Main Content:

Pagini: 1 ... 269 270 [271] 272

CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE

Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4050 : Iulie 31, 2020, 14:26:28 »

Model orientativ pentru LRM ("0,6"). Motivatia este valabila pentru toate categoriile!

TRIBUNALUL: .............................
SECTIA a VIII-a : Conflicte de Munca


                                           DOMNULE PRESEDINTE,

   Subsemnatul ..........................................., domiciliat in Bucuresti-sector ., Str. ......................   nr..., bloc ..., scara .... etaj ..., ap. ..., avand CNP .............................., telefon .............., adresa e-mail ..................................., legitimat cu C.I. seria ....., nr ............., in calitate de reclamant,
In contradictoriu cu parata CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCURESTI, Calea Vitan nr. 6, Sector 3, București  Telefon centrală: 021/326.05.56; 031/805.36.44  Fax: 021/326.05.64; 021/326.05.41, e-mail: bucuresti.secretariat@cnpp.ro,  (sau casa Judeteana)
In temeiul prevederilor art, 4^3,alin. (2) din legea 341/2004, art. 117  si art. 157 din Legea 263/2010 privind scutirea de plata taxei de timbru, precum si a tuturor prevederilor legale  incidente, solicitand si judecarea in lipsa, formulez  prezenta                                                                     
                                 CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA
prin care solicit instantei sa dispuna:
-   Obligarea paratei la restituirea sumelor retinute cu titlu de asigurari sociale de sanatate pentru indemnizatia platita in baza legii 341/2004, cu modificarile ulterioare, incepand cu data de  (data Deciziei)   si pana la data platii efective,
-   Obligarea paratei la plata dobanzii legale aferente sumelor retinute nelegal cu titlul de contributie de asigurari sociale de sanatate, incepand cu .... (data Deciziei),
-   Obligarea paratei de a nu mai retine aceasta contributie pe viitor, dupa data pronuntarii sentintei,
-   Obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de solutionarea prezentei cauze,
       Pentru urmatoarele
                                            MOTIVE :

 I.        In fapt:
 - Subsemnatul, avand calitatea de „ Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 – Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite”, sunt beneficiar al  indemnizatiei prevazute la art. 5, alin. (1), litera o) din Legea  341/2004, cu modificarile ulterioare, prin Decizia nr.......... din ....    data.
                                                                      1
          - Prin prevederile art 13, alin. (1) si alin. (2), drepturile beneficiarilor acestei legi sunt protejate impotriva oricarei imixtiuni extraparlamentare,  insa aceste prevederi au fost incalcate in mod sistematic si interpretate neuniform de catre instante, ajungandu-se la dezlegarea lor prin Decizii ale ICCJ, cea mai recenta fiind Decizia nr. 14/2020, publicata in M.O nr 513/16.06.2020.                                                           
    II.   Platile efectuate de Parata
- Incepand cu data ... (data Deciziei) beneficiez de o indemnizatie de 1102 lei, Parata retinandu-mi 110 lei cu titlul de CASS, asa cum rezulta din talonul anexat. Mentionez ca suma retinuta in perioada < luna si anul Deciziei - decembrie 2017> a fost de 61 lei.
 -La data de 17.02.2020. ICCJ s-a pronuntat in Decizia nr.14/2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 16.06 2020, astfel:
„În interpretarea art. 5 alin. (2) cu referire la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la prevederile art. 154 alin. (1) lit. d), art. 155 și 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și art. 224 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, deținătorii titlului de Luptător cu Rol Determinant nu datorează contribuție la asigurările sociale de sănătate pentru indemnizațiile primite în temeiul Legii nr. 341/2004.
- Chiar daca Decizia ICCJ se refera la detinatorii calitatii de „Luptator cu Rol Determinant”, pentru identitate de ratiune si motivele invocate mai jos, solutia este aplicabila tuturor beneficiarilor Legii 341/2004, conform celor retinute de ICCJ:
„111. Din coroborarea dispozițiilor menționate rezultă, pe de o parte, că veniturile de care beneficiază deținătorii titlurilor reglementate de Legea nr. 341/2004 nu sunt impozabile și, pe de altă parte, că deși acest act normativ nu prevede nimic în legătură cu plata contribuțiilor la asigurările sociale de sănătate, aceasta nu înseamnă că ele s-ar datora (prin opoziție cu situația impozitelor pentru care se prevede scutirea), ci că trebuie făcută corelația necesară cu dispozițiile care reglementează această materie din Codul fiscal, dispoziții care stabilesc în legătură cu astfel de venituri (provenite din alte surse) condiția ca ele să fie impozabile pentru a constitui bază de calcul la stabilirea contribuției pentru asigurările sociale de sănătate.


                                                    2

112. De aceea, împrejurarea că art. 5 alin. (2) din Legea nr. 341/2004 prevede în mod expres doar că indemnizația acordată în temeiul acestui act normativ nu se impozitează, fără a arăta și că nu intră în baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, nu poate duce la o altă concluzie, de vreme ce, față de calificarea legală de a nu constitui venit, ea oricum nu poate fi luată în considerare pentru determinarea acestor contribuții.
113. Ca atare, încasarea unor astfel de indemnizații nu dă naștere, în sarcina beneficiarului lor, unei obligații de plată a contribuției la asigurările sociale de sănătate.”
- Argumentele prezentate au fost agreate cu unanimitate de voturi, intr-o forma similara, de presedintii Curtilor de Apel, conform „Minutei” de la Intalnirea presedintilor sectiilor pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale ai Curtilor de Apel, din 15.06 2018.
 - Înalta Curtea de Casație și Justiție s-a pronunțat prin numeroase decizii în interesul legii, în sensul că „Concursul dintre o lege specială și legea generală se rezolvă în favoarea legii speciale, conform principiului specialia generalibus derogant, chiar dacă acesta nu este prevăzut expres în legea specială”.
Potrivit dispozițiilor Art.521 alin.(3) din CPC, modificat și completat prin Legea 310/2018, Decizia ICCJ nr.14/2015, ca interpretare data de ICCJ unui text de lege, este obligatorie pentru oricine aplică acest text de lege, nu doar pentru judecători.

     III     Indemnizatiile prevazute de Legea 341/2004 nu sunt venituri si nu sunt            supuse CASS, conform Codului Fiscal
-Retinerea  de catre Parata  a CASS pentru indemnizatiile acordate in baza Legii 341/2004 a fost nelegala, intrucat, conform art. 5, alin. (2) „ Drepturile acordate conform prezentei legi nu sunt considerate venituri, nu se impozitează și nu afectează acordarea altor drepturi.”  si aceste indemnizatii nu se incadreaza in nici o categorie de venit supusa CASS, fiind scoase in mod expres din sfera veniturilor.
         

                                                                 3
    IV. Prescriptia extinctiva
 Conform art. 219 din Codul de Procedura fiscala  privind  prescripția dreptului de a cere restituirea, „Dreptul contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire.” Acelasi regim era prevazut si de art. 135 al vechiului Cod de Procedura Fiscala reglementat de OG 92/2009, precum si de Legea 571/2003.
Prin urmare, indiferent de cota retinuta (5,5%  si 10%), obligarea restituirii tuturor sumelor retinute cu titlu de CASS este aplicabila, indiferent de suma corectata.

     V. Concluzie
In concluzie, solicit obligarea Paratei la restituirea sumelor retinute cu titlu de CASS pentru pentru indemnizatiile platite in baza Legii 341/2004 incepand cu ..... (data Deciziei)   si pana la data pronuntarii sentintei, impreuna cu dobanda legala aferenta, precum si obligarea pentru viitor de a nu mai retine aceasta contributie pana la schimbarea cadrului legislativ in domeniu.
In drept: invoc dispozitiile legale la care am facut referire in cuprinsul prezentei, precum si orice alte dispozitii aplicabile in materie.
Anexez in copie conform cu originalul:
-   Carte Identitate
-   Decizia nr. ...... din .........
-   Talon iuna .... 2017 ( exemplificativ pentru perioada anterioara anului 2018)
-   Talon iulie 2020 
-   „Plangere prealabila” Casa de Pensii (nu este obligatorie!)
-   Raspunsul Casei de Pensii la „Plangerea Prealabila”  (nu este obligatorie!)
Depun prezenta in doua exemplare, unul pentru Instanta si unul pentru Parata.                                                                                                           

Bucuresti,      data....
                                      Cu stima si respect,
                                                             Numele si semnatura OLOGRAFA
            Domnului Presedinte al Tribunalului Bucuresti
   
                                                              4

Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 6021
 • Vezi Profilul
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4051 : August 06, 2020, 09:23:54 »

Domnul Viorel Bulete a revenit ieri cu precizări în privința acțiunii de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Memorat
 • vamil
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 1095
 • Vezi Profilul
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4052 : August 06, 2020, 15:46:56 »

Model orientativ pentru LRM ("0,6"). Motivatia este valabila pentru toate categoriile!

TRIBUNALUL: .............................
SECTIA a VIII-a : Conflicte de Munca


                                           DOMNULE PRESEDINTE,

   Subsemnatul ..........................................., domiciliat in Bucuresti-sector ., Str. ......................   nr..., bloc ..., scara .... etaj ..., ap. ..., avand CNP .............................., telefon .............., adresa e-mail ..................................., legitimat cu C.I. seria ....., nr ............., in calitate de reclamant,
In contradictoriu cu parata CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCURESTI, Calea Vitan nr. 6, Sector 3, București  Telefon centrală: 021/326.05.56; 031/805.36.44  Fax: 021/326.05.64; 021/326.05.41, e-mail: bucuresti.secretariat@cnpp.ro,  (sau casa Judeteana)
In temeiul prevederilor art, 4^3,alin. (2) din legea 341/2004, art. 117  si art. 157 din Legea 263/2010 privind scutirea de plata taxei de timbru, precum si a tuturor prevederilor legale  incidente, solicitand si judecarea in lipsa, formulez  prezenta                                                                     
                                 CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA
prin care solicit instantei sa dispuna:
-   Obligarea paratei la restituirea sumelor retinute cu titlu de asigurari sociale de sanatate pentru indemnizatia platita in baza legii 341/2004, cu modificarile ulterioare, incepand cu data de  (data Deciziei)   si pana la data platii efective,
-   Obligarea paratei la plata dobanzii legale aferente sumelor retinute nelegal cu titlul de contributie de asigurari sociale de sanatate, incepand cu .... (data Deciziei),
-   Obligarea paratei de a nu mai retine aceasta contributie pe viitor, dupa data pronuntarii sentintei,
-   Obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de solutionarea prezentei cauze,
       Pentru urmatoarele
                                            MOTIVE :

 I.        In fapt:
 - Subsemnatul, avand calitatea de „ Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 – Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite”, sunt beneficiar al  indemnizatiei prevazute la art. 5, alin. (1), litera o) din Legea  341/2004, cu modificarile ulterioare, prin Decizia nr.......... din ....    data.
                                                                      1
          - Prin prevederile art 13, alin. (1) si alin. (2), drepturile beneficiarilor acestei legi sunt protejate impotriva oricarei imixtiuni extraparlamentare,  insa aceste prevederi au fost incalcate in mod sistematic si interpretate neuniform de catre instante, ajungandu-se la dezlegarea lor prin Decizii ale ICCJ, cea mai recenta fiind Decizia nr. 14/2020, publicata in M.O nr 513/16.06.2020.                                                           
    II.   Platile efectuate de Parata
- Incepand cu data ... (data Deciziei) beneficiez de o indemnizatie de 1102 lei, Parata retinandu-mi 110 lei cu titlul de CASS, asa cum rezulta din talonul anexat. Mentionez ca suma retinuta in perioada < luna si anul Deciziei - decembrie 2017> a fost de 61 lei.
 -La data de 17.02.2020. ICCJ s-a pronuntat in Decizia nr.14/2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 16.06 2020, astfel:
„În interpretarea art. 5 alin. (2) cu referire la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la prevederile art. 154 alin. (1) lit. d), art. 155 și 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și art. 224 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, deținătorii titlului de Luptător cu Rol Determinant nu datorează contribuție la asigurările sociale de sănătate pentru indemnizațiile primite în temeiul Legii nr. 341/2004.
- Chiar daca Decizia ICCJ se refera la detinatorii calitatii de „Luptator cu Rol Determinant”, pentru identitate de ratiune si motivele invocate mai jos, solutia este aplicabila tuturor beneficiarilor Legii 341/2004, conform celor retinute de ICCJ:
„111. Din coroborarea dispozițiilor menționate rezultă, pe de o parte, că veniturile de care beneficiază deținătorii titlurilor reglementate de Legea nr. 341/2004 nu sunt impozabile și, pe de altă parte, că deși acest act normativ nu prevede nimic în legătură cu plata contribuțiilor la asigurările sociale de sănătate, aceasta nu înseamnă că ele s-ar datora (prin opoziție cu situația impozitelor pentru care se prevede scutirea), ci că trebuie făcută corelația necesară cu dispozițiile care reglementează această materie din Codul fiscal, dispoziții care stabilesc în legătură cu astfel de venituri (provenite din alte surse) condiția ca ele să fie impozabile pentru a constitui bază de calcul la stabilirea contribuției pentru asigurările sociale de sănătate.


                                                    2

112. De aceea, împrejurarea că art. 5 alin. (2) din Legea nr. 341/2004 prevede în mod expres doar că indemnizația acordată în temeiul acestui act normativ nu se impozitează, fără a arăta și că nu intră în baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, nu poate duce la o altă concluzie, de vreme ce, față de calificarea legală de a nu constitui venit, ea oricum nu poate fi luată în considerare pentru determinarea acestor contribuții.
113. Ca atare, încasarea unor astfel de indemnizații nu dă naștere, în sarcina beneficiarului lor, unei obligații de plată a contribuției la asigurările sociale de sănătate.”
- Argumentele prezentate au fost agreate cu unanimitate de voturi, intr-o forma similara, de presedintii Curtilor de Apel, conform „Minutei” de la Intalnirea presedintilor sectiilor pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale ai Curtilor de Apel, din 15.06 2018.
 - Înalta Curtea de Casație și Justiție s-a pronunțat prin numeroase decizii în interesul legii, în sensul că „Concursul dintre o lege specială și legea generală se rezolvă în favoarea legii speciale, conform principiului specialia generalibus derogant, chiar dacă acesta nu este prevăzut expres în legea specială”.
Potrivit dispozițiilor Art.521 alin.(3) din CPC, modificat și completat prin Legea 310/2018, Decizia ICCJ nr.14/2015, ca interpretare data de ICCJ unui text de lege, este obligatorie pentru oricine aplică acest text de lege, nu doar pentru judecători.

     III     Indemnizatiile prevazute de Legea 341/2004 nu sunt venituri si nu sunt            supuse CASS, conform Codului Fiscal
-Retinerea  de catre Parata  a CASS pentru indemnizatiile acordate in baza Legii 341/2004 a fost nelegala, intrucat, conform art. 5, alin. (2) „ Drepturile acordate conform prezentei legi nu sunt considerate venituri, nu se impozitează și nu afectează acordarea altor drepturi.”  si aceste indemnizatii nu se incadreaza in nici o categorie de venit supusa CASS, fiind scoase in mod expres din sfera veniturilor.
         

                                                                 3
    IV. Prescriptia extinctiva
 Conform art. 219 din Codul de Procedura fiscala  privind  prescripția dreptului de a cere restituirea, „Dreptul contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire.” Acelasi regim era prevazut si de art. 135 al vechiului Cod de Procedura Fiscala reglementat de OG 92/2009, precum si de Legea 571/2003.
Prin urmare, indiferent de cota retinuta (5,5%  si 10%), obligarea restituirii tuturor sumelor retinute cu titlu de CASS este aplicabila, indiferent de suma corectata.

     V. Concluzie
In concluzie, solicit obligarea Paratei la restituirea sumelor retinute cu titlu de CASS pentru pentru indemnizatiile platite in baza Legii 341/2004 incepand cu ..... (data Deciziei)   si pana la data pronuntarii sentintei, impreuna cu dobanda legala aferenta, precum si obligarea pentru viitor de a nu mai retine aceasta contributie pana la schimbarea cadrului legislativ in domeniu.
In drept: invoc dispozitiile legale la care am facut referire in cuprinsul prezentei, precum si orice alte dispozitii aplicabile in materie.
Anexez in copie conform cu originalul:
-   Carte Identitate
-   Decizia nr. ...... din .........
-   Talon iuna .... 2017 ( exemplificativ pentru perioada anterioara anului 2018)
-   Talon iulie 2020 
-   „Plangere prealabila” Casa de Pensii (nu este obligatorie!)
-   Raspunsul Casei de Pensii la „Plangerea Prealabila”  (nu este obligatorie!)
Depun prezenta in doua exemplare, unul pentru Instanta si unul pentru Parata.                                                                                                           

Bucuresti,      data....
                                      Cu stima si respect,
                                                             Numele si semnatura OLOGRAFA
            Domnului Presedinte al Tribunalului Bucuresti
   
                                                              4   Mulț'am domnule  Marcel DUMITRESCU, mi-am permis să fac copy-paste, la postarea dvs. și, chai acum ”compun” chemarea în judecată a casei de Pensii, pentru un camarad (leneș (nu în suferință neapărat), dar care-i mai la marginea județului și, o dată ce-l urnesc, sigur urnise-v-or și cei alături lui.
   Gratuit am copiat-o, gratuit o fac pentru dânsul/dânșii, pentru că mie nu-mi oprește.
   Însă-i rog să vă mulțumescă și, să vadă că v-ați rupt din timpul și liniștea d-vs., pentru dânșii și dacă și dânșii săriv-or poate o dată pentru dvs., ori pentru alții (și nu împotriva dvs., ori a altor camarași), om aavea și noi zile mai bune.
    Io le zic : ”numai în haită ca lupii, răzbim”.

    Din câte aflat-am pe aici de dvs., sunteți un om cumpătat și cu frică de Dumnezeu, de aceea mă iartă pe mine, carele... zic, așe după cum o spus Tudor Vladimirescu:
                 ”Cu răul să-i pierdem pe cei răi. Cu lancea ca Horea.”
    Iar în ce privește milostirea.... tot eu zic... să nu-l lăsăm doară pe bunul Dumnezeu să-i îndrepte, ci să-i dăm o mână de ajutoriu, că sărmanul nu mai face față de atâtea tâlhării ale tot atâtor tâlhari.
    Să-i scurtăm de cap, cum le mai zicea Napoleonul ce-i acum departe.

    O seară bună și să vă dea Dumnezeu multe zile și sănătate.
Memorat
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4053 : August 19, 2020, 12:14:50 »

Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 6021
 • Vezi Profilul
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4054 : Septembrie 14, 2020, 12:36:32 »

Viorel Bulete
1h  · https://www.facebook.com/photo?fbid=2771341229817110&set=pcb.2771345289816704
Situatia contului astazi , aveti contul postat aici.
Am avut 270 lei traducerea , am postat deja chitanta , 33 de lei postez acum chitanta pentru scrisoarea recomandata la CJUE in Luxembourg si mai avem 2 depuneri de 30 si 100 lei . aveam in cont 188 lei , dar 70 de lei sunt cheltiuielile de intretinere cont , pe care va trebui sa le platim curand , ca se cam implineste un an de cand am deschis contul.
Trebuie sa vedem daca scrisoarea noastra a ajuns fara sa fie falsificata de agentii statului roman , ca daca va fi asa , se va schimba mult in rau situatia PREPOTENTILOR care sunt la Putere (PNL , ALDE , PSD ,Pro Romania - ca toti sunt o apa si un pamant)
Astia sunt banii acum si trebuie sa ne grabim sa il alimentam, ca trebuie sa mergem sa definitivam actiunea.
Nu ne lasam pacaliti !!!!
Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 6021
 • Vezi Profilul
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4055 : Septembrie 14, 2020, 12:39:49 »Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 6021
 • Vezi Profilul
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4056 : Septembrie 30, 2020, 16:40:56 »

Toader Adrian a postat un document pe Facebook. Cred că e de interes general.
Toader Adrian: Noi am făcut faceți și voi!
https://www.facebook.com/photo/?fbid=787128098688120&set=gm.2955988297839704
Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 6021
 • Vezi Profilul
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4057 : Septembrie 30, 2020, 16:48:02 »

Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 6021
 • Vezi Profilul
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4058 : Septembrie 30, 2020, 17:34:40 »

Vedeți și ce discută militarii.

Memorat
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4059 : Octombrie 20, 2020, 14:28:44 »

Model orientativ pentru LRM ("0,6"). Motivatia este valabila pentru toate categoriile!

TRIBUNALUL: .............................
SECTIA a VIII-a : Conflicte de Munca


                                           DOMNULE PRESEDINTE,

   Subsemnatul ..........................................., domiciliat in Bucuresti-sector ., Str. ......................   nr..., bloc ..., scara .... etaj ..., ap. ..., avand CNP .............................., telefon .............., adresa e-mail ..................................., legitimat cu C.I. seria ....., nr ............., in calitate de reclamant,
In contradictoriu cu parata CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCURESTI, Calea Vitan nr. 6, Sector 3, București  Telefon centrală: 021/326.05.56; 031/805.36.44  Fax: 021/326.05.64; 021/326.05.41, e-mail: bucuresti.secretariat@cnpp.ro,  (sau casa Judeteana)
In temeiul prevederilor art, 4^3,alin. (2) din legea 341/2004, art. 117  si art. 157 din Legea 263/2010 privind scutirea de plata taxei de timbru, precum si a tuturor prevederilor legale  incidente, solicitand si judecarea in lipsa, formulez  prezenta                                                                     
                                 CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA
prin care solicit instantei sa dispuna:
-   Obligarea paratei la restituirea sumelor retinute cu titlu de asigurari sociale de sanatate pentru indemnizatia platita in baza legii 341/2004, cu modificarile ulterioare, incepand cu data de  (data Deciziei)   si pana la data platii efective,
-   Obligarea paratei la plata dobanzii legale aferente sumelor retinute nelegal cu titlul de contributie de asigurari sociale de sanatate, incepand cu .... (data Deciziei),
-   Obligarea paratei de a nu mai retine aceasta contributie pe viitor, dupa data pronuntarii sentintei,
-   Obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de solutionarea prezentei cauze,
       Pentru urmatoarele
                                            MOTIVE :

 I.        In fapt:
 - Subsemnatul, avand calitatea de „ Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 – Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite”, sunt beneficiar al  indemnizatiei prevazute la art. 5, alin. (1), litera o) din Legea  341/2004, cu modificarile ulterioare, prin Decizia nr.......... din ....    data.
                                                                      1
          - Prin prevederile art 13, alin. (1) si alin. (2), drepturile beneficiarilor acestei legi sunt protejate impotriva oricarei imixtiuni extraparlamentare,  insa aceste prevederi au fost incalcate in mod sistematic si interpretate neuniform de catre instante, ajungandu-se la dezlegarea lor prin Decizii ale ICCJ, cea mai recenta fiind Decizia nr. 14/2020, publicata in M.O nr 513/16.06.2020.                                                           
    II.   Platile efectuate de Parata
- Incepand cu data ... (data Deciziei) beneficiez de o indemnizatie de 1102 lei, Parata retinandu-mi 110 lei cu titlul de CASS, asa cum rezulta din talonul anexat. Mentionez ca suma retinuta in perioada < luna si anul Deciziei - decembrie 2017> a fost de 61 lei.
 -La data de 17.02.2020. ICCJ s-a pronuntat in Decizia nr.14/2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 16.06 2020, astfel:
„În interpretarea art. 5 alin. (2) cu referire la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la prevederile art. 154 alin. (1) lit. d), art. 155 și 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și art. 224 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, deținătorii titlului de Luptător cu Rol Determinant nu datorează contribuție la asigurările sociale de sănătate pentru indemnizațiile primite în temeiul Legii nr. 341/2004.
- Chiar daca Decizia ICCJ se refera la detinatorii calitatii de „Luptator cu Rol Determinant”, pentru identitate de ratiune si motivele invocate mai jos, solutia este aplicabila tuturor beneficiarilor Legii 341/2004, conform celor retinute de ICCJ:
„111. Din coroborarea dispozițiilor menționate rezultă, pe de o parte, că veniturile de care beneficiază deținătorii titlurilor reglementate de Legea nr. 341/2004 nu sunt impozabile și, pe de altă parte, că deși acest act normativ nu prevede nimic în legătură cu plata contribuțiilor la asigurările sociale de sănătate, aceasta nu înseamnă că ele s-ar datora (prin opoziție cu situația impozitelor pentru care se prevede scutirea), ci că trebuie făcută corelația necesară cu dispozițiile care reglementează această materie din Codul fiscal, dispoziții care stabilesc în legătură cu astfel de venituri (provenite din alte surse) condiția ca ele să fie impozabile pentru a constitui bază de calcul la stabilirea contribuției pentru asigurările sociale de sănătate.


                                                    2

112. De aceea, împrejurarea că art. 5 alin. (2) din Legea nr. 341/2004 prevede în mod expres doar că indemnizația acordată în temeiul acestui act normativ nu se impozitează, fără a arăta și că nu intră în baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, nu poate duce la o altă concluzie, de vreme ce, față de calificarea legală de a nu constitui venit, ea oricum nu poate fi luată în considerare pentru determinarea acestor contribuții.
113. Ca atare, încasarea unor astfel de indemnizații nu dă naștere, în sarcina beneficiarului lor, unei obligații de plată a contribuției la asigurările sociale de sănătate.”
- Argumentele prezentate au fost agreate cu unanimitate de voturi, intr-o forma similara, de presedintii Curtilor de Apel, conform „Minutei” de la Intalnirea presedintilor sectiilor pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale ai Curtilor de Apel, din 15.06 2018.
 - Înalta Curtea de Casație și Justiție s-a pronunțat prin numeroase decizii în interesul legii, în sensul că „Concursul dintre o lege specială și legea generală se rezolvă în favoarea legii speciale, conform principiului specialia generalibus derogant, chiar dacă acesta nu este prevăzut expres în legea specială”.
Potrivit dispozițiilor Art.521 alin.(3) din CPC, modificat și completat prin Legea 310/2018, Decizia ICCJ nr.14/2015, ca interpretare data de ICCJ unui text de lege, este obligatorie pentru oricine aplică acest text de lege, nu doar pentru judecători.

     III     Indemnizatiile prevazute de Legea 341/2004 nu sunt venituri si nu sunt            supuse CASS, conform Codului Fiscal
-Retinerea  de catre Parata  a CASS pentru indemnizatiile acordate in baza Legii 341/2004 a fost nelegala, intrucat, conform art. 5, alin. (2) „ Drepturile acordate conform prezentei legi nu sunt considerate venituri, nu se impozitează și nu afectează acordarea altor drepturi.”  si aceste indemnizatii nu se incadreaza in nici o categorie de venit supusa CASS, fiind scoase in mod expres din sfera veniturilor.
         

                                                                 3
    IV. Prescriptia extinctiva
 Conform art. 219 din Codul de Procedura fiscala  privind  prescripția dreptului de a cere restituirea, „Dreptul contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire.” Acelasi regim era prevazut si de art. 135 al vechiului Cod de Procedura Fiscala reglementat de OG 92/2009, precum si de Legea 571/2003.
Prin urmare, indiferent de cota retinuta (5,5%  si 10%), obligarea restituirii tuturor sumelor retinute cu titlu de CASS este aplicabila, indiferent de suma corectata.

     V. Concluzie
In concluzie, solicit obligarea Paratei la restituirea sumelor retinute cu titlu de CASS pentru pentru indemnizatiile platite in baza Legii 341/2004 incepand cu ..... (data Deciziei)   si pana la data pronuntarii sentintei, impreuna cu dobanda legala aferenta, precum si obligarea pentru viitor de a nu mai retine aceasta contributie pana la schimbarea cadrului legislativ in domeniu.
In drept: invoc dispozitiile legale la care am facut referire in cuprinsul prezentei, precum si orice alte dispozitii aplicabile in materie.
Anexez in copie conform cu originalul:
-   Carte Identitate
-   Decizia nr. ...... din .........
-   Talon iuna .... 2017 ( exemplificativ pentru perioada anterioara anului 2018)
-   Talon iulie 2020 
-   „Plangere prealabila” Casa de Pensii (nu este obligatorie!)
-   Raspunsul Casei de Pensii la „Plangerea Prealabila”  (nu este obligatorie!)
Depun prezenta in doua exemplare, unul pentru Instanta si unul pentru Parata.                                                                                                           

Bucuresti,      data....
                                      Cu stima si respect,
                                                             Numele si semnatura OLOGRAFA
            Domnului Presedinte al Tribunalului Bucuresti
   
                                                              4


Pentru cei care au folosit „Modelele orientative” postate de mine:
- Raspundeti la „Intampinare”!
- Prezentati-va la proces (dovediti interes, respectati principiile procesuale de oralitate, contradictorialitate, disponibilitate, etc.). Nota! Am trecut in model acceptul judecarii in lipsa pentru cazurile deosebite si pentru evitarea tergiversarii sau suspendarii.
- Redactati si depuneti „concluzii scrise” ( le depuneti dupa ce va orientati sa raspundeti la intrebari sau sa va sustineti cererea, cand vi se da cuvantul! Am postat un „Model orientativ”)!
- Am trecut solicitarea de restituire a cheltuielilor de judecata in ideea ca va angajati avocat. (Daca nu aveti, nu cereti ca nu le puteti dovedi!).
- Angajati-va avocat! Nu e obligatoriu, dar ...  Putini stiu ce sa spuna cand li se da cuvantul sau sa raspunda la „intrebarile-capcana”. Si ... „fiecare pasare piere pe limba ei”!
Eu am avut astazi proces si am obtinut restituirea CASS (pentru „0,6”) de la data Deciziei: 01.07.2015! (La mai mult nu aveam dreptul si nu puteam cere!).
Cel cu Dosarul 19000/3/2020 nu s-a prezentat. (Vezi rezultatul!).
Iata „Solutia” in cazul meu:
Tribunalul Bucuresti Dosar 19075/3/2020
20.10.2020
Ora estimata: 09:00
Complet: C2
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea. Obligă pârâta către reclamant la restituirea sumelor re?inute cu titlu de contribu?ie asigurări sociale de sănătate, începând cu data de 01.07.2015, la care adaugă dobânda legală penalizatoare aferentă ce va fi calculată începând cu data fiecărei re?ineri ?i până la data plă?ii efective. Obligă pârâta la sistarea, pe viitor, a re?inerii contribu?iei de asigurări sociale de sănătate, până la intervenirea unor eventuale modificări legislative. Ia act că reclamantul nu solicită cheltuieli de judecată. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, cale de atac care se depune la Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia a VIII-a Conflicte de Muncă ?i Asigurări Sociale. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, azi 20.10.2020.
Document: Hotarâre 20.10.2020Memorat
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4060 : Octombrie 20, 2020, 14:46:25 »

[size=10pt]Tribunalul ................
Sectia   Conflicte de Munca  si Asigurari Sociale
Dosar nr. ......


 
DOMNULE PREȘEDINTE,
 
Subsemnatul, ... CNP ............................................................................., in calitate de reclamant in Dosarul nr..................  ..........., formulez
                                               CONCLUZII SCRISE

prin care va solicit admiterea actiunii si sa obligati Parata la restituirea sumelor retinute abuziv  in perioada (data DECIZIEI  – 16.06. 2020 cu titlul de  „Contributie Asigurari Sociale de Sanatate”,  a dobanzilor legale aferente, precum si a cheltuielilor de judecata, pentru urmatoarele motive:                                                                 -Subsemnatul a beneficiat si beneficiaza de asigurari de sanatate  si in baza prevederilor Legii 341/2004 - art 5, alin (1), literele i) si j), drept reconfirmat prin OUG 95/2014, art 5, alin (1) literele g) (accesul gratuit la tratamente și medicamente în spitalele, policlinicile, bazele de tratament și unitățile din stațiuni balneoclimaterice, aparținând Ministerului Sănătății, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, cheltuielile urmând a fi suportate din bugetele ministerelor respective și al Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;) si h) (accesul gratuit la toate medicamentele, prin medicul de familie, costul integral al acestora fiind suportat din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate;), acesta fiind ultimul Act Normativ care reglementeaza materia.                                                                  -Art. 5, alin. (2) - „ Drepturile acordate conform prezentei legi nu sunt considerate venituri, nu se impozitează și nu afectează acordarea altor drepturi.”- practic, reconfirma faptul ca sunt scutit de plata CASS! Legiuitorul, fie el si delegat, nu putea sa dispuna concomitent si scutirea si obligativitatea platii CASS!
- Decizia nr 14/2020, publicata in M.O nr 513/16.06.2020, ICCJ  nu creaza un drept, ci doar constata existenta acestuia, obligand Parata sa il respecte. 

                                                       1
-Parata invoca termenul general de prescriptie de 3 ani, insa,dupa cum rezulta din „Raspunsul la Plangerea Prealabila”, Parata mi-a ascuns datoria! Faptul ca Parata a retinut nelegal CASS a devenit NEINDOIELNIC la data de 16.06. 2020 – data publicarii in M. O. a „Deciziei ICCJ  nr 14/2020”! Prin urmare,  conform  art 2523 ( „Prescripția începe să curgă de la data când titularul dreptului la acțiune a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia să cunoască nașterea lui.”)  si acesta este TERMENUL de la care incepe sa curga „Prescriptia extinctiva” invocata de Parata, NICIDECUM data de la care a comis abuzul! Practic, Parata va cere sa ii legalizati abuzul comis timp de 5 ani!
-   Consider ca textul de lege aplicabil in cazul de fata este art. 219 din Codul de Procedura fiscala  privind  prescripția dreptului de a cere restituirea, „Dreptul contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire.” Acelasi regim era prevazut si de art. 135 al vechiului Cod de Procedura Fiscala reglementat de OG 92/2009, precum si de Legea 571/2003.
Prin urmare, indiferent de cota retinuta (5,5% = 61 lei in perioada  data DECIZIEI – 31.12.2017  si 10% = 110 lei in perioada 01.01.2018 – 16.06.2020), obligarea restituirii tuturor sumelor retinute cu titlu de CASS este aplicabila, indiferent de suma corectata.
-In cazul in care veti considera aplicabile prevederile dreptului comun  in materia prescriptiei extinctive, va rog sa tineti cont ca termenul  incepe sa curga de la data de 16.06.2020, data la care a devenit neindoilnic atat pentru subsemnatul, cat si pentru Parata, conform art. 2523 din Codul Civil.
 Avand in vedere motivele mai sus invocate, va rog sa admiteti cererea mea si sa obligati Parata la restituirea sumelor retinute abuziv  in perioada DATA DECIZIEI– 16.06.2020, precum si a dobanzilor legale aferente.
Precizez ca pentru perioada 16.06.2020- 31.08.2020, Parata mi-a restituit in luna septembrie, in mod „voluntar”, sumele retinute abuziv.
Data .................                            NUME SI SEMNATURA


                   Domnului Presedinte al Tribunalului ........   
     
                                            2
Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 6021
 • Vezi Profilul
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4061 : Decembrie 18, 2020, 21:31:32 »

           

Memorat
 • NVal
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 6021
 • Vezi Profilul
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4062 : Ianuarie 01, 2021, 23:34:25 »

Iată unde ne aflăm, unde am ajuns in acești ani.Adrian Toni Neacsu
Ieri la 10:23  ·  https://www.facebook.com/atneacsu
În 2020 România a fost obligată la CEDO la plata unor despăgubiri de peste 34 milioane euro, adică mai mult decât în ultimii 10 ani la un loc! (via Asociatia pentru Proprietatea Privata)
În martie 2021 expiră termenul acordat de CEDO pentru remediarea problemelor structurale din penitenciarele românești, după ce încă din 2017 s-a dat o hotărâre-pilot (Rezmiveș și alții împotriva României) care obliga statul român să ia măsuri inclusiv financiare pentru compensarea condițiilor inumane de detenție.
Câteva sute de dosare pe condițiile de detenție și tortură sunt suspendate și așteaptă să fie soluționate de Curtea europeană.
În decembrie 2019 a fost abrogat fostul recurs compensatoriu (Legea nr. 169/2017), care oferea spor de zile executate pentru condiții improprii, tocmai pentru a nu fi nevoiți să plătim bani din buget, fără să se pună nimic în loc.
Actualul Guvern nu a trecut absolut nimic în programul de guvernare cu privire la măsurile de evitare a pronunțării de noi condamnări în sutele de dosare acum suspendate, iar Planul de măsuri adoptat și care urmează să fie prezentat Curții europene a drepturilor omului în martie 2021 este un lung șir de vorbe goale, de felul să fie bine ca să nu fie rău.
(https://sgg.gov.ro/.../upl.../2020/11/PLANUL-DE-ACTIUNE-.pdf)
Vai de căruța noastră!Pentru că argumentul forte al d-lui președinte al CSM Bogdan Mateescu în susținerea încălcării voinței exprimate prin referendum îl constituie faptul că dispozițiile referitoare la judecarea apelurilor în complete de 3 judecători nu ar fi intrat niciodată în vigoare (deci ce mare pagubă că se încalcă voința poporului exprimată prin referendum) redau aici un extras din avizul favorabil al CSM (Hotărârea 283/18.12.2019) la o propunere legislativă, care în prezent se află la Senat, și care viza atunci exact aceeași problemă a amânării intrarii în vigoare a modificării compunerii completelor începand cu 1 ianuarie 2020.


 
Memorat
 • Mr. G
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 2560
 • Vezi Profilul
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4063 : Aprilie 08, 2021, 16:03:57 »

CE PARERE AVE-TI ?CEDO a decis că vaccinarea obligatorie ar putea fi necesară „într-o societate democratică”

de S.J.     HotNews.ro
Joi, 8 aprilie 2021, 15:33 Actualitate | Esenţial


Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasbourg a hotărât joi că vaccinarea obligatorie este legală și ar putea fi necesară în societățile democratice, relatează Deutsche Welle.

Decizia instanței a venit în urma unei plângeri formulate de familii din Cehia cu privire la vaccinarea obligatorie a copiilor.

„Măsurile ar putea fi privite ca fiind 'necesare într-o societate democratică'”, au scris judecătorii CEDO în motivarea deciziei.

Deși hotărârea nu este direct legată de vaccinarea împotriva coronavirusului experții cred că ea ar putea avea implicații în ceea ce privește campaniile de vaccinare anti-Covid, în special pentru cei care refuză să se vaccineze.

Decizia „consolidează posibilitatea vaccinării obligatorii sub condițiile actualei pandemii de COVID-19”, a declarat pentru agenția AFP Nicolas Hervieu, un jurist specializat în deciziile CEDO.

Judecătorii de la Strasbourg au stabilit că vaccinurile obligatorii administrate de autoritățile de sănătate din Cehia sunt în linie cu „interesul superior” al copiilor.

„Obiectivul trebuie să fie ca fiecare copil să fie protejat împotriva bolilor grave, prin vaccinare sau prin virtutea imunității de turmă”, au precizat judecătorii.

Instanța a decis că autoritățile cehe nu au încălcat Articolul 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului referitor la respectarea vieții private.

Legislația din Cehia stipulează că vaccinarea copiilor este obligatorie în cazul a 9 boli infecțioase printre care rujeola, hepatita B și difteria.
Memorat
 • ctiron
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 1057
 • Vezi Profilul
Răspuns: CONSFATUIRI PE TEME JURIDICE
« Răspunde #4064 : Mai 12, 2021, 08:48:33 »

[size=10pt]Tribunalul ................
Sectia   Conflicte de Munca  si Asigurari Sociale
Dosar nr. ......


 
DOMNULE PREȘEDINTE,
 
Subsemnatul, ... CNP ............................................................................., in calitate de reclamant in Dosarul nr..................  ..........., formulez
                                               CONCLUZII SCRISE

prin care va solicit admiterea actiunii si sa obligati Parata la restituirea sumelor retinute abuziv  in perioada (data DECIZIEI  – 16.06. 2020 cu titlul de  „Contributie Asigurari Sociale de Sanatate”,  a dobanzilor legale aferente, precum si a cheltuielilor de judecata, pentru urmatoarele motive:                                                                 -Subsemnatul a beneficiat si beneficiaza de asigurari de sanatate  si in baza prevederilor Legii 341/2004 - art 5, alin (1), literele i) si j), drept reconfirmat prin OUG 95/2014, art 5, alin (1) literele g) (accesul gratuit la tratamente și medicamente în spitalele, policlinicile, bazele de tratament și unitățile din stațiuni balneoclimaterice, aparținând Ministerului Sănătății, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, cheltuielile urmând a fi suportate din bugetele ministerelor respective și al Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;) si h) (accesul gratuit la toate medicamentele, prin medicul de familie, costul integral al acestora fiind suportat din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate;), acesta fiind ultimul Act Normativ care reglementeaza materia.                                                                  -Art. 5, alin. (2) - „ Drepturile acordate conform prezentei legi nu sunt considerate venituri, nu se impozitează și nu afectează acordarea altor drepturi.”- practic, reconfirma faptul ca sunt scutit de plata CASS! Legiuitorul, fie el si delegat, nu putea sa dispuna concomitent si scutirea si obligativitatea platii CASS!
- Decizia nr 14/2020, publicata in M.O nr 513/16.06.2020, ICCJ  nu creaza un drept, ci doar constata existenta acestuia, obligand Parata sa il respecte. 

                                                       1
-Parata invoca termenul general de prescriptie de 3 ani, insa,dupa cum rezulta din „Raspunsul la Plangerea Prealabila”, Parata mi-a ascuns datoria! Faptul ca Parata a retinut nelegal CASS a devenit NEINDOIELNIC la data de 16.06. 2020 – data publicarii in M. O. a „Deciziei ICCJ  nr 14/2020”! Prin urmare,  conform  art 2523 ( „Prescripția începe să curgă de la data când titularul dreptului la acțiune a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia să cunoască nașterea lui.”)  si acesta este TERMENUL de la care incepe sa curga „Prescriptia extinctiva” invocata de Parata, NICIDECUM data de la care a comis abuzul! Practic, Parata va cere sa ii legalizati abuzul comis timp de 5 ani!
-   Consider ca textul de lege aplicabil in cazul de fata este art. 219 din Codul de Procedura fiscala  privind  prescripția dreptului de a cere restituirea, „Dreptul contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire.” Acelasi regim era prevazut si de art. 135 al vechiului Cod de Procedura Fiscala reglementat de OG 92/2009, precum si de Legea 571/2003.
Prin urmare, indiferent de cota retinuta (5,5% = 61 lei in perioada  data DECIZIEI – 31.12.2017  si 10% = 110 lei in perioada 01.01.2018 – 16.06.2020), obligarea restituirii tuturor sumelor retinute cu titlu de CASS este aplicabila, indiferent de suma corectata.
-In cazul in care veti considera aplicabile prevederile dreptului comun  in materia prescriptiei extinctive, va rog sa tineti cont ca termenul  incepe sa curga de la data de 16.06.2020, data la care a devenit neindoilnic atat pentru subsemnatul, cat si pentru Parata, conform art. 2523 din Codul Civil.
 Avand in vedere motivele mai sus invocate, va rog sa admiteti cererea mea si sa obligati Parata la restituirea sumelor retinute abuziv  in perioada DATA DECIZIEI– 16.06.2020, precum si a dobanzilor legale aferente.
Precizez ca pentru perioada 16.06.2020- 31.08.2020, Parata mi-a restituit in luna septembrie, in mod „voluntar”, sumele retinute abuziv.
Data .................                            NUME SI SEMNATURA


                   Domnului Presedinte al Tribunalului ........   
     
                                            2


Buna ziua.! D-le Maricel Dumitrescu, va multumim pt.toate indrumarile si va suntem recunoscatori.. daca sunteti amabil si aveti un model de Intampinare pt. Curtea de Apel, va rugam frumos sa-l postati si pt noi.! Va multumesc din suflet si va doresc toate cele bune.!
Memorat
Pagini: 1 ... 269 270 [271] 272
Schimbă forumul: