmen Costanda
Nu prea se vede bine...
Ioan Demi
Întâi trebuie nominalizați președinții de asociații de revoluționari..... ! Eu nu eram Președinte de asociație în 2011, am început cu mine nominalizarea..... !

53  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Mai 08, 2021, 01:52:02
Nea Dorel Haraga reîncălzește ciorba de pe forum, de acum mulți ani în urmă, pe Facebook.
Omul cred că nu s-a vindecat complet după internările la psihopupu și reia temele obsesiv.
Dorel Haraga, ieri,
https://www.facebook.com/photo?fbid=4514066135287597&set=a.344911315536454
TEST.
Câți dintre președinții de asociații nominalizați de infractorul GEORGE COSTIN în conducerea BNR 1989, fac parte în mod real din GHRUPUL INFRACȚIONAL DE CRIMĂ ORGANIZATĂ și câți nu?
NU se dorește un răspuns nominal ci procentual.

54  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Mai 08, 2021, 01:43:47
Am verificat și, din nefericire, înregistrările din contul de Youtube nu mai pot fi văzute.
Contul însuși nu mai există, a dispărut, a fost radiat. Mă mir că alții nu au obserbat asta.
55  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: NOI CU CINE VOTAM ? : Mai 02, 2021, 17:19:24
Odată cu Învierea Domnului, am scăpat și de rușinea de la conducerea Grupului de Comunicare Strategică!
Andi Manciu, prin poziția deținută, a contribuit la omorîrea multora dintre noi, românii. Dumnezeu să îl ierte.
Culisele demisiei lui Andi Manciu din Guvern. Legatura cu Congresul PNL
https://ziare.com/florin-citu/pnl/ce-se-ascunde-in-spatele-plecarii-lui-andi-manciu-de-la-guvern-1675414
Luni, 26 Aprilie 2021, ora 11:51, de Bianca Ion.
Coordonatorul Grupului de Comunicare Strategica, Andi Manciu, a anuntat intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca a demisionat din aceasta functie, fara a da, insa, detalii despre motivele care au stat la baza deciziei.

"M-am hotarat sa solicit eliberarea mea din functie incepand din 1 Mai. S-a facut aproape un an si jumatate in care m-am ocupat in calitate de consilier de stat de coordonarea comunicarii guvernamentale. O perioada dificila, incarcata, plina de provocari si de momente care imi vor ramane in minte pentru multa vreme de acum incolo. Acum e momentul sa pun punct si altii sa preia aceasta responsabilitate", a scris pe pagina sa de Facebook Andi Manciu.

Surse liberale au precizat pentru Ziare.com ca decizia plecarii lui Manciu de la sefia Grupului de Comunicare Strategica ii apartine, de fapt, premierului Florin Citu. Astfel, seful Executivului i-ar fi solicitat sa plece din functie anuntandu-l ca daca nu va face acest lucru il va demite.

"Citu a fost cel care i-a zis sa plece, altfel il va demite. Totul tine de lupta ce se preconizeaza la Congres", au precizat surse liberale.

Plecarea lui Manciu reprezinta un nou episod al luptei pentru putere in interiorul PNL, intre premierul in functie, Florin Citu, si presedintele partidului, Ludovic Orban, spun surse liberale. Manciu este cunoscut ca un apropiat al lui Ludovic Orban. Inainte de a fi numit in echipa de comunicare a Guvernului Orban, Manciu detinea functia de sef al Departamentului de comunicare al PNL.

A fost acuzat ca nu si-a finalizat studiile universitare

Fostul coordonator al Grupului de Comunicare Strategica a fost implicat in scandalul mediatic prin care s-a dezvaluit ca acesta nu detine diploma de licenta, ba chiar si ca ar fi fost exmatriculat de la facultate.

Reprezentantii Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA) din Bucuresti au declarat ca Eduard Andi Manciu a fost inmatriculat in cadrul institutiei, insa nu a absolvit niciodata studiile de licenta.

"Domnul Eduard Andi Manciu a fost inmatriculat la Facultatea de Stiinte Politice, specializarea stiinte politice promotia 2004-2008, dar nu a absolvit studiile universitare de licenta", a transmis la acea vreme SNSPA.

Ludovic Orban i-a luat apararea

Ludovic Orban, la acea vreme premier, i-a luat apararea lui Andi Manciu, sustinad ca stia despre faptul ca acesta nu are licenta. El a mai spus la acea vreme ca Manciu nu are obligatia legala de a avea diploma de licenta, iar faptul ca nu si-a dat licenta nu inseamna ca nu poate sa exercite atributiile de consilier pe comunicare.

"A recunoscut lucrul asta inca de la angajare (ca nu are diploma de licenta - n.r.). Nu are obligatia legala de a avea licenta. Nimeni nu a zis ca Andi Manciu are licenta luata. Bineinteles ca am stiut ca nu are licenta luata. Lucrez cu Andi Manciu de foarte mult timp (...). Este un om care este un specialist bun in comunicare, este un om pe care te poti baza, care munceste de dimineata pana noaptea, care este supercorect si faptul ca e acum scoasa din maneca povestea asta, in prag de campanie electorala nu mi se pare... Deci nu e nicio minciuna, nu e nicio ilegalitate faptul ca exista un consilier care se ocupa de comunicare care nu are licenta terminata", a spus Orban.
56  Discutii generale / Preschimbarea certificatelor de revolutionar / Răspuns: ANUNTURI : Mai 02, 2021, 17:08:49
Hristos a Înviat!
(Și sănătate tuturor, doamnă Merisan. Căci numai Dumnezeu știe care sîntem mai breji, sau dacă om fi cumva.)
57  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Lupta noastra : Aprilie 29, 2021, 16:08:34
Anunt important!
Prin transformarea in lege a unei initiative legislative a liberalului Florin Roman, incepand de astazi se poate recupera integral CASS-ul! Inclusiv de catre cei care au pierdut procesul sau au obtinut doar o restituire partiala. Teoretic, nu va mai fi nevoie de avocat sau de procese, fiind suficienta o simpla cerere adresata Casei de Pensii.
Cei interesati (preferabil prin intermediul presedintilor de asociatii, dar nu musai!) se pot adresa asociatiei noastre si vor primi -gratuit si neconditionat!- consiliere (formular personalizat). Persoane de contact : presedinte Banutoiu Nicolae si secretar general Terza Gicu Cristian.
Multumim „initiatorului” Roman Claudiu Florin si celor 302 deputati care au votat aceasta lege (113/2021)! Ea corecteaza multe nedreptati si degreveaza instantele de mii de procese!

Anuțul acesta tocmai a fost făcut de domnul Marcel Dumitrescu pe Facebook.
Numai ca la legea indicata apare cu totul altceva. Stie altcineva mai mult?

"Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.221/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora". ? ? ?
58  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Lupta noastra : Aprilie 27, 2021, 18:31:51
59  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: "Vă rătăciţi neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu." (Matei, 22,29) : Aprilie 27, 2021, 18:21:46
A existat un an în care Lumina nu a venit în interiorul Mormântului Sfânt  
Cunoscut sub numele de Lumina Sfântă sau Focul Sfânt, această mare minune se întâmplă la Ierusalim cel puţin din secolul al IV-lea, dacă nu de mai demult.
În anul 1579, când patriarhul ortodox a fost scos din mormânt de autorităţile turce, Sfânta Lumină a ţâşnit dintr-o coloană din afara bisericii şi a ajuns la patriarhul ortodox şi la credincioşi. Coloana despicată încă face parte din structura bisericii si o puteti vedea in imaginile de mai jos. (Fieraru Nelu)
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1108431006314895&set=a.141554063002599
60  Discutii generale / Totul despre Revolutie si Revolutionari / Răspuns: Lupta noastra : Aprilie 27, 2021, 18:06:48

Paul Palencsar, 25.04.2021
https://www.facebook.com/photo?fbid=1848803518628781&set=a.148688678640282

Ieri, în Parcul Carol, am asistat la o scenă josnică, ce m-a îndurerat şi scârbit.Eram la Mormântul Ostaşului Necunoscut. Aici, sunt permanent de gardă doi soldaţi. Vară sau iarnă, caniculă ori viscol, băieţii ăştia stau aşa cum vedeţi în fotografie. Neclintiţi. Străjuiesc un mormânt în care e îngropat un soldat ucis pe front. Nu-i ştim numele. El îi reprezintă pe toţi cei 225.000 de ostași care s-au jertfit în Primul Război Mondial, pentru întregirea României.

Patru puştani, nu mai mari de 12 ani, cred, s-au apropiat de soldaţii de gardă şi au început să scuipe înspre ei, de dincolo de semnul ce interzice trecerea. Înjurau şi le arătau degetul. Cei doi militari nu s-au mişcat un milimetru. Drama abia acum începe. Dacă ăştia mici erau doar nişte copii proşti, cei care treceau pe lângă ei erau adulţi. Nu doar că nimeni nu s-a oprit să pună capăt infamiei, dar majoritatea râdeau pe înfundate. Îşi plimbau pruncii în cărucioare şi se amuzau la batjocorirea soldatului necunoscut, a soldaţilor de gardă, a crucii şi a mormântului din care ţâşneşte flacăra veşnic aprinsă.

Nu sunt neapărat mândru că sunt român. Consider că ţara în care te naşti e o întâmplare pe care o faci sau nu fericită, prin modul de a fi. Nu sunt militarist. Visez la o lume în care armatele nu există, iar armele sunt transformate în pluguri. O lume în care Evanghelia lui Hristos a triumfat. Totuşi, scena de ieri, deși scurtă, m-a întristat profund.

Ca popor, nu preţuim puţinii eroi adevăraţi pe care-i avem. Fluturarea steguleţelor tricolore în mâini, pe maşini şi balcoane e ipocrizie, reflex patriotard, de sorginte naţional-comunistă. Mulţi dintre noi nu credem în nimic, mai departe de progenituri, portofel şi burtă. Nu avem nimic sfânt. Totul e o glumă, un mişto, un banc. Trăim duplicitar, fals. Dramatic e nu că suntem o cultură mică, ci faptul că facem tot posibilul să rămânem aşa, mici, meschini, fără nobleţe sufletească.

Vă rog, când treceţi prin faţa Mormântului Ostaşului Necunoscut faceţi-o cu reverenţă. Dacă nu erau cei ca el, azi, vorbeam turcă sau rusă, sub cizma unor dictatori. Avem puţine valori. Să nu le ratăm.

Foto: Paul Palencsar
Pagini: 1 2 3 [4] 5 6 ... 402