Main Content:

Pagini: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 55

Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...

Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #135 : Aprilie 06, 2013, 21:03:55 »


 " 25 de modificari importante aduse de NCPC

    Reasezarea competentei materiale a instantelor judecatoresti;
    O noua viziune a regimului nulitatilor procesuale – se pune accentul pe indreptarea neregularitatilor sau acoperirea nulitatii;
    Reglementarea expresa a etapelor judecatii: cercetarea procesului si dezbaterea fondului;
    Modificari substantiale ale procedurii de citarea si comunicarea a actelor de procedura;
    Modificarea  radicala a modului de stabilire a primului termen de judecata;
    Procedura de regularizare a cererii de chemare in judecata
    Reglementarea expresa a mijloacelor materiale de proba;
    Schimbarea sistemului cailor de atac impotriva hotararilor judecatoresti;
    Introducerea unei proceduri de filtrare a recursului;
    Accentuarea rolului medierii ca alternativa de rezolvare a litigiilor;
    Obligativitatea reprezentarii partii de catre avocat in faza recursului. Obligativitatea semnarii cererii de recurs de catre avocat sub sanctiunea nulitatii.
    Procedura noua – Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;
    Reglementarea procedurii contestatiei privind tergiversarea procesului;
    Procedura noua – Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fara drept;
    Procedura noua – Inscrierea drepturilor dobandite in temeiul uzucapiunii;
    Procedura noua – Masuri provizorii in materia drepturilor de proprietate intelectuala;
    Reglementarea interventiei altor creditori in procedura de executare silita;
    Schimbarea criteriilor pentru determinarea instantei de executare si a competentei executorului judecatoresc;
    Extinderea efectelor incheierii de incuviintare a executarii silite pe tot teritoriul tarii;
    Posibilitatea suspendarii unui titlu executoriu in cadrul actiunii pe fond avand ca obiect desfiintarea acestuia
    Reglementarea expresa a modalitatii de valorificare a titlurilor de valoare, actiuni sau parti sociale;
    Posibilitatea evacuarii debitorului sau tertului dobanditor din imobilul urmarit de catre instanta de executare
    Reglementarea executarii veniturilor imobilelor;
    Noua procedura de distribuire a sumelor obtinute in executarea silita;
    Modificarea regimului cautiunii judiciare; "

-----[/color]
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #136 : Aprilie 06, 2013, 21:08:04 »


" NCPC - Avantaje

    Noi proceduri speciale mai eficiente (exemple: evacuare, uzucapiune, cereri de valoare redusa);
    Schimbarea sistemului cailor de atac (singura cale ordinara de atac este apelul);
    Reglementarea mijloacelor moderne de comunicare a actelor de procedura;
    Etapizarea clara a fazelor procesuale;
    Obligarea instantei la estimarea fazei cercetarii procesului;
    Noul regim al nulitatilor procedurale ce pune accentul indreptarea si/sau regularizarea
    Reglementarea expresa a posibilitatii folosirii inregistrarilor audio si video in instanta;
    Procedura de filtrare a recursului;
    Procedura de dezlegare prealabila a unor probleme de drept;
    Contestatia privind tergiversarea procesului;
    Posibilitatea obtinerii unei singure incuviintari silite pentru intreg teritoriul tarii;
    Sporirea competentei teritoriale ale executorului judecatoresc;
    Modificarea regimului returnarii cautiunii;

NCPC - Dezavantaje

    Necorelarea noilor reglementari procedurale cu aspectele organizatorice ale instantelor;
    Imposibilitatea partii de a semna si formula recurs fara avocat;
    Trimiterea unora dintre procesele in materia proprietati intelectuale la judecatorie;
    Introducerea sedintei de informare privind medierea ca procedura prealabila pentru litigiile de munca si protectia consumatorului precum si lipsa unor clarificari privind gratuitatea acesteia;
    Reglementarea prea multor cauze de nulitate neconditionata;
    Interventie in procedura de executarea silita a creditorilor fara titlu executoriu. "


Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #138 : Aprilie 09, 2013, 13:49:20 »


" Excepţie de neconstituţionalitate invocată într-un litigiu având ca obiect soluţionarea unei excepţii de nelegalitate.- art. 4 din Legea nr. 554/2004; - art. 29 alin.1 din Legea nr. 47/1992 şi - art. 137 C.pr.civilă.Excepţie de neconstituţionalitate reprezintă o chestiune prejudicială, adică o problemă juridică a cărei rezolvare trebuie să preceadă soluţionarea litigiului cu care este conexă. Instanţa constituţională a concluzionat că excepţia de neconstituţionalitate nu poate forma obiectul unei acţiuni principale, nici în faţa instanţei de judecată sau de arbitraj, unde constituie întotdeauna un mijloc de apărare într-un litigiu în curs de soluţionare, şi nici în faţa sa.Excepţia de neconstituţionalitate trebuie invocată în faţa instanţei investită cu soluţionarea fondului cauzei şi nu în faţa instanţei investită doar cu soluţionarea excepţiei de nelegalitate, care constituie tot un mijloc de apărare.Sentinţa nr. 28/10 februarie 2010 irevocabilă pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti - Secţia Comercială şi de Contencios administrativ şi FiscalPrin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova, reclamantul NOA a chemat în judecată pe pârâţii Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie Ploieşti şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, solicitând ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună anularea parţială a contractului individual de muncă nr.27/22 februarie 2008 încheiat între părţi, referitor la salariu şi recunoaşterea în favoarea sa a dreptului de a beneficia de acelaşi salariu ca şi ceilalţi medici angajaţi ai pârâtului, cu grad profesional similar, precum şi obligarea pârâtului la plata drepturilor băneşti corespunzătoare, începând cu luna februarie 2008 şi în continuare.Prin încheierea din 23.04.2009, Tribunalul Prahova, în baza art. 4 din Legea nr.554/2004, a suspendat judecata şi a înaintat dosarul la Curtea de Apel Ploieşti, Secţia contencios administrativ, pentru soluţionarea excepţiei de nelegalitate a dispoziţiilor art. 12 alin.5 din OUG nr. 115/2004.Prin sentinţa nr. 89 din 18 mai 2009 Curtea de Apel Ploieşti - Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ Fiscal a admis excepţia inadmisibilităţii invocată din oficiu, a respins ca inadmisibilă, excepţia de nelegalitate.

Prin decizia nr. 3789/19 august 2009 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de Contencios Administrativ şi fiscal a admis recursul declarat de NOA împotriva sentinţei nr. 89 din 18 mai 2009 a Curţii de Apel Ploieşti - Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi fiscal, a casat hotărârea atacată şi a trimis cauza la aceeaşi instanţă spre rejudecare.Pe rolul Curţii de Apel Ploieşti, dosarul a fost reînregistrat sub nr. 366,8/42/2009. În cadrul acestui dosar reclamantul a invocat excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.12 alin.5 din OUG nr. 115/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în raport de dispoziţiile art. 1,16,41,47 73 şi 108 din Constituţia României.La termenul de judecată din data de 10.02.2010, Curtea a invocat din oficiu excepţia inadmisibilităţii excepţiei de nelegalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. 5 din OUG nr.115/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în raport de dispoziţiile art. 1,16,47,73 şi 108 din Constituţia României formulată de reclamantul Nonea Ovidiu Adrian şi a rămas în pronunţare asupra acesteia.Examinând excepţia de nelegalitate, prin prisma textelor de lege incidente, Curtea a reţinut următoarele:Potrivit dispoziţiilor art. 4 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate.Ordonanţa de urgenţă nu este un act administrativ, ci un act cu putere de lege, adoptat de Guvern în temeiul delegării legislative reglementate de art. 115 alin.4-8 din Constituţia României şi suspus aprobării Parlamentului.În doctrina de specialitate (D.C. Dragoş Legea contenciosului administrativ, comentarii şi explicaţii ediţia 2", Editura C H Beck, p.155), excepţia de nelegalitate, aşa cum este reglementată de dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 554/2004, a fost definită ca un mijloc de apărare prin care, în cadrul unui proces aflat în curs de soluţionare, una din părţi, ameninţată să i se aplice un act ilegal, se apără invocând acest viciu şi cere ca actul să nu fie luat în considerare la soluţionarea speţei. Aşadar, spre deosebire de excepţia de neconstituţionalitate, care priveşte legi sau ordonanţe, excepţia de nelegalitate priveşte acte administrative unilaterale. Astfel, potrivit art. 29 alin.1 din Legea 47/1992, Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial, privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţei ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia. Aşadar, este indubitabil că o ordonanţă nu poate face obiectul controlului de nelegalitate în baza art. 4 din Legea nr. 554/2004, ci numai al controlului de constituţionalitate, în temeiul textului de lege mai sus citat.

Cum, pe calea prezentei excepţii, autorul acestuia a invocat nelegalitatea dispoziţiilor art. 12 alin.5 din OG 17/2008, cererea sa este inadmisibilă, astfel că, în temeiul art. 4 din Legea nr. 554/2004, coroborat cu art. 29 alin.1 din Legea nr. 47/1992 şi cu art. 137 C.pr.civilă, Curtea a admis excepţia invocată din oficiu şi va constata inadmisibilitatea excepţiei de nelegalitate.Cu privire la excepţia de neconstituţionalitatea a dispoziţiilor art.12 alin.5 din OUG nr. 115/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în raport de dispoziţiile art. 1,16,41,47 73 şi 108 din Constituţia României, invocată de către reclamant în faţa Curţii de Apel Ploieşti în cauza ce avea ca obiect soluţionarea excepţiei de nelegalitate mai sus analizate, Curtea a constatat următoarele:În considerentele deciziei de interpretare nr. 660/2007, Curtea Constituţională a menţionat că, în cadrul procesului judiciar, excepţia de neconstituţionalitate se înscrie în rândul excepţiilor de procedură prin care partea care le ridică, instanţa de judecată din oficiu sau procurorul urmăreşte împiedicarea unei judecăţi care s-ar întemeia pe o dispoziţie legală neconstituţională. În plus, Curtea a arătat că această excepţie reprezintă o chestiune prejudicială, adică o problemă juridică a cărei rezolvare trebuie să preceadă soluţionarea litigiului cu care este conexă. Pe cale de consecinţă, instanţa constituţională a concluzionat că excepţia de neconstituţionalitate nu poate forma obiectul unei acţiuni principale,
nici în faţa instanţei de judecată sau de arbitraj, unde constituie întotdeauna un mijloc de apărare într-un litigiu în curs de soluţionare, şi nici în faţa sa.Aşa fiind, Curtea a constată că excepţia de neconstituţionalitate trebuie invocată în faţa instanţei investită cu soluţionarea fondului cauzei, respectiv Tribunalul Prahova - Secţia civilă şi de litigii de muncă, Curtea de Apel Ploieşti fiind investită doar cu soluţionarea excepţiei de nelegalitate. "
 " http://jurisprudentacedo.com/Exceptie-de-neconstitutionalitate-invocata-intr-un-litigiu-avand-ca-obiect-solutionarea-unei-exceptii-de-nelegalitate.html "
[/color]
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #142 : Aprilie 28, 2013, 01:03:58 »


Teoria generala a dreptului.TGD.Interpretarea legii civile.

" http://www.scribd.com/doc/72081914/Drept-Economic-1 "
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #143 : Aprilie 28, 2013, 10:25:00 »


" Specialia generalibus derogant
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Salt la: Navigare, căutare

Specialia generalibus derogant este un principiu juridic care implică faptul că norma specială e cea care derogă de la norma generală și că norma specială este de strictă interpretare la cazul respectiv. Mai mult, o normă generală nu poate înlătura de la aplicare o norma specială.

Deoarece norma generală reprezintă situația de drept comun, iar norma specială constituie excepția, trebuie respectate două reguli:[1]

    norma specială derogă de la norma generală - specialia generalibus derogant,
    norma generală nu derogă de la norma specială - generalia specialibus non derogant.

Fiind derogatorie de la norma generală, rezultă că norma specială se aplică ori de câte ori ne găsim în fața unui caz ce intră sub incidența prevederilor sale, deci norma specială se aplică prioritar față de norma generală, chiar și atunci când norma specială este mai veche decât norma generală.[1]
Situația în România

Înalta Curte de Casație și Justiție a României, în Decizia nr. 33 din 9 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 23 februarie 2009 a stabilit că, în virtutea principiului specialia generalibus derogant, concursul dintre legea specială și legea generală se rezolvă în favoarea legii speciale, chiar dacă acest fapt nu este prevăzut expres în legea specială, și că, în cazul în care sunt sesizate neconcordanțe între legea specială și Convenția europeană a drepturilor omului, aceasta din urmă are prioritate.[2]

Conflictul dintre legea specială anterioară și legea generală ulterioară se rezolvă prin aplicarea conjugată a principiilor potrivit cărora norma specială se aplică cu prioritate față de norma generală - specialia generalibus derogant -, iar o normă specială nu poate să fie modificată sau abrogată decât în mod expres printr-o normă generală ulterioară.[3]'
Memorat
 • Mindry
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 2580
 • Vezi Profilul
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #144 : Aprilie 28, 2013, 11:17:07 »


" Specialia generalibus derogant
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Salt la: Navigare, căutare

Specialia generalibus derogant este un principiu juridic care implică faptul că norma specială e cea care derogă de la norma generală și că norma specială este de strictă interpretare la cazul respectiv. Mai mult, o normă generală nu poate înlătura de la aplicare o norma specială.

Deoarece norma generală reprezintă situația de drept comun, iar norma specială constituie excepția, trebuie respectate două reguli:[1]

    norma specială derogă de la norma generală - specialia generalibus derogant,
    norma generală nu derogă de la norma specială - generalia specialibus non derogant.

Fiind derogatorie de la norma generală, rezultă că norma specială se aplică ori de câte ori ne găsim în fața unui caz ce intră sub incidența prevederilor sale, deci norma specială se aplică prioritar față de norma generală, chiar și atunci când norma specială este mai veche decât norma generală.[1]
Situația în România

Înalta Curte de Casație și Justiție a României, în Decizia nr. 33 din 9 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 23 februarie 2009 a stabilit că, în virtutea principiului specialia generalibus derogant, concursul dintre legea specială și legea generală se rezolvă în favoarea legii speciale, chiar dacă acest fapt nu este prevăzut expres în legea specială, și că, în cazul în care sunt sesizate neconcordanțe între legea specială și Convenția europeană a drepturilor omului, aceasta din urmă are prioritate.[2]

Conflictul dintre legea specială anterioară și legea generală ulterioară se rezolvă prin aplicarea conjugată a principiilor potrivit cărora norma specială se aplică cu prioritate față de norma generală - specialia generalibus derogant -, iar o normă specială nu poate să fie modificată sau abrogată decât în mod expres printr-o normă generală ulterioară.[3]'In trei cuvinte, si din pacate, ....are dreptate instanta !.
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #145 : Aprilie 28, 2013, 12:22:29 »


Depinde la care din instante te referi !
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #146 : Aprilie 28, 2013, 16:27:06 »


" 3. Norme juridice civile generale şi norme juridice civile speciale

în funcţie de întinderea câmpului de aplicare, normele de drept civil se împart în norme generale şi norme speciale.

Prin norme de drept civil generale desemnăm acele norme care se aplică în toate cazurile şi în orice materie, dacă o dispoziţie legală nu prevede altfel.

Normele de drept civil sunt speciale dacă îşi găsesc aplicare numai în cazurile expres stabilite de lege.

Calificarea unei norme de drept civil ca specială sau generală prezintă importanţă practică deosebită, deoarece norma generală reprezintă situaţia de drept comun, iar norma specială constituie excepţia, astfel încât trebuie respectate două reguli: norma specială derogă de la norma generală - specialia generalibus derogant, norma generală nu derogă de la norma specială - generaţia specialibus non derogant.

Fiind derogatorie de la norma generală, rezultă că norma specială se aplică ori de câte ori ne găsim în faţa unui caz ce intră sub incidenţa prevederilor sale, deci norma specială se aplică prioritar faţă de norma generală, chiar şi atunci când norma specială este mai veche decât norma generală.

Pe cale de consecinţă, ar trebui să se admită că o normă de drept civil specială nu poate fi modificată sau abrogată decât expres (şi direct) de o normă generală ulterioară. Această concluzie rezultă şi din regula exprimată mai sus prin adagiul generaţia specialibus non derogant, în sensul că, dacă norma generală (ulterioară) nu derogă de la norma specială (anterioară), înseamnă că aceasta din urmă nu a fost modificată sau abrogată.

Pentru aspectele pe care nu le reglementează, norma specială se completează cu normele generale în materie, iar nu cu alte norme afară de cazurile expres prevăzute de lege. Această concluzie este impusă de însăşi regula specialia generalibus derogant, în sensul că, fiind derogatorie de la dreptul comun, norma specială este de strictă interpretare şi aplicare, deci nu poate fi aplicată, prin analogie, la situaţiile ce nu se încadrează în prevederile sale, aceste situaţii urmând a fi guvernate de normele generale.

În acest sens, art. 10 C.civ. prevede că „legile care derogă de la o dispoziţie generală (...) se aplică numai în cazurile expres şi limitativ prevăzute de lege”. Cu toate acestea, există o derogare de la regula instituită de art. 10 C.civ. şi anume cazul contractelor nenumite. Astfel, potrivit art. 1168 C.civ., contractelor nereglementate de lege li se aplică prevederile care reglementează contractul în general (dreptul comun în materie de contracte), iar dacă acestea nu sunt îndestulătoare, regulile speciale privitoare la contractul cu care se aseamănă cel mai mult. "Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #147 : Aprilie 28, 2013, 16:48:04 »


E uimitor conformismul instantelor.Alta speta gen Constanta : " http://legeaz.net/spete-civil/contestatie-decizie-de-pensionare-pensii-263-2012 "
Memorat
 • voica
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 1988
 • Vezi Profilul
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #148 : Aprilie 28, 2013, 17:07:33 »

Stiu 2 din colegi care au castigat in istanta, dar acestia aveau rude, unul un judecator si altul un procuror in localitatea respectiva. Adica procurorul este ginere iar judecatorul unchi.  Eram hotarata sa merg si eu in instanta, dar asa stand lucrurile, nu cred sa am sorti de izbanda. Eu nu am pe nimeni.
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #149 : Aprilie 28, 2013, 18:04:51 »


Cereti sa va dea copie dupa sentinte ( in care pot sterge datele personale cu tus ) si sa le anexati ca practica judiciara.Nu aveti ce pierde, dar aveti o sansa.Poate instanta intelege si instanta ca nu poti " ignora " pe pretext de " abrogare tacita " - ( pentru asa ceva un student anul III la drept ia un 4 cit el de mare la Teoria generala a Dreptului) " a unei prevederi dintr-o lege speciala,Dar bineinteles faceti cum credeti.
Memorat
Pagini: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 55
Schimbă forumul: