Main Content:

Pagini: [1] 2 3 ... 55

Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ... 
Memorat
 • nor
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 8564
 • Vezi Profilul
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #1 : Martie 25, 2012, 20:08:28 »

Asta ce mai e?!
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #2 : Martie 25, 2012, 21:43:47 »


 Consultanta juridica pentru revolutionarii aflati in executare silita la banci intrucit numai pot plati ratele din cauza ca li s-a suspendat indemnizatia.Procedura corecta cu banca pentru a amina executarea silita.Daca se ajunge la executor acesta isi pune onorariu si cheltuieli de executare ( 2500-3500) lei, care ingreuneaza si mai mult situatia debitorului.
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #3 : Martie 27, 2012, 13:23:22 »


 La acest topic am sa mai postez din practica judiciara a Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind procese cu revolutionari.Este utila celor care mai au procese pe rol.

 "  O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

                                               

 

Decizia nr. 2114/2009
 Dosar nr. 13709/3/2008
 

 

 

Şedinţa publică de la 9 aprilie 2009
 

 

Asupra recursului de faţă;

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei

1 .Obiectul acţiunii

Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, secţia a VIII a de contencios administrativ şi fiscal, urmare a declinării competenţei de soluţionare de către Tribunalul Bucureşti, secţia a IX a contencios administrativ şi fiscal, reclamantul A.V. a solicitat, în contradictoriu cu Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, obligarea pârâtului la eliberarea certificatului de luptător, rănit sau luptător remarcat, în temeiul Legii nr. 341/2004, precum şi obligarea la plata daunelor materiale şi morale.

2. Motivele de fapt şi de drept care au stat la baza formulării cererii

In motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că la data de 26 septembrie 2004 a înaintat pârâtei dosarul în scopul preschimbării certificatului de revoluţionar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004, solicitarea sa nefiind însă soluţionată, cu toate că a depus toate documentele necesare.

A mai precizat reclamantul că la data de 4.02.2008 s-a adresat pârâtei cu plângere prealabilă, ulterior formulând numeroase memorii în scopul soluţionării cererii sale.

3. Apărările invocate de pârât prin întâmpinare

Pârâtul Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a depus întâmpinare la dosarul cauzei, invocând, pe cale de excepţie, netimbrarea cererii la valoarea integrală a daunelor solicitate şi prematuritatea introducerii cererii, pe fond solicitând respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

4. Hotărârea instanţei de fond

Prin sentinţa civilă nr. 2864 din 28 octombrie 2008 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a VIII a de contencios administrativ şi fiscal, instanţa a respins excepţiile invocate de pârât privind netimbrarea şi prematuritatea cererii. Pe fondul cauzei, instanţa a admisă acţiunea formulată şi a constatat refuzul SSPR de a analiza dosarul reclamantului înregistrat sub nr. 43 din 26 septembrie 2004 privitor la preschimbarea certificatului de revoluţionar în sensul cerinţelor Legii nr. 341/2004, obligând pârâtul să elibereze reclamantului noul tip de certificat cu titlul de " luptător remarcat prin fapte deosebite" şi să-i acorde indemnizaţia reparatorie restantă cuvenită legal de la data de 1 octombrie 2004 la zi, precum şi celelalte drepturi prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu plata de daune cominatorii de 1000 lei pe zi de întârziere, după scurgerea unui termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii.

5. Motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei de fond

S-a reţinut, în ceea ce priveşte excepţiile invocate, că reclamantul a timbrat cererea de chemare în judecată în cuantumul prevăzut de lege, iar că, faţă de data limită până la care urmează a-şi desfăşura activitatea Comisia constituită la nivelul SSPR în scopul preschimbării certificatelor, respectiv 30 iunie 2009, acţiunea reclamantului nu poate fi apreciată ca fiind prematură.

Pe fondul cauzei, instanţa a constat existenţa refuzul nejustificat al pârâtei de soluţionare a dosarului reclamantului, reţinând că reclamantul se află deja în posesia certificatului nr. 8362 din 10 septembrie 1992, făcând dovada deja că s-a remarcat prin fapte deosebite în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989, astfel încât pârâta nu se poate prevala de faptul că dosarul nu a fost constituit în sensul cerinţelor legale.

A apreciat instanţa că preschimbarea vechiului certificat cu noul certificat urmează a se face în sensul dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 341/2004 " luptător remarcat pentru fapte deosebite", acţiunea reclamantului în timpul revoluţiei fiind deja dovedită, astfel cum dispun şi prevederile art. 3 alin. (2) din acelaşi act normativ.

6. Recursul formulat de pârâtul Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

Motive de recurs întemeiate pe dispoziţiile art. 304 pct. 6, art. 304 pct. 7 şi art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

6.1. Instanţa de fond a respins în mod greşit excepţia prematurităţii acţiunii, deoarece în raport de prevederile O.G. nr. 1/2008, care au prorogat termenul prevăzut de art. 9 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 la 30 iunie 2009, recurenta nu poate elibera certificatele în interiorul termenului prorogat.

Recurentul reiterează şi excepţia lipsei procedurii prealabile, ca o completare a excepţiei prematurităţii introducerii acţiuni, deoarece reclamantul-intimat nu s-a adresat cu contestaţie Comisiei Parlamentare.

6.2. Recurentul invocă şi excepţia de nelegalitate a cererii, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 554/2004, deoarece prin cererea de chemare în judecată s-a cerut eliberarea certificatului doveditor, iar instanţa de fond a obligat instituţia să valideze cererea de preschimbare a certificatului doveditor, de unde rezultă că instanţa de fond s-a subrogat în atribuţii Comisiei S.S.P.R., dar şi ale Comisiei Parlamentare S.S.P.R.

6.3.Recurentul arată că îşi menţine şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive faţă de cererea reclamantului de eliberare a certificatului doveditor, care poate fi eliberat numai după analiza efectuată de Comisia S.S.P.R. şi avizul dat de Comisia Parlamentară.

6.4. Recurentul consideră că instanţa de fond a dat ceea ce nu s-a cerut şi a obligat-o la preschimbarea certificatului doveditor al reclamantului, în timp ce atribuţia Secretariatului este numai de a valida preschimbarea acestuia.

6.5. Plata indemnizaţiei reparatorii restante a fost acordată greşit, cu încălcarea prevederilor art. 41 din Legea nr. 341/2004, iar plata daunelor cominatorii de asemenea, deoarece reclamantul primeşte drepturile retroactiv, de la data depunerii dosarului de preschimbare.

II. Considerentele instanţei de recurs

1. Recursul este nefondat

2. Excepţia prematurităţii introducerii acţiunii a fost respinsă în mod corect de instanţa de fond, deoarece termenul de 30 iunie 2009 este termenul limită de rezolvare a tuturor cererilor înregistrate.

Prevederile art. 19 şi art. 20 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004 aprobate prin H.G. nr. 1214/2004 modificată şi completată se referă la publicarea anumitor liste, ulterior finalizării procesului de preschimbare a certificatelor de revoluţionari.

Excepţia lipsei procedurii prealabile este de asemenea neîntemeiată, având în vedere că nu suntem în prezenţa ipotezei pentru care se solicită plângerea prealabilă, şi anume a cererii de anulare a unui act administrativ, ci în ipoteza nesoluţionării cererii referitoare la un drept.

3. Excepţia de nelegalitate a cererii formulate întemeiată pe dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 554/2004 modificată şi completată nu poate fi primită, fiind inadmisibilă în raport de măsura conţinută de textul invocat, care se referă la un act administrativ unilateral şi nu la o acţiune introdusă în justiţie.

4. Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive nu poate fi admisă, deoarece recurentul are obligaţia preschimbării certificatelor de revoluţionar.

Comisia S.S.P.R. este constituită în cadrul autorităţii recurente, iar Comisia Parlamentară eliberează numai un aviz. Avizul este dat urmare a înaintării dosarului de către Comisia S.S.P.R.

5. Instanţa de fond a dat reclamantului ceea ce a cerut, respectiv obligarea pârâtului la preschimbarea certificatului de revoluţionar, adică eliberarea noului tip de certificat.

Legea nr. 341/2004 nu vorbeşte de vreo obligaţie a recurentului de „validare a cererii de preschimbare” ci „de preschimbarea certificatului de revoluţionar”.

Recurentul are obligaţia să pregătească dosarul pentru toate etapele acestuia şi în final, să preschimbe certificatul de revoluţionar, dacă sunt îndeplinite toate condiţiile legale.

6. Faţă de acestea, motivele de recurs referitoare la plata indemnizaţiei restante şi a daunelor cominatorii se dovedesc a fi nefondate, urmare a obligării recurentei la preschimbarea certificatului, indemnizaţia trebuie plătită, iar daunele cominatorii sunt doar mijloace de constrângere a debitorului de a-şi îndeplini obligaţia.

7 .În concluzie, nefiind întrunite motivele de recurs invocate, în temeiul art. 312 alin. (1) teza a II-a C. proc. civ., art. 20 din Legea nr. 554/2004 modificată şi completată, se va respinge recursul ca nefondat.

           

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

 

            Respinge recursul declarat de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 împotriva sentinţei civile nr. 2864 din 28 octombrie 2008 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a VIII a de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

            Irevocabilă.

            Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 9 aprilie 2009 .

 
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #4 : Martie 28, 2012, 12:30:33 »


 " De asemenea, CEJ (Curtea Europeana de Justitie), printr-o hotarare devenita celebra (Costa vs. Enel din 15.7.1964) a consacrat principiul suprematiei dreptului comunitar asupra dreptului intern al statelor membre. S-a decis astfel ca, decurgand din natura proprie a Comunitatii, suprematia dreptului comunitar asupra celui national este o conditie sine qua non a integrarii. De aceea, NORMELE COMUNITARE PRIMEAZA ASUPRA TUTUROR NORMELOR NATIONALE, CHIAR ULTERIOARE SI - ASPECT DEOSEBIT DE IMPORTANT, INDIFERENT DE NATURA SAU RANGUL TEXTULUI NATIONAL IN CAUZA (CONSTITUTIE, LEGE, DECRET, HOTARARE) ORI ALE TEXTULUI COMUNITAR (TRATAT, REGULAMENT, DIRECTIVA, DECIZIE).
In sistemul institutional al comunitatii, Curtea Europeana de Justitie detine o putere suverana. Interpretand in ultima instanta tratatele, deciziile Curtii nu pot fi puse in discutie nici de statele membre, nici de celelalte institutii comunitare. De aceea, este admis ca jurisprudenta CEJ este izvor al dreptului comunitar, alaturi de legislatia primara si secundara."
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #6 : Martie 29, 2012, 03:12:07 »


 Am citat mai sus din Blogul lui Marius mioc un articol care m-a indignat , nenorocitul asta de sef de oficiu juridic, Dragulin, se lauda cu faptul ca a " cistigat "  97% din procesele cu revolutionarii".
  Nenorocitul asta ii mai numeste si impostori pe acesti revolutionari.Intrucit stiu cum stau lucrurile ii rog pe acesti revolutionari sa-l actioneze in instanta pe acest prapadit si sa-i ceara despagubiri cit sa plateasca el si ina 10 generatii de ale lui! In primul rind printre revolutionarii confectionati in perioada 1992 - 1997 sint foarte multi impostori care stau la adapostul legii ( deh au fost publicati in MO au certificate si brevete.Cum le-au obtinut unii dintre ei? Au venit sefii de asociatii cu ele in alb, au dat banii si le-au fost completate certificatele in alb cu datele personale! Sa ne amintim ca prin 1995-1996 Bebe Certificat a realizat vreo 15000 de certificate in plus fata de listele Comisiei de aplicare a legii 42/1990 pentru situatia ca se mai greseste cind se completeaza datele personale!!!
Grin Grin Grin ;
Memorat
 • bambilici
 • Hero Member
 • *****
 • Deconectat Deconectat
 • Mesaje: 11602
 • Vezi Profilul
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #8 : Martie 29, 2012, 20:07:36 »

Mr Primavara, printre certificatele acelea din `96 o fi fost si cel al decoratei din BMV?
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #9 : Martie 29, 2012, 21:10:26 »

Mr Primavara, printre certificatele acelea din `96 o fi fost si cel al decoratei din BMV?

 Nu! N-a avut certificat pe legea 42/1990.L-a primit prin Asociatia 21 Decembrie Bucuresti.
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #10 : Aprilie 01, 2012, 11:14:19 »


 Recomand lui Grigore Petre s.a. care desi au cistigat initial la Curtea de Apel Bucuresti au pierdut la Inalta Curte de Casatie si Justitie procesele cu SSPR si CPRD s-a actioneze la CEDO pe temeiul art. 6 din Conentia CEDO si Protocolul aditional privind dreptul la un proces echitabil.
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #12 : Aprilie 04, 2012, 21:56:30 »


 O speta interesanta pentru revolutionarii care au litigii cu SSPR : " http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=64&d=NjQwMDAwMDAwMDAwNzkzNg**"
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #13 : Aprilie 04, 2012, 21:58:19 »


 O speta interesanta pentru revolutionarii care au litigii cu SSPR : " http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=64&d=NjQwMDAwMDAwMDAwNzkzNg**"
" Dosare
Informaţii detaliate despre dosar
   
Numãr unic dosar:    58/64/2011
Înregistrat în data de:   20.01.2011
Obiect dosar:   obligaţia de a face
Materia juridicã:    Contencios administrativ şi fiscal
Stadiu procesual:   Fond
Părţi:   CINTIRIGĂ AUREL : Reclamant
COMISIA PARLAMENTARĂ A REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989 : Pârât
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989 : Pârât
CĂI DE ATAC:   
Tip acţiune   Data declarare   Cine declara
Pagina 1
    
TERMENE DE JUDECATÃ:   
Data   Detalii
16/02/2011   Amână cauza
Solutie: Pentru a se pune în discuţia părţilor excepţiile invocate în cauză, s-a acordat termen la data de 16.03.2011
16/03/2011   Amână cauza
Solutie: În vederea soluţionării litigiului pe cale amiabilă în urma audierii reclamantului ce urmează a avea loc în faţa CPRD, s-a acordat termen la data de 4.05.2011.
04/05/2011   Amână cauza
Solutie: În vederea stingerii litigiului pe cale amiabilă, admite cererea de amânare formulată de reclamant
15/06/2011   Amână cauza
Solutie: În vederea emiterii unei adrese către comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 ,pt. a comunica rezultatul audierii reclamantului la data de 8.06.2011 îăn faţa membrielor comisiei
14/09/2011   Amână cauza
Solutie: Pentru ca reclamantul să precizeze dacă îţelege să renunţe la judecată faţă de pârâta Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi pentru ca pârâtul Secretariatul de Stat pentru Problemelor Revoluţionarilor din Decembrie 1989 să precizeze care este stadiul procedurii de preschimbare a certificatului de revoluţionar , s-a acordat termen la 26.10.2011
26/10/2011   Amână cauza
Solutie: Pentru a se reveni cu adresă către pârâtul Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989- cu menţiunea de a depune la dosar, în copie certificată conform cu originalul, certificatul de revoluţionar ce face obiectul dosarului de preschimbare nr. 17991, împreună cu anexa de care a făcut vorbire în răspunsul la adresă, respectiv răspunsul comunicat reclamantului de către Comisia Parlamentară, urmează a acorda un termen de judecată, sens în care,
23/11/2011   Amână cauza
Solutie: Deliberând cu prioritate asupra excepţiilor invocate, urmează a le respinge. Referitor la excepţia netimbrării acţiunii, urmează a o respinge având în vedere obiectul cauzei, care este scutit de la plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar. În ceea ce priveşte excepţia lipsei procedurii prealabile, excepţia prematurităţii introducerii cererii de chemare în judecată şi excepţia inadmisibilităţii acţiunii, urmează a le respinge faţă de obiectul litigiului şi înscrisurile depuse la dosar. Faţă de răspunsul comunicat atât de pârâtul Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 cât şi de reclamantul Cintirigă Aurel , din oficiu , instanţa invocă excepţia rămânerii fără obiect a acţiunii şi pentru ca părţile să aibă posibilitatea să-şi exprime punctul de vedere asupra acesteia, urmează a acorda un termen de judecată, sens în care:
17/01/2012   Amână cauza
Solutie: C U R T E A : Faţă de cererea în probaţiune solicitată de reclamantul Cintirigă Aurel, respectiv emiterea către pârâţii Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a unor adrese,cu conţinutul mai sus menţionat, constatând ca fiind utile, pertinente şi concludente soluţionării cauzei, în baza art. 167 Cod procedură civilă, urmează a le încuviinţa; În vederea administrării probei ce urmează a fi încuviinţată, urmează a acorda un termen de judecată , sens în care,
14/02/2012   Amână cauza
Solutie: Faţă de cererile de amânare formulate de reclamantul Cintirigă Aurel şi de pârâta Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, precum şi faţă de revenirea cu adresă către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 cu conţinutul mai sus menţionat, urmează a le încuviinţa, a acorda un termen de judecată, sens în care,
27/03/2012   Amână cauza
Solutie: Pentru a da posibilitatea părţilor de a depune la dosar concluzii, scrise, amână pronunţarea la 3.04.2012
03/04/2012   Respinge cererea
Solutie: Respinge ca rămasă fără obiect cererea de eliberare certificat. Obligă pârâtul SSPRD să elibereze adeverinţă Hot.nr.70/F
Pagina 1
    
Ultima actualizare: 04.04.2012   
 
Memorat
Răspuns: Consultanta juridica gratuita pentru revolutionari ...
« Răspunde #14 : Aprilie 07, 2012, 11:00:12 »


 " Check this out:  http://www.evz.ro/detalii/stiri/cum-sa-scapi-de-stres-975672.html (sent by Yahoo! Toolbar)"
Memorat
Pagini: [1] 2 3 ... 55
Schimbă forumul: